živé vysíláníživé vysílání ohlásit závaduohlásit závadu počasí webkamera virtuální prohlídky

Zápis ZM č. 2/2013

Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

z  jednání Zastupitelstva města Hronova, které se uskutečnilo
dne 24. dubna 2013 od 17:00 hodin ve foyeru Sálu Josefa Čapka

Přítomni: 18 členů (dle prezenční listiny)
Ověřovatelé zápisu: Ing. Jaroslav Vít, Mgr. Lenka Hlušková
Pozdější příchod: Antonín Hurdálek, MUDr. Petr Mihola, Mgr. Jana Píčová, MVDr. Tomáš Strnad
Omluveni: Mgr. Josef Thér, Ing. Jaroslav Jeništa, Mgr. Jan Šnajdr
Tajemník: Ing. Jiří Kašík

Jednání zahájila starostka Hana Nedvědová. Konstatovala, že zastupitelstvo je usnášeníschopné. V úvodu jednání bylo přítomno 14 členů. 

Ověřovateli zápisu byli zvoleni Ing. Jaroslav Vít a Mgr. Lenka Hlušková - 12 pro, 2 se zdrželi.

Připomínky k minulému zápisu nebyly žádné.

Jako podklad pro jednání byly zaslány materiály pod čísly 18 až 36 včetně příloh, pozvánka s programem a zápis č. 7 z jednání pracovní skupiny ŽP.

Starostka dala hlasovat o navrženém programu jednání - 14 pro.


Program jednání:

1. Informace z jednání Rady města Hronova
2. Kontrola plnění usnesení Zastupitelstva města Hronova
3. Finanční záležitosti
4. Majetkové záležitosti
5. Různé
6. Diskuse


1. Informace z jednání Rady města Hronova

Informace z jednání Rady města Hronova – materiál č. 34
K předloženému materiálu nebyly vzneseny žádné dotazy.

Návrh usnesení:
ZM bere na vědomí informace z jednání Rady města Hronova – 14 pro


2. Kontrola plnění usnesení Zastupitelstva města Hronova

Kontrola plnění usnesení ZM č. 1/2013 – materiál č. 21
Mgr. Líbalová se zeptala, kdy budou promítány materiály, které projednává ZM, veřejnosti. Pan tajemník odpověděl, že až na příštím jednání, až bude přítomen pan místostarosta, který technicky zajišťuje.

Paní Moravcová k usnesení č. 23/1 z minulého jednání ZM uvedla následující. Možnost vydání obecně závazné vyhlášky, která by zamezila krmení holubů, byla konzultována s Ing. Bauerovou z Ministerstva vnitra, oddělení dozoru HK. Ta by zákaz krmení holubů OZV neřešila. Vhodnější řešení je dozor městské policie, která může případy řešit na základě zákona o přestupcích domluvou nebo sankcí za znečišťování veřejného prostranství.

Na jednání se dostavila Mgr. Jana Píčová, tj. 15 členů.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města bere na vědomí kontrolu plnění usnesení ZM č. 1/2013 – 15 pro

Na jednání se dostavil MUDr. Petr Mihola a MVDr. Tomáš Strnad, tj. 17 členů.


3. Finanční záležitosti

Příspěvek HC Wikov Hronov – materiál č. 36
Na základě smlouvy o reklamě č. 36/OSRZ/2010 uzavřené mezi Městem Hronov a firmou Wikov MGI a. s., včetně dodatku, město Hronov disponuje částkou Kč 100 000,--. Při jednání se zástupci firmy Wikov MGI a. s. bylo dohodnuto, že finanční prostředky budou poskytnuty mládeži HC Wikov Hronov v plné výši. Součástí bude i prezentace firmy na Plese sportu při ohodnocení družstva HC přípravka. Důvodem tohoto rozhodnutí je, že v minulém roce byly prostředky v plné výši využity ve prospěch města. Z prostředků byla hrazena úprava a aktualizace projektové dokumentace na dostavbu zimního stadionu.

Návrh usnesení:
ZM schvaluje poskytnutí finančních prostředků ve výši Kč 100 000,-- od firmy Wikov MGI a.s. HC Wikov Hronov, o. s., Palackého 1000, 549 31 Hronov, zastoupeného panem Jindřichem Šťavíkem, prezidentem HC Wikov Hronov o. s. Finanční prostředky musí být použity na úhradu nákladů spojených s činností mládežnických družstev v roce 2013 – 17 pro

Rozpočtová opatření č. 02/2013 – materiál č. 25
Finanční odbor předložil k projednání návrh rozpočtových opatření města Hronova č. 02/2013 dle přílohy.
Materiál projednala na svém jednání dne 10.04.2013 rada města a doporučila jej zastupitelstvu města schválit.
Po jednání rady byl doplněn ve výdajích v kapitole 3314 – Činnosti knihovnické, pol. 5169 - povýšení rozpočtu o 8 tis. Kč na pokrytí mimořádných výdajů na zřízení nového internetového připojení, dále bylo přesunuto 110 tis. Kč z mikroprojektu Společná cesta … na vybavení dětského hřiště ve Velkém Dřevíči, 100 tis. Kč ze zimního stadionu bylo přesunuto do příspěvku pro HC Wikov Hronov a o 115 tis. Kč byla navýšena částka na opravu hřiště u MŠ ve Zbečníku.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtová opatření č. 02/2013 dle přílohy – 17 pro


Žádost o doplatek ke smlouvě o půjčce – materiál č. 28
Žadatel podal 27.02.2013 žádost o uzavření dodatku ke smlouvě o půjčce, uzavřené dne 23.12.1999. Tato půjčka byla poskytnuta na zakoupení bytu č. 6 v čp. 61 v Žabokrkách. Dne 06.02.2013 uzavřeli manželé dohodu o vypořádání zaniklého SJM a práva bydlení, na základě které se má výlučným věřitelem z výše uvedené smlouvy stát žadatel, a proto žádá o uzavření dodatku.
S žadatelem bylo v této věci po podání jeho žádosti několikrát jednáno, a to na odboru majetek, na odboru finančním, jednal s právničkou města i se starostkou města. Věc mu byla vysvětlována, předloženy veškeré dokumenty, vztahující se k financování bytů v čp. 61 a 62 v Žabokrkách a bylo mu doporučeno uzavření nových smluv, které by nahradily stávající smlouvu o budoucí smlouvě kupní, smlouvu o půjčce a smlouvu nájemní, a to s odkazem na dřívější usnesení ZM (Usnesení č. 6/2009, bod 4/6 – ZM schválilo vzorovou smlouvu o budoucí smlouvě kupní pro nájemce městských bytů v Žabokrkách čp. 61 a 62). Dále mu byla nabídnuta další možnost – doplacení zbytku půjčky. Žadatel však žádnou jinou žádost městu nepředložil, proto předkládáme k projednání žádost výše uvedenou.
Stávající smlouva o půjčce nebyla nikdy schválena příslušným orgánem města (ZM), a to ani dle dříve platného zákona o obcích (č. 367/1990 Sb.), ani dle nyní platného zákona o obcích (č. 128/2000 Sb.), a není tedy možné dodatek k této smlouvě uzavřít. Z tohoto důvodu nelze ZM doporučit schválení uzavření dodatku ke smlouvě o půjčce ze dne 23.12.1999.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo neschvaluje uzavření dodatku ke smlouvě o půjčce ze dne 23.12.1999 uzavřené mezi městem Hronov, IČ 00272680, a žadatelem – 17 pro

Úvěr na stavební úpravy zimního stadionu v Hronově – materiál č. 33
Zastupitelstvo města na svém jednání dne 12.12.2012 schválilo zahájení a realizaci stavebních prací akce „Stavební úpravy, nástavba a přístavba zimního stadionu v Hronově“ v roce 2013 s tím, že financování bude zajištěno prostřednictvím úvěru (Usnesení ZM č. 6/2012, bod 20/6). 
Rada města na svém jednání 30.01.2013 schválila vyhlášení výběrového řízení na poskytnutí úvěru na akci „Stavební úpravy, nástavba a přístavba zimního stadionu v Hronově“ a podmínky veřejné zakázky. Zároveň schválila zaslání výzvy k nabídce na úvěr těmto firmám: Komerční banka, a.s., Česká spořitelna a.s., Československá obchodní banka, a.s., UniCredit Bank Czech Republic, a.s., PPF banka, a.s.
Byl vypracován podklad pro podání nabídek uchazečů v rámci zjednodušeného podlimitního zadávacího řízení na služby dle zákona o veřejných zakázkách a zpracovaná zadávací dokumentace. Zadávací dokumentace byla zveřejněna na centrální adrese a výše uvedené bankovní ústavy byly přímo obeslány.
Ve stanoveném termínu (25.03.2013 do 13:00 hodin) doručeny 3 nabídky, a to od Českomoravské záruční a rozvojové banky, a.s., České spořitelny, a.s. a Komerční banky, a.s.

Komise pro otevírání obálek na svém jednání dne 25.03.2013 nabídky otevřela a zkontrolovala, zda je nabídka zpracovaná v požadovaném jazyku a zda je návrh smlouvy podepsán osobou oprávněnou jednat za uchazeče, tedy zda nabídka vyhověla kontrole dle § 71 odst. 9 zákona o veřejných zakázkách. Všechny předložené nabídky těmto kritériím vyhověly.

Dne 10.04.2013 v 16:30 se sešla komise pro hodnocení nabídek, která byla schválena Radou města dne 27.03.2013. Komise se rozhodla od České spořitelny, a.s. a Komerční banky a.s. vyžádat písemné vysvětlení nabídky (viz Zpráva o posouzení a hodnocení nabídek). Lhůta pro předložení písemného vysvětlení nabídky byla do 17.04.2013 do 11:00 hodin. Oba uchazeči předložili písemné vysvětlení, které je nedílnou přílohou výše uvedené Zprávy. Obě nabídky splnily kvalifikaci a zadávací podmínky zadavatele.
Hodnotící komise provedla kontrolu nabídek z hlediska splnění zadávacích podmínek, posoudila nabídkové ceny ve vztahu k předpokládané nabídkové ceně. Komise provedla kontrolu návrhu Smlouvy o úvěru.

Nabídky byly hodnoceny podle nejnižší nabídkové ceny. Nejnižší nabídkovou cenu nabídl uchazeč Česká spořitelna, a.s., IČ: 45244782 a  jeho nabídka byla kompletní. Nabídka ČS byla proto vyhodnocena jako nabídka s nejnižší nabídkovou cenou ve výši 989.429,00 Kč, úroková sazba: 1 M PRIBOR + marže 0,72 % p. a.

Komise doporučuje stanovit pořadí nabídek následovně:
1. Česká spořitelna, a.s., Olbrachtova 1929/62, 140 00  Praha 4,
IČ: 45244782, DIČ: CZ699001261, korespondenční adresa: pobočka Karlovo náměstí 179, 547 25  Náchod
2. Komerční banka, a.s., Na Příkopě 33 čp. 969, 114 07  Praha 1,
IČ: 45217054, DIČ: CZ699001182
3. Českomoravská záruční a rozvojová banka, a.s., Jeruzalémská 964/4, 110 01  Praha 1, IČ: 44848943, DIČ: CZ44848943

Na základě výše uvedených skutečností komise doporučuje zastupitelstvu města schválit jako poskytovatele úvěru Českou spořitelnu, a.s., Olbrachtova 1929/62, 140 00  Praha 4, IČ: 45244782, DIČ: CZ699001261, korespondenční adresa: pobočka Karlovo náměstí 179, 547 25  Náchod.

Návrh usnesení:
1. Zastupitelstvo města schvaluje jako poskytovatele úvěru na akci „Stavební úpravy, nástavba a přístavba zimního stadionu v Hronově“ Českou spořitelnu, a.s., Olbrachtova 1929/62, 140 00 Praha 4, IČ: 45244782, DIČ:CZ699001261, korespondenční adresa: pobočka Karlovo náměstí 179, 547 25  Náchod, úroková sazba: 1 M PRIBOR + marže 0,72 % p.a., výše úvěru do 17 mil. Kč, splatnost do 31.12.2023 – 17 pro

2. Zastupitelstvo města schvaluje pořadí nabídek veřejné zakázky úvěr na akci „Stavební úpravy, nástavba a přístavba zimního stadionu v Hronově“ takto:
 1. Česká spořitelna, a.s., Olbrachtova 1929/62, 140 00  Praha 4, IČ: 45244782, DIČ: CZ699001261, korespondenční adresa: pobočka Karlovo náměstí 179, 547 25  Náchod
 2. Komerční banka, a.s., Na Příkopě 33 čp. 969, 114 07 Praha 1, IČ: 45217054,  DIČ: CZ699001182
 3. Českomoravská záruční a rozvojová banka, a.s., Jeruzalémská 964/4, 110 01  Praha 1, IČ: 44848943, DIČ: CZ44848943 – 17 pro


4. Majetkové záležitosti

Záměr prodeje pozemků p.č. 237/1, 238, 239/2 a 258/13 v k.ú. Malá Čermná – materiál č. 18
Žadatelé  podali žádost o koupi  pozemku p.p.č. 237/1 a 238 o výměře 187 a 182 m2  v k.ú. Malá Čermná. Pozemky slouží jako příjezdy k nemovitostem. Žadatelé mají zájem o celkové oplocení pozemků k ochraně osobního a firemního vlastnictví.
Pozemky jsou druhem pozemku ostatní plocha, způsobem využití ostatní komunikace, v územním plánu je komunikace uvedená. Podle evidence Gramisu, jsou v pozemku p.p.č. 237/1 uloženy sítě O2. Není překážkou prodeje.
 
Odbor majetek nedoporučuje prodej, veřejně přístupná komunikace slouží jako přístup k jednotlivým nemovitostem, které jsou sice ve vlastnictví širší rodiny, ale obecně je vždy přijatelnější, když komunikace zůstanou ve vlastnictví města. Kromě toho by došlo k tomu, že zbytek komunikace ve vlastnictví města zůstane nepřístupný i vzhledem k tomu, že žadatel má v úmyslu majetek oplotit.

K pozemkům, o které žádali žadatelé, byly přidány, po vzájemné dohodě, další dva pozemky, které navazují na původně žádané pozemky k prodeji.
Pozemek 239/2 o výměře 926 m2, vedený jako komunikace a pozemek 258/13 o výměře 11 m2, vedený jako vodní plocha.

Šetřením na místě bylo zjištěno, že pozemek 239/2 není v terénu patrný, vyježděné koleje jsou na pozemku vedlejším, bylo potvrzeno panem žadatelem, že užívá k přejíždění pozemek 69/1 ve vlastnictví J. Vítka.

Účetní hodnota pozemků:  237/1 ….. 13.090,- Kč
                                            238 ……. 12.740,- Kč
                                            239/2 ….. 41.976,- Kč 
                                            258/13 …        58,- Kč
                                            celkem … 67.864,- Kč
 
U pozemků vedených jako komunikace je účetní hodnota běžně ve výši 45,- až 70,- Kč, což odpovídá vyhláškové ceně. Cena k prodeji je cena obvyklá (tržní), kterou může určit pouze znalec. Obecně je s komunikacemi větší problém, protože se běžně neprodávají, tudíž je určení obvyklé ceny náročnější – nelze ji porovnat s jinými prodanými obdobnými pozemky.

OM v případě schválení záměru prodeje navrhuje prodejní cenu ve výši účetní hodnoty pozemků nebo určení prodejní (obvyklé) ceny pomoci znaleckého posudku a zároveň uzavření věcných břemen s vlastníky okolních nemovitostí. Konzultováno s právničkou.

Usnesení RM č. 10/2012 ze dne 2.5.2012, bod 22/10 :
Doplnit k žádosti žadatelů souhlasy majitelů okolních pozemků.

Žadatel sám navrhl, že souhlasy obstará. V lednu 2013 dodal písemné souhlasy vlastníků.

Prodej byl znovu konzultován s právničkou, v kupní smlouvě lze uvést podmínku, že nový vlastník pozemků umožní okolním vlastníkům nemovitostí (vyjádřili souhlas s prodejem) vstup a vjezd na jejich pozemky a v zájmu právní jistoty povede s vlastníky jednání vedoucí k uzavření smluv o zřízení věcných břemen.

Usnesení RM č. 4/2013 ze dne 27.2.2013, bod 25/4:
RM doporučila ZM ke schválení.

Ing. Jára uvedl, že by město cesty prodávat nemělo. Paní starostka sdělila, že v zadní části pozemku žádná komunikace ve skutečnosti neexistuje. Žadatel vlastní provozovnu – opravnu automobilů. Komunikaci chce odkoupit, aby si mohl provozovnu zaplotit.

Ing. Jára dále vznesl dotaz, zda jsou podpisy dalších majitelů pozemků na jejich souhlasu s prodejem pozemku pravé, zda s nimi někdo hovořil. Ing. Havelková uvedla, že hovořila pouze s jedním z nich.

Na jednání se dostavil Antonín Hurdálek, tj. 18 členů.

Návrh usnesení:
ZM schvaluje záměr prodeje pozemku p.p.č. 237/1 o výměře 187 m2, pozemku p.p.č. 238 o výměře 182 m2, pozemku p.p.č. 239/2 o výměře 926 m2 a pozemku p.p.č. 258/13 o výměře 11 m2 v k.ú. Malá Čermná – 15 pro, 2 proti, 1 se zdržel

Prodej bytového domu čp. 596, Riegrova ul. Hronov, vč. pozemku p.č. 327 k.ú. Hronov – změna kupní ceny – materiál č. 19
Dne 18.2.2013 byla na OM doručena žádost o snížení kupní ceny na nemovitost č.p. 596, Riegrova ul., Hronov. ZM ve svém Usnesení č. 4/2012 ze dne 5.9.2012, bod 6/4 schválilo prodej této nemovitosti za kupní cenu  Kč 3 500 000,--.
Od této doby se kupující snažil zajistit úvěr na předmětnou nemovitost, kdy dle jeho sdělení ručil jinými svými nemovitostmi. V žádosti uvádí, že má schválený úvěr ve výši Kč 2 900 000,-- a větší částku není schopen zajistit. K žádosti je připojen odhad obvyklé ceny nemovitosti vypracovaný pro účel úvěrového řízení.

OM požádal o vyjádření Jiří Rykr-SOMOS-REAL-NÁCHOD realitní agenturu, která pro město zprostředkovává prodej této nemovitosti. Vyjádření měli zastupitelé k dispozici.

Pozn.: Záměr prodeje byl schválen ZM 16.2.2011, výchozí cena záměru prodeje  ve výši Kč 3 500 000,-- ZM 27.4.2011.
K záměru prodeje nemovitosti byl p. Evou Aulichovou vyhotoven znalecký posudek ze dne 28.3.2011 s administrativní cenou za nemovitost  Kč 3 262 600,-- a tržní ocenění nemovitosti ze dne 30.3.2011 s cenou za nemovitost Kč 2 700 000,--.
Účetní hodnota:  budovy č.p.596  Kč 1 129 413,--
                               pozemku p.č. 327  Kč      62 500,--

Omezení obce v oblasti dispozic s obecním majetkem stanoví zákon o obcích v § 39 odst. 2, podle něhož se při úplatném převodu majetku sjednává cena zpravidla ve výši, která je v daném místě a čase obvyklá, nejde-li o cenu regulovanou státem, přičemž odchylka od ceny obvyklé musí být zdůvodněna.
Důvodem pro odchylku je i, že prodej majetku za cenu obvyklou v konkrétním případě není možný (pro nedostatek zájemců).

V případě žádosti p. Kuťáka se nedomníváme, že se jedná o snížení kupní ceny pod cenu obvyklou (viz tržní ocenění nemovitosti p. Aulichovou a viz odhad obvyklé ceny nemovitosti vypracovaný pro účel úvěrového řízení).

Při změně kupní ceny je nutné znovu vyvěsit záměr prodeje.

RM ve svém usnesení č. 6/2013 ze dne 27.3.2013 pod bodem 24/6 nedoporučila ZM změnu výchozí ceny záměru prodeje.

Návrh usnesení:
ZM schvaluje pro záměr prodeje bytového domu č.p. 596, Riegrova ul., Hronov včetně pozemku p.p.č. 327 (zastavěná plocha a nádvoří ) v k.ú. Hronov o výměře 616 m² (dle Usnesení ZM č.1/2011 ze dne 16.2.2011 a Usnesení ZM č.2/2011 ze dne 27.4.2011) změnu výchozí ceny záměru prodeje na Kč 2 900 000,-- (schválená cena není nižší než cena obvyklá) – 2 pro, 16 proti

Smlouva o zřízení věcného břemene v k.ú. Zbečník, sítě NN pro čp. 259, Strojírna CITA s.r.o. – materiál č. 20
Firma Elektroprojekt, Nové Město nad Metují, T.G.Masaryka 391, zpracovává podklady a smlouvy pro ČEZ Distribuci, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín 4, a obrací se na město Hronov s žádostí o podepsání Smlouvy o zřízení věcného břemene k pozemkové  parcele č. 1130/1, 1235/4, 1235/5 a 1321 v k.ú. Zbečník. Rozsah věcného břemene je orientačně vyznačený v příloze č. 1,  jedná se o umístění kabelu nízkého napětí  pro č.p. 259.

Věcné břemeno je zřizováno na dobu neurčitou za jednorázovou úhradu ve výši
Kč 900,-- +  DPH. Ocenění věcného břemene  odpovídá cenám z roku 2008 (první ceník města Hronova pro  energetické stavby  ve výši Kč 50,--/m2 ze dne 22.4.2009).

Dne 6.10.2008 byla městem Hronovem podepsaná smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene s ujednáním výše uvedených podmínek.
Stavba proběhla v roce 2009, geometrický plán věcného břemene byl zhotoven 8.1.2010.

OM doporučuje ke schválení.

Usnesení RM č. 5/2013 ze dne 13. 3. 2013, bod 19/5:
RM doporučila ZM ke schválení.

Návrh usnesení:
ZM schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene č. „IV –12– 2003276/VB; /1“ mezi  ČEZ  Distribuce, a.s., Teplická  874/8, 405 02 Děčín 4, IČ 24729035  (oprávněný) a Městem  Hronovem, nám. Čs. armády 5, 549 31 Hronov, IČ 00272680  (povinný). Smlouva přílohou – 18 pro

Přijetí daru – pozemků p.č. 682/3 a 682/4 k.ú. Velký Dřevíč – materiál č. 22
Z historie:
OM požádal SÚS Královéhradeckého kraje a.s., Kutnohorská 59, 500 04 Hradec Králové (dále jen SÚS) o umístění kontejnerů na jejich pozemek. SÚS předběžně souhlasila a nabídla pozemky u hlavní silnice k odkoupení.
Pozemek 682/3 o výměře 243 m2  a pozemek 682/4 o výměře 95 m2 jsou vedeny jako ostatní plocha, ostatní komunikace, bez věcných břemen.
SÚS požadovalo schválení přijetí daru i schválení podání žádosti.

Usnesení RM č. 16 ze dne 8. 8. 2012:
RM doporučila ZM schválit bezúplatný převod a podání žádosti.

Usnesení ZM č. 4/2012 ze dne 5. 9. 2012, bod 9/4, 10/4:
ZM schválilo přijetí daru a podání žádosti.

Nové skutečnosti:
Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové, IČ 70889546, zaslal k podpisu darovací smlouvu.

Z časových důvodů nebylo předloženo k projednání radě města.

Návrh usnesení:
ZM schvaluje uzavření darovací smlouvy o přijetí daru pozemků parcelní číslo 682/3, ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 243 m2  a 682/4, ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 95 m2, v katastrálním území Velký Dřevíč z majetku Královéhradeckého kraje, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové, IČ 70889546 do vlastnictví Města Hronova, náměstí Čs. armády 5, 549 31 Hronov, IČ 00272680. Darovací smlouva přílohou – 18 pro

Smlouva o zřízení věcného břemene k.ú. Hronov, Mikoláše Alše – materiál č. 23
Firma ELEKTRO COMP spol. s r.o., Maloskalická 68, 552 03 Česká Skalice, předložila k projednání smlouvu s  ČEZ Distribuci, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín 4, IČ 24729035 a obrací se na město Hronov s žádostí o podepsání Smlouvy o  zřízení věcného břemene k pozemkové parcele č. 1395/5, 1651 a 1660 v k.ú. Hronov. Rozsah věcného břemene je vyznačený v příloze č. 2 a jedná se o 9 pilířů a 485 m zemního kabelového vedení NN ulicí Mikoláše Alše, přes pozemek pana Skakuna a dále podél ulice Jiřího z Poděbrad. 

Věcné břemeno bude zřízeno na dobu neurčitou. V návrhu je uvedena jednorázová úhrada ve výši Kč 1300,--  + DPH.
Úhrada je v souladu s uzavřenou smlouvou o smlouvě budoucí z roku 2007.

OM předkládá materiál k projednání a doporučuje ke schválení.

Usnesení RM č. 17/2012, ze dne 8.8.2012, bod 17/17 :
RM doporučila ZM ke schválení s úhradou za věcné břemeno 10000,-- Kč.

Další informace:
Na věcné břemeno je uzavřená Smlouva o smlouvě budoucí na částku úhrady Kč 1300,-- + DPH ze dne 3.7.2007.
RM dne 8.8.2012 schválila cenu za uložení sítí NN ve výši Kč 10000,--. Podle schválených  zásad oceňování VB  - 100,-- Kč/m + DPH (schváleno ZM 6/2011 ze dne 7.9.2011).
Závěr RM byl konzultován s právničkou. V případě neuzavření VB podle smlouvy budoucí může druhá strana požadovat uzavření soudně, soud rozhodne za město a smlouvu s největší pravděpodobnosti uzavře za podmínek smlouvy budoucí.
Ve smlouvě budoucí je uvedeno, že se musí smlouva o zřízení věcného břemene uzavřít do 90 dnů ode dne nabytí právní moci kolaudace a po obdržení GP. Na stavebním odboru bylo dohledáno, že kolaudační souhlas nabyl právní moci 5.1.2011. Podklady pro uzavření smlouvy byly doručeny 27.6.2012.
Firmě Elektro Comp byl zaslán dopis (konzultováno s právničkou) koncem srpna. Později byla firma kontaktována telefonicky, budou trvat na podepsané smlouvě budoucí. Písemná odpověď nepřišla.

Odbor majetek doporučuje schválení uzavření smlouvy za sjednaných podmínek smlouvy budoucí, protože město nemá za této situace právní nárok na jinou úhradu.

Usnesení RM č. 6/2013 ze dne 27.3.2013, bod 29/6:
RM uložila prověřit možné pochybení firmy vyplývající z uzavřené smlouvy o smlouvě budoucí.

Podmínka povinnosti uzavřít smlouvu do 90 dnů ode dne nabytí právní moci kolaudace a po obdržení GP je pro povinného, to je pro město Hronov. Firma sice zaslala podklady po dlouhé době, ale nepochybila. Bylo konzultováno s právničkou. Naopak město po obdržení podkladů je povinno do 90 dnů uzavřít smlouvu, i když logicky nemohlo dodržet 90 dnů ode dne nabytí právní moci kolaudačního souhlasu.

RM č. 7/2013 ze dne 10. 4. 2013:
RM doporučila ZM ke schválení uzavření smlouvy.
RM schválila revokaci usnesení RM č. 17/2012, ze dne 8.8.2012, bod 17/17.

Návrh usnesení:
ZM schvaluje uzavření smlouvy č. „IE–12–2001731/VB/1“ s názvem stavby „Hronov-knn ul. Mikoláše Alše - rekonstrukce na ppč 1651“ o zřízení věcného břemene mezi ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín 4, IČ 24729035 (oprávněný) a Městem Hronov, nám. Čs. armády 5, 549 31 Hronov, IČ 00272680 (povinný). Smlouva přílohou – 18 pro

Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene k.ú. Velký Dřevíč, kabel nn, Tylš – materiál č. 24
Firma METROPROJEKT Praha a.s., I. P. Pavlova 1786/2, 120 00 Praha 2, zpracovává podklady a smlouvy pro ČEZ Distribuci, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín 4, a obrací se na město Hronov s žádostí o podepsání „Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene a smlouvu o právu stavby č. IV-12-2010858 SOBS VB 001 Velký Dřevíč – kabel nn parc. č. 754 Tylš lokalita RD“. Rozsah věcného břemene je orientačně vyznačený v příloze č. 1, jedná se o umístění kabelu nízkého napětí na pozemku 728/2 v k.ú. Velký Dřevíč.

Budoucí věcné břemeno je zřizováno za jednorázovou úhradu ve výši Kč 100,-- +  DPH/m. Ocenění věcného břemene odpovídá současnému schválenému ceníku.

OM doporučuje ke schválení.

Usnesení RM č. 7/2013 ze dne 10. 4. 2013:
RM doporučila ZM ke schválení.

Ing. Jára požadoval prověřit trasu vedení, aby byla v plánované komunikaci v souladu se studií pro zástavbu.
Paní starostka sdělila, že požadavek Ing. Járy bude zajištěn.
Pan Topolnickyj uvedl, že z předložené mapky vyplývá, že budoucí uložení sítí je plánováno v komunikaci, požadavek Ing. Járy považuje v této fázi za nadbytečný.

Návrh usnesení:
ZM schvaluje uzavření „Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene a smlouvu o právu stavby č. IV-12-2010858 SOBS VB 001 Velký Dřevíč – kabel nn parc. č. 754 Tylš lokalita RD“  mezi  ČEZ  Distribuce, a.s., Teplická  874/8, 405 02 Děčín 4, IČ 24729035, zastoupenou společností Metroprojekt Praha a.s., I. P. Pavlova 1786/2, 120 00 Praha 2, IČ 45271895 (budoucí oprávněný) a Městem Hronovem, nám. Čs. armády 5, 549 31 Hronov, IČ 00272680 (budoucí povinný). Smlouva přílohou – 18 pro

Informace o prodeji domů v majetku města – materiál č. 26
OM předložil informaci k prodeji domů v majetku města.

1. dům č.p.107, Jungmannova ul., Hronov
ZM 18.6.2008 schválilo záměr prodeje bytového domu č.p.107 vč. dřevníků a pozemků. Tržní hodnota nemovitosti je Kč 2 900 000,--. Dle informace realitní kanceláře zatím není potvrzen vážný zájemce.

2. dům č.p. 596, Riegrova ul., Hronov
ZM 5.9.2012 schválilo prodej domu za kupní cenu Kč 3 500 000,--. Dne 18.2.2013 podal žadatel žádost o snížení kupní ceny na Kč 2 900 000,-- – dále viz samostatný materiál.

Návrh usnesení:
ZM bere na vědomí informaci OM o prodeji domů v majetku města – 18 pro

Informace o investičních akcích – materiál č. 27
OM předložil informaci o investičních akcích:

1. Stavební úpravy soc. zařízení pro chlapce a dívky v ZŠ Hronov, č.p.162
Na základě schválených rozpočtových opatření č. 01/2013 Usnesením Zastupitelstva města č. 1/2013 ze dne 27.2.2013 byla dne 21.3.2013 vyhlášena výzva k podání nabídky na stavební práce veřejné zakázky malého rozsahu. Předmětem zakázky jsou stavební úpravy, kterými se modernizují stávající prostory sociálního zařízení (WC) pro chlapce a dívky ZŠ v Palackého ulici v I. a II. nadzemním podlaží.
Termín podání nabídek byl stanoven na 8.4.2013 do 10:00 hod.
Nabídku podaly celkem 4 firmy:  MOVIS Hronov, s.r.o., Hronov
     TECHPROFI HK, s.r.o., Hradec Králové
     DELTA Velké Poříčí s.r.o., Velké Poříčí
     PS-STAV SEDLÁČEK s.r.o., Náchod
Hodnotícím kritériem byla výše nabídkové ceny.
RM dne 10.4.2013 schválila vítězného uchazeče, kterým se stala společnost DELTA Velké Poříčí s.r.o. za nabídkovou cenu Kč 1 122 016,-- bez DPH (Kč 1 357 639,-- vč. DPH).
Termín realizace veřejné zakázky je od 1.7.2013 do 23.8.2013.

2. Instalace tepelných čerpadel v objektu MŠ Havlíčkova č.p.520, Hronov
Předmětem veřejné zakázky je dodávka tepelných čerpadel, jejich instalace, dále dodání nové otopné soustavy, včetně její instalace a elektroinstalace pro budovu MŠ Havlíčkova č.p.520, Hronov.
Na základě výzvy k podání nabídky dle § 38 zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách v platném znění ze dne 18.1.2013 a na základě hodnocení nabídek schválila RM ve svém usnesení č. 5/2013 ze dne 13.3.2013 přidělení veřejné zakázky uchazeči Sdružení ,,Instalace tepelných čerpadel v objektu MŠ Havlíčkova“, vedoucí účastník sdružení Jan Kudláček, další člen sdružení Radek Ducháč, další člen sdružení Petr Klikar se sídly jednotlivých účastníků a členů Dobruška, Náchod, Hronov za nabídkovou cenu Kč 2 510 000,-- bez DPH a bez rezervy (Kč 3 037 100,-- vč. DPH a bez rezervy).
Nabídku podaly celkem 4 firmy:
 ESPO Týniště s.r.o., Týniště nad Orlicí
Sdružení „Instalace tepelných čerpadel v objektu MŠ Havlíčkova“, vedoucí účastník sdružení Jan Kudláček, další člen sdružení Radek Ducháč, další člen sdružení Petr Klikar se sídly jednotlivých účastníků a členů Dobruška, Náchod, Hronov
 Ing. Dušan Stejskal, Náchod
 K Mont Choceň, s.r.o., Vysoké Mýto
Hodnotícím kritériem byla výše nabídkové ceny bez DPH a bez rezervy.
Dne 9.4.2013 došlo k uzavření SOD s vítězným uchazečem a úvodní pracovní schůzka je naplánována na 17.4.2013. Technický dozor investora zajišťuje společnost DABONA s.r.o., Rychnov nad Kněžnou.
Termín realizace veřejné zakázky je stanoven v období od 1.5.2013 do 31.8.2013.

3. Instalace OZE a zateplení objektu ZŠ Velký Dřevíč
Dne 8.4.2013 byla vyhlášena výzva k podání nabídky dle § 38 zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách v platném znění na dodavatele stavby s termínem podání nabídek dne 25.4.2013 do 10:00 hodin.
Předmětem veřejné zakázky je realizace úspor energie – zateplení obvodového pláště tělocvičny, zateplení podlahové konstrukce v podkroví nad školou, výměna výplní otvorů v obvodových konstrukcích (okna – tělocvična, kde část oken bude i zazděna; dveře – školní budova). Součástí předmětu zakázky je oprava střechy tělocvičny (výměna střešní krytiny, oprava OK střechy) a oprava podhledu v tělocvičně.
Dále v rámci realizace předmětu zakázky bude nahrazen stávající zdroj vytápění novým zdrojem tepla, který tvoří 2 plynová tepelná čerpadla jeden plynový teplovodní kondenzační kotel. V tělocvičně stávající podokenní teplovzdušné jednotky budou nahrazeny novými deskovými otopnými tělesy a navíc budou nainstalovány plynové teplovzdušné jednotky.
Předpokládaný termín realizace je od 1.6.2013 do 30.11.2013 (část vytápění do 30.9.2013).

4. Evakuační výtah v DO Justynka
Na základě výzvy k podání nabídky na zhotovitele projektové dokumentace ve stupni pro provedení stavby ze dne 12.3.2013 byla jako vítězná vybrána společnost S atelier s.r.o, Náchod. V současné době je podepsána SOD a zpracovává se projektová dokumentace, která bude sloužit i pro vydání stavebního povolení.

Návrh usnesení:
ZM bere na vědomí informaci OM o investičních akcích – 18 pro

Smlouva o zřízení věcného břemene, pozemek p.č. 1667, 1669/1 k.ú. Hronov – materiál č. 29
Firma Geodézie, Česká Třebová, s.r.o. se sídlem Palackého 297, 560 02 Česká Třebová, IČ 26010623,  předložila k projednání smlouvu s  ČEZ Distribuci, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín 4, IČ 24729035 a obrací se na město Hronov s žádostí o podepsání Smlouvy o  zřízení věcného břemene k pozemkové parcele č. 1667 a 1669/1 v k.ú. Hronov.  Rozsah věcného břemene je vyznačený v příloze č. 1, jedná se o kabel NN, zemní vedení v ulici Šrámkova od č. p. 1002 v délce 5 metrů.
Věcné břemeno bude zřízeno na dobu neurčitou. Byla uzavřena smlouva o smlouvě budoucí dne 21. 11. 2011 s jednorázovou úhradou ve výši Kč 5.000,--  + DPH. 

OM předkládá materiál k projednání a doporučuje ke schválení. Z časových důvodů nebylo projednáno RM. Ve smlouvě může dojít ještě k drobným úpravám, konečnou úpravu smlouvy předložíme k jednání ZM.

Návrh usnesení:
ZM schvaluje uzavření „ Smlouvy o zřízení věcného břemene č. IV-12-2009414/VB/2 Hronov, p. č. 1414/3, MUDr. Šnajdr – kNN“ o zřízení věcného břemene mezi ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín 4, IČ 24729035 (Oprávněná) a Městem Hronov, nám. Čs. armády 5, 549 31 Hronov, IČ 00272680 (Povinný).  Smlouva přílohou – 18 pro.

Přehled investičních akcí – materiál č. 30
1. Projektová dokumentace Červená ulice
Město Hronov ještě řeší pozemky týkající se stavby. Základní projekt je hotový, nyní se čeká na vyjádření správců sítí, aby jejich podmínky mohly být zapracovány do projektové dokumentace. Dále se musí již v projektu vyřešit zachování přístupů k jednotlivým nemovitostem a dopravní obslužnost. Poté bude zažádáno o územní řízení na stavebním odboru v Hronově. Vlastní rekonstrukci komunikace ale musí stavebně povolit MěÚ Náchod – odbor dopravy a silničního hospodářství.

2. VO 17. listopadu, Žižkova,…
Provádějící firma nyní čeká na příznivé počasí, aby mohla stavbu dokončit.

3. PD chodník J. z Poděbrad
Město Hronov zažádalo jako investor akce na MěÚ Náchod – odbor dopravy a silničního hospodářství o vydání Stavebního povolení. Zároveň proběhlo výběrové řízení na dodavatele stavby, se kterým je již uzavřena smlouva o dílo. Termín realizace je stanoven na červen – červenec tohoto roku.

4. Dostavba Zimního stadionu
Stavba byla zahájena 1. 3. 2013. Proběhly bourací práce a nyní probíhají zemní práce a zakládání. Proběhl geologický průzkum, dle kterého se upravily hloubky základových pasů. Zakládání pak již proběhlo bez větších problémů, a to jak pro budovu šaten, tak pro novou garáž pro rolbu. Došlo také ke drobné změně ležaté kanalizace. Nyní je zakládání u konce a započnou přípravné práce pro betonáž základové desky. Dle harmonogramu je konec zakládání plánován na 15. týden (druhý týden v dubnu), ale vzhledem k nepřízni počasí v minulém měsíci se cca o týden opozdí. Do konce května by pak měly být postaveny svislé a vodorovné konstrukce a nato navazuje krov a střecha. S těmito termíny je spojena i instalace vnitřních rozvodů elektroinstalace, vodovodu atd. Celá stavba bude dokončena do 31. 8. 2013.
V rámci stavby zimního stadionu byl také proveden hydrogeologický průzkum, ze kterého vzešla možnost vybudovat u zimního stadionu novou studnu, která bude vybudována pro technické využití vody v rolbě a výrobu ledu.

5. PD Mikoláše Alše a Mánesova
Město Hronov provedlo nabídkové řízení na vyhotovení projektové dokumentace na rekonstrukci komunikace ve výše uvedených ulicích. Smlouva o dílo je podepsána a 18. 4. 2013 proběhne schůzka s projektantem na místě budoucí stavby a projekt bude zahájen.

6. PD Tyršova
Stejně jako v minulém případě bylo městem Hronov provedeno nabídkové řízení na vyhotovení projektové dokumentace. Projekt zahrnuje rekonstrukci komunikace Tyršově ulici jak kolem DOKu, tak kolem bývalé „čistírny“, dále podél řeky včetně úpravy stávající zeleně u hlavní komunikace. V ulici by měla vzniknout parkovací stání, měla by být odvodněna a v ulici Dvorské se jedná o změně dopravní situace tak, aby nedocházelo k obtížnému projíždění jako je tomu nyní.

7. Rekonstrukce přízemí v č.p. 8
Na konci dubna bude hotový projekt, který město zadalo na základě studie vyhotovené v roce 2011. Dojde ke kompletní rekonstrukci přízemí. Vzniknou zde prostory pro potřeby DDM DOMINO tím, že se využijí prostory bývalé kuchyně Justynky a tím pádem dojde k novému dispozičnímu uspořádání přízemí. Bude upravena elektroinstalace, která je nyní nevyhovující. S tímto záměrem počítalo město už při provádění zateplení a rekonstrukci topného systému budovy. Rekonstrukce by měla započít v polovině června, kdy skončí jednotlivé kroužky v DDM DOMINO, ukončena by měla být na konci prázdnin, tedy v srpnu. Přístup do knihovny a ZUŠ bude zachován.

8. Chodník Palackého, Nerudova
Na rekonstrukci chodníku v těchto ulicích má město Hronov vypracován projekt již od roku 2005. Byl vypracován nový rozpočet, protože rozpočet z roku 2005 se nedá použít vzhledem k zákonu o veřejných zakázkách, který platí nyní. Výběrové řízení bude zadáno v nejbližších dnech.

Odešla Mgr. Líbalová – 17 členů.

Návrh usnesení:
ZM bere na vědomí informace odboru tajemníka o investičních akcích – 17 pro

Dohoda u akce OPŽP č. 09042963 „Zateplení budov v majetku města Hronova – ZŠ nám. ČSA, ZŠ Palackého a SOU a SOŠ Hotelnictví“ – materiál č. 31
1. RM doporučila ZM ve svém usnesení č. 7/2013, bod 21/7 ze dne10. 4. 2013 schválit uzavření Dohody o úpravě soupisu dokladů a účtů u akce OPŽP č. 09042963 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí mezi Státním fondem životního prostředí České republiky a Městem Hronov na akci „Zateplení budov v majetku města Hronova – ZŠ Nám. ČSA, ZŠ Palackého a SOU a SOŠ Hotelnictví“. Tato stavební akce je již dokončena, nicméně musí být schválena změna hlavního účtu příjemce dotace (Město Hronov).
2. RM doporučila ZM ve svém usnesení č. 7/2013, bod 22/7 ze dne10. 4. 2013 schválit uzavření Dodatku ke smlouvě č. 09042963 o úpravě soupisu dokladů a účtů u akce OPŽP č. 09042963 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí mezi Státním fondem životního prostředí České republiky a Městem Hronov na akci „Zateplení budov v majetku města Hronova – ZŠ Nám. ČSA, ZŠ Palackého a SOU a SOŠ Hotelnictví“. Tato stavební akce je již dokončena, nicméně musí být schválena změna hlavního účtu příjemce dotace (Město Hronov).
 
Vysvětlení: novela zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, účinná od 1. ledna 2013, ukládá obcím, krajům, veřejným výzkumným institucím, veřejným vysokým školám a některým dalším institucím povinnost vést v ČNB účet pro příjem dotací ze státního rozpočtu a státních fondů. Tyto účty musí být zřízeny do 3 měsíců od účinnosti zákona.

Návrh usnesení:
1. ZM schvaluje uzavření Dohody o úpravě soupisu dokladů a účtů u akce OPŽP č. 09042963 (Zateplení budov v majetku města Hronova – ZŠ Nám. ČSA, ZŠ Palackého a SOU a SOŠ Hotelnictví) uzavřenou mezi Městem Hronov a Státním fondem životního prostředí České republiky, kterou se změní hlavní účet. Dohoda přílohou – 17 pro

Na jednání se vrátila Mgr. Líbalová – 18 členů.

2. ZM schvaluje uzavření Dodatku ke smlouvě č. 09042963 o úpravě soupisu dokladů a účtů (Zateplení budov v majetku města Hronova – ZŠ Nám. ČSA, ZŠ Palackého a SOU a SOŠ Hotelnictví) uzavřenou mezi Městem Hronov a Státním fondem životního prostředí České republiky, kterou se změní hlavní účet. Dodatek přílohou – 17 pro, 1 se zdržel

Smlouva o výpůjčce – chodník J. z Poděbrad – materiál č. 32
ZM schválilo při svém jednání dne 27. 2. 2013 v usnesení č. 1/2013, bod 10/1 Smlouvu o výpůjčce mezi Královehradeckým krajem a Městem Hronov týkající se parcely č. 1686/1, na které se nachází chodník v ulici J. z Poděbrad, který bude město rekonstruovat. Po schválení byla Smlouva podepsána a zaslána na příslušnou SÚS. Odtud se ale vrátila nepodepsaná s tím, že bylo nutné změnit čl. VII Závěrečná ustanovení. Ve smlouvě je změněno pouze číslo usnesení Zastupitelstva KHK, kterým byly schváleny „Zásady upravující postup při pronájmu nemovitého majetku a výpůjčky majetku ve vlastnictví KHK, svěřeného do správy příspěvkovým organizacím KHK“. Tímto se ale podmínky výpůjčky pro město Hronov nemění a platí již schválené.
Číslo smlouvy zůstává stejné, tak jako ostatní části smlouvy.

Smlouva se správným číslem usnesení byla starostkou města podepsána na konci března, aby mohla být podána žádost o vydání stavebního povolení na akci „Rekonstrukce chodníku v J. z Poděbrad“, kterou chce město realizovat v letošním roce.

Návrh usnesení:
ZM bere na vědomí změnu ve Smlouvě o výpůjčce č. 6/NA/Ha/VYP/12/N, která byla schválena ZM dne 27. 2. 2013, usnesení č. 1/2013, bod 10/1. Změna se týká v čl. VII Závěrečná ustanovení čísla usnesení Zastupitelstva KHK, kterým byly schváleny „Zásady upravující postup při pronájmu nemovitého majetku a výpůjčky majetku ve vlastnictví KHK, svěřeného do správy příspěvkovým organizacím KHK“ – 18 pro


5. Různé

Valná hromada VaK Náchod – pověření k zastupování – materiál č. 35
Paní starostka požádala o schválení pověření, aby mohla zastupovat město Hronov na valné hromadě a. s. Vodovody a kanalizace Náchod, která se uskuteční dne 30. května 2013 ve Velkém Poříčí.
Podklady pro jednání valné hromady včetně výroční zprávy zatím nejsou k dispozici, budou zaslány později.

Návrh usnesení:
ZM pověřuje starostku města Bc. Hanu Nedvědovou zastupováním města Hronova na valné hromadě akciové společnosti Vodovody a kanalizace Náchod, se sídlem v Náchodě, ul. Kladská čp. 1521, která se uskuteční 30. května 2013 – 17 pro, 1 se zdržel

Termín příštího jednání zastupitelstva je 26. června 2013.


6. Diskuse

Paní starostka požádala přítomné o účast na pietním aktu dne 7.5.2013, sraz účastníků v 16 hodin před divadlem. S ohledem na její nepřítomnost požádala pana Hurdálka a Ing. Kašíka, aby převzali nad pietním aktem záštitu.

Ve dnech 31. 5. až 2. 6. 2013 se uskuteční návštěva partnerského města Bielawa. Paní starostka poděkovala všem, kteří vyjádřili ochotu se návštěvy zúčastnit. Počet účastníků byl z polské strany však omezen pouze na 8 osob. Delegaci do Bielawy budou tvořit: Nedvědová, Thér, Hlušková, Holman, Řehůřková, Topolnickyj, Kollertová a Reimannová.

Ing. Jára informoval, že se na náměstí, ve výjezdu do Knáhlovy ulice rozjíždí dlažba. Po jednání Ing. Jára ukáže místo M. Kajnarové. Bude zajištěna oprava v rámci záruky.

Ing. Andršová pozvala přítomné na čarodějnice dne 30. dubna do Velkého Dřevíče.

Mgr. Doudová, ředitelka MŠ Hronov, informovala o tom, jak se školce daří a co je nového. Informovala o zápisu do MŠ 13. května. Zabezpečí rovný přístup pro všechny děti, kolující fáma o tom, že existují nějaké prominentní pořadníky, není pravdivá.

Paní starostka poděkovala všem za konstruktivní jednání a ukončila zasedání ZM.


Zapsala Milena Moravcová 
Jednání bylo ukončeno v 18 hodin.


Usnesení č. 2/2013
z jednání Zastupitelstva města Hronova, které se uskutečnilo 24. dubna 2013

Zastupitelstvo města schvaluje:
1/2 – ověřovatele zápisu Ing. Jaroslava Víta a Mgr. Lenku Hluškovou – 12 pro, 2 se zdrželi
2/2 – program jednání – 14 pro
3/2 - poskytnutí finančních prostředků ve výši Kč 100 000,-- od firmy Wikov MGI a.s. HC Wikov Hronov, o. s., Palackého 1000, 549 31 Hronov, zastoupeného panem Jindřichem Šťavíkem, prezidentem HC Wikov Hronov o. s. Finanční prostředky musí být použity na úhradu nákladů spojených s činností mládežnických družstev v roce 2013 – 17 pro
4/2 – rozpočtová opatření č. 02/2013 dle přílohy – 17 pro
5/2 - jako poskytovatele úvěru na akci „Stavební úpravy, nástavba a přístavba zimního stadionu v Hronově“ Českou spořitelnu, a.s., Olbrachtova 1929/62, 140 00 Praha 4, IČ: 45244782, DIČ:CZ699001261, korespondenční adresa: pobočka Karlovo náměstí 179, 547 25  Náchod, úroková sazba: 1 M PRIBOR + marže 0,72 % p.a., výše úvěru do 17 mil. Kč, splatnost do 31.12.2023 – 17 pro
6/2 - pořadí nabídek veřejné zakázky úvěr na akci „Stavební úpravy, nástavba a přístavba zimního stadionu v Hronově“ takto:
      1. Česká spořitelna, a.s., Olbrachtova 1929/62, 140 00  Praha 4, IČ: 45244782, DIČ: CZ699001261, korespondenční adresa: pobočka Karlovo náměstí 179, 547 25  Náchod
      2. Komerční banka, a.s., Na Příkopě 33 čp. 969, 114 07 Praha 1, IČ: 45217054,  DIČ: CZ699001182
      3. Českomoravská záruční a rozvojová banka, a.s., Jeruzalémská 964/4, 110 01  Praha 1, IČ: 44848943, DIČ: CZ44848943 – 17 pro
7/2 - záměr prodeje pozemku p.p.č. 237/1 o výměře 187 m2, pozemku p.p.č. 238 o výměře 182 m2, pozemku p.č. 239/2 o výměře 926 m2 a pozemku p.č. 258/13 o výměře 11 m2 v k.ú. Malá Čermná – 15 pro, 2 proti, 1 se zdržel
8/2 - uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene č. „IV –12– 2003276/VB; /1“ mezi  ČEZ  Distribuce, a.s., Teplická  874/8, 405 02 Děčín 4, IČ 24729035  (oprávněný) a Městem  Hronovem, nám. Čs. armády 5, 549 31 Hronov, IČ 00272680  (povinný). Smlouva přílohou – 18 pro
9/2 - uzavření darovací smlouvy o přijetí daru pozemků parcelní číslo 682/3, ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 243 m2  a 682/4, ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 95 m2, v katastrálním území Velký Dřevíč z majetku Královéhradeckého kraje, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové, IČ 70889546 do vlastnictví Města Hronova, náměstí Čs. armády 5, 549 31 Hronov, IČ 00272680. Darovací smlouva přílohou – 18 pro
10/2 - uzavření smlouvy č. „IE–12–2001731/VB/1“ s názvem stavby „Hronov-knn ul. Mikoláše Alše - rekonstrukce na ppč 1651“ o zřízení věcného břemene mezi ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín 4, IČ 24729035 (oprávněný) a Městem Hronov, nám. Čs. armády 5, 549 31 Hronov,
IČ 00272680 (povinný). Smlouva přílohou – 18 pro
11/2 - uzavření „Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene a smlouvu o právu stavby č. IV-12-2010858 SOBS VB 001 Velký Dřevíč – kabel nn parc. č. 754 Tylš lokalita RD“  mezi  ČEZ  Distribuce, a.s., Teplická  874/8, 405 02 Děčín 4, IČ 24729035, zastoupenou společností Metroprojekt Praha a.s., I. P. Pavlova 1786/2, 120 00 Praha 2, IČ 45271895 (budoucí oprávněný) a Městem Hronovem, nám. Čs. armády 5, 549 31 Hronov, IČ 00272680 (budoucí povinný). Smlouva přílohou – 18 pro
12/2 - uzavření „ Smlouvy o zřízení věcného břemene č. IV-12-2009414/VB/2 Hronov, p. č. 1414/3, MUDr. Šnajdr – kNN“ o zřízení věcného břemene mezi ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín 4, IČ 24729035 (Oprávněná) a Městem Hronov, nám. Čs. armády 5, 549 31 Hronov, IČ 00272680 (Povinný). Smlouva přílohou – 18 pro.
13/2 - uzavření Dohody o úpravě soupisu dokladů a účtů u akce OPŽP č. 09042963 (Zateplení budov v majetku města Hronova – ZŠ Nám. ČSA, ZŠ Palackého a SOU a SOŠ Hotelnictví) uzavřenou mezi Městem Hronov a Státním fondem životního prostředí České republiky, kterou se změní hlavní účet. Dohoda přílohou – 17 pro
14/2 - uzavření Dodatku ke smlouvě č. 09042963 o úpravě soupisu dokladů a účtů (Zateplení budov v majetku města Hronova – ZŠ Nám. ČSA, ZŠ Palackého a SOU a SOŠ Hotelnictví) uzavřenou mezi Městem Hronov a Státním fondem životního prostředí České republiky, kterou se změní hlavní účet. Dodatek přílohou – 17 pro, 1 se zdržel

Zastupitelstvo města neschvaluje:
15/2 - uzavření dodatku ke smlouvě o půjčce ze dne 23.12.1999 uzavřené mezi městem Hronov, IČ 00272680, žadatelem – 17 pro
16/2 - pro záměr prodeje bytového domu č.p. 596, Riegrova ul., Hronov včetně pozemku p.p.č. 327 (zastavěná plocha a nádvoří ) v k.ú. Hronov o výměře 616 m² (dle Usnesení ZM č.1/2011 ze dne 16.2.2011 a Usnesení ZM č.2/2011 ze dne 27.4.2011) změnu výchozí ceny záměru prodeje na Kč 2 900 000,-- (schválená cena není nižší než cena obvyklá) – 16 pro, 2 proti

Zastupitelstvo města bere na vědomí:
17/2 – informace z jednání Rady města Hronova – 14 pro
18/2 – kontrolu plnění usnesení ZM č. 1/2013 – 15 pro
19/2 – informaci OM o prodeji domů v majetku města – 18 pro
20/2 – informaci OM o investičních akcích – 18 pro
21/2 – informace odboru tajemníka o investičních akcích – 17 pro
22/2 - změnu ve Smlouvě o výpůjčce č. 6/NA/Ha/VYP/12/N, která byla schválena ZM dne 27. 2. 2013, usnesení č. 1/2013, bod 10/1. Změna se týká v čl. VII Závěrečná ustanovení čísla usnesení Zastupitelstva KHK, kterým byly schváleny „Zásady upravující postup při pronájmu nemovitého majetku a výpůjčky majetku ve vlastnictví KHK, svěřeného do správy příspěvkovým organizacím KHK“ – 18 pro
23/2 – termín příštího jednání zastupitelstva dne 26. června 2013
24/2 – pozvánku na pietní akt dne 7.5.2013, sraz účastníků v 16 hodin před divadlem
25/2 – informaci o seznamu účastníků návštěvy partnerského města Bielawy ve dnech 31.5. – 2.6.2013

Zastupitelstvo města pověřuje:
26/2 - starostku města Bc. Hanu Nedvědovou zastupováním města Hronova na valné hromadě akciové společnosti Vodovody a kanalizace Náchod, se sídlem v Náchodě, ul. Kladská čp. 1521, která se uskuteční 30. května 2013 – 17 pro, 1 se zdržel

Zastupitelstvo města ukládá:
27/2 – odboru tajemníka reklamovat, rozjetou dlažbu na náměstí, ve výjezdu do Knáhlovy ulice
28/2 – odboru majetek prověřit, zda je schválení materiálů č. 24 (věcné břemeno Tylš, Velký Dřevíč) v souladu se studií pro zástavbu

Tento text připravil/a: Milena Moravcová Zveřejněno: 29. 04. 2013