živé vysíláníživé vysílání ohlásit závaduohlásit závadu počasí webkamera virtuální prohlídky

Zápis ZM č. 2/2015

Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

z jednání Zastupitelstva města Hronova, které se uskutečnilo dne 22. dubna 2015 od 17:00 hodin v Malém sále Jiráskova divadla

Přítomni: 18 členů (dle prezenční listiny)
Omluveni: Mgr. Olga Líbalová, Mgr. Věra Bartošová, pan Antonín Hurdálek a tajemník Ing. Jiří Kašík
Pozdější příchod: Mgr. Jan Šnajdr, MVDr. Tomáš Strnad, Ing. Karel Jára
Ověřovatelé zápisu: JUDr. Eva Vrzáčková, Mgr. Jana Píčová

Jednání zahájila starostka Bc. Hana Nedvědová. Konstatovala, že zastupitelstvo je usnášeníschopné. V úvodu jednání bylo přítomno 15 členů.

Ověřovatelkami zápisu byly schváleny JUDr. Eva Vrzáčková, Mgr. Jana Píčová – 13 pro, 2 se zdržely.

Pan Koleta upozornil, že z jednání bude pořizován zvukový a obrazový záznam, který bude sloužit ke zpravodajským účelům. 

Paní starostka vznesla dotaz, zda má někdo připomínky k zápisu z minulého jednání. Žádné nebyly vzneseny.

Jako podklad pro jednání byly zaslány materiály pod čísly 25 až 43 včetně příloh, pozvánka s programem, výroční zpráva KIS Hronov, poděkování Diakonie Broumov za organizaci veřejné sbírky, zápis z jednání Finančního výboru ZM a zápis z jednání Kontrolního výboru ZM.

Paní starostka vznesla dotaz, zda má někdo návrh na doplnění nebo změnu programu.
Paní starostka dala hlasovat o navrženém programu jednání tak, jak byl zaslán na pozvánce – 15 pro.


Program jednání:
1. Informace z jednání rady města
2. Kontrola plnění usnesení zastupitelstva města
3. Finanční záležitosti
4. Majetkové záležitosti
5. Různé
6. Diskuze

Před samotným jednáním zastupitelstva byl proveden slavnostní akt jmenování nového velitele Jednotky sboru dobrovolných hasičů Hronov, jeho zástupce a odvolání stávajícího velitele JSDH Hronov z funkce.

Pan Jiří Zíta – stávající velitel JSDH Hronov požádal o uvolnění z této funkce. Vykonával ji od roku 1990. Paní starostka předala panu Zítovi odvolací dekret, poděkovala mu jménem vedení města i jménem svým za dlouholetý příkladný výkon funkce. Zároveň mu předala rekreační poukaz, jehož věnování schválila rada města. Pan místostarosta předal panu Jiřímu Zítovi věcný dar a také mu poděkoval za jeho práci ve funkci velitele JSDH Hronov.

Pan Jiří Zíta v krátkém příspěvku poděkoval vedení města za spolupráci.

Na jednání se dostavil Ing. Karel Jára, přítomno 16 členů.

Následně paní starostka jmenovala v souladu se zákonem o požární ochraně a po dohodě s vedením SDH Hronov novým velitelem JSDH Hronov pana Martina Zítu. Předala mu jmenovací dekret pro velitele JSDH Hronov s účinností od 1. 5. 2015. Společně s panem místostarostou pogratulovali panu Martinu Zítovi k jmenování a vyslovili přání dobré spolupráce.
Do funkce zástupce velitele JSDH Hronov byl paní starostkou v souladu se zákonem o požární ochraně a po dohodě s vedením SDH Hronov jmenován pan Ondřej Ludvík. I jemu byl předán jmenovací dekret pro zástupce velitele JSDH Hronov s účinností od 1. 5. 2015. Pan Ondřej Ludvík je zároveň starostou SDH Hronov. Paní starostka a pan místostarosta mu pogratulovali k jeho jmenování.

1. Informace z jednání rady města

Informace z jednání Rady města Hronova – materiál č. 42
Předložený materiál okomentovala paní starostka.

Návrh usnesení:
ZM bere na vědomí informace z jednání Rady města Hronova – 16 pro

2. Kontrola plnění usnesení zastupitelstva města

Kontrola plnění usnesení ZM č. 1/2015 – materiál č. 25
Předložený materiál okomentovala paní starostka.

Návrh usnesení:
ZM bere na vědomí kontrolu plnění usnesení ZM č. 1/2015 – 16 pro

3. Finanční záležitosti

Odměny neuvolněným členům zastupitelstva – materiál č. 29
Finanční odbor předložil k projednání návrh odměn za výkon funkce neuvolněným členům zastupitelstva.
Maximální výše odměn je stanovena nařízením vlády č. 37/2003 Sb., o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev, ve znění pozdějších předpisů. Novelou nařízení vlády č. 37/2003 Sb., která je účinná od 01.04.2015, se odměny zvyšují na níže uvedenou maximální možnou výši.
Protože výši odměn nelze určovat zpětně, FO navrhuje úpravu od 01.05.2015.
Měsíční odměna neuvolněným členům zastupitelstva může být poskytnuta až do výše:
1) Člen zastupitelstva                               Kč 683,00   (nyní Kč    660,00)
2) Člen rady                                              Kč 2.660,00 (nyní Kč 2.570,00)  
3) Předseda výboru nebo komise, není-li zároveň členem rady Kč 2.298,00  (nyní Kč 2.220,00)
4) Předseda výboru nebo komise, je-li zároveň členem rady Kč 4.275,00 (nyní Kč 4.130,00)

Návrh projednala na svém jednání dne 25.03.2015 rada města a doporučila zastupitelstvu města schválit, aby měsíční odměny neuvolněným členům zastupitelstva zůstaly ve stejné výši jako dosud.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města schvaluje ponechat měsíční odměny neuvolněným členům zastupitelstva ve stejné výši jako dosud, tj.:
1) Člen zastupitelstva                                                                        Kč    660,00   
2) Člen rady                                                                                       Kč 2.570,00   
3) Předseda výboru nebo komise, není-li zároveň členem rady       Kč 2.220,00   
4) Předseda výboru nebo komise, je-li zároveň členem rady           Kč 4.130,00 – 15 pro, 1 se zdržel  

Pověření pro radu ke schvalování rozpočtových opatření – materiál č. 30
Změnou zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, která je účinná od 20.02.2015 došlo ke zpřísnění provádění výdajů z rozpočtu územních samosprávných celků. 
V zákonu je uvedeno, že rozpočtové opatření se provádí PŘED provedením rozpočtově nezajištěného výdaje. PO provedení rozpočtově nezajištěného výdaje lze rozpočtové opatření provést POUZE při živelní pohromě nebo havárii ohrožující životy a majetek, při plnění peněžní povinnosti uložené pravomocným rozhodnutím, při obdržení dotace před koncem kalendářního roku.  
Pokud by byl uskutečněn výdaj, který není ve schváleném nebo upraveném rozpočtu, jedná se o porušení rozpočtové kázně. To je správním deliktem, za který může být uložena pokuta do 1 mil. Kč.
V průběhu roku se vyskytne celá řada výdajů, které nejsou rozpočtově zajištěny, což bylo dosud řešeno mnohdy tak, že se výdaj uskutečnil a na nejbližším jednání zastupitelstva města byla předložena rozpočtová změna. To však již z výše uvedených důvodů možné nebude. Zastupitelstvo zasedá cca 1x za 2 měsíce a po tuto dobu není většinou možné výdaj neuskutečnit, fakturu neproplatit. Z tohoto důvodu, a na doporučení pracovníků Krajského úřadu Královéhradeckého kraje, navrhujeme tuto situaci řešit tím, že zastupitelstvo města deleguje na radu města pravomoc k provádění rozpočtových opatření do určité výše, navrhujeme částku
Kč 500.000,00 na jeden paragraf, případně na jednu položku v příjmech, v rámci rozpočtového opatření. Vzhledem k tomu, že rada zasedá 1x za 2 týdny, je možné po tuto dobu s uskutečněním dosud rozpočtově nezajištěného výdaje počkat, až rada tento výdaj schválí v rozpočtovém opatření. Tato rozpočtová opatření by vždy musela být zastupitelstvu na svém nejbližším jednání předložena ke vzetí na vědomí. 
Tento materiál projednala na svém jednání dne 25.03.2015 rada města a doporučila  zastupitelstvu města pravomoc na radu města delegovat.

Ing. Karel Jára se dotazoval, čeho se budou záležitosti týkat. Ing. Stonjeková sdělila, že pokud se realizuje nějaká akce, která není schválena v rozpočtu nelze fakturu proplatit do doby, než se schválí rozpočtové opatření.
Ing. Karel Jára sdělil, že toto právo má pouze zastupitelstvo a Kč 500 tis. je mnoho peněz. Na straně příjmů by to chápal, ale na straně výdajů mu to vadí.
Paní starostka sdělila, že pokud dojde k nepředvídatelné situaci, např. havárii, pak město nemůže práce objednat nebo je objedná, ale nezaplatí je. Navrženým opatřením určitě nechce rada nějakým způsobem obcházet zastupitelstvo. Pověřením by došlo ke zpružnění veškerých činností. Pokud zastupitelé pověření radě neschválí, nic se nestane, pouze se bude muset zastupitelstvo scházet každý měsíc.

Pan Petr Koleta se dotazoval, kolika věcí se to týkalo třeba v loňském roce. Ing. Stonjeková odpověděla, že cca do 10 případů.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města deleguje pravomoc k provádění rozpočtových opatření na radu města, a to do výše Kč 500.000,00 včetně na jeden paragraf, případně na jednu položku v příjmech, na jeden paragraf ve výdajích, v rámci jednoho rozpočtového opatření s tím, že budou vždy na nejbližším jednání zastupitelstva předložena ke vzetí na vědomí – 11 pro, 5 proti.

Žádost o poskytnutí úvěru pro MAS Stolové hory – materiál č. 43
Předložený materiál okomentovala Tereza Kohlová.
Dne 16.4.2015 byla na Městský úřad v Hronově doručena žádost o poskytnutí úvěru pro MAS Stolové hory. Město je členem této MAS.  
Místní akční skupina Stolové hory se již od svého vzniku v roce 2012 potýká s nedostatkem finančních prostředků na svůj provoz. Není to však dáno neschopností osob, které se činností MAS zabývají, nýbrž datem jejího vzniku. Načasování nebylo příliš vhodné, jelikož programové období 2007 – 2013 končilo a nové programové období     2014 – 2020 dosud neběží. Pro připravenost v novém programovém období však dělala MAS maximum. Podařilo se získat dvě menší dotace pro nově založené MAS z Programu rozvoje venkova a Operačního programu Technická pomoc, které byly čerpány především na tvorbu Strategického plánu komunitně vedeného místního rozvoje, který bude nezbytný pro budoucí čerpání finančních prostředků z EU. Na provoz MAS poskytuje každoročně příspěvek také Královéhradecký kraj, jedná se o zpětně proplacené výdaje MAS v hodnotě maximálně Kč 100 000,-- či 150 000,-- (každý rok přislíbena jiná částka).
Do prosince 2014 se o činnost MAS a již zmíněné aktivity, staraly především referentky Městských úřadů v Polici nad Metují a v Hronově. Od ledna 2015 však MAS zaměstnala na plný úvazek manažerku, která činnost spolku trochu více nastartovala. S tím však přichází nové výdaje na chod MAS. Plat manažerky je z části opět pokryt dotací, tentokrát z Úřadu práce. Operační programy EU v programovém období 2014 - 2020, ze kterých by měla být činnost MAS financována, bohužel dosud neběží a není možné z nich čerpat. Dle stále aktualizovaných informací ze školení či jednání Krajské sítě MAS, je předpoklad vyhlášení prvních výzev odložen na třetí čtvrtletí roku 2015.
Proto se Rada MAS Stolové hory rozhodla požádat Zastupitelstva města Hronova a města Police nad Metují o poskytnutí účelově vázaného úvěru v celkové výši Kč 200 000,-  (Kč 100 000,- Hronov, Kč 100 000,- Police nad Metují). Úvěr by měl být poskytnut na účet MAS Stolové hory do 30.4.2015, se splatností nejdéle do 31.12.2016 s úrokem stanoveným ČNB O/N PRIBOR vždy k 1.1. daného roku a pevné odchylky ve výši 0,8 % p. a. z jistiny úroku. Pro představu je k 1.1.2015 sazba ČNB O/N PRIBOR 0,51 %.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města schvaluje:
1) Poskytnutí úvěru pro MAS Stolové hory, se sídlem Masarykovo náměstí 98, 549 54 Police nad Metují, IČ:22741453, v celkové výši Kč 100 000,- se splatností do 31.12.2016 s úrokem podle ČNB O/N PRIBOR stanoveným vždy k 1.1. daného roku a pevné odchylky ve výši 0,8 % p. a. z jistiny úroku – 16 pro
2) Uzavření smlouvy o úvěru č. SMF/2/2015 mezi Městem Hronovem, se sídlem nám. Čs. armády 5, 549 31 Hronov, IČ:00272680 a Místní akční skupinou Stolové hory, se sídlem Masarykovo náměstí 98, 549 54 Police nad Metují, IČ: 22741453 – 16 pro

Na jednání se dostavil MVDr. Tomáš Strnad, přítomno 17 členů.

Rozpočtové opatření č. 02/2015 – materiál č. 39
Ing. Ivana Stonjeková okomentovala předložené rozpočtové opatření č. 02/2015.
Doplnila je o výše schválené usnesení o výdaje na úvěr pro MAS.
2143 – Cestovní ruch – pol. 5622 – neinvestiční půjčené prostředky spolkům -
Kč 100.000,00 – úvěr poskytnutý MAS Stolové hory na provoz, splatný do 31.12.2016. Zdrojem je rezerva - 6409 - Ostatní činnosti - pol. 5901 - nespecifikované rezervy  - Kč -100.000,00.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtové opatření č. 02/2015 dle přílohy včetně ústního doplnění – 17 pro


4. Majetkové záležitosti

Bytový dům Riegrova čp. 596, Hronov, vč. pozemku p. č. 327 k. ú.  Hronov – změna ceny záměru prodeje – materiál č. 27
Na základě jednání Zastupitelstva města ze dne 25.2.2015 odbor majetek předložil k posouzení snížení ceny záměru prodeje bytového domu č.p. 596 v Riegrově ulici, Hronov.
Historie:
ZM 16.2.2011 schválen záměr prodeje
ZM 27.4.2011 schválena výchozí cena záměru prodeje ve výši Kč 3 500 000,-- 
ZM 5.9.2012 schválen prodej nemovitosti za kupní cenu Kč 3 500 000,--
ZM 24.4.2013 neschváleno snížení výchozí ceny záměru prodeje na Kč 2 900 000,--Kč 
ZM 26.6.2013 revokace usnesení ze ZM 5.9.2012 
Žádný jiný vážný zájemce o koupi domu se nepřihlásil, i když několik prohlídek domu se zájemci o koupi proběhlo.
V současné době jsou pronajaty pouze tři byty z 11. Žádný větší zájem o nájem v tomto domě v současné době není, a pokud ano, tak jsou to většinou nájemníci s výpovědí z domů v soukromém vlastnictví nebo občané z jiných měst. Téměř všichni na sociálních dávkách, kteří nejsou schopni ani složit požadovanou kauci.

Přehled:
Nájemné za r. 2013           121 041,--Kč/rok 39,--Kč/m²/měs
Nájemné za r. 2014            64 988,--Kč/rok
Předpokládané nájemné za rok 2015 při plné obsazenosti domu 225 000 ,--Kč/rok
Opravy za r. 2011     85 910,--Kč/rok
Opravy za r. 2012   125 069,--Kč/rok z toho zamrznutí domu Kč 65 075,-
Opravy za r. 2013   338 293,--Kč/rok z toho nedotčené požárem Kč 13 329,-
Oprava za r. 2014     11 266,--Kč/rok

Před každým novým obsazením bytu je potřeba investovat do oprav – minimálně revize plynu (2 lepší byty) a potom v jiných bytech dále úpravy na rozvodech elektriky a vody, komíny, kamna na tuhá paliva, opravy dveří, oken, umyvadla, baterie, WC, úpravy v koupelnách na jednotlivých patrech..… V případě neobsazeného domu hrozí taky další problémy se zamrzáním.

Předpokládaná investice do rekonstrukce celého domu (rekonstrukce bytů
s vybudováním vlastního soc. zařízení, nové rozvody elektro a zdravotechniky, zdroj vytápění, výměna oken dveří, zateplení, fasáda,…) činí Kč 15 mil.
K záměru prodeje nemovitosti byl p. Evou Aulichovou vyhotoven znalecký posudek ze dne 28.3.2011 s administrativní cenou za nemovitost  Kč 3 262 600,-- a tržní ocenění nemovitosti ze dne 30.3.2011 s cenou za nemovitost Kč 2 700 000,--.
Účetní hodnota:  budovy č.p.596       Kč 1 129 413,--
                           pozemku p.č. 327   Kč      62 500,--
Členové zastupitelstva měli k dispozici názor realitní agentury, která zprostředkovává prodej domu s návrhem na snížení prodejní ceny.
Omezení obce v oblasti dispozic s obecním majetkem stanoví zákon o obcích v § 39 odst. 2, podle něhož se při úplatném převodu majetku sjednává cena zpravidla ve výši, která je v daném místě a čase obvyklá, nejde-li o cenu regulovanou státem, přičemž odchylka od ceny obvyklé musí být zdůvodněna.
Důvodem pro odchylku je, i že prodej majetku za cenu obvyklou v konkrétním případě není možný (pro nedostatek zájemců). Důvodem není technický stav domu.
Pro případ snížení výchozí ceny záměru prodeje OM navrhuje nechat vypracovat nové tržní ocenění nemovitosti aktuální pro r. 2015. 
Při změně výchozí ceny záměru prodeje je nutné znovu vyvěsit záměr prodeje.
OM v současné době nedoporučuje snížení výchozí ceny záměru prodeje z důvodu přípravy zákona o dostupném sociálním bydlení Ministerstvem práce a sociálních věcí s předpokládanou účinností zákona od začátku roku 2017. Informace měli členové k dispozici. Dům č. p. 596 by se hodil na případnou rekonstrukci pro tyto účely.
RM ve svém usnesení č 6/2015 ze dne 25.3.2015 pod bodem 10/6 nedoporučila ZM ke schválení změnu výchozí ceny záměru prodeje.

Návrh usnesení:
ZM schvaluje změnu výchozí ceny záměru prodeje pro záměr prodeje bytového domu č.p. 596, Riegrova ul., Hronov včetně pozemku p.č. 327 (zastavěná plocha a nádvoří) v k. ú. Hronov o výměře 616 m² (dle Usnesení ZM č.1/2011 ze dne 16.2.2011 a Usnesení ZM č.2/2011 ze dne 27.4.2011) – 17 proti

Informace o prodeji domů v majetku města – materiál č. 28
OM předložil informaci o prodeji domů v majetku města.

1/ dům č.p.107, Jungmannova ul., Hronov
ZM 18.6.2008 schválilo záměr prodeje bytového domu č.p.107 vč. dřevníků
a pozemků. Tržní hodnota nemovitosti je Kč 2 900 000,--. Dle informace realitní kanceláře REALITY EU Náchod s.r.o. zatím není potvrzen vážný zájemce.
Na základě jednání Zastupitelstva města ze dne 25.2.2015 odbor majetek předložil materiál na jednání RM 25.3.2015 týkající se změny ceny záměru prodeje.

Výtah z materiálu na RM 25.3.2015:
Historie:
ZM 18.6.2008 schválen záměr prodeje, výchozí cena záměru prodeje Kč 2 900 000,--, vyvěšení záměru prodeje 30.3.2009 až 31.5.2010
ZM 23.6.2010 schválen prodej nemovitosti za kupní cenu Kč 2 900 000,--. Žadatel nakonec nebyl schopen zaplatit kupní cenu, a proto ZM 26.10.2011 revokovalo usnesení ze dne 23.6.2010 
Žádný jiný vážný zájemce o koupi domu se nepřihlásil, i když několik prohlídek domu se zájemci o koupi proběhlo.
V současné době jsou pronajaty pouze čtyři byty z 12. 

Přehled:
Nájemné za r. 2013      142 536,--Kč/rok 39,--Kč/m²/měs
Nájemné za r. 2014     132 976,--Kč/rok
Předpokládané nájemné za rok 2015 při plné obsazenosti domu 170 000 ,--Kč/rok

Opravy za r. 2013   16 036,--Kč/rok 
Opravy za r. 2014   21 439,--Kč/rok

Předpokládaná investice do rekonstrukce celého domu (rekonstrukce bytů s vybudováním vlastního soc. zařízení, nové rozvody elektro a zdravotechniky, zdroj vytápění, výměna oken a dveří, izolování zdí střešní nástavby, izolace domu, zateplení, fasáda,…) činí Kč 10 mil.

K záměru prodeje nemovitosti byl p. Ing. Josefem Prouzou vyhotoven znalecký posudek ze dne 26.1.2009 s administrativní cenou za nemovitost  Kč 2 897 370,--
a tržní odhad nemovitosti ze dne 26.1.2009 s cenou za nemovitost Kč 2 900 000,--.
Účetní hodnota:  budovy č.p.107   Kč 833 485,--
                           pozemku st.p.č. 1128  Kč   47 700,--
                           pozemku st.p.č. 1126/1  Kč   13 600,--

Dle názoru realitní kanceláře jsou budoucí investice do nemovitosti většího rázu, což na druhou stranu snižuje cenu nemovitosti a stručný odhad tržní ceny nemovitosti je 10 až 12 let krát získané roční nájemné cca tedy Kč 1 700 000,--.

Omezení obce v oblasti dispozic s obecním majetkem stanoví zákon o obcích v § 39 odst. 2, podle něhož se při úplatném převodu majetku sjednává cena zpravidla ve výši, která je v daném místě a čase obvyklá, nejde-li o cenu regulovanou státem, přičemž odchylka od ceny obvyklé musí být zdůvodněna.
Důvodem pro odchylku je, i že prodej majetku za cenu obvyklou v konkrétním případě není možný (pro nedostatek zájemců). Důvodem není technický stav domu.

Pro případ snížení výchozí ceny záměru prodeje OM navrhuje nechat vypracovat nové tržní ocenění nemovitosti aktuální pro r. 2015.
Při změně výchozí ceny záměru prodeje je nutné znovu vyvěsit záměr prodeje.

OM v současné době doporučuje snížení výchozí ceny záměru prodeje vycházející z nového tržního ocenění.

RM uložila OM vypracovat nové tržní ocenění (bod 18/6). Dne 26.3.2015 byl požádán Ing. Josef Prouza (zpracovatel původních posudků) o cenovou nabídku na zpracování aktuálního odhadu tržní ceny (ceny v čase a místě obvyklé).

2/ dům č.p. 596, Riegrova ul., Hronov
Viz samostatný materiál na ZM.

Pan Petr Koleta navrhl změnit realitní kancelář, která by městu ve smlouvě jasně stanovila, kolikrát a kde bude prodej domu inzerovat. Dle jeho názoru dělají realitní kanceláře posudky zdarma.
Ing. Vítová podrobně vysvětlila, jak je při prodeji nemovitostí postupováno.

Návrh usnesení:
ZM bere na vědomí informaci OM o prodeji domů v majetku města – 17 pro

Restaurace Radnice – připomínky k provozu – materiál č. 31
OM byla doručena žádost týkající se připomínek k provozu nebytových prostor v č. p. 5.
Nebytové prostory v č. p. 5, které jsou předmětem nájmu, jsou odborem výstavby řádně zkolaudovány:
1/ Kolaudační souhlas ze dne 27.7.2009, Interiér restaurace a kavárny Radnice, kterým se povoluje užívání stavby po provedených stavebních a udržovacích pracích
2/ Stanovisko k existenci stavby a ověření pasportu stavby ze dne 14.3.2011, týkající se vinárny a technického zázemí budovy Radnice v 1. PP. Provoz vinárny pátek – sobota od 22 hod do 04 hod za účelem posezení max. 54 osob a hudební produkce.
3/ Kolaudační souhlas ze dne 17.10.2011, Venkovní zahrádka Radnice, kterým se povoluje užívání. Provoz za teplého počasí duben – říjen pro max. počet 40 hostů se zavírací dobou do 22 hod, bez reprodukované a živé muziky.
Smlouvy o nájmu nebytových prostor a letní zahrádky s již bývalým nájemcem ošetřovaly povinnost nájemce dodržovat zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací a podmínky o provozu vyplývající ze stavebního povolení a dodržování nočního klidu, bezpečnostních, hygienických a požárních předpisů.
Na OM si žadatel ohledně hluku přišel stěžovat 1 - 2x, nájemce byl vyzván ke zjednání nápravy a o dohled požádána MP. Oficiálně žadatel nedoložil žádné měření o překračování hlukových limitů.
Vyjádření MP k žádosti měli členové zastupitelstva k dispozici.
Vyjádření komise pro projednávání přestupků měli členové zastupitelstva také k dispozici.
OM ve spolupráci s odborem výstavby a JUDr. Vrzáčkovou má již pro nového nájemce schválené smlouvy o nájmu, kde jsou podle možnosti zapracované z historie připomínky.
Žádost přišla 20.2.2015 a v době, kdy od 5.1.2015 nemáme v nebytových prostorách žádného nájemce, OM chápe dopis jako účelový. 
Materiál byl projednán RM dne 8.4.2015, RM doporučuje ZM vzít na vědomí.

Návrh usnesení:
ZM bere na vědomí žádost ze dne 20.2.2015 ve věci provozu restaurace Radnice a vyjádření zástupců MěÚ Hronov k obsahu žádosti – 17 pro

Informace o investičních akcích – materiál č. 32
Předložený materiál okomentovala Ing. Lenka Vítová.
OM předložil informaci o investičních akcích

1/ Revitalizace sídelní zeleně města Hronov
Městu byla přiznána dotace v rámci Operačního programu Životní prostředí na projekt „Revitalizace sídelní zeleně města Hronov“ na ošetření stromů, nákup a výsadbu nových stromů, založení trávníků v různých lokalitách města. Celkové předpokládané výdaje projektu dle žádosti o dotaci se pohybují ve výši Kč 9 951 410,-- vč. DPH, z toho dotace ve výši Kč 6 401 154,--. 
Dodavatelem služeb je firma Gardenline s. r. o., Litoměřice za cenu Kč 5 792 433,35 bez DPH (Kč 7 008 844,35 vč. DPH). Celá dokumentace z VŘ byla odeslána na SFŽP k vydání závěrečného rozhodnutí o poskytnutí dotace a uzavření smlouvy se SFŽP. Práce byly zahájeny předáním staveniště dne 29.1.2015. V současné době je ukončeno kácení dřevin, následují arboristické práce a výsadba dřevin. Práce budou probíhat do 30.9.2015.
Práce neobsahují demolici koupaliště v Parku A. Jiráska, protože Fond tyto práce zařadil do neuznatelných nákladů.

2/ Zateplení objektu DO Justynka, Hronov
Městu byla přiznána dotace v rámci Operačního programu Životní prostředí na projekt „Zateplení objektu DO Justynka Hronov“. Celkové předpokládané výdaje projektu se pohybují ve výši Kč 3 144 496,-- vč. DPH, z toho dotace činí Kč 2 044 265,--.
Projekt řeší zateplení obvodových stěn včetně nové fasády objektu Domova odpočinku ve stáří Justynka (stará část objektu) a výměnu zbývajících dosud nevyměněných otvorových výplní.
Dodavatelem stavebních prací je firma DELTA Velké Poříčí s. r. o. za nabídkovou cenu Kč 2 149 519,-- vč. DPH a bez rezervy. Celá dokumentace z VŘ byla odeslána na SFŽP k vydání závěrečného rozhodnutí o poskytnutí dotace a uzavření smlouvy se SFŽP. Předání staveniště se uskutečnilo 13.4.2015 a práce budou probíhat do 31.7.2015.

3/ Výměna střešní krytiny na rodném domku Aloise Jiráska
V rámci stavebních prací bude provedena výměna střešní krytiny – štípaný šindel s dvojitým krytím v celé ploše, výměna střešních latí ze 30 % a ošetření krovu nátěrem proti hnilobě a dřevokazným škůdcům.
Dodavatelem je firma H&B delta s.r.o., Bobrky 382, Vsetín za nabídkovou cenu Kč 638 218,-- vč. DPH. Předání staveniště se uskutečnilo 31.3.2015. Vlastní realizace stavebních prací se předpokládá od 20.4.2015 do června 2015.
Město podalo žádost o poskytnutí dotace z havarijního programu Ministerstva kultury ČR v r. 2015.

Návrh usnesení:
ZM bere na vědomí informaci OM o investičních akcích – 17 pro

Koupě pozemku p. č. 1638/4 k. ú Hronov – materiál č. 34
Předložený materiál okomentovala Ing. Bronislava Havelková.
Majitelé nabídli městu ke koupi pozemek p. č. 1638/4 o výměře 110 m2 v k.ú. Hronov.    
Pozemek p. č. 1638/4 je druhem pozemku ostatní plocha, ostatní komunikace. Pozemek se nachází mezi hřištěm a bytovými domy. 
Pozemek je užíván jako veřejně přístupná účelová komunikace. Obdobné pozemky město prodává za cca 70,-- Kč/m2 (Kč 7700,-- za celý pozemek).     
OM navrhuje pozemek odkoupit (od podání žádosti je časová prodleva, protože se čekalo na vyřízení dědictví), protože je obklopen ze všech stran pozemky města a slouží jako pozemní komunikace. Majitel požádal, aby vzhledem k věku druhého spolumajitele, vzalo město na sebe celou administrativní zátěž.  Město vklady do katastru zařizuje běžně, v tomto případě OM navrhuje navíc podání přiznání daně z nabytí nemovitých věci. Nepsaným pravidlem je, že vklad platí kupující, daň prodávající. Daň činí Kč 312,--, kupní cenu navrhujeme snížit  na Kč 7400,--.

Usnesení RM č. 6/2015 ze dne 25. 3. 2015, bod 8/6:
RM doporučuje ZM ke schválení.

Návrh usnesení:
ZM schvaluje uzavření kupní smlouvy  na koupi pozemku p. p. č. 1638/4 o výměře 110 m2 v k. ú. Hronov. Kupní cena Kč 7400,-- – 17 pro

Smlouva o uzavření smlouvy budoucí o zřízení věcného břemene – služebnosti a smlouva o právu provést stavbu – ČEZ - materiál č. 35
Předložený materiál okomentovala Ing. Bronislava Havelková.
V roce 2011 byly s  ČEZ Distribuce, a. s. uzavřeny dvě smlouvy budoucí o odkupu pozemku pod budoucími trafostanicemi u bývalé jídelny (ulice Kudrnáčova) a u hřiště (ulice Boženy Němcové), cena bude dle znaleckého posudku nebo dohodou. 
V letošním roce byla městu Hronovu předložená dokumentace „Hronov, VN356 rekonstrukce * kvn“ a smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene-služebnosti a smlouva o právu provést stavbu. Kromě dvou trafostanic se jedná o 420 m kabelového vedení VN a 340 m kabelu NN. V rámci rekonstrukce bude venkovní vedení NN nahrazeno zemním kabelovým vedením. Po přepojení trafostanic bude stávající venkovní vedení včetně podpěrných bodů demontováno.
Na požadavek města bylo umístění trafostanice u hřiště upraveno tak, aby byla nová trafostanice v blízkosti stávající a ne vzdálená 5 metrů od ní, jak předpokládal původní projekt, který respektoval sítě O2.
Výše jednorázové náhrady za zřízení věcného břemene odpovídá schválenému ceníku a činí celkem včetně DPH Kč 91960,--.

Usnesení RM č. 7/2015 ze dne 8.4.2015:
RM doporučila ZM ke schválení.

Návrh usnesení:
ZM schvaluje uzavření smlouvy č. „IE-12-2004152/VB/01, název stavby: Hronov, VN356 rekonstrukce * kvn“ o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene-služebnosti a smlouvu o právu provést stavbu s ČEZ Distribucí, a.s., Teplická 847/8, Děčín zastoupenou společností MATEX HK s.r.o., Kladská 181, 500 03 Hradec Králové. Smlouva přílohou – 17 pro

Revitalizace sídelní zeleně města Hronov – schválení smlouvy o poskytnutí podpory ze SFŽP ČR – materiál č. 38
Město Hronov získalo v rámci  Operačního programu Životní prostředí dotaci na projekt „Revitalizace sídelní zeleně města Hronov“. Poskytovateli dotace byla dne 3.12.2014 odeslána SOD s vybraným dodavatelem. V návaznosti dne 9.4.2015 bylo městu doručeno rozhodnutí o poskytnutí dotace a návrh smlouvy o poskytnutí podpory.
Dle pokynu poskytovatele dotace (SFŽP ČR) je potřeba smlouvu o poskytnutí podpory ze SFŽP ČR před podpisem starostky projednat a schválit zastupitelstvem města.
Z časových důvodů nebylo projednáno RM.

Návrh usnesení:
ZM schvaluje uzavření „Smlouvy č. 14180526 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí“ (podepsanou zástupcem fondu v Praze dne 27.3.2015) se Státním fondem životního prostředí České republiky, se sídlem Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11, IČ: 00020729, zastoupeným ředitelem Ing. Petrem Valdmanem na akci „Revitalizace sídelní zeleně města Hronov“ – 17 pro

Revitalizace parku A. Jiráska – etapa okolí domu AJ – materiál č. 41
Předložený materiál okomentovala slečna Kajnarová.
Město Hronov připravuje projekt na zasíťování a úpravu povrchů v parku AJ okolo rodného domku. Projekt je připravován na popud získané dotace na veřejnou zeleň, jejíž součástí je i úprava zeleně v parku. V projektu se řeší nová napojení na vodovod, kanalizaci, elektřinu. To vše bude pak rozvedeno po celém parku, hlavně do nové budovy veřejných toalet a do zázemí amfiteátru (tato výstavba je plánována v dalších etapách revitalizace parku AJ). Tyto práce by měly být provedeny ještě v letošním roce před úpravami veřejné zeleně.  Po provedení napojení sítí bude celý povrch před domem AJ vydlážděn žulovou dlažbou, budou zde osazeny lavičky, stojany na kola a nový informační systém, také nové veřejné osvětlení. Vše bude koordinováno s projektem zeleně.

Návrh usnesení:
ZM bere na vědomí informace o investiční akci „Revitalizace parku A. Jiráska – etapa okolí domu AJ“ – 17 pro


5. Různé

Výroční zpráva Městské policie Hronov za rok 2014 – materiál č. 26
Předložený materiál okomentoval Miroslav Pavelka.
K projednání byla předložena Výroční zpráva Městské policie Hronov za rok 2014. Jednání zastupitelstva se zúčastnil předkladatel zprávy vedoucí strážník MP pan Miroslav Pavelka.

RM projednala Výroční zprávu Městské policie Hronov za rok 2014 dne 25. 3. 2014 a doporučila ZM vzít ji na vědomí.

Návrh usnesení:
ZM bere na vědomí Výroční zprávu Městské policie Hronov za rok 2014. Zpráva přílohou – 17 pro

Obecně závazná vyhláška č. 1/2015 o zákazu kouření, zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku a užívání zařízení na dětských hřištích a sportovištích – materiál č. 33
Předložený materiál okomentovala Tereza Kohlová.
Na dětských hřištích a sportovištích v Hronově a okolí se v posledních letech množí případy porušování provozních řádů vydaných Městským úřadem v Hronově. Jelikož dosud nebyl vydán žádný závazný předpis, který by umožňoval městským policistům za porušování provozního řádu provinilé osoby pokutovat, bylo nám po konzultaci s  JUDr. Vrzáčkovou doporučeno, vydat Obecně závaznou vyhlášku.
Návrh Obecně závazné vyhlášky č. 1/2015, který konkrétně upravuje chování návštěvníků dětských hřišť a sportovišť v několika bodech (např. zákaz konzumace alkoholu a jiných návykových látek, vnášení skleněných nebo ostrých předmětů, zákaz užívání herních prvků osobami mladšími 3 let nebo staršími 15 let, zákaz jízdy motorovým vozidlem, zákaz jízdy na kole, kolečkových bruslích či koloběžkách – zákaz neplatí na sportovištích, která jsou pro tyto činnosti určené, atd.), byl zaslán 5.3.2015 k posouzení zákonnosti na Ministerstvo vnitra České republiky. Odbor veřejné správy, dozoru a kontroly MV dne 13.3.2015 potvrdil, že je návrh OZV v souladu se zákonem.
Po schválení této Obecně závazné vyhlášky zastupitelstvem města a jejím vyvěšením na úřední desce města po dobu 15 – ti dní, budou mít městští policisté možnost uložit pokutu dle § 46, odst. 2., zákona č. 200/1990 Sb. o přestupcích, až do výše Kč 1 000,-.
RM projednala OZV na svém jednání dne 8.4.2015 a doporučila jej ZM ke schválení.

Návrh usnesení:
ZM vydává Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2015 o zákazu kouření, zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku a užívání zařízení na dětských hřištích a sportovištích – 17 pro

Pořízení územního plánu města Hronov – materiál č. 36
S předloženým materiálem seznámil Ing. Václav Soukup.
Město Hronov má platný územní plán schválený  zastupitelstvem města dne 26.10. 2005, který nabyl účinnosti dne 1.1.2006. K tomuto územnímu plánu byla pořízena změna č. 1  vydána zastupitelstvem města  dne 19.4.2012, která nabyla účinnosti dne 5.5.2012.
V souladu s § 188 odst. 1 stavebního zákona (SZ) se požaduje, aby územní plány schválené před 1. lednem 2007 byly nově projednány nejpozději do 31. prosince 2020.
V souvislosti s tímto stavební úřad navrhuje, aby zastupitelstvo města schválilo dle § 44 písm. a) SZ a v souladu s § 84 odst. 2, písm. b) zákona č.128/2000 Sb. o obcích pořízení nového územního plánu pro město Hronov.
Je nutno počítat s délkou příprav a projednávání územního plánu (ÚP) v délce cca 3 -5 let.!!! Odhadovaná cena ÚP bude cca 1- 2 mil Kč včetně DPH. Cena projednání se výrazně zvedne, bude li potřeba zpracovat posouzení vlivu územního plánu na životní prostředí tzv. EIA -  může být požadováno dotčeným orgánem - např. CHKO Broumovsko. Cena se může lišit i rozsahem úprav (nově zařazené velké plochy).  
Celkový proces se bude skládat z těchto kroků: sepsání zadání ÚP, výběrové řízení na projektanta ÚP, zpracování EIA, zpracování rozborů a průzkumů, projednání návrhu zadání ÚP, předložení upraveného návrhu  zadání zastupitelstvu ke schválení,  projednání návrhu ÚP s dotčenými orgány, vyhodnocení s případným upravením návrhu ÚP, veřejné projednání návrhu ÚP, návrh rozhodnutí o námitkách a vyhodnocení připomínek, schválení ÚP zastupitelstvem, vydání ÚP včetně opatření obecné povahy.

RM na svém jednání dne 8.4.2015 doporučila ZM ke schválení

Návrh usnesení:
1. ZM  schvaluje pořízení územního plánu města Hronov – 17 pro
2.  ZM  schvaluje Mgr. Josefa Théru určeným zastupitelem – 16 pro, 1 se zdržel

Valná hromada VaK Náchod, a.s. – materiál č. 37
Dne 18. června 2015 se uskuteční Řádná valná hromada a. s. Vodovody a kanalizace Náchod, jejímž je město Hronov akcionářem. K zastupování města Hronova je nutné pověření konkrétní osoby, a to zastupitelstvem města. Členem představenstva společnosti je starostka města Hronova Bc. Hana Nedvědová. Z tohoto důvodu je navrhováno, aby město Hronov na řádné valné hromadě zastupovala.
V souladu s novým Občanským zákoníkem je však ještě potřeba, aby pověřená osoba měla mandát k hlasování o jednotlivých bodech programu valné hromady. Město Hronov je třetím největším akcionářem společnosti.
Program jednání valné hromady bude nejpozději 30 dní před konáním řádné valné hromady zaslán všem akcionářům. Do té doby musí být na pozvánce upřesněn bod č. 7. Návrh pozvánky s pořadem jednání řádné valné hromady a návrhy usnesení valné hromady a jeho zdůvodnění měli členové zastupitelstva k dispozici. Stejně tak Výroční zprávu Vak Náchod, a. s. za rok 2014, zprávu auditora a účetní závěrku, jednací a hlasovací řád. Všechny uvedené dokumenty budou k dispozici k nahlédnutí a prostudování na stránkách společnosti http://www.vakna.cz/, odkaz akcionáři – informace, a to nejméně 30 dní před konáním řádné valné hromady. 
Pozvánku na valnou hromadu schválilo představenstvo společnosti i členové dozorčí rady dne 2. 4. 2015. V těchto orgánech jsou starostové (místostarostové) měst – největších akcionářů – Náchod, Nové Město nad Metují, Hronov, Velké Poříčí, Teplice nad Metují, Broumov a také zástupce zaměstnanců (člen dozorčí rady).

Materiál projednala rada města dne 8. 4. 2015 a doporučila zastupitelstvu přijmout navržená usnesení.

Návrh usnesení:
1. Zastupitelstvo města pověřuje starostku města Bc. Hanu Nedvědovou zastupováním města Hronova na řádné valné hromadě akciové společnosti Vodovody a kanalizace Náchod, se sídlem v Náchodě, ul. Kladská čp. 1521, která se uskuteční 18. června 2015 – 14 pro, 2 proti, 1 se zdržel

2. Zastupitelstvo města schvaluje návrh programu a návrh usnesení řádné valné hromady akciové společnosti Vodovody a kanalizace Náchod, a. s., se sídlem
v Náchodě, ul. Kladská č. p. 1521, která se uskuteční dne 18. 6. 2015. Pozvánka na valnou hromadu přílohou – 17 pro

Nový logomanuál města – materiál č. 40
S předloženým materiálem seznámil Mgr. Josef Thér.
V minulém programovacím období (2007 - 2013) město Hronov v rámci různých projektů z EU vytvořilo několik druhů propagačních materiálů. Ty musí být vždy opatřeny stanovenými logy. Město Hronov má stávající logomanuál z roku 2005. Ten již ale plně neodpovídá současným trendům a potřebám. Logo víceméně kopíruje znak města, proto se nedá plně využít na všechny propagační materiály.
Domníváme se, že znak města by se měl využít zejména při oficiálních či slavnostních příležitostech.
Z výše uvedených důvodů je potřeba doplnit současný, případně navrhnout nový komplexní vizuální styl města Hronova. Jeho součástí bude značka a logotyp pro město Hronov, které budou sloužit k propagaci a reklamě. Využívat by je mohly i např. příspěvkové organizace města Hronova. 
Značka a logotyp v žádném případě nebudou nahrazovat existující symboly města – znak a prapor města.
Značka by měla sestávat z grafického symbolu a logotypu, lze i ve variantě se slovním označením – heslem. Značka a logotyp by měly být jednoduché, originální a nezaměnitelné. Doporučené základní barevné provedení navrhujeme heraldické barvy města – podkladem je znak, vlajka, ale nemusí být podmínkou. 
Logomanuál je několikastránkový dokument, který obsahuje údaje o logu a instrukce k jeho správnému používání. Jedná se o souhrn pravidel pro práci s logem. Tato pravidla stanoví většinou přímo autor loga.
Součástí logomanuálu je grafický manuál, který zajistí jednotnost všech materiálů
a grafických výstupů. Je užitečný hlavně tehdy, je-li logo aplikováno na různé propagační předměty více osobami nebo subjekty, např. příspěvkovými organizacemi.
Výběrové řízení by bylo rozdělené na dvě kola.
První kolo návrhy logotypu (značky) k propagaci, jeho využití. Hodnocení návrhů, doporučení odborníků.
Druhé kolo – zastupitelstvo by na základě vybraných návrhů rozhodlo, jestli chce pouze dopracovat do současného logomanuálu část o propagaci nebo vypracovat celý nový komplexní logomanuál města.

Návrh usnesení:
ZM schvaluje vypsání výběrového řízení na  logomanuál města Hronova, který by obsahoval logotyp (značku) města, který by město Hronov využívalo k propagaci – 17 pro

Zápis z jednání Kontrolního výboru ZM
Předložený materiál okomentoval Petr Koleta. Sdělil, že se jednalo o první informativní schůzku.

Návrh usnesení:
ZM bere na vědomí zápis Kontrolního výboru ZM ze dne 16.3.2015 – 17 pro

Zápis z jednání Finančního výboru ZM
Předseda finančního výboru nebyl přítomen, starostka uvedla, že i v tomto případě se jednalo o první informativní schůzku.

Návrh usnesení:
ZM bere na vědomí zápis Finančního výboru ZM ze dne 1.4.2015 – 17 pro

Na jednání se dostavil Mgr. Jan Šnajdr, přítomno 18 členů.

Mailová pošta
Paní Tereza Kohlová seznámila s postupem projektu konsolidace IT na úřadě. Sdělila, že vznikl problém s množstvím mailových adres, které se vážou na mestohronov (úředníci, zastupitelé, výbory a KIS). Pokud by měly být všechny zachovány, muselo by město zakoupit potřebné licence. Zastupitelé budou o dalším využívání mailové pošty s koncovkou mestohronov informováni. V tuto chvíli se jeví jako schůdné řešení to, že budou ke komunikaci využívat soukromé mailové adresy.

Pietní akt
Paní starostka pozvala přítomné na pietní akt k 70. výročí ukončení 2. světové války, který se uskuteční ve středu 6.5.2015. Sraz účastníků je v 16:00 hodin před Jiráskovým divadlem.

Dále poděkovala všem, kteří se účastnili prohlídek majetku města za účast.

Termín řádného jednání zastupitelstva je stanoven na 17. června 2015.
Paní starostka avizovala, že se na tomto jednání bude rozhodovat o dokončení přístavby Sálu Josefa Čapka na nový městský úřad.  Jednání se zúčastní i autoři návrhů studií. Seznámí zastupitele s tím, co je vedlo k tomu, že nová budova úřadu má vypadat právě takto. Doporučila zastupitelům, aby se s jednotlivými studiemi podrobně seznámili, jsou k dispozici ve foyeru Sálu Josefa Čapka. Dle jejího názoru čeká na zastupitele velmi závažné rozhodnutí neboť se výstavbou nového úřadu bude na mnoho let dotvářet náměstí. Zastupitelé dostanou zápis z jednání stavební komise, která se studiemi zabývala, obdrží i další podklady pro své rozhodnutí.


6. Diskuze

Mgr. Thér pozval přítomné na kulturní a sportovní akce měsíce dubna, května a června -  na čarodějnice ve Velkém Dřevíči, na Česko - polský půlmaratón dne 16.5., na dětský den v Hronově 31.5. Celý týden bude také probíhat beach volejbal, který vyvrcholí 6.6.2015. V sobotu 13.6. proběhne oslava 111 let fotbalu v Hronově.

Mgr. Píčová se dotazovala, zda bude na rozhlednu na Signále doinstalována informační cedule. Mgr. Thér sdělil, že budou výhledové tabule doplněny.

Pan Frýba se dotazoval, jak to bude s novou poštou na náměstí. Starostka informovala o jednání se zástupci České pošty, na které pozvala i investora, který má zájem budovu nové pošty na náměstí postavit. V současné době se zpracovává znalecký posudek na pozemek včetně základové desky – vše je majetkem České pošty, s. p. Další jednání budou následovat.

Ing. Jára požádal o umytí autobusových zastávek ve Velkém Dřevíči, jsou špinavá skla.

Paní starostka požádala Ing. Járu o informování členů zastupitelstva o vzniku nového spolku PRO Velký Dřevíč.  Ing. Jára uvedl, že je evidováno 96 členů, spolek se bude zabývat rozvojem území. Paní starostka se dotazovala, zda aktivity spolku budou směřovat, stejně jako před 5 lety, k osamostatnění Velkého Dřevíče a Rokytníka. Ing. Jára uvedl, že ne. Dále se dotazovala, proč byl někdo pozván na ustavující schůzku nového spolku a někdo ne. Ing. Jára odpověděl, že pozvánky byly zasílány mailem, na někoho mailovou adresu má na někoho ne. Je možné se přihlásit, zeptat se na fungování. Paní starostka uvedla, že na ustavující schůzku nebyl např. pozván zastupitel pan Pavel Topolnickyj, na kterého zcela určitě Ing. Jára mail má. Konstatovala, že selekce, kterou organizátoři mezi občany provedli, může vést jen k tomu, že se zhorší sousedské vztahy.

Mgr. Řehůřková poděkovala za svou PO členům MP za spolupráci.

Mgr. Zima – poděkoval za spolupráci MP.

Mgr. Thér požádal o tip na osobu, která by mohla zabezpečovat službu u přechodů ve Velkém Dřevíči.

Paní starostka informovala o tom, že v pondělí 20.4.2015 skončila lhůta pro podání přihlášek na funkci tajemníka, přišlo 9 nabídek. Všichni byli pozváni 5. května na pohovor.

Pan Zdeněk Macek se dotazoval, zda se někde může dovědět přístup města k porušování podmínek nájemní smlouvy na nebytový prostor restaurace radnice. Paní starostka odkázala pana Macka na Ing. Vítovou, která zorganizuje schůzku se všemi dotčenými (Ing. Soukup, M. Pavelka) a předloží k nahlédnutí novou nájemní smlouvy na pronájem restaurace Radnice, případně panu Mackovi vysvětlí, co je ze zákona možné a co ne.

Paní starostka poděkovala všem za konstruktivní přístup k jednání, popřála hezký zbytek dne a jednání zastupitelstva ukončila.


Zapsala Milena Moravcová
Jednání bylo ukončeno v 18:45 hodin.


Usnesení č. 2/2015
z jednání Zastupitelstva města Hronova, které se uskutečnilo dne 22. 4. 2015

Zastupitelstvo města schvaluje:
1/2 – ověřovatelky zápisu JUDr. Evu Vrzáčkovou, Mgr. Janu Píčovou – 13 pro, 2 se zdržely
2/2 – program jednání – 15 pro
3/2 - ponechat měsíční odměny neuvolněným členům zastupitelstva ve stejné výši jako dosud, tj.:
       1) Člen zastupitelstva                                                                  Kč    660,00    
       2) Člen rady                                                                                 Kč 2.570,00   
       3) Předseda výboru nebo komise, není-li zároveň členem rady Kč 2.220,00   
       4) Předseda výboru nebo komise, je-li zároveň členem rady     Kč 4.130,00 – 15 pro, 1 se zdržel  
4/2 - poskytnutí úvěru pro MAS Stolové hory, se sídlem Masarykovo náměstí 98, 549 54 Police nad Metují, IČ:22741453, v celkové výši Kč 100 000,- se splatností do 31.12.2016 s úrokem podle ČNB O/N PRIBOR stanoveným vždy k 1.1. daného roku a pevné odchylky ve výši 0,8 % p. a. z jistiny úroku – 16 pro
5/2 - uzavření smlouvy o úvěru č. SMF/2/2015 mezi Městem Hronovem, se sídlem nám. Čs. armády 5, 549 31 Hronov, IČ:00272680 a Místní akční skupinou Stolové hory, se sídlem Masarykovo náměstí 98, 549 54 Police nad Metují, IČ: 22741453 – 16 pro
6/2 – rozpočtové opatření č. 02/2015 dle přílohy včetně ústního doplnění – 17 pro
7/2 - uzavření kupní smlouvy na koupi pozemku p. č. 1638/4 o výměře 110 m2 v k. ú. Hronov. Kupní cena Kč 7400,--.  Kupní smlouva přílohou – 17 pro
8/2 - uzavření smlouvy č. „IE-12-2004152/VB/01, název stavby: Hronov, VN356 rekonstrukce * kvn“ o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene-služebnosti a smlouvu o právu provést stavbu s ČEZ Distribucí, a.s., Teplická 847/8, Děčín zastoupenou společností MATEX HK s.r.o., Kladská 181, 500 03 Hradec Králové. Smlouva přílohou – 17 pro
9/2 - uzavření „Smlouvy č. 14180526 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí“ (podepsanou zástupcem fondu v Praze dne 27.3.2015) se Státním fondem životního prostředí České republiky, se sídlem Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11, IČ: 00020729, zastoupeným ředitelem Ing. Petrem Valdmanem na akci „Revitalizace sídelní zeleně města Hronov“. Smlouva přílohou – 17 pro
10/2 – pořízení územního plánu města Hronov – 17 pro
11/2 – Mgr. Josefa Théru určeným zastupitelem – 16 pro, 1 se zdržel
12/2 - návrh programu a návrh usnesení řádné valné hromady akciové společnosti Vodovody a kanalizace Náchod, a. s., se sídlem v Náchodě, ul. Kladská č. p. 1521, která se uskuteční dne 18. 6. 2015. Pozvánka na valnou hromadu přílohou – 17 pro
13/2 - vypsání výběrového řízení na  logomanuál města Hronova, který by obsahoval logotyp (značku) města, který by město Hronov využívalo k propagaci – 17 pro

Zastupitelstvo města neschvaluje:
14/2 - změnu výchozí ceny záměru prodeje pro záměr prodeje bytového domu č.p. 596, Riegrova ul., Hronov včetně pozemku p.č. 327 (zastavěná plocha a nádvoří) v k. ú. Hronov o výměře 616 m² (dle Usnesení ZM č.1/2011 ze dne 16.2.2011 a Usnesení ZM č.2/2011 ze dne 27.4.2011) – 17 pro

Zastupitelstvo města deleguje:
15/2 - pravomoc k provádění rozpočtových opatření na radu města, a to do výše Kč 500.000,00 včetně na jeden paragraf, případně na jednu položku v příjmech, na jeden paragraf ve výdajích, v rámci jednoho rozpočtového opatření s tím, že budou vždy na nejbližším jednání zastupitelstva předložena ke vzetí na vědomí – 11 pro, 5 proti

Zastupitelstvo města vydává:
16/2 - Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2015 o zákazu kouření, zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku a užívání zařízení na dětských hřištích a sportovištích – 17 pro

Zastupitelstvo města bere na vědomí:
17/2 – změny ve vedení JSDH Hronov – 15 pro
18/2 – informace z jednání Rady města Hronova – 16 pro
19/2 – kontrolu plnění usnesení ZM č. 1/2015 – 16 pro
20/2 – informaci OM o prodeji domů v majetku města – 17 pro
21/2 - žádost ze dne 20.2.2015 ve věci provozu restaurace Radnice a vyjádření zástupců MěÚ Hronov k obsahu žádosti – 17 pro
22/2 – informaci OM o investičních akcích – 17 pro
23/2 - informace o investiční akci „Revitalizace parku A. Jiráska – etapa okolí domu AJ“ – 17 pro
24/2 - Výroční zprávu Městské policie Hronov za rok 2014 – 17 pro
25/2 – zápis Kontrolního výboru ZM ze dne 16.3.2015 – 17 pro
26/2 – zápis Finančního výboru ZM ze dne 1.4.2015 – 17 pro
27/2 – informace o mailové poště; o konání pietního aktu 6.5.2015; termín jednání zastupitelstva 17.6.2015
28/2 – informace z bodu Diskuze

Zastupitelstvo města pověřuje:
29/2 - starostku města Bc. Hanu Nedvědovou zastupováním města Hronova na řádné valné hromadě akciové společnosti Vodovody a kanalizace Náchod, se sídlem v Náchodě, ul. Kladská čp. 1521, která se uskuteční 18. června 2015 – 14 pro, 2 proti, 1 se zdržel

Zastupitelstvo města ukládá:
30/2 – technickým službám umýt autobusové zastávky ve Velkém Dřevíči

 

Tento text připravil/a: Milena Moravcová Zveřejněno: 13. 05. 2015