živé vysíláníživé vysílání ohlásit závaduohlásit závadu počasí webkamera virtuální prohlídky

Zápis ZM č. 2/2012

Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.


z  jednání Zastupitelstva města Hronova, které se uskutečnilo dne 18. dubna 2012 od 17:00 hodin ve foyeru Sálu Josefa Čapka

Přítomni: 18 členů (dle prezenční listiny)
Ověřovatelé zápisu: Mgr. Jana Maslikiewiczová, Mgr. Jana Píčová  
Omluveni: Mgr. Josef Thér, Mgr. Věra Bartošová, Ing. Jaroslav Jeništa,
MVDr. Tomáš Strnad a Antonín Hurdálek – pozdější příchod,
Tajemník: Ing. Jiří Kašík

Jednání zahájila starostka Hana Nedvědová. Konstatovala, že zastupitelstvo je usnášeníschopné. V úvodu jednání bylo přítomno 16 členů. 

Ověřovatelkami zápisu byly zvoleny Mgr. Jana Maslikiewiczová a Mgr. Jana Píčová - 14 pro, 2 se zdrželi.

Paní starostka představila nového kolegu pana Miloslava Gulta, strážníka městské policie.

Připomínky k zápisu z minulého jednání nebyly.

Jako podklad pro jednání byly zaslány materiály pod čísly 26 až 43 včetně příloh, zápis z jednání kontrolního výboru č. 1/2012, pozvánka s programem jednání a materiál č. 44 byl předán přímo na jednání.

Starostka dala hlasovat o navrženém programu jednání – 16 pro

Program jednání:

1. Informace z jednání Rady města Hronova
2. Kontrola plnění usnesení Zastupitelstva města Hronova
3. Finanční záležitosti
4. Majetkové záležitosti
5. Různé
6. Diskuse


1. Informace z jednání Rady města Hronova
Informace z Rady města Hronova – materiál č. 32
Zaslaný materiál okomentovala paní starostka.
Paní Líbalová požádala na základě připomínek občanů o rozšíření otevírací doby hřbitova, a to již od 7 hodin ráno.
Pan Balcar, vedoucí TS, sdělil, že by to neměl být problém, pracovnice, která hřbitov odemyká, pracuje od 7 hodin.

Návrh usnesení:
ZM bere na vědomí informace z jednání Rady města Hronova – 16 pro

Na jednání se dostavil pan Antonín Hurdálek, přítomno 17 členů.


2. Kontrola plnění usnesení zastupitelstva města
Kontrola plnění usnesení ZM č. 1/2012 – materiál č. 39
K předloženému materiálu nebyly žádné dotazy.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města bere na vědomí kontrolu plnění usnesení ZM č. 1/2012 – 17 pro

Kontrola plnění usnesení ZM nesplněných úkolů za rok 2011 – materiál č. 41
K předloženému materiálu nebyly žádné dotazy.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města bere na vědomí přehled kontroly plnění nesplněných bodů usnesení za rok 2011 – 17 pro


3. Finanční záležitosti
Prominutí úroků z prodlení – Vaněk – Ponorka – materiál č. 28
S materiálem seznámila ředitelka KIS Hronov paní Marcela Kollertová.

Pan Jaroslav Vaněk, Zámecká 19, 549 57 Teplice nad Metují, uzavřel dne 29. 4. 2005 smlouvu o nájmu nebytových prostor s naší příspěvkovou organizací KIS Hronov pro provoz restauračního zařízení Ponorka včetně občerstvení na terase Jiráskova divadla Hronov s platností od 10. 6. 2005 na dobu 5 let.

Z důvodu porušení platební kázně ve věci úhrady nájemného a služeb mu byla dne 20. dubna 2007 zaslána výpověď z této smlouvy. Smlouva byly ukončena ke dni 31.8.2007. Do ukončení nájemní smlouvy ani poté pan Vaněk svůj dluh neuhradil. Celková dlužná částka činila Kč 144 219,42.

Dne 3. 2. 2012 pan Vaněk uhradil hotově v kanceláři KIS Hronov předčasně zbývající dlužnou částku ve výši Kč 25 640,42.

Úroky z prodlení  k datu poslední splátky 3.2.2012 činí Kč 48 700,-. Uvedeného dne byly panu Vaňkovi vyúčtovány.

Pan Vaněk požádal o prominutí úroků z prodlení dle nájemní smlouvy vzhledem k plnění splátkového kalendáře a předčasného doplacení dluhu dle našeho příslibu.

Materiál projednala rada města na svém jednání dne 21.03.2012 a nedoporučila jej zastupitelstvu města schválit.

Ing. Andršová jako předsedkyně finančního výboru navrhla, aby se úroky z prodlení úplně nepromíjely, navrhla 50 % snížení.
Mgr. Málek nesouhlasil s odpuštěním úroků z prodlení.

Předložený materiál okomentovala a doplnila JUDr. Vrzáčková. Konstatovala, že by se k dlužníkům mělo přistupovat diferencovaně. Pokud člověk svůj dluh řádně splácí, měl by k němu mít věřitel jiný přístup než ke dlužníkovi, který nejeví žádný zájem o úhradu svých závazků.

Na jednání se dostavil MVDr. Tomáš Strnad, přítomno 18 členů.

Byla vedena diskuze, zda úroky z prodlení prominout či ne.
Mgr. Věra Řehůřková navrhla, aby byly úroky z prodlení prominuty ve výši 50 %.
Starostka dala hlasovat o předloženém protinávrhu na usnesení.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města schvaluje prominutí úhrady úroků z prodlení ve výši 50 % Kč 24.350,26 panu Jaroslavu Vaňkovi, bytem Zámecká 19, Teplice nad Metují – 7 pro, 9 proti, 2 se zdrželi

Protinávrh Mgr. Věry Řehůřkové nebyl přijat.
Starostka dala hlasovat o původním návrhu na usnesení.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města schvaluje prominutí úhrady úroků z prodlení ve výši Kč 48.700,52 panu Jaroslavu Vaňkovi, bytem Zámecká 19, Teplice nad Metují –  4 pro, 7 proti, 5 se zdržel

Rozpočtová opatření č. 01/2012 – materiál č. 42
Finanční odbor předložil návrh rozpočtových opatření č. 01/2012 dle přílohy.
Materiál okomentovala Ing. Ivana Stonjeková. Nebyly k němu vzneseny žádné dotazy.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtová opatření č. 01/2012 dle přílohy - 18 pro


4. Majetkové záležitosti
Žádost o vyjádření k objektu pěchotního srubu, Zbečník – materiál č. 26
Pan Miloš Podzimek, podal žádost o vyjádření nezájmu města Hronova o objekt T – S 5 (pěchotního srubu „U křížku“) v k.ú. Zbečník na pozemcích p.č. 631/1 a 631/2.
Pozemky, na kterých se nachází pěchotní srub, jsou ve vlastnictví žadatele. Pěchotní srub je ve vlastnictví Ministerstva obrany České republiky.
Důvodem žádosti je převedení objektu do vlastnictví spolku OSVH (Okrašlovací spolek vojenské historie), který pečuje o takovéto objekty.

OM doporučil vyslovit nezájem o tento objekt.

K vyjádření byl vyzván osadní výbor ve Zbečníku, podpořil návrh OM.

Usnesení RM č. 5/2012 ze dne 7.3.2012, bod 22/5:
RM doporučuje ZM vyslovení nezájmu o pěchotní srub.

Návrh usnesení:
ZM schvaluje vyslovení nezájmu o objekt pěchotního srubu na pozemcích p.č. 631/1 a 631/2 v k.ú. Zbečník – 18 pro.

Bytová jednotka Husova 76 – změna ceny záměru prodeje – materiál č. 27
V bytovém domě čp. 76, Husova ul. je Město Hronov vlastníkem poslední bytové jednotky č. 76/2, o velikosti 1+1, celkové výměře 44,38 m², se spoluvlastnickým podílem o velikosti 4438/47049 na společných částech domu č.p.76 a pozemku p.p.č. 422 v k.ú. Hronov.
Byt je volný. 
Historie: Ostatní bytové jednotky v domě č.p.76 byly od r. 1997 postupně privatizovány (na základě prohlášení vlastníka ze dne 27.6.1997 vypracovaného realitní kanceláří REX Jaroměř a usnesení Městského zastupitelstva č. 4/97 ze dne 20.5.1997). Nájemkyně posledního bytu neměla o privatizaci zájem, byt byl nabízen k prodeji i s nájemkyní, ale nebyl žádný zájemce. Od července 2010, kdy byl byt uvolněn poslední nájemkyní je realitní kanceláří i OM nabízen byt za cenu Kč 500 000,--. Za tuto cenu dle sdělení realitní kanceláře v současné době není byt prodejný – není zájem, a proto OM navrhuje projednání snížení kupní ceny bytu. Realitní kancelář vypracovala nové stanovení obvyklé ceny nemovitosti na částku Kč 240 000,--.

Usnesení RM č. 5/2012, bod 23/5 ze dne 7.3.2012:
RM doporučuje ZM schválit pro záměr prodeje bytové jednotky č. 76/2 výchozí cenu záměru prodeje Kč 240 000,--.

MVDr. Tomáš Strnad přednesl protinávrh, aby cena bytu byla snížena na částku Kč 349 000,--.
Starostka dala hlasovat o předloženém protinávrhu na usnesení.

Návrh usnesení:
ZM schvaluje pro záměr prodeje bytové jednotky č. 76/2, o velikosti 1+1, celkové výměře 44,38 m², v bytovém domě č.p.76, Husova ul., Hronov se spoluvlastnickým podílem o velikosti 4438/47049 na společných částech domu č.p.76 a pozemku p.p.č. 422 v k.ú. Hronov, výchozí cenu záměru prodeje Kč 349 000,-- - 9 pro, 3 proti, 6 se zdrželo

Protinávrh nebyl přijat.
Starostka dala hlasovat o původním návrhu na usnesení.

Návrh usnesení:
ZM schvaluje pro záměr prodeje bytové jednotky č. 76/2, o velikosti 1+1, celkové výměře 44,38 m², v bytovém domě č.p.76, Husova ul., Hronov se spoluvlastnickým podílem o velikosti 4438/47049 na společných částech domu č.p.76 a pozemku p.p.č. 422 v k.ú. Hronov, výchozí cenu záměru prodeje Kč 240 000,-- - 4 pro, 4 proti, 10 se zdrželo

Žádost o koupi pozemků p.č. 682/3 a 682/4 k.ú. Velký Dřevíč – materiál č. 29
OM požádal SÚS Královéhradeckého kraje a.s., Kutnohorská 59, 500 04 Hradec Králové (dále jen SÚS) o umístění kontejnerů na jejich pozemek. SÚS předběžně souhlasila a nabídla pozemky u hlavní silnice k odkoupení.
Smlouva o nájmu části pozemku p.p.č. 682/3 (celková výměra 243 m2) o výměře 15 m2 k umístění kontejneru na tříděný odpad byla uzavřena od 1.6.2011 do 31.5.2014, úhrada za rok užívání 1000,- Kč.
Správce pozemků SÚS, uvádí, že převod pozemků do vlastnictví města doporučí, protože pozemky pro provoz silnice nutně nepotřebuje. Cenu nezná, tu určí vlastník, to je Královéhradecký kraj. Běžná cena podobných pozemků je cca 70,-- Kč/m2 (ověřeno na Královéhradeckém kraji, že se cena pohybuje od 50,--  do 100,-- Kč).
Pozemek 682/3 o výměře 243 m2  a pozemek 682/4 o výměře 95 m2 jsou vedeny jako ostatní plocha, ostatní komunikace, bez věcných břemen.
SÚS požaduje schválení převodu pozemků i podání žádosti.

OM doporučuje odkoupení pozemků, obecně má město problém s umístěním kontejnerů na tříděný odpad.

Usnesení RM č. 6/2012 ze dne 21.3.2012, bod 10/6:
RM doporučuje ZM ke schválení.

Ing. Andršová se dotazovala, zda se plánuje úprava místa v okolí kontejnerů. Odpověděla Ing. Havelková, doplnila paní starostka. Nejprve musí být město vlastníkem pozemku a pak je možná úprava.

Návrh usnesení:
ZM schvaluje: 
1) záměr úplatného převodu (formou kupní smlouvy) pozemků parcelní číslo 682/3 a 682/4 (ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 243 a 95 m2) v katastrálním území Velký Dřevíč z majetku Královéhradeckého kraje, Pivovarské náměstí 1245/2, 500 03 Hradec Králové, IČ 70889546 do vlastnictví Města Hronova, náměstí Čs. armády 5, 549 31 Hronov, IČ 00272680 – 18 pro

2) podání žádosti o úplatný převod (formou kupní smlouvy) pozemků parcelní číslo 682/3 a 682/4 (ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 243 a 95 m2) v katastrálním území Velký Dřevíč z majetku Královéhradeckého kraje, Pivovarské náměstí 1245/2, 500 03 Hradec Králové, IČ 70889546 do vlastnictví Města Hronova, náměstí Čs. armády 5, 549 31 Hronov, IČ 00272680 – 18 pro

Záměr prodeje pozemku p.č. 35/3 a st.p.č. 15 – materiál č. 30
Pan Daniel Petráško, Na Zavadilce 786,  551 01 Jaroměř, podal žádost o koupi pozemku  p.p.č. 35/3 a st.p.č. 15 v k.ú. Malá Čermná z důvodu podnikatelské činnosti.

Pan Petráško má v současné době uzavřenou nájemní smlouvu na pozemek p.p.č. 35/3 a st.p.č. 15 v k.ú. Malá Čermná ze dne 12.8.2002, výše nájemného Kč 35000,--/rok. K nájemní smlouvě byl uzavřen dne 18.8.2003 dodatek, kterým byla snížená výše nájemného na Kč 24000,-- za sezónu od 1.4. do 30.9. daného roku. K nájemní smlouvě byl uzavřený dodatek č. 2 dne 16.5.2006, kterým byla upravena sezóna od 1.5. do 31.10. daného roku.
Dodatkem č. 3 (RM 9.6.2008) ke stávající nájemní smlouvě se upravila výše nájemného na Kč 12000,--.
Pan Petráško usiloval o koupi předmětných pozemků v roce 2006 a 2007. K oběma prodejům vydal osadní výbor Malé Čermné zamítavé stanovisko, požadoval na těchto pozemcích využití ve prospěch obce – parkoviště nebo jiné využití hodící se do centra.
V roce 2010 podal pan Petráško znovu žádost o koupi. Z důvodu plánované výstavby cyklotrasy a úpravy komunikace, které zasáhnou částečně do předmětných pozemků, nebyl prodej schválen.
    
Současnost:
Druh pozemku st.p.č. 15 je zastavěná plocha a nádvoří se způsobem využití jako zbořeniště. Výměra pozemku 320 m2. Na části pozemku je vybudována cyklostezka.  Mezi cyklostezkou a oplocením pana Petráška je prostor cca 2,5 m, který navrhujeme v případě prodeje pozemků ponechat ve vlastnictví města pro případné budoucí využití – zřízení VO a uložení síti.  Sítě – sloup a nadzemní vedení NN a el. skříňka - také tato zařízení by měla zůstat na pozemku města.

Druh pozemku p.p.č. 35/3 je zahrada, způsob ochrany - zemědělský půdní fond. Výměra pozemku je 251 m2.

Veřejný vodovod vede oběma pozemky. Umístění sítí není překážkou prodeje pozemku. Minimálně by se jejich přítomnost měla uvést v kupní smlouvě. Po konzultaci s pracovníkem VAK Náchod, panem Vaňkem, je zřejmé, že by uvítali uzavření VB s městem ještě před prodejem pozemků, aby se předešlo možným komplikacím.
 
Z hlediska územního plánu se jedná o část území občanské vybavenosti a část území zahrady.

K dispozici měli radní vyjádření Osadního výboru Malé Čermné. OV prodej nedoporučuje.
OM prodej nedoporučuje, souhlasí se stanoviskem osadního výboru. V případě schválení záměru prodeje však doporučuje prodat z pozemku st.p.č. 15 pouze část, cca ¾ pozemku, aby zůstal sloup a skříňka el. zařízení na pozemku města a bylo také do budoucna umožněno zřízení VO.

Cena k prodeji: OM navrhuje Kč 300,-- /m2 s přihlédnutím ke znaleckému posudku na stavební pozemky v Malé Čermné. Pozemky jsou blíže centru, ale vzhledem k vedení vodovodu je možnost stavby omezena.

Osadní výbor byl vyzván k novému vyjádření – vyjádřil se stejně, nedoporučil prodej.

Usnesení RM č. 6/2012 ze dne 21.3.2012, bod 12/6 :
RM nedoporučuje ZM ke schválení záměr prodeje.

Návrh usnesení:
ZM schvaluje záměr prodeje  pozemku  p.p.č. 35/3 o výměře 251 m2 a části st.p.č. 15 o výměře cca 240 m2 v k.ú. Malá Čermná k využití pro podnikatelskou činnost, za cenu prodeje Kč 300,--/m2 – 0 pro, 18 proti

Přehled investičních akcí – materiál č. 31
1) Zateplení budov v majetku města Hronova – ZŠ Nám. ČSA, ZŠ Palackého a SOU a SOŠ Hotelnictví
Budova ZŠ Nám. ČSA.
Na budově započaly práce s výměnou oken, byla vyměněna celá horní řada do náměstí a do dvora. U oken jsou osazeny vnitřní parapety a ostění jsou začištěna. Ze strany dvora se pokračuje se zateplováním fasády. V pátek 6. 4. 2012 proběhne schůzka ohledně provedení dodatečné izolace proti zemní vlhkosti na jedné části budovy. Tato činnost stavební práce spojené se zateplováním neovlivňuje.
Výhled prací je takový, že koncem příštího týdne, tzn. 12. – 13. 4. 2012 započnou práce s výměnou veškerých oken ze strany dvora, aby mohla být dokončena fasáda a odstraněno lešení.

Budova ZŠ Palackého
Na budově prvního stupně základní školy byla veškerá okna vyměněna a práce s tím spojené (začištění ostění, výmalba a osazení parapetů) dokončeno. V minulém týdnu proběhla jednání s majiteli sousedních nemovitostí o poskytnutí souhlasu s přístupem k jejich nemovitosti, hlavně střech. Veškeré souhlasy Město Hronov získalo. Na budově bude prováděna dodatečná izolace proti zemní vlhkosti, termín se rozhodne v tomto týdnu, ale bude co nejbližší. Práce na fasádě započnou ihned, jak bude dokončeno zateplení na budově č.p. 8 na Komenského náměstí.

Budova SOU a SOŠ Hotelnictví
Lešení na straně ze dvora je kompletní a probíhají práce spojené se zateplováním budovy. Většinu souhlasů s přístupem k sousedním nemovitostem Město Hronov má, zbývá dořešit jedno problémové místo. Zateplení proběhne nejprve ze zadní strany budovy a postupně se bude přesouvat do Čapkovy ulice a dále na náměstí na budovu Základní školy.

Konečný termín výstavby všech budov je stanoven na říjen roku 2012.

2) Zateplení budov v majetku města Hronova – ZŠ Komenského nám. č.p. 8 a MŠ Velký Dřevíč“
Budova MŠ Velký Dřevíč
Budova je řádně zkolaudována, nyní zbývá odstranit vady a nedodělky, konkrétně se práce týkají soklu, kde se na pár místech vydrolil a dojde tedy k jeho opravě. Dále budou po domluvě přetřeny jinou barvou postranní stěny u balkonu v čele budovy.

Budova ZŠ Komenského nám. č.p. 8
V těchto dnech dochází k dokončení kompletního zateplení budovy a k postupnému odstraňování lešení. Až bude dokončena fasáda, dojde k výstavbě soklu kolem celé budovy a k dokončovacím pracím. Poté bude zažádáno o kolaudaci.

U obou budov došlo v minulém roce k vybudování izolace proti zemní vlhkosti. Obě stavby budou dokončeny do konce dubna 2012.

3) Chodník u č.p. 8
Tato stavba navazuje na „Zateplení budov“. Po dokončení zateplení bude vystavěn nový chodník od Knáhlovy ulice (v minulém roce se tu budovala cyklotrasa) až po hlavní vchod do č.p. 8. Na akci bylo vypsáno nabídkové řízení a již je vybrána firma. Započít by se mělo po dokončení zateplení, tedy květen/červen.

4) Chodník Smetanova ulice
Na chodníku ve Smetanově ulici se bude Město Hronov podílet společně se společností VaK, a.s. Náchod, která zde v minulém roce budovala novou kanalizaci. Chodník byl v těchto místech v havarijním stavu, proto Město Hronov přistoupilo na dohodu, že než aby se dával do původního stavu, který byl zcela nevyhovující, bude se finančně podílet na stavbě nového chodníku. V tuto chvíli vzniká projektová dokumentace, která je nutná hlavně kvůli odvodnění, které bylo nedostatečné a společnost VaK nám předběžně povolila napojit se do jejich zařízení ještě se dvěma novými kanalizačními vpustěmi. Tím se tedy vyřeší odvodnění. Chodník bude vystavěn ihned po dopracování projektové dokumentace.

5) Projektová dokumentace Červená ulice
Město Hronov má studii na rekonstrukci této ulice včetně nové kanalizace, protože stávající je zcela nevyhovující. V nejbližších dnech bude vyhlášeno výběrové řízení na dodavatele Projektové dokumentace, která bude vyhotovena do konce roku 2012.

6) VO 17. listopadu, Žižkova,…
Tuto položku rozpočtu mělo Město Hronov už i minulý rok. Projektová dokumentace je vyhotovena. Akce je závislá na společnosti ČEZ, měla by jít souběhem. Nikdo z uvedené společnosti ale není schopen podat informaci, kdy se bude z jejich strany tato investiční akce konat.

Návrh usnesení:
ZM bere na vědomí informace o investičních akcích – 18 pro

Jednání opustil Mgr. Málek, 17 členů.

Koupě pozemků p.č. 1178/7 a 1178/10 k.ú. Žabokrky – materiál č. 34
V roce 2006 město Hronov požádalo (k podání první žádosti došlo již v roce 2002) o odprodej pozemku p.p.č. 1178/7 (výměra je 193 m2)  v k.ú. Žabokrky ve vlastnictví Správy železniční dopravní cesty, státní organizace, Prvního pluku 367/5, Praha 8 (dále jen ČD) z důvodu údržby propustku, který je na tomto pozemku, aby se zabránilo případným škodám vlivem záplav, kde jsou ohroženi obyvatelé sousedící s tímto pozemkem. ČD nebyly ochotny propustek opravit. Zároveň město požádalo o odkoupení části pozemku p.p.č. 1178/1 (oddělená část pozemku geometrickým plánem s novým parcelním číslem 1178/10 má výměru 118 m2) v k.ú. Žabokrky a to části pozemku, na kterém se nachází komunikace z důvodu možnosti provádění oprav této komunikace. Nemovitosti leží v ochranném pásmu dráhy – město nebude požadovat na ČD opatření proti nepříznivým vlivům ani úhradu případných škod vzniklých provozem dráhy. Stavební činnost podléhá podmínkám pro stavby v ochranném pásmu dráhy.
RM č. 13/2006 ze dne 12.6.2006 schválila přípravu k odkoupení pozemků. Byly splněny všechny požadavky ČD a odeslány příslušné podklady. Po několika urgencích, v průběhu následujících let, došlo ze strany ČD k doručení návrhu kupní smlouvy, který byl po doplnění údajů ze strany města dne 2.4.2012 potvrzen a může dojít k jeho schválení.
    
Usnesení RM č. 7/2012  ze dne 4.4.2012:
RM doporučila ZM ke schválení.

Návrh usnesení:
ZM schvaluje uzavření kupní smlouvy Č.j. S0092/03 – MAJ mezi prodávajícím Správa železniční cesty, státní organizace, Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1, IČ 70994234 a kupujícím Městem Hronovem, Nám. Čs. armády 5, 549 31 Hronov, IČ 00272680. Předmětem koupě je pozemek 1178/7 a 1178/10 v k.ú. Žabokrky, kupní cena je 40.000,- Kč. Kupní smlouva je přílohou -17 pro

Na jednání se dostavil Mgr. Málek, 18 členů.

Informace o investičních akcích – materiál č. 35
OM předložil informaci o investičních akcích.

1/ Opěrná zeď MK na p.p.č. 1245/2, p.p.č. 290/1 a st.p.č. 214 v k.ú. Zbečník 
Po neodborném zásahu majitele domu čp. 190, Zbečník se zřítila cihelná zeď v délce cca 22,0 m, která byla současně opěrnou zdí místní komunikace na p.p.č. 1245/2 v majetku města Hronova. Vzhledem ke stávajícímu zatížení MK provozem oproti minulosti, schválila RM svým usnesením č. 22/2011 ze dne 9.11.2011 realizaci investice za podmínky: město = investor a vlastník RD č.p. 190 = spoluúčast na stavebních pracích ve výši Kč 100 000,--  vč. DPH + dárce pozemku pod stavbou.
Byla vypracována PD (Orgatex Náchod s.r.o.), vybrán dodavatel stavby (Jiří Grätz CES-EKO, Hronov), sepsány smlouvy s majiteli domu č.p.190, Zbečník (smlouva o budoucí smlouvě darovací a smlouva o spoluúčasti na stavebních pracích) a 3.1.2012 byly zahájeny stavební práce. K dnešnímu dni je vybudována nová opěrná zeď z gabionových košů, základový pas pod stávající HUP a práce jsou před dokončením.

Návrh usnesení:
ZM bere na vědomí informaci OM o investičních akcích – 18 pro

Tepelná čerpadla MŠ Havlíčkova 520 a OZE a zateplení ZŠ Velký Dřevíč – materiál č. 37
Dle předběžné ústní informace město Hronov získalo z OPŽP dvě dotace, a to na akci „Instalace tepelných čerpadel v objektu MŠ Havlíčkova čp. 520, Hronov“ a akci „Instalace OZE a zateplení objektu ZŠ Velký Dřevíč“.
OM předkládá informaci k předpokládané finanční náročnosti obou staveb:

Instalace tepelných čerpadel v objektu MŠ Havlíčkova č.p. 520, Hronov
Projekt počítá s instalací tepelných čerpadel typu voda/vzduch a kompletní rekonstrukcí stávajícího otopného systému v objektu mateřské školy (Velox). V rámci projektu dojde ke zrušení stávajících akumulačních kamen a instalaci nového teplovodního systému ústředního vytápění se znatelně lepší možností regulace.

Náklady na investici   3 777 000,-- Kč vč. DPH (vč. rezervy 177 000,-- Kč)
Z toho město       830 000,-- Kč vč. DPH

Další předpokládané výdaje:
 VŘ na dodavatele       30 000,--
 TDI         90 000,--
 BOZP     0
 IČ         50 000,--
 ZVA         15 000,--
 PD (TČ země/voda)       80 000,--
 Rezerva OM        50 000,--
Celkem další výdaje     315 000,-- Kč bez DPH
        378 000,-- Kč vč. DPH 
Celkem předpoklad město: 1 208 000,-- Kč vč. DPH
Pozn. Pro město je uznatelných 90% nákladů na TDI a PD (ze žádosti o dotaci).

Vyhlášení výběrového řízení na dodavatele předpokládá v případě požadavku změny tepelných čerpadel na země/voda nejprve vypracování projektové dokumentace k tendru (v podstatě prováděcí PD) a projednání změny na OPŽP. Nelze tedy nyní s úplnou přesností říci, zda budou vlastní stavební práce zahájeny už letos nebo až v příštím roce.

Instalace OZE a zateplení objektu ZŠ Velký Dřevíč
Projekt počítá s instalací tepelných čerpadel na zemní plyn a současným zateplením tělocvičny. Objekt bude po realizaci vytápěn novým zdrojem tepla – plynovými tepelnými čerpadly typu vzduch/voda, jež budou doplněny bivalentním zdrojem tepla – plynovým kondenzačním kotlem. V tělocvičně budou instalovány dvě plynové teplovzdušné jednotky.
V části zateplení je počítáno s výměnou stávajících hliníkových dveří, zateplení obvodových stěn a střechy tělocvičny a zateplení stropu půdy budovy školy.

Náklady na investici   7 566 000,-- Kč vč. DPH (vč. rezervy 186 000,-- Kč)
Z toho město    3 594 000,-- Kč vč. DPH

Další předpokládané výdaje:
 VŘ na dodavatele       30 000,--
 TDI         95 000,--
 BOZP         30 000,--
 IČ         70 000,--
 ZVA         15 000,--
 Rezerva OM        50 000,--
Celkem další výdaje     290 000,-- Kč bez DPH
        348 000,-- Kč vč. DPH 
Celkem předpoklad město: 3 942 000,-- Kč vč. DPH
Pozn. Pro město je uznatelných 90% nákladů na TDI a PD (ze žádosti o dotaci)

Zahájení stavebních prací vzhledem k provozu školy závisí od průběhu a výsledku výběrového řízení na dodavatele stavby. Minimálně lze říci, že by letos mohly být uskutečněny stavební úpravy tělocvičny i za podmínky omezení provozu tělocvičny na začátku školního roku.

RM ve svém usnesení č. 7/2012 ze dne 4.4.2012 vzala tuto informaci na vědomí.

Ing. Jára se dotazoval, proč se neřeší dlouhodobý problém se stávajícím topným systémem. Odpověděla Ing. Vítová. Zateplením by se mohl vyřešit problém s vytápěním a stávající systém by se nechal dosloužit a poté by se vyměnil za nový. Vše je plánováno s ohledem na investiční možnosti města, protože výměna topného systému by nebyla uznatelným nákladem.

Návrh usnesení:
ZM bere na vědomí informaci o předpokládané finanční náročnosti akcí financovaných z OPŽP „Instalace tepelných čerpadel v objektu MŠ Havlíčkova čp. 520, Hronov“ a „Instalace OZE a zateplení objektu ZŠ Velký Dřevíč“ – 18 pro

Jednání opustila Mgr. Líbalová, 17 členů

Informace – prodej domů v majetku města – materiál č. 38
OM předložil informaci o prodeji domů v majetku města.

1/ bytová jednotka v č.p.76, Husova ul., Hronov
Viz samostatný materiál na jednání ZM 18.4.2012

2/ dům čp. 107, Jungmannova ul., Hronov
ZM 18.6.2008 schválilo záměr prodeje bytového domu č.p.107 vč. dřevníků a pozemků. Tržní hodnota nemovitosti je Kč 2 900 000,--. ZM ve svém usnesení č.5/2010 ze dne 23.6.2010 schválilo prodej výše zmiňované nemovitosti p.  Jakubovi Hojnému za kupní cenu Kč 2 900 000,--. Pan Hojný nakonec nebyl schopen zaplatit kupní cenu, a proto  ZM ve svém usnesení č. 7/2011 dne 26.10.2011 revokovalo usnesení ze dne 23.6.2010. Zatím není aktuální zájemce o koupi nemovitosti.

3/ dům čp. 583, Divadelní ul., Hronov
ZM dne 14.12.2011 schválilo prodej nemovitosti paní Ivaně Čížkové panu Jiřímu Fridrichovi za kupní cenu Kč 1 500 000,--. Kupní smlouva podepsána 12.3.2012, peníze na účet města připsány a vklad do KN dne 23.3.2012. Prodej domu ukončen.

4/ dům čp. 596, Riegrova ul., Hronov
ZM na svém jednání dne 16.2.2011 schválilo záměr prodeje bytového domu č.p. 596, Riegrova ul., Hronov. Od 14.3.2011 probíhá vyvěšování záměru prodeje. ZM na svém jednání dne 27.4.2011 schválilo výchozí cenu záměru prodeje ve výši Kč 3 500 000,--. Aktualizace záměru prodeje je vyvěšena.  Realitní služby pro město zprostředkovává realitní agentura Jiří Rykr – SOMOS-REAL-NÁCHOD. Zatím není vážný zájemce o koupi.

Návrh usnesení:
ZM bere na vědomí informaci OM o prodeji domů v majetku města – 17 pro


5. Různé
Mikroprojekty – materiál č. 33
V říjnu loňského roku podalo město Hronov dvě projektové žádosti do fondu mikroprojektů v rámci Operačního programu přeshraniční spolupráce CZ-PL 2007–2013. V listopadu proběhla jejich úspěšná registrace a 20. ledna 2012 byly obě žádosti schváleny na zasedání Evropského řídícího výboru.
První projekt s názvem Aktivní pohraničí ve vzduchu, na vodě i na zemi, je zaměřen na propagaci cestovního ruchu ve městě a především trávení volného času netradičním způsobem. Realizace je naplánována od května 2012 do října 2013. Akce, která celý projekt zahájí, je beachvolejbalový turnaj na hronovském náměstí. Předběžný datum konání 14. – 17. červen. Druhou akcí je 7. července Setkání Čermných v Malé Čermné a Czermne. Větší část programu se uskuteční na polské straně hranice, u nás dojde k oficiálnímu setkání představitelů měst. Třetí akcí budou v průběhu Jiráskova Hronova projížďky na raftech po řece Metuji. Dalším zajímavým setkáním projektu bude Setkání pilotů v rámci Orlíkovských přeháněk. K této příležitosti vyjde informační brožurka odkazující na nabídku okružních letů, paraglidingu, plachtění na větroních či výcvik pilotů. Poslední akcí projektu v roce 2012 je Zbečnický vandr. Ten je předběžně naplánován na 15. září a účastníci jej budou moci absolvovat pěšky i na kole. V roce 2013 zrealizujeme tři z pěti předešlých akci – beachvolejbalový turnaj, rafty na Metuji a Zbečnický vandr.
Druhým mikroprojektem, který město získalo, je projekt s názvem Zdraví a relax v pohraničí. Ten navazuje na mikroprojekt Park zdraví a partnerství, ze kterého byla realizována PD na Revitalizaci parku A. Jiráska a ve kterém došlo k vytvoření odpočívadla vedle DO Justynka a arboristickým pracím v parku. V tomto projektu plánujeme obnovit vrt s minerálním pramenem, zbourat nepotřebné budovy hyzdící okolí vrtu a především dojde k osazení nového prameníku. V jeho blízkosti instalujeme informační tabuli s historií minerálních pramenů, či geologickém složení podloží. Měkkou částí projektu jsou čtyři výlety do okolních polských lázeňských měst a vydání propagačního materiálu na téma lázeňství a minerální vody, který bude k dostání v informačních centrech. Jelikož projekt trvá od letošního března do června roku příštího, předpokládáme, že v roce 2012 proběhne většina investiční činnosti a dva výlety. V příštím roce pak dojde k instalaci tabule, tisku prop. materiálu a dalším dvěma výletům.
Celkové způsobilé výdaje obou projektů jsou EUR 56 155,- (85% hrazeno z ERDF, 15% z městského rozpočtu). Na zasedání EŘV nám byly některé výdaje kráceny, celkem o EUR 3 045,-

Návrh usnesení:
ZM bere na vědomí informaci o mikroprojektech – 17 pro

Na jednání se dostavila Mgr. Líbalová, 18 členů.

Dvorská čp. 126, Hronov – materiál č. 36
Městský úřad Hronov byl upozorněn na skutečnost, že při déle trvajících deštích jsou sklepní prostory budovy čp. 257 ve Dvorské ulici Hronov podmáčeny. Údajně je závada způsobena vnikáním dešťových vod z uličky přilehající k tomuto domu a k budově rodinného domu čp. 126 Hronov na pozemku st.p.č. 265 v katastrálním území Hronov, který je ve vlastnictví paní Krylové.

Stavební úřad dne 8. 3. 2012 provedl kontrolu z veřejného pozemku, při které zjistil, že při deštích do neprůchodné uličky, která je součástí pozemku, stéká dešťová voda téměř z 1/2 střešního pláště domu čp. 126, Hronov. Příčinou je okapní žlab, který by měl vodu svést na opačnou stranu budovy – dešťovým svodem a dále přípojkou dešťové kanalizace pod chodníkem do veřejné kanalizace. Tím, že žlab nemá na svém konci zábranu a je vyspádován na zcela opačnou stranu, je způsobeno stékání dešťové vody do uličky jejího pozemku a následně do sklepa vlastníků sousední budovy. Tím dochází k poškozování a k dalšímu znehodnocování sousední nemovitosti, časem může dojít ke stavebně technickým a statickým závadám, výskytu plísně a s tím spojených zdravotních komplikací uživatelů domu.

Budovu rodinného domu čp. 126 Hronov na pozemku st.p.č. 265 v katastrálním území Hronov stavební úřad vyhodnotil jako již léta neobývanou, velmi zchátralou a neudržovanou stavbu, která dlouhodobě narušuje vzhled obce. Neprováděná a tedy zanedbaná údržba se bohužel také podepsala hlavně na jejím špatném stavebně technickém stavu, který může za určitých okolností časem vážně ohrozit i kolemjdoucí chodce. Stavba se může rovněž stát i dějištěm útoku žhářů, noclehárnou bezdomovců a terčem zábavy teanagerů či nepřizpůsobivých skupin obyvatel nebo útočištěm hlodavců či jim podobných parazitujících živočichů. Do budovy je navíc přivedena STL plynovodní přípojka a v případě jejího poškození hrozí mimo to i reálné nebezpečí výbuchu a požáru či poškození sousedních budov. O této situaci bylo informováno vedení města, tajemník úřadu, městská  a státní policie a RWE.

Majitelka byla 2x vyzvána, aby stavebnímu úřadu sdělila, co s budovou provede (údržba, strhnutí, prodej). Její odpověď byla jen informací o jejím špatném zdravotním stavu a sociální situaci.
Rodinný dům zatím stojí a nevykazuje známky bezprostředního ohrožení. Takže nařízení zabezpečovacích prací by nebylo nyní vhodné. Musel by se jinak nechat zpracovat posudek znalce (a zejména jeho vpuštění do domu). Paní je marod, prý se nám pak ozve. Stavební úřad má připravenou výzvu k opravě okapů,  vyčistění uličky mezi domy a k zabednění oken. Ze stavebního zákona bohužel nelze uplatnit sankci za nesplnění výzvy a neprovedení údržby stavby. Bude nutná porada stavebního úřadu s právníkem města.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města bere na vědomí informaci o stavu domu čp. 126 ve Dvorské ulici a popsaný postup stavebního úřadu – 18 pro

Bývalá pošta Zbečník čp. 159 – materiál č. 40
Budova čp. 159, Zbečník vedená v katastru nemovitostí jako budova občanského vybavení, není již dlouhou dobu obývána, ani využívána a chátrá. Původní vlastník LIDOVÉ BYTY s.r.o., se sídlem U Křižovatky 608, Kolín IV, 280  02 Kolín je v likvidaci.

Na základě exekučního příkazu ze dne 23.4.2007  pod č. 085 EX 2005/06 – 44 byl určen jako správce konkursní podstaty pan Michal Edl, MBA, POZEMKY STUPICE s.r.o., se sídlem Nedokončená 1236, 150 00Praha 9 (dále jen „správce“) na výše uvedenou budovu a stavební parcelu č. 130 a pozemkovou parcelu č. 20/2, obě v katastrálním území Zbečník, obec Hronov, okres Náchod.
 
V průběhu roku 2007 byla zabezpečena okna do ulice a zbavena veškerých skel, která by mohla vypadnout. Stav stavby je průběžně 3x do roka kontrolován stavebním úřadem.

Stavební úřad dále v rámci korespondence vedené se správcem, byl informován v lednu letošního roku o vážném zájemci o koupi s tím, že již byla podepsána smlouva o smlouvě budoucí.

Na budově jsou v současnosti místa, kde je riziko opadnutí omítky. Vzhledem k výše uvedenému doporučuji zabezpečit prostor před stavbou tak, aby nebyl přístupný pro chodce (šířka chodníkového tělesa na protilehlé komunikaci je dostatečná).  Na další úpravy doporučuje stavební odbor vyčkat na nového vlastníka. 

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města bere na vědomí informaci o stavu domu č. p. 159 ve Zbečníku (bývalá pošta) a popsaný postup stavebního úřadu – 18 pro

Vydání změny č. 1 ÚP Hronov formou opatření obecné povahy č. 1/2012 – materiál č. 43
Materiál okomentoval Ing. Václav Soukup, vedoucí odboru výstavby.
Po téměř rok a půl trvajícím projednávaní změny č. 1 ÚP Hronov (celý postup projednávání je popsán v přiloženém OOP) bylo zastupitelstvu předloženo OOP k vydání.  Bezprostředně po předpokládaném vydání zastupitelstvem města bude OOP spolu s veřejnou vyhláškou podepsáno starostkou města a místostarostou města, opatřeno kulatým razítkem a vyvěšeno minimálně 15 dnů na úřední desce a na elektronické vývěsce na webových stránkách města. Po této lhůtě bude změna č. 1 ÚP Hronov v platnosti.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Hronova  vydává dle § 6 odst. 5 písm. c)  a  § 43 odst. 4 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění  a dále dle  § 171 – 174 zákona č. 500/2004 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence  územně plánovací činnosti a po ověření dle § 54 odst. 2 stavebního zákona  tuto změnu č. 1 územního plánu města Hronov formou opatření obecné povahy č. 1/2012 – 18 pro

Valná hromada VaK Náchod – materiál č. 44
V souladu se zákonem o obcích požádala paní starostka o schválení pověření, aby mohla zastupovat město Hronov na valné hromadě a. s. Vodovody a kanalizace Náchod, která se uskuteční dne 6. června 2012.

Návrh usnesení:
ZM pověřuje starostku města Hanu Nedvědovou zastupováním města Hronova na valné hromadě akciové společnosti Vodovody a kanalizace Náchod, se sídlem v Náchodě, ul. Kladská čp. 1521, která se uskuteční 6. června 2012 - 17 pro, 1 se zdržel

Kontrolní výbor – zápis z kontroly č. 1/2012
Předložený zápis okomentovala Mgr. Hlušková, konstatovala, že všechna kontrolovaná usnesení byla splněna.

Zastupitelstvo města bere na vědomí zápis z kontroly č. 1/2012 (zápis přílohou) – 18 pro


6. Diskuse
Soud s Českou poštou, s.p.
S průběhem celé kauzy a jednáním u soudu seznámila členy zastupitelstva JUDr. Vrzáčková. Česká pošta považuje podepsanou smlouvu za neplatnou, proto odmítá uhradit částku Kč 651 200,--. První soudní řízení se uskutečnilo 2. 4. 2012 v Praze, další se bude konat 25. 10. 2012. Město doloží další listinné důkazy a předvolá svědky, kteří byli při uzavírání předmětné smlouvy, a to jak za Českou poštu, s. p., tak za město Hronov. Některé informace doplnila paní starostka. Sdělila, že tolerance parkování u provozovny pošty v ulici T. G. Masaryka skončila. České poště, s. p. byla zaslána výzva na zabezpečení základové desky a vyčnívajících kabelů na náměstí. Další výzva byla zaslána na úpravu objektu v TGM. V úterý 24. 4. 2012 přijede do Hronova z Pardubic ředitel České pošty, s. p. Ing. Horáček.

Břidlicové plyny
V Božanově se 10. 4. 2012 konalo setkání s ministrem ŽP, který zrušil rozhodnutí o plánovaném průzkumu těžby břidlicových plynů na Broumovsku, Policku a Trutnovsku. Vše se ale vrací k novému projednání. Bude však prodloužena lhůta k vyjádření samospráv. Starostové okresu Náchod budou na toto téma jednat na svém setkání 9. 5. 2012 v Náchodě.

Těžba uranu v Polsku
Starostka informovala o setkání se starostou města Kudowa Zdroj, města Náchoda a Hronova k plánované těžbě uranu na polské straně. Obce se zde potýkají s podobnými problémy jako české obce kvůli břidlicovým plynům.

Změna parkovacího systému na náměstí
Město se snaží řešit problém se stálým parkováním na náměstí u Pizzerie, u školy a u úřadu. Bude zaveden systém parkovacích kotoučů, kdy budou 2 hodiny parkování zdarma. Změna bude platná pravděpodobně od 1. 7. 2012, město bude s dostatečným předstihem o změnách v parkovacím systému informovat.
Ruku v ruce tomu bude provedena alespoň částečná úprava parkovacích prostor ve Dvorské ulici. V současné době je naceněno odvodnění ploch, rozšíření asfaltového pruhu a zpevnění zbylých ploch – vysypání štěrkem. Předpokládané náklady na úpravu prostoru ve Dvorské ulici činí Kč 600 000,--.

Pozemky Textonnie
Paní starostka seznámila s obsahem jednání se zástupci Textonnii ohledně prodeje pozemků. V současné době se bude prodávat bývalá Tepna 07. Město má zájem koupit část pozemků za technickými službami pro rozšíření manipulační plochy. Dále pozemky dotčené obchvatem a pozemky v mateřské škole. Město požádalo zástupce firmy, aby projednal s majitelem náš zájem o pozemky. Čekáme na vyjádření. Kupce na celý areál nemají.

Paní starostka dále informovala o jednání se starostou Kudowy Zdroj o možnosti požádat o dotaci z operačních programů česko – polské přeshraniční spolupráce.  Žádost by byla připravena na úpravu sociálního zařízení a kabin na zimním stadionu, v Kudowě by bylo vybudováno nové sportovní hřiště u školy. Dne 23.4.2012 se bude konat zasedání rady v Kudowě Zdroji, kde starosta přednese náš záměr. Na základě jeho informace bude zahájena, případně nezahájena, příprava žádosti o dotaci. Podpora by mohla být ve výši cca 5 - 7 mil Kč. Zbytek nákladů na dokončení rekonstrukce zimního stadionu by hradilo město.

Ing. Andršová požadovala dokončení opravy komunikace Na drahách v Rokytníku. Tlumočila požadavek rodičů z Velkého Dřevíče na vybudování dětského hřiště. Paní starostka sdělila, že město podalo 2 mikroprojekty. Součástí jednoho má být dle jejího názoru vytvoření zastávkového místa na koupališti ve Velkém Dřevíči, jehož součástí má být vybudování hřiště. Přesné informace má ale pan místostarosta, Ing. Andršová se na něj po jeho návratu ze služební cesty může obrátit.
Ing. Andršová dále poděkovala prostřednictvím pana ředitele Vlacha, paní Meierová, učitelce ZUŠ. Pozvala přítomné zastupitele na čarodějnice do Dřevíče – sobota 28. 4. 2012.

Mgr. Líbalová požadovala, zda by mohlo být zamezeno parkování na náměstíčku v Malé Čermné. K parkování ho využívají zaměstnanci Domova Nálada, kteří by mohli parkovat ve dvoře areálu domova.
Požádala, zda by bylo možné u opravené pumpy v Malé Čermné umístit nějaké sloupky s řetízkem, aby auta neparkovala až u pumpy.
Upozornila na výtluky v silnici v Žabokrkách. Paní starostka reagovala, že je provádějící firmou uznána reklamace na příslušný úsek komunikace. Vlastníkem komunikace je kraj, termín opravy v rámci reklamace není ještě stanoven, lhůta je do konce roku 2013.
Paní Líbalová požádala, zda by v rámci mikroprojektů mohly být třeba v parku Aloise Jiráska instalovány cvičební prvky pro dospělé.

Pan Jerman upozornil na dvě staré polorozbořené chalupy u zdravotního střediska. Nejsou nijak zabezpečeny.  Může dojít k úrazu.
Pan tajemník informoval, že jedna ze zchátralých chalup je města a má být zbourána v měsíci dubnu.
K dané lokalitě a problematice neudržovaných objektů se vyjádřil Ing. Soukup, vedoucí odboru výstavby.

Termín příštího zastupitelstva je 13.6.2012.


Zapsala Milena Moravcová
Jednání bylo ukončeno v 18.45 hodin.


Usnesení č. 2/2012
z jednání Zastupitelstva města Hronova, které se uskutečnilo dne 18. dubna 2012

Zastupitelstvo města schvaluje:
1/2 – ověřovatelky zápisu Mgr. Janu Maslikiewiczovou a Mgr. Janu Píčovou – 14 pro, 2 se zdrželi
2/2 – program jednání – 16 pro
3/2 – rozpočtová opatření č. 01/2012 dle přílohy – 18 pro
4/2 - vyslovení nezájmu o objekt pěchotního srubu na pozemcích p.č. 631/1 a 631/2 v k.ú. Zbečník – 18 pro
5/2 - záměr úplatného převodu (formou kupní smlouvy) pozemků parcelní číslo 682/3 a 682/4 (ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 243 a 95 m2) v katastrálním území Velký Dřevíč z majetku Královéhradeckého kraje, Pivovarské náměstí 1245/2, 500 03 Hradec Králové, IČ 70889546 do vlastnictví Města Hronova, náměstí Čs. armády 5, 549 31 Hronov, IČ 00272680 – 18 pro
6/2 - podání žádosti o úplatný převod (formou kupní smlouvy) pozemků parcelní číslo 682/3 a 682/4 (ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 243 a 95 m2) v katastrálním území Velký Dřevíč z majetku Královéhradeckého kraje, Pivovarské náměstí 1245/2, 500 03 Hradec Králové, IČ 70889546 do vlastnictví Města Hronova, náměstí Čs. armády 5, 549 31 Hronov, IČ 00272680 – 18 pro
7/2 - uzavření kupní smlouvy Č.j. S0092/03 – MAJ mezi prodávajícím Správa železniční cesty, státní organizace, Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1, IČ 70994234 a kupujícím Městem Hronovem, Nám. Čs. armády 5, 549 31 Hronov, IČ 00272680. Předmětem koupě je pozemek 1178/7 a 1178/10 v k.ú. Žabokrky, kupní cena je 40.000,- Kč. Kupní smlouva je přílohou -17 pro

Zastupitelstvo města neschvaluje:
8/2 - prominutí úhrady úroků z prodlení ve výši 50 % Kč 24.350,26 panu Jaroslavu Vaňkovi, bytem Zámecká 19, Teplice nad Metují – 9 pro, 7 proti, 2 se zdrželi
9/2 - prominutí úhrady úroků z prodlení ve výši Kč 48.700,52 panu Jaroslavu Vaňkovi, bytem Zámecká 19, Teplice nad Metují – 7 pro, 4 proti, 5 se zdržel
10/2 - pro záměr prodeje bytové jednotky č. 76/2, o velikosti 1+1, celkové výměře 44,38 m², v bytovém domě č.p.76, Husova ul., Hronov se spoluvlastnickým podílem o velikosti 4438/47049 na společných částech domu č.p.76 a pozemku p.p.č. 422 v k.ú. Hronov, výchozí cenu záměru prodeje Kč 349 000,-- - 3 pro, 9 proti, 6 se zdrželo
11/2 - pro záměr prodeje bytové jednotky č. 76/2, o velikosti 1+1, celkové výměře 44,38 m², v bytovém domě č.p.76, Husova ul., Hronov se spoluvlastnickým podílem o velikosti 4438/47049 na společných částech domu č.p.76 a pozemku p.p.č. 422 v k.ú. Hronov, výchozí cenu záměru prodeje Kč 240 000,-- - 4 pro, 4 proti, 10 se zdrželo
12/2 - záměr prodeje  pozemku  p.p.č. 35/3 o výměře 251 m2 a části st.p.č. 15 o výměře cca 240 m2 v k.ú. Malá Čermná k využití pro podnikatelskou činnost, za cenu prodeje Kč 300,--/m2 – 18 pro


Zastupitelstvo města bere na vědomí:
13/2 – informace z jednání Rady města Hronov – 16 pro
14/2 – kontrolu plnění usnesení ZM č. 1/2012 – 17 pro
15/2 – přehled kontroly nesplněných bodů usnesení za rok 2011 – 17 pro
16/2 – informace o investičních akcích – 18 pro
17/2 – informaci OM o investičních akcích – 18 pro
18/2 - informaci o předpokládané finanční náročnosti akcí financovaných z OPŽP „Instalace tepelných čerpadel v objektu MŠ Havlíčkova čp. 520, Hronov“ a „Instalace OZE a zateplení objektu ZŠ Velký Dřevíč“ – 18 pro
19/2 – informaci OM o prodeji domů v majetku města – 17 pro
20/2 – informaci o mikroprojektech – 17 pro
21/2 - informaci o stavu domu čp. 126 ve Dvorské ulici a popsaný postup stavebního úřadu – 18 pro
22/2 - informaci o stavu domu č. p. 159 ve Zbečníku (bývalá pošta) a popsaný postup stavebního úřadu – 18 pro
23/2 – zápis kontrolního výboru z kontroly č. 1/2012 (zápis přílohou) – 18 pro
24/2 – informaci o průběhu soudu s Českou poštou, s.p. – 18 pro
25/2 – informaci o zrušení rozhodnutí ohledně těžby břidlicovým plynů na Broumovsku a Trutnovsku a informaci o záměru těžby uranu v Polsku v blízkosti hranic – 18 pro
26/2 – informaci k připravované změně parkovacího systému na náměstí – 18 pro
27/2 – informaci z jednání se zástupcem firmy Textonnia o koupi pozemků – 18 pro
28/2 – informaci o možnosti podat žádost o dotaci z operačního programu česko – polské přeshraniční spolupráce – 18 pro
29/2 - informace z bodu diskuse
           • oprava komunikace Na drahách v Rokytníku
           • zamezení parkování na náměstíčku v Malé Čermné

Zastupitelstvo města vydává:
30/2 - dle § 6 odst. 5 písm. c)  a  § 43 odst. 4 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění a dále dle § 171 – 174 zákona č. 500/2004 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti a po ověření dle § 54 odst. 2 stavebního zákona  tuto změnu č. 1 územního plánu města Hronov formou opatření obecné povahy č. 1/2012 (opatření přílohou) – 18 pro

Zastupitelstvo města pověřuje:
31/2 - starostku města Hanu Nedvědovou zastupováním města Hronova na valné hromadě akciové společnosti Vodovody a kanalizace Náchod, se sídlem v Náchodě, ul. Kladská čp. 1521, která se uskuteční 6. června 2012 - 17 pro, 1 se zdržel
 

 

Tento text připravil/a: Milena Moravcová Zveřejněno: 27. 04. 2012