živé vysíláníživé vysílání ohlásit závaduohlásit závadu počasí webkamera virtuální prohlídky

Zápis ZM č. 3/2011

Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 

z mimořádného jednání Zastupitelstva města Hronova, které se uskutečnilo dne 8. června 2011 od 18 hodin v Základní škole Velký Dřevíč

Přítomni: členů 16 (dle prezenční listiny)
Omluveni: Hana Nedvědová, Mgr. Jana Maslikiewiczová, Pavel Topolnickyj, Ing. Karel Jára, Mgr. Petr Málek
Ověřovatelé zápisu: Mgr. Olga Líbalová, Mgr. Věra Bartošová
Ing. Jiří Kašík, tajemník

Jednání zahájil místostarosta Mgr. Josef Thér. Konstatoval, že zastupitelstvo je usnášeníschopné. V úvodu jednání bylo přítomno 16 členů.
Ověřovateli zápisu byli zvoleni Mgr. Olga Líbalová, Mgr. Věra Bartošová – 14 pro, 2 se zdrželi.

Návrh programu jednání byl zaslán na pozvánce. Jako podklad pro jednání byla zaslána pozvánka a materiál č. 40 s přílohou.

Místostarosta dal hlasovat o navrženém programu jednání – 16 pro

Program jednání:
Dohoda o spolupráci, spolufinancování projektu „Péče o přírodu a krajinu na území Čech a Dolního Slezska prostřednictvím revitalizace městských parků v Bielawě a Hronově“ – materiál č. 40
Město Hronov společně s partnerským městem Bielawou připravují projektovou žádost o dotaci z Operačního programu přeshraniční spolupráce CZ-PL 2007 – 2013. Konkrétně do prioritní osy I. Posilování dostupnosti, ochrana životního prostředí a prevence rizik, oblast podpory 1.2 Ochrana životního prostředí. Termín k předkládání těchto projektových žádostí je určen nejpozději do 15.6.2011.
Projekt má u obou partnerů dvě části – investiční a tzv. měkkou. V rámci realizace „měkké“ části se uskuteční celkem 3 akce na české a 3 na polské straně hranice. První setkání se bude týkat úředníků, statutárních zástupců měst a osob zajímajících se o ekologii – v rámci této akce dojde i k slavnostnímu znovuotevření parku, další setkání se bude týkat dětí a mládeže, které se budou moci v parku rozhlédnout po zajímavých dřevinách, či získat zajímavé informace o minerálních pramenech. Poslední setkání bude uspořádáno ke konci realizace projektu, kdy dojde k celkovému zhodnocení přínosu projektu pro ekologii i cestovní ruch.
V investiční části projektu dojde k celkové revitalizaci parku Aloise Jiráska. Některé stávající budovy budou zbořeny, obnoveny oba vrty minerálních pramenů Hronovky a Regnerky, vznikne dětské hřiště i s fitness prvky, vystavěny budou nové veřejné toalety, opraven amfiteátr. Obnovena bude hlavně zeleň v parku – stávající stromy a keře budou ošetřeny, prořezány a některé i pokáceny a vysazeny nové, zároveň budou vytvořeny i květinové záhony. Uprostřed parku vznikne promenáda se zajímavým vodním prvkem – Mlžidlem. Celý park bude protkán zpevněnými chodníčky.
Realizace projektu je plánována na roky 2012 – 2014.
Celkové způsobilé výdaje projektu jsou EUR 660 000,-, což je v přepočtu Kč 16 038 000,- s nezpůsobilými výdaji se nepočítá.  Z Evropského fondu pro regionální rozvoj můžeme získat 85% z celkových způsobilých výdajů projektu, 5% ze státního rozpočtu a min. 10% musí zajistit příjemce podpory tj. EUR 66 000,-, což je Kč 1 603 800,- .
Z podmínek stanovených OPPS CZ-PL 2007 – 2013, musí být ZM schválena i úhrada případných nezpůsobilých výdajů, které by mohly vzniknout při samotné realizaci projektu. Dále je nutné uzavřít dohodu o spolupráci mezi vedoucím partnerem, Městem Bielawou a programovým partnerem, Městem Hronov. Dohoda je přílohou tohoto materiálu.
Dotazy:
p. Líbalová – Je v projektu řešen současný stav, kdy nyní pouštíme minerálku do řeky? Místostarosta odpověděl, že projekt je ke stavebnímu povolení a máme všechna potřebná vyjádření, kam přesně je odvedena minerální voda neví.
p. Andršová – Co jsou nebo jak mohou vzniknout nezpůsobilé náklady, aby nedošlo k velkému navýšení předpokládaného rozpočtu? Místostarosta vysvětlil, že tyto náklady do projektu nedáváme a nepředpokládáme. Uvedl příklad mostu u Bikeparku, kde jsme je v projektu měli a počítali jsme s nimi v rozpočtu.
Ostatní dotazy MS vysvětlil.

Návrh usnesení:
ZM schvaluje:
1) spolufinancování projektu „Péče o přírodu a krajinu na území Čech a Dolního Slezska prostřednictvím revitalizace městských parků v Bielawě a Hronově“ ve výši EUR 66 000,-, což je Kč 1 603 800,-
Hlasování: 16 pro
2) úhradu případných nezpůsobilých výdajů, které mohou vzniknout při samotné realizaci projektu „Péče o přírodu a krajinu na území Čech a Dolního Slezska prostřednictvím revitalizace městských parků v Bielawě a Hronově“
Hlasování: 16 pro
3) uzavření Dohody o spolupráci na projektu realizovaném z prostředků OPPS CZ-PL 2007 – 2013 s vedoucím partnerem Městem Bielawou a programovým partnerem Městem Hronov na projekt „Péče o přírodu a krajinu na území Čech a Dolního Slezska prostřednictvím revitalizace městských parků v Bielawě a Hronově“ dle přílohy
Hlasování: 16 pro

Diskuze
p. Andršová – Výběrové řízení na cyklostezky a předpokládaná realizace? Místostarosta vysvětlil, realizace je plánována do listopadu 2011.
p. Řehůřková - Co s narůstajícím počtem  nepřizpůsobivých občanů? Místostarosta informoval o schůzce p. starostky s paní Turkovou, dále pak informoval o aktivitě měst  okresu Náchod, postupovat společně a jejich podpoře návrhů poslankyně I. Řápkové, které by daly více kompetencí obcím v řešení této problematiky.
p. Píčová – Navrhla zapojit více sociální odbor a policii, upozornila na velké množství vracejících se nepřizpůsobivých občanů zpět do města. Problematickou školní docházku přistěhovaných dětí.    

Termín řádného jednání zastupitelstva je 22. června 2011 v předsálí Sálu Josefa Čapka.


Zapsal Ing. Jiří Kašík
Jednání ukončeno v 18.35 hod.

 

Usnesení č. 3/2011
z mimořádného jednání Zastupitelstva města Hronova dne 8. června 2011

Zastupitelstva města schvaluje:
1/3 – ověřovatele zápisu Mgr. Olgu Líbalovou, Mgr. Věru Bartošovou – 14 pro, 2 se zdrželi
2/3 – program jednání – 16 pro
3/3 - spolufinancování projektu „Péče o přírodu a krajinu na území Čech a Dolního Slezska prostřednictvím revitalizace městských parků v Bielawě a Hronově“ ve výši EUR 66 000,-, což je Kč 1 603 800,- - 16 pro
4/3 - úhradu případných nezpůsobilých výdajů, které mohou vzniknout při samotné realizaci projektu „Péče o přírodu a krajinu na území Čech a Dolního Slezska prostřednictvím revitalizace městských parků v Bielawě a Hronově“ – 16 pro
5/3 - uzavření Dohody o spolupráci na projektu realizovaném z prostředků OPPS CZ-PL 2007 – 2013 s vedoucím partnerem Městem Bielawou a programovým partnerem Městem Hronov na projekt „Péče o přírodu a krajinu na území Čech a Dolního Slezska prostřednictvím revitalizace městských parků v Bielawě a Hronově“ dle přílohy – 16 pro

Zastupitelstvo města bere na vědomí:
6/3 – obsah sdělení a připomínek vznesených v rámci diskuze

Tento text připravil/a: Milena Moravcová Zveřejněno: 21. 06. 2011