živé vysíláníživé vysílání ohlásit závaduohlásit závadu počasí webkamera virtuální prohlídky

Zápis ZM č. 3/2012

Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

z  jednání Zastupitelstva města Hronova, které se uskutečnilo
dne 13. června 2012 od 17:00 hodin v Sále Josefa Čapka

Přítomni: 16 členů (dle prezenční listiny)
Ověřovatelé zápisu: Pavel Topolnickyj, František Holman
Omluveni: Mgr. Líbalová, Mgr. Maslikiewiczová, MVDr. Strnad, Mgr. Šnajdr, Mgr. Málek
Tajemník: Ing. Jiří Kašík

Jednání zahájila starostka Hana Nedvědová. Konstatovala, že zastupitelstvo je usnášeníschopné. V úvodu jednání bylo přítomno 16 členů. 

Ověřovateli zápisu byli zvoleni pánové Pavel Topolnickyj a František Holman  - 14 pro, 2 se zdrželi.

Připomínky k zápisu z minulého jednání nebyly.

Jako podklad pro jednání byly zaslány materiály pod čísly 45 až 62 včetně příloh, zápis z jednání finančního výboru, pozvánka s programem jednání, výroční zpráva KIS a výroční zpráva VaK Náchod.

Starostka dala hlasovat o navrženém programu jednání – 16 pro

Program jednání:

1. Informace z jednání Rady města Hronova
2. Kontrola plnění usnesení Zastupitelstva města Hronova
3. Finanční záležitosti
4. Majetkové záležitosti
5. Různé
6. Diskuse


1. Informace z jednání Rady města Hronova
Informace z jednání Rady města Hronova – materiál č. 47
Předložený materiál okomentovala paní starostka.

Návrh usnesení:
ZM bere na vědomí informace z jednání Rady města Hronova – 16 pro


2. Kontrola plnění usnesení Zastupitelstva města Hronova
Kontrola plnění usnesení ZM č. 2/2012 – materiál č. 61
K předloženému materiálu nebyly vzneseny žádné dotazy.

Návrh usnesení:
ZM bere na vědomí kontrolu plnění usnesení ZM č. 2/2012 – 16 pro


3. Finanční záležitosti
Závěrečný účet města Hronova za rok 2011 – materiál č. 59
Na základě Zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, finanční odbor předložil závěrečný účet Města Hronova za rok 2011.
V souladu s § 17 odst. 7 výše uvedeného zákona žádal o projednání závěrečného účtu.

Projednání závěrečného účtu se uzavírá vyjádřením
a) souhlasu s celoročním hospodařením, a to bez výhrad
    nebo
b) souhlasu s výhradami, na základě nichž přijme územní samosprávný celek a svazek obcí opatření potřebná k nápravě zjištěných chyb a nedostatků, přitom vyvodí závěry vůči osobám, které svým jednáním způsobily územnímu samosprávnému celku nebo svazku obcí škodu.
    
Přezkoumání hospodaření  Města Hronova bylo provedeno na základě písemné žádosti města v souladu s ustanovením § 42 odst. 1, zákona č. 128/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, Krajským úřadem Královéhradeckého kraje, odbor ekonomický – oddělení kontroly obcí a analýz, ve dnech 21.11.2011-23.11.2011, 16.04.2012-18.04.2012.
Předmět přezkoumání je určen zákonem č. 420/2004 Sb., o přezkoumání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí.

Závěr přezkoumání hospodaření obce byl vysloven v tomto znění:

I. Při přezkoumání hospodaření Města Hronov za rok 2011
nebyly zjištěny chyby a nedostatky (§ 10 odst. 3 písm. b) zákona č. 420/2004 Sb.

II. Při přezkoumání hospodaření města Hronov za rok 2011
se neuvádí žádná rizika dle § 10 odst. 4 písm. a) zákona č. 420/2004  Sb.

Součástí projednání závěrečného účtu je projednání výsledku hospodaření v hospodářské činnosti.

V hospodářské činnosti je hospodářským výsledkem po zdanění zisk ve výši Kč 484.736,41. Navrhujeme jej převést na účet 432 – Nerozdělený zisk z minulých let a prozatím neurčovat konkrétní využití.
 
Návrhy vypořádání hospodářských výsledků u příspěvkových organizací:

   a) ZUŠ Hronov vykázala zisk Kč 2.516,26, který doporučuje převést do rezervního fondu školy.
       
    b) DDM Domino Hronov skončilo hospodaření ziskem ve výši Kč 30.850,38.
Tento zisk navrhují vypořádat takto: Kč 24.680,00 převést do fondu odměn a Kč 6.170,38 do rezervního fondu.
Uvedený postup je v souladu se zákonem, dle zákona č. 250/2000 Sb., § 32, lze do fondu odměn převést max. 80 % zlepšeného hospodářského výsledku.
       
    c) DO ve stáří Justynka Hronov vykázala zisk Kč 83.549,78. Navrhuje jej převést do rezervního fondu a použít na úhradu užívání programu Cygnus, dále na stavební úpravy v místnosti pro odmáchávání prádla, na pořízení počítače pro účetní a na drobné opravy.
       
    d) Kulturní a informační středisko Hronov vykázalo ztrátu ve výši Kč  22.658,51.
Organizace navrhuje pokrýt ztrátu z prostředků města.
       
    e) Mateřská škola Hronov -  Velký Dřevíč vykázala zisk ve výši Kč 20.379,09. Tuto částku navrhují převést do rezervního fondu a použít na zakoupení nového nábytku do dvou tříd v přízemí a obložení stěn ve třídě v 1. poschodí.
       
     f) Mateřská škola Hronov, Havlíčkova 520, skončila hospodaření v roce 2011 ziskem ve výši Kč 80.752,51, který doporučuje převést do rezervního fondu a použít na pořízení počítače a programu pro vedoucí stravování a vybavení šaten na čp. 520 novým nábytkem.
       
     g) Základní škola a Mateřská škola Hronov, okres Náchod vykázala zisk ve výši Kč 110.320,18. Vedení školy jej v celé výši navrhuje převést do rezervního fondu a část použít na vybavení sborovny 1. stupně.
       
     h) Základní škola Hronov - Velký Dřevíč, okres Náchod vykázala zisk  Kč 95.615,08.
 Zisk navrhují převést do rezervního fondu a využít jej na nákup nábytku do tříd na výměnu linolea ve třídách a nevyužitý zbytek ponechat v rezervním fondu k dalšímu využití.

Návrhy projednala na svém jednání dne 30.05.2012 rada města doporučuje schválit všechny návrhy kromě návrhu DDM Domino Hronov, týkající se rozdělení zisku (80 % do fondu odměn, 20 % do rezervního fondu). Tento návrh schválit nedoporučuje.
Navržené rozdělení okomentoval ředitel DDM Domino Bc. Jaroslav Škop. Vysvětlil podrobné problematiku financování volnočasových aktivit. Uvedl, že v letošním roce má dostatek finančních prostředků na pedagogy, ale jen těžko lze předvídat, jaká bude situace v roce příštím. Proto navrhuje převést část zisku do fondu odměn a ponechat je jako rezervu pro případ, že by zařízení mělo méně finančních prostředků na pedagogy než v letošním roce.

Návrh usnesení:
1) ZM schvaluje závěrečný účet města Hronova spolu se zprávou o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2011 s vyjádřením souhlasu s celoročním hospodařením, a to bez výhrad – 16 pro
   
2) ZM schvaluje výsledek hospodářské činnosti města Hronova za rok 2011, kterým je zisk po zdanění ve výši Kč 484.736,41.  Zisk bude převeden na účet 432 – Nerozdělený zisk z minulých let – 16 pro

3) ZM schvaluje ZUŠ Hronov vykázaný zisk Kč 2.516,26, který bude převeden do rezervního fondu školy – 16 pro
       
4) ZM schvaluje DDM Domino Hronov hospodaření ziskem ve výši Kč 30.850,38.  Tento zisk bude vypořádán takto - Kč 24.680,00 bude převedeno do fondu odměn a Kč 6.170,38 do rezervního fondu – 12 pro, 4 proti
       
5) ZM schvaluje DO ve stáří Justynka Hronov vykázaný zisk Kč 83.549,78. Zisk bude převeden do rezervního fondu a použit na úhradu užívání programu Cygnus, dále na stavební úpravy v místnosti pro odmáchávání prádla, na pořízení počítače pro účetní a na drobné opravy – 16 pro
       
6) ZM schvaluje Kulturnímu a informačnímu středisku Hronov vykázanou ztrátu ve výši Kč 22.658,51, která bude uhrazena z prostředků města – 15 pro, 1 proti
       
7) ZM schvaluje Mateřské škole Hronov -  Velký Dřevíč vykázaný zisk ve výši Kč 20.379,09. Tato částka bude převedena převést do rezervního fondu a použita na zakoupení nového nábytku do dvou tříd v přízemí a na obložení stěn ve třídě v 1. poschodí – 16 pro
       
8) ZM schvaluje Mateřské škole Hronov, Havlíčkova 520, výsledek hospodaření v roce 2011, kterým je zisk ve výši Kč 80.752,51. Zisk bude převeden do rezervního fondu a použit na pořízení počítače a programu pro vedoucí stravování a vybavení šaten na čp. 520 novým nábytkem – 16 pro
       
9) ZM schvaluje Základní škole a Mateřské škole Hronov, okres Náchod vykázaný zisk ve výši Kč 110.320,18. Částka bude převedena do rezervního fondu a část použita na vybavení sborovny 1. stupně – 16 pro
     
10) ZM schvaluje Základní škole Hronov - Velký Dřevíč, okres Náchod vykázaný zisk  Kč 95.615,08, který bude převeden do rezervního fondu a využit na nákup nábytku do tříd a na výměnu linolea ve třídách – 16 pro

Příspěvek materiál č. 56
Sociální komise se  na svém jednání 9.5.2012 seznámila s mimořádnou situací, která je spojená s léčením Filipa a navrhuje finanční pomoc. Doporučuje ZM, aby uvolnila z kapitoly 4349 Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám obyvatelstva, § 5169, Kč 25.000,-, formou darovací smlouvy na nákup aminokyselinových preparátů.

Usnesení RM č. 12/2012 ze dne 30.5.2012, bod 13/12 :
RM doporučila ZM ke schválení přidělení finanční dotace z rozpočtu města Hronova ve výši Kč 25.000,- na nákup aminokyselinových preparátů

Návrh usnesení:
ZM schvaluje přidělení finanční dotace z rozpočtu města Hronova ve výši Kč 25.000,- na nákup aminokyselinových preparátů – 16 pro

Rozpočtová opatření č. 02/2012 – materiál č. 57
Předložený materiál okomentovala Ing. Stonjeková, vedoucí finančního odboru.
Finanční odbor předložil k projednání návrh rozpočtových opatření města Hronova č. 02/2012, který byl ústně doplněn o návrh na uvolnění částky Kč 170.000,-- z nespecifikovaných rezerv na výměnu oken v  „krčku“ mezi divadlem a Sálem Josefa Čapka.
Pan Topolnickyj vyjádřil nespokojenost s tím, že se o záměru výměny oken dovídá až na jednání zastupitelstva. Tato věc nebyla projednána v radě.
Paní starostka se panu Topolnickému omluvila a vysvětlila potřebu rychlého rozhodnutí s ohledem na plánovanou výměnu linolea v „krčku“. Výměna oken by jí měla předcházet, vše by se mělo stihnout do začátku Jiráskova Hronova.

Materiál projednala na svém jednání dne 30.05.2012 rada města a doporučila jej zastupitelstvu města schválit.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtová opatření č. 02/2012 dle přílohy včetně ústního doplnění (Kč 170.000,-- z nespecifikovaných rezerv na výměnu oken v „krčku“) – 16 pro

Prominutí úroků z prodlení – Ponorka – materiál č. 58
Pan Jaroslav Vaněk uzavřel dne 29. 4. 2005 smlouvu o nájmu nebytových prostor s KIS Hronov pro provoz restauračního zařízení Ponorka včetně občerstvení na terase Jiráskova divadla Hronov s platností od 10. 6. 2005 na dobu 5 let.
Z důvodu porušení platební kázně ve věci úhrady nájemného a služeb mu byla dne 20. dubna 2007 zaslána výpověď z této smlouvy. Smlouva byly ukončena ke dni 31.8.2007. Do ukončení nájemní smlouvy ani poté pan Vaněk svůj dluh neuhradil. Celková dlužná částka činila Kč 144 219,42.
Celou věc byla předána JUDr. Vladimíru Špačkovi, Tyršova 64, 547 01 Náchod, který věc zažaloval. Okresní soud v Náchodě rozhodl ve věci žalobce (Kulturní a informační středisko Hronov) proti žalovanému Jaroslavu Vaňkovi o zaplacení dlužné částky s příslušenstvím usnesením, kterým byl schválen smír mezi účastníky. Účastníci se dohodli na splácení pohledávky v pravidelných měsíčních splátkách ve výši Kč 4 000,-. Pan Vaněk splácel pravidelně a ke dni 3. 2. 2012 byla celá dlužná částka uhrazena.
Součástí soudního smíru byla i úhrada úroků z prodlení.
Úroky z prodlení  k datu poslední splátky 3.2.2012 činí Kč 48 700,-. Uvedeného dne byly panu Vaňkovi vyúčtovány.

Pan Vaněk požádal o prominutí úroků z prodlení vzhledem k plnění splátkového kalendáře a předčasného doplacení dluhu.
Soudní smír za výše uvedených podmínek pan Vaněk uzavřel s tím, že mu bylo předem paní Marcelou Kollertovou přislíbeno prominutí úroku z prodlení, což mu bylo písemně potvrzeno dopisem ze dne 12.8.2008.

Materiál projednala rada města na svém jednání dne 21.03.2012 a nedoporučila zastupitelstvu města schválit prominutí úroků. Zastupitelstvo města na svém jednání dne 18.04.2012 neschválilo prominutí úhrady úroků z prodlení v částce Kč 24.350,26, což je 50 % dlužných úroků.

Po zjištění dalších skutečností materiál opětovně projednala rada města na svém jednání dne 30.05.2012 a doporučila zastupitelstvu města schválit prominutí úhrady úroků.

Ing. Andršová, předsedkyně finančního výboru sdělila, že výbor nedoporučuje prominutí úroků z prodlení.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města schvaluje prominutí úhrady úroků z prodlení ve výši Kč 48.700,52 panu Jaroslavu Vaňkovi – 12 pro, 2 proti, 2 se zdrželi

Ing. Jára je přesvědčen, že by měly být vyvozeny důsledky z překročení pravomoci ředitelky Kollertové v případě vymáhání dlužné částky od pana Vaňka. Starostka uvedla, že toto rozhodnutí nepřísluší zastupitelstvu, funkci zřizovatele plní rada města, ve které to bude projednáno.


4. Majetkové záležitosti
Záměr prodeje pozemku p.č. 75/9 k.ú. Velký Dřevíč – materiál č. 45
Žadatelé podali  žádost o prodej   pozemku p.p.č. 75/9 o výměře 622 m2 v k.ú. Velký Dřevíč. Pozemek chtějí využít jako zahradu.
Pozemek je druhem pozemku trvalý travní porost, v územním plánu je lokalita vedena jako území bydlení venkovského typu. 
V pozemku nejsou uloženy sítě, dostupnost sítí je špatná, z jedné strany přes vodní tok a komunikaci do 20 metrů, z druhé strany přes soukromé pozemky a většinou i přes silnici a do vzdálenosti přes 20 metrů. Dostupnost komunikace není. Pozemky leží mezi jinými pozemky, není na nich věcné břemeno přístupu. 
 
Účetní hodnota pozemku je Kč 4,60/m2.
 
OM nechal vypracovat znalecký posudek – již v době dřívějšího zájmu o dva pozemky v této lokalitě. Ocenění podle vyhlášky (daňové účely) je Kč 85,50/m2. Stanovení obvyklé (prodejní) ceny je problematické, protože na pozemky není přístup. Jak přístup, tak zasíťování pozemků je vázáno na dohodu se sousedními vlastníky. Běžně se s takovými pozemky neobchoduje. Na základě těchto skutečností byla určena obvyklá cena ve výši Kč 150,--/m2. Obvyklá cena pozemků v obdobných lokalitách s možností napojení na vodovodní, plynovou a elektro síť se pohybuje v rozmezí Kč 250,-- až   350,-- za m2.

Žadatelé navrhují cenu Kč 40,--/m2 právě z důvodu nepřístupnosti pozemku.

OM navrhuje pozemek neprodávat, může časem dojít ke změně situace, např. k zájmu jiných vlastníků sousedních nemovitostí.
OV uvedl, že vlastní hodnota pozemku je větší než nabízená částka a můžeme očekávat zájem z druhé sousední strany pozemku pro stavbu rodinného domu a pozemky by se mohly městu zhodnotit.

Usnesení RM č. 10/2012 ze dne 2.5.2012, bod 15/10:
RM nedoporučila ZM ke schválení.

Místostarosta doplnil, že se jedná o směnu pozemků. Případně by město pozemek odkoupilo, pokud by navržená cena byla odpovídající.

Návrh usnesení:
ZM schvaluje záměr  prodeje pozemku p.p.č. 75/9 o výměře 622 m2 v k.ú. Velký Dřevíč – 16 proti

Nabídka daru – části pozemku p.č. 1471 a 1472 k.ú. Hronov – materiál č. 46
Předložený materiál okomentovala Ing. Havelková.
Farní sbor  Českobratrské církve evangelické  v Hronově, Českých bratří 181, 549 31 Hronov ,  podal nabídku – darování částí pozemků  p.p.č. 1471  o výměře  cca 72 m2 (celková výměra pozemku je 4656 m2, druh pozemku je ovocný sad) v k.ú. Hronov a  p.p.č. 1472  o výměře  cca 290 m2 (celková výměra pozemku je 934 m2, druh pozemku je ostatní plocha, využití hřbitov, urnový háj) v k.ú. Hronov.    
V  územním plánu je pozemek vedený jako hřbitov a veřejná zeleň a plochy zahrad.  
V pozemku nejsou uloženy sítě – podle Gramisu. 

Pozemek je nabízen darem městu, aby v rámci péče o hřbitov zajistilo i péči o stromy kolem hřbitova a mohlo využít dotace, které jsou pro církve nedosažitelné. Farní sbor nabízel pozemky již v roce 2007 a argumentoval tím, že stromy jsou součástí pohřebiště, stíní pohřebiště a vytvářejí důstojné prostředí. V současné době jsou staré stromy pokáceny a vysázeny nové.

Odbor majetek a OV nedoporučuje přijetí daru, ze kterého vyplývají pouze náklady na údržbu stromů a které nejsou zcela nezbytné pro provoz pohřebiště. Město provozuje pohřebiště na pozemku farního sboru (povinnost provozování pohřebiště ze zákona – údržba – sečení, úklid, údržba oplocení a evidence hrobových míst). 

Usnesení RM č. 10/2012 ze dne 2.5.2012, bod 16/10:
RM nedoporučila ZM ke schválení.

Návrh usnesení:
ZM schvaluje přijetí daru - části pozemku p.p.č.  1471  o výměře  cca 72 m2  a  pozemku p.p.č. 1472  o výměře  cca 290 m2  v k.ú. Hronov – 3 pro, 10 proti, 3 se zdrželi

Záměr prodeje části pozemku p.č. 717/1 k.ú. Velký Dřevíč – materiál č. 48
Žadatel podal žádost o koupi části pozemku p.p.č. 717/1 o výměře cca 2150 m2  (celková výměra 5330 m2) v k.ú. Velký Dřevíč.   Záměrem je, aby sloužil sportovnímu a rekreačnímu účelu.  
Pozemek p.p.č. 717/1 je druhem pozemku ostatní plocha, sportoviště a rekreační plocha, v územním plánu je lokalita vedena jako sportovní a rekreační plochy a zeleň.    

Odbor sportovní a rekreační zařízení se vyjádřil, že se v současné době celá plocha nevyužívá z důvodu stále slabší návštěvnosti kempu.
OM prodej nedoporučuje, v současné době je zde provozován kemp, na cestě je smlouva o prodeji pozemku p.p.č. 139/1 (informace ze dne 11.5.2012). Město tak bude mít velký ucelený prostor, který může být v budoucnu přínosem i v případě prodeje nebo nájmu celého kempu. Odprodej malé části není pro město výhodný.

Usnesení RM č. 11/2012 ze dne 16.5.2012, bod 13/11:
RM nedoporučila ZM ke schválení.

Návrh usnesení:
ZM schvaluje záměr prodeje části pozemku p.p.č. 717/1 o výměře cca 2150 m2 v k.ú. Velký Dřevíč – 16 proti

Dotace – investice do lesů – materiál č. 49
Město Hronov na základě usnesení RM č. 11/2012 ze dne 16.5.2012 (bod 8/11) podá žádost o dotaci z evropských fondů „Program rozvoje venkova“, konkrétně dotační titul – Opatření I.1.2 – Investice do lesů. Celkem je možné využít do jednoho projektu až 6 milion. Kč.
Z nabízených variant RM vybrala variantu č.1, která obsahuje rekonstrukci mostku v lese směrem na Žďárky + lesní cestu v Rokytníku Na Zada (je možno i povrch ze živice; dále je nutno počítat s tím, že nějaký metr z kraje úseků, který nebude možno zahrnout do dotace, bude nutno zafinancovat zvlášť) + retenční nádrž na konci Rokytníka ve směru ke křižovatce Č. Kostelec - Stárkov. Předpokládaná celková investice ve výši do Kč 5 000 000,-- bez DPH.
Vše na pozemcích města. Vlastní realizace nemusí být úplná, vše závisí od finančních možností města.

Varianta č. 2 až 4:
Obsahovala jednotlivé lokality samostatně.

Termín podání žádosti o dotaci je říjen 2012.
Realizaci investice je nutno provést do 2 let od získání dotace.

Návrh usnesení:
ZM bere na vědomí informaci o podání žádosti na získání dotace z evropských fondů „Program rozvoje venkova“, konkrétně dotační titul – Opatření I.1.2 – Investice do lesů – 16 pro

Smlouva o zřízení věcného břemene, pozemek p.č. 1319/1 a 1321 k.ú. Zbečník, Padolí – materiál č. 50
Firma Elektro comp, Maloskalická 68, 552 03 Česká Skalice, předložila k projednání smlouvu s  ČEZ Distribuci, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín 4, IČ 24729035 a obrací se na město Hronov s žádostí o podepsání Smlouvy o  zřízení věcného břemene k pozemkové parcele č. 1319/1 a 1321 v k.ú. Zbečník. Rozsah věcného břemene je vyznačený v příloze č. 1, jedná se o kabel NN, zemní vedení v ulici Padolí po obou stranách vozovky v chodníkovém tělese.  Částečně je kabel uložen v ulici Na Haldě.
Věcné břemeno bude zřízeno na dobu neurčitou. V návrhu je uvedena jednorázová úhrada ve výši Kč 45300,--  + DPH.
Cena odpovídá ceně Kč 50,--/m2 a smlouvě budoucí, uzavřené dne 5.11.2009.

OM předkládá materiál k projednání a doporučuje ke schválení. Z časových důvodů nebylo projednáno RM.

Návrh usnesení:
ZM schvaluje uzavření smlouvy č. „IE – 12 – 2002176/VB/50“ s názvem stavby „Hronov, Zbečník, knn, nn rekon.ul.Padolí“ o zřízení věcného břemene mezi ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín 4, IČ 24729035 (Oprávněná) a Městem Hronov, nám. Čs. armády 5, 549 31 Hronov, IČ 00272680 (Povinný). Smlouva přílohou – 16 pro

Prodej pozemku p.č. 646/3 k.ú. Velký Dřevíč – materiál č. 51
Žadatelé podali žádost o koupi části pozemku p.p.č. 646/1 o výměře 218 m2 (celková výměra pozemku je 1742 m2) v k.ú. Velký Dřevíč. Část pozemku, o kterou je žádáno, je zaplocená a slouží jako zahrada. V současné době je užívání pozemku ošetřeno nájemní smlouvou od roku 1993, který byl majitelem pozemku p.p.č. 81/2.  
Pozemek je druhem pozemku ostatní plocha, ostatní komunikace, v územním plánu je pozemek vedený jako komunikace. V pozemku nejsou uloženy sítě – podle Gramisu. 
V minulosti bylo o odkoupení pozemku žádáno, z důvodu nepřístupnosti pozemku sousedního p.p.č. 81/1 nebylo vyhověno. Podle vyjádření majitele je pozemek užíván a zaplocen cca 40 let. Byla oslovena vlastnice pozemku p.p.č. 81/1. Souhlasí s navrženým prodejem a uvádí, že je i podílovou vlastnicí pozemku p.p.č. 83 (přístup je zajištěný) a zvažují i sloučení obou pozemků a tím zajištění přístupu i do budoucna. 
 
Cena prodeje pozemku - v případě prodeje doporučujeme Kč 25,--/m2 z důvodu výskytu záplavového území.
Účetní hodnota pozemku je Kč 70,--/m2. Ve skutečnosti je část pozemku užívaná dlouhodobě jako zahrada, narovnáním právních vztahů podle současné skutečnosti – převedením na zahradu, by cena výrazně klesla.
 
Odbor výstavby doporučuje prodej.
Odbor majetek doporučuje prodej, z hlediska dlouholetého zaplocení pozemku.

GP na oddělení části pozemku zajišťuje a hradí žadatel.

Usnesení RM č. 1/2012 ze dne 11.1.2012, bod 12/1, 20/1 :
RM doporučuje ZM schválení záměru prodeje.
RM ukládá OM stanovit výchozí cenu prodeje ve výši Kč 70,--/m2 a o schváleném záměru informovat vlastníky okolních pozemků.

Odbor majetek informoval vlastníky, vlastníci souhlasí s prodejem.

Usnesení ZM č. 1/2012 ze dne 22.2.2012, bod 7/1:
ZM schválilo záměr prodeje.

Záměr prodeje byl zveřejněný na úřední desce od 24.2.2012 do 13.3.2012. Žádný jiný zájemce se nepřihlásil.

Žadatelé nechali vyhotovit GP. Pozemek má nové parcelní číslo 646/3 o výměře 219 m2.

Usnesení RM 12/2012 ze dne 30.5.2012 :
RM  doporučila ZM ke schválení uzavření kupní smlouvy.

Návrh usnesení:
ZM  schvaluje uzavření kupní smlouvy č. 5/OM/12, na prodej části pozemku p.p.č. 646/1 s novým parcelním číslem 646/3 o výměře 219 m2 v  k.ú. Velký Dřevíč, za cenu Kč 15330,--. Smlouva je přílohou – 16 pro

Bezúplatný převod pozemku p.č. 951/1, 951/17, 959/2 a 959/112 k.ú. Hronov – materiál č. 53
Česká republika – Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha 2,  Územní pracoviště Hradec Králové, bezúplatně převádí pozemky p.p.č. :
951/1 o výměře 206 m2, druh pozemku ostatní plocha, způsob využití zeleň v  k.ú. Hronov
951/17 o výměře 169 m2, druh pozemku ostatní plocha, způsob využití zeleň v k.ú. Hronov
959/2 o výměře 228 m2, druh pozemku ostatní plocha, způsob využití zeleň v  k.ú. Hronov
959/112 o výměře 377 m2, druh pozemku ostatní plocha, způsob využití ostatní komunikace v  k.ú. Hronov.
 
Pozemky jsou využívány jako veřejná zeleň a přístupová komunikace (město Hronov žádalo o převod pozemků od roku 2002).  Bezúplatný převod je možný ze strany ÚZSVM za podmínky desetiletého užívání v souladu s veřejným zájmem, zejména nevyužívání ke komerčním účelům, nepronajímání a nepřevedení třetí osobě.

OM doporučuje schválit bezúplatný převod z důvodu faktického užívání pozemků jako veřejné plochy.    

Usnesení RM č. 12/2012 ze dne 30.5.2012:
RM doporučila ZM ke schválení.

Návrh usnesení:
ZM schvaluje uzavření Smlouvy o bezúplatném převodu nemovitostí č.j. UZSVM/HNA/1763/2012-HNAM  z majetku  České republiky – zastoupené Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, Nové Město, 128 00 Praha 2, IČ 69797111 do majetku Města Hronova, Náměstí Čs. armády 5, 549 31 Hronov, IČ 00272680. Smlouva přílohou – 16 pro

Záměr prodeje pozemků p.č. 1416, 1417, 1418, 1419, 1420/21, 1421, 1422 a 1423/1 k.ú. Hronov – materiál č. 54
Žadatelé podali  žádost o prodej pozemků na Příčnici o celkové výměře  37227 m2 v k.ú. Hronov. Pozemky chtějí využít pro zřízení parku, školky a rodinného domu. 
Pozemky jsou druhem pozemku trvalý travní porost, v územním plánu je lokalita vedena jako zemědělsky obhospodařovaná půda.  V pozemku nejsou uloženy sítě, dostupnost sítí je poměrně dobrá. Přes pozemky vede nadzemní vedení el. 
 
Účetní hodnota pozemků je Kč 3,70/m2.
 
V současné době hospodaří na pozemcích Zemědělské družstvo Velké Poříčí. Smluvně sjednaná výpovědní lhůta je při výpovědi podané do září jednoho roku září roku následujícího.

OV – v současné době není v územním plánu k zastavění, z tohoto důvodu je prodejní cena velmi nízká. Další plochy k zastavění nemohou být v dohledné době schváleny – vyjádření krajského úřadu.
OM navrhuje pozemky neprodávat, jedna se o ucelenou plochu v majetku města. 

Usnesení RM č. 12/2012 ze dne 30.5.2012:
RM nedoporučila ZM ke schválení.

Návrh usnesení:
ZM schvaluje záměr  prodeje pozemků p.p.č. 1416, 1417, 1418, 1419, 1420/21, 1421, 1422 a 1423/1  v k.ú. Hronov o celkové výměře 37227 m2 – 15 proti, 1 se zdržel

Záměr prodeje pozemku p.č. 251/1 k.ú. Rokytník – materiál č. 55
Žadatel podal  žádost o prodej pozemku p.p.č. 251/1 o výměře 3382 m2 v k.ú. Rokytník. Pozemek chce do budoucna využít pro stavbu rybníka. 
Pozemek je druhem pozemku trvalý travní porost, v územním plánu, schváleném v roce 2005, je v této lokalitě v návrhu uvedena vodní plocha. Bude možnost vybudovat i zázemí k provozu rybníka.
Před cca 15 lety se na sousedních pozemcích města vysazoval les, z důvodu plánovaného rybníku se výsadba na pozemku 251/1 vynechala záměrně.
V  usnesení ZM č. 4/99 ze dne 14.6.1999, bod 13/4, byl schválen „záměr pokusit se vybudovat rybník v Rokytníku. Pokud proběhne územní řízení a vše bude v pořádku, souhlas s odprodejem p.č. 251/1 v k.ú. Rokytník“.
 
Účetní hodnota pozemku je Kč 2404,10.

V případě zalesnění pozemku není potřebná změna územního plánu. Právnička doporučuje v tomto případě revokaci usnesení, protože to je stále v platnosti.

Odbor výstavby doporučuje ponechat záměr vybudovat rybník, protože existuje málo pozemků, kde je v územním plánu počítáno s vodní plochou. Rybník by znamenal podporu retenční schopnosti krajiny a její různorodosti, která je vždy přínosem pro životní prostředí a ekologickou stabilitu krajiny.

Odbor majetek podporuje názor odboru výstavby. V případě prodeje doporučujeme určit prodejní cenu znalcem.

Usnesení RM č. 12/2012 ze dne 30.5.2012:
RM doporučuje ZM schválit záměr prodeje pozemku a schválit navrhovanou revokaci.

Další podrobnosti nejsou známy, není zpracovaná dokumentace rybníka, v archívu byl ještě dohledán záměr se zákresem.
Dále byla doplněna příloha č. 6 – snímek v současné době platného územního plánu s návrhem vodní plochy.
Jak zmiňuje žadatel, z důvodu omezených dotací ze státních fondů, dočasně od záměru vybudování rybníka ustoupil, zájem o odkup pozemku stále má.

Návrh usnesení:
ZM schvaluje záměr prodeje pozemku p.p.č. 251/1 o výměře 3382 m2 v k.ú. Rokytník – 11 proti, 5 se zdrželo

ZM revokuje usnesení č. 4/99 ze dne 14.6.1999, bod 13/4 – 12 pro, 4 se zdrželi

Informace – prodej domů v majetku města – materiál č. 60
OM předkládá informaci k prodeji domů v majetku města.

1/ bytová jednotka v č.p.76, Husova ul., Hronov
V bytovém domě č.p. 76, Husova ul. je Město Hronov vlastníkem poslední bytové jednotky č. 76/2, o velikosti 1+1, celkové výměře 44,38 m², se spoluvlastnickým podílem o velikosti 4438/47049 na společných částech domu č.p.76 a pozemku p.p.č. 422 v k.ú. Hronov.
Byt je volný. 
Historie: Ostatní bytové jednotky v domě č.p.76 byly od r. 1997 postupně privatizovány (na základě prohlášení vlastníka ze dne 27.6.1997 vypracovaného realitní kanceláří REX Jaroměř a usnesení Městského zastupitelstva č. 4/97 ze dne 20.5.1997). Nájemkyně posledního bytu neměla o privatizaci zájem, byt byl nabízen k prodeji i s nájemkyní, ale nebyl žádný zájemce. Od července 2010, kdy byl byt uvolněn poslední nájemkyní je realitní kanceláří i OM nabízen byt za cenu Kč 500 000,--. Za tuto cenu dle sdělení realitní kanceláře v současné době není byt prodejný – není zájem, a proto OM navrhuje projednání snížení kupní ceny bytu. Realitní kancelář vypracovala nové stanovení obvyklé ceny nemovitosti na částku Kč 240 000,--.

Nové:
RM na svém jednání dne 30.5.2012 bod 14/12 usnesení č.12/2012 doporučila ZM schválit výchozí cenu záměru prodeje Kč 250 000,--.

2/ dům č.p.107, Jungmannova ul., Hronov
ZM 18.6.2008 schválilo záměr prodeje bytového domu č.p.107 vč. dřevníků a pozemků. Tržní hodnota nemovitosti je Kč 2 900 000,--.  Prodej uskutečňuje REALITY EU Náchod s.r.o.. Zatím není aktuální zájemce o koupi nemovitosti.

3/ dům č.p. 596, Riegrova ul., Hronov
ZM na svém jednání dne 16.2.2011 schválilo záměr prodeje bytového domu č.p. 596, Riegrova ul., Hronov. Od 14.3.2011 probíhá vyvěšování záměru prodeje. ZM na svém jednání dne 27.4.2011 schválilo výchozí cenu záměru prodeje ve výši Kč 3 500 000,--. Aktualizace záměru prodeje je vyvěšena.  Realitní služby pro město zprostředkovává realitní agentura Jiří Rykr – SOMOS-REAL-NÁCHOD. Zatím není vážný zájemce o koupi.

Návrh usnesení:
1/ ZM bere na vědomí informaci OM o prodeji domů v majetku města – 16 pro

2/ ZM schvaluje pro záměr prodeje bytové jednotky č. 76/2, o velikosti 1+1, celkové výměře 44,38 m², v bytovém domě č.p. 76, Husova ul., Hronov se spoluvlastnickým podílem o velikosti 4438/47049 na společných částech domu č.p. 76 a pozemku p.p.č. 422 v k.ú. Hronov, výchozí cenu záměru prodeje Kč 250 000,-- -15 pro, 1 proti

Přehled investičních akcí – materiál č. 62
1) Zateplení budov v majetku města Hronova – ZŠ Nám. ČSA, ZŠ Palackého a SOU a SOŠ Hotelnictví

Budova ZŠ Nám. ČSA.
Na budově započaly práce s výměnou oken, byla vyměněna celá horní řada do náměstí a do dvora. U oken jsou osazeny vnitřní parapety a ostění jsou začištěna. Ze strany dvora se pokračuje se zateplováním fasády. Do konce června by měla být kompletně dokončena fasáda ze strany dvora. Ve středu 13. 6. započnou práce s výměnou vrchní řady oken ze strany k divadlu, tím bude vrchní patro, co se týká oken kompletní.
Výhled prací je takový, že až bude hotová fasáda na budově Hotelovky, započne se se stavbou lešení na ZŠ náměstí a s opravou fasády ze strany na náměstí. Oslavy Jiráskova Hronova tímto omezeny nebudou, i když bude kolem budovy stát lešení, to ale bude zabezpečeno.

Budova ZŠ Palackého
Na budově prvního stupně základní školy byla veškerá okna vyměněna a práce s tím spojené (začištění ostění, výmalba a osazení parapetů) dokončeno. Ihned, jak budou dokončeny práce na fasádě na budově ZŠ náměstí, bude se pokračovat zde, dojde ke stavbě lešení a k provedení prací spojených se zateplením fasády.

Budova SOU a SOŠ Hotelnictví
Postup prací je stejný jako u budovy ZŠ náměstí, stavební práce ze dvora probíhají současně, tzn., že do konce června bude budova ze strany dvora kompletně hotová. Poté se začne s pracemi na cizích pozemcích, se kterými budova sousedí, souhlasy s přístupem Město Hronov má.

Konečný termín výstavby všech budov je stanoven na říjen roku 2012.

2) Zateplení budov v majetku města Hronova – ZŠ Komenského nám. č.p. 8 a MŠ Velký Dřevíč“

Budova MŠ Velký Dřevíč
Budova je řádně zkolaudována, vady a nedodělky jsou odstraněny.

Budova ZŠ Komenského nám. č.p. 8
Budova je řádně zkolaudována, v těchto dnech probíhá kontrola a dodatečné seřizování všech výplní otvorů.

3) Chodník u č.p. 8
Tato stavba navazuje na „Zateplení budov“. Práce na výstavbě chodníku již probíhají, stavba chodníku bude dokončena do 20. června, poté přijdou ještě osadit stromy.

4) Chodník Smetanova ulice
Na chodníku ve Smetanově ulici se bude Město Hronov podílet společně se společností VaK, a.s. Náchod, která zde v minulém roce budovala novou kanalizaci. Chodník byl v těchto místech v havarijním stavu, proto Město Hronov přistoupilo na dohodu, že než aby se dával do původního stavu, který byl zcela nevyhovující, bude se finančně podílet na stavbě nového chodníku.
Projektová dokumentace prošla již třemi změnami, protože je v chodníku množství podzemních sítí, kterým se musíme vyhnout. Nyní je poslední verze na posouzení u VaKu Náchod, poté se započne s výstavbou.

5) Projektová dokumentace Červená ulice
Město Hronov má v ruce studii na rekonstrukci této ulice včetně nové kanalizace, protože stávající je zcela nevyhovující. Výběrové řízení proběhlo a vítězná firma již pracuje na vyhotovení projektové dokumentace. Před uzavřením řešení a kompletací PD budou probíhat jednání s jednotlivými majiteli přilehlých nemovitostí a také se správci podzemních sítí. PD bude vyhotovena do konce roku 2012.

6) VO 17. listopadu, Žižkova,…
Tuto položku rozpočtu mělo Město Hronov už i minulý rok. Projektová dokumentace je vyhotovena. Akce je závislá na společnosti ČEZ, měla by jít souběhem. Nikdo z uvedené společnosti ale není schopen podat informaci, kdy se bude z jejich strany tato investiční akce konat.

7) VO Šedivá hora
Tato stavební akce navazuje na činnost společnosti ČEZ, která bude v této lokalitě provádět zasíťování pozemků pro budoucí výstavbu. Město se připojí k výstavbě s veřejným osvětlením, ale ne zcela, bude jen položena chránička spolu s kabelem a zemnícím páskem, sloupy budou osazeny až po dokončení výstavby na Šedivé hoře, aby nedošlo k poškození VO. Společnost ČEZ nyní organizuje výběrové řízení na dodavatele stavby. Se stavbou by se mělo začít na konci měsíce června.

8) PD chodník J. z Poděbrad
V tomto týdnu bylo zadáno výběrové řízení na vyhotovení projektové dokumentace na rekonstrukci chodníku v ulici J. z Poděbrad na straně k bývalému pivovaru. Ukončení výběrového řízení je 18. 6. 2012. Do konce roku bude vyhotovena PD ke stavebnímu povolení, bude navazovat realizační dokumentace s tím, že na konci roku budeme znát cenu rekonstrukce do rozpočtu na rok 2013.

9) Rekonstrukce parkoviště, Dvorská ulice
V tomto týdnu bylo zadáno výběrové řízení na rekonstrukci parkoviště ve Dvorské ulici. Stavební práce by měly probíhat v červenci tohoto roku.

Návrh usnesení:
ZM bere na vědomí informace o investičních akcích – 16 pro


5. Různé
Zápis z jednání finančního výboru ze dne 6.6.2012
Materiál okomentovala předsedkyně výboru Ing. Andršová.
Komise se zabývala pohledávkami a závazky města. Žádná doporučení z jednání výboru nevzešla.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města bere na vědomí zprávu finančního výboru dle přílohy – 16 pro

Termíny jednání zastupitelstva ve II. pololetí 2012
5. září, 17. října a 12. prosince 2012

82. Jiráskův Hronov
Paní starostka informovala o zasílání pozvánek elektronickou poštou. Účast na zahájení přislíbila ministryně kultury Alena Hanáková.

Akce ve městě
Místostarosta okomentoval zaslané pozvánky na různé akce – beachvoleybal, dětské dny, dřevíčskou lávku. Prezentoval postoje či názory občanů na pořádané akce, vesměs nepříznivé.  Pořádání těchto akcí nestojí město téměř žádné peníze. Jejich pořádání je nutné pro zisk dalších dotací, třeba na úpravu parku a další akce. Pan místostarosta požádal kolegy, aby občanům konání akcí řádně vysvětlili a zdůvodnili.


6. Diskuse
Mgr. Řehůřková – poděkovala za připravované akce. S nadsázkou vyjádřila obavu, aby to nedopadlo tak, že se budeme lidem omlouvat za to, že pro ně něco děláme.

Ing. Jeništa – vznesl dotaz na kotelnu v Sále Josefa Čapka, která je v žalostném stavu. Zeptal se, zda se tento problém řeší a jak. Odpověděla Ing. Vítová v připravovaných EPC projektech je zahrnuta i rekonstrukce kotelny. V projektech bude učiněn návrh jak celý problém řešit a realizovat. V prvopočátku by to město nemělo nic stát. Později by to měla být částka, která činí rozdíl mezi současně placenými náklady a budoucími náklady na energie. Jedná se v podstatě o uspořené prostředky. Výběrové řízení se uskuteční v příštím týdnu.

Pan Hurdálek – poděkoval všem za podporu Filípkovi.

Paní starostka popřála všem pěkně strávenou dovolenou a těšila se na společná setkání při různých akcích.

Zapsala Milena Moravcová
Jednání bylo ukončeno v 18,15 hodin.

 

Usnesení č. 3/2012
z jednání Zastupitelstva města Hronova, které se uskutečnilo dne 13. 6. 2012

Zastupitelstvo města schvaluje:
1/3 – ověřovatele zápisu pana Pavla Topolnického a Františka Holmana – 14 pro, 2 se zdrželi
2/3 – program jednání – 16 pro
3/3 - závěrečný účet města Hronova spolu se zprávou o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2011 s vyjádřením souhlasu s celoročním hospodařením, a to bez výhrad – 16 pro
4/3 - výsledek hospodářské činnosti města Hronova za rok 2011, kterým je zisk po zdanění ve výši Kč 484.736,41.  Zisk bude převeden na účet 432 – Nerozdělený zisk z minulých let – 16 pro
5/3 - ZUŠ Hronov vykázaný zisk Kč 2.516,26, který bude převeden do rezervního fondu školy – 16 pro
6/3 - DDM Domino Hronov hospodaření ziskem ve výši Kč 30.850,38.  Tento zisk bude vypořádán takto - Kč 24.680,00 bude převedeno do fondu odměn a Kč 6.170,38 do rezervního fondu – 12 pro, 4 proti
7/3 - DO ve stáří Justynka Hronov vykázaný zisk Kč 83.549,78. Zisk bude převeden do rezervního fondu a použit na úhradu užívání programu Cygnus, dále na stavební úpravy v místnosti pro odmáchávání prádla, na pořízení počítače pro účetní a na drobné opravy – 16 pro
8/3 - Kulturnímu a informačnímu středisku Hronov vykázanou ztrátu ve výši Kč 22.658,51, která bude uhrazena z prostředků města – 15 pro, 1 proti
9/3 - Mateřské škole Hronov -  Velký Dřevíč vykázaný zisk ve výši Kč 20.379,09. Tato částka bude převedena převést do rezervního fondu
a použita na zakoupení nového nábytku do dvou tříd v přízemí a na obložení stěn ve třídě v 1. poschodí – 16 pro
10/3 - Mateřské škole Hronov, Havlíčkova 520, výsledek hospodaření v roce 2011, kterým je zisk ve výši Kč 80.752,51. Zisk bude převeden do rezervního fondu a použit na pořízení počítače a programu pro vedoucí stravování a vybavení šaten na čp. 520 novým nábytkem – 16 pro
11/3 - Základní škole a Mateřské škole Hronov, okres Náchod vykázaný zisk ve výši Kč 110.320,18. Částka bude převedena do rezervního fondu a část použita na vybavení sborovny 1. stupně – 16 pro
12/3 - Základní škole Hronov - Velký Dřevíč, okres Náchod vykázaný zisk Kč 95.615,08, který bude převeden do rezervního fondu a využit na nákup nábytku do tříd a na výměnu linolea ve třídách – 16 pro
13/3 - přidělení finanční dotace z rozpočtu města Hronova ve výši Kč 25.000,- na nákup aminokyselinových preparátů – 16 pro
14/3 - rozpočtová opatření č. 02/2012 dle přílohy včetně ústního doplnění (Kč 170.000,-- z nespecifikovaných rezerv na výměnu oken v „krčku“) – 16 pro
15/3 - prominutí úhrady úroků z prodlení ve výši Kč 48.700,52 panu Jaroslavu Vaňkovi – 12 pro, 2 proti, 2 se zdrželi
16/3 - uzavření smlouvy č. „IE – 12 – 2002176/VB/50“ s názvem stavby „Hronov, Zbečník, knn, nn rekon.ul.Padolí“ o zřízení věcného břemene mezi ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín 4, IČ 24729035 (Oprávněná) a Městem Hronov, nám. Čs. armády 5, 549 31 Hronov, IČ 00272680 (Povinný). Smlouva přílohou – 16 pro
17/3 - uzavření kupní smlouvy č. 5/OM/12 na prodej části pozemku p.p.č. 646/1 s novým parcelním číslem 646/3 o výměře 219 m2 v  k.ú. Velký Dřevíč, za cenu Kč 15330,--. Smlouva je přílohou – 16 pro
18/3 - uzavření Smlouvy o bezúplatném převodu nemovitostí č.j. UZSVM/HNA/1763/2012-HNAM  z majetku  České republiky – zastoupené Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, Nové Město, 128 00 Praha 2, IČ 69797111 do majetku Města Hronova, Náměstí Čs. armády 5, 549 31 Hronov, IČ 00272680. Smlouva přílohou – 16 pro
19/3 - pro záměr prodeje bytové jednotky č. 76/2, o velikosti 1+1, celkové výměře 44,38 m², v bytovém domě č.p. 76, Husova ul., Hronov se spoluvlastnickým podílem o velikosti 4438/47049 na společných částech domu č.p. 76 a pozemku p.p.č. 422 v k.ú. Hronov, výchozí cenu záměru prodeje Kč 250 000,-- -15 pro, 1 proti

Zastupitelstvo města neschvaluje:
20/3 - záměr prodeje pozemku p.p.č. 75/9 o výměře 622 m2 v k.ú. Velký Dřevíč – 16 pro
21/3 - záměr prodeje části pozemku p.p.č. 717/1 o výměře cca 2150 m2 v k.ú. Velký Dřevíč – 16 pro
22/3 - záměr  prodeje pozemků p.p.č. 1416, 1417, 1418, 1419, 1420/21, 1421, 1422 a 1423/1  v k.ú. Hronov o celkové výměře 37227 m2 – 15 pro, 1 se zdržel
23/3 - záměr prodeje pozemku p.p.č. 251/1 o výměře 3382 m2 v k.ú. Rokytník – 11 pro, 5 se zdrželo
24/3 - přijetí daru - části pozemku p.p.č.  1471  o výměře  cca 72 m2  a  pozemku p.p.č. 1472  o výměře  cca 290 m2  v k.ú. Hronov – 3 pro, 10 proti, 3 se zdrželi

Zastupitelstvo města bere na vědomí:
25/3 – informace z jednání Rady města Hronova – 16 pro
26/3 – kontrolu plnění usnesení ZM č. 2/2012 – 16 pro
27/3 - informaci o podání žádosti na získání dotace z evropských fondů „Program rozvoje venkova“, konkrétně dotační titul – Opatření I.1.2 – Investice do lesů – 16 pro
28/3 – informaci OM o prodeji domů v majetku města – 16 pro
29/3 – informace o investičních akcích – 16 pro
30/3 – zprávu finančního výboru dle přílohy – 16 pro
31/3 – termíny jednání ve II. pololetí 2012 – 5. září, 17. října a 12. prosince 

Zastupitelstvo města revokuje:
32/3 - usnesení č. 4/99 ze dne 14.6.1999, bod 13/4 – 12 pro, 4 se zdrželi

 

 

Tento text připravil/a: Milena Moravcová Zveřejněno: 21. 06. 2012