živé vysíláníživé vysílání ohlásit závaduohlásit závadu počasí webkamera virtuální prohlídky

Zápis ZM č. 2/2011

z  jednání Zastupitelstva města Hronova, které se uskutečnilo
dne 27.4.2011 od 17:00 hodin v předsálí Sálu Josefa Čapka

Přítomni:   19 členů (dle prezenční listiny)
Ověřovatelé zápisu: Mgr. Jana Maslikiewiczová, MVDr. Tomáš  Strnad - 17  pro, 2 se zdrželi
Omluveni: Mgr. Jan Šnajdr -  pozdější příchod, pan František Holman
Ing. Jiří Kašík, tajemník

Jednání zahájila starostka Hana Nedvědová. Konstatovala, že zastupitelstvo je usnášeníschopné. V úvodu jednání bylo přítomno 19 členů. 
Ověřovateli zápisu byli zvoleni  Mgr. Jana Maslikiewiczová a MVDr. Tomáš Strnad – 17 pro, 2 se zdrželi.
Starostka se zeptala, zda má někdo připomínky k zápisu z minulého jednání ZM.  Žádné připomínky nebyly.
Návrh programu jednání byl zaslán na pozvánce. Jako podklad pro jednání byly zastupitelům zaslány materiály pod čísly 15 - 37 včetně příloh, informace o jednotlivých zařízeních města, která členové zastupitelstva navštívili, informace k výběrovým řízením „zateplení budov“, tiskovou zpráva  Wikov MGI, zápis z jednání kontrolního výboru a pozvánka na ZM. K předloženému návrhu programu nebyly vzneseny žádné připomínky.

Starostka dala hlasovat o navrženém programu jednání  -  19 pro

Program jednání:
1. Informace z jednání RM
2. Kontrola plnění usnesení ZM
3. Finanční záležitosti
4. Majetkové záležitosti
5. Různé
6. Diskuse


1. Informace z jednání RM – materiál č. 23
S materiálem seznámila zastupitele H. Nedvědová.
Mgr. Líbalová se zeptala, zda cena za metr čtverečný za rok je v bodech  usnesení č. 5/5 a 3/6 správně nebo zda je to překlep.
Starostka odpověděla, že se zřejmě jedná o chybu, tajemník zajistí opravu.
Mgr. Líbalová se zeptala na usnesení č. 9/6 – prodej Čicha za dohodnutou cenu. Dle jejího názoru je  prodej věcí  v kompetenci zastupitelstva.
Z. Balcar vysvětlil, že z několika oslovených  autobazarů projevil zájem pouze jeden.
Ing. Kašík vysvětlil, že zastupitelstvo musí schvalovat pouze prodej nemovitostí, prodej movitého majetku schvaluje rada.

Návrh na usnesení:
ZM bere na vědomí informace z jednání Rady města Hronova – 19 pro


2. Kontrola plnění usnesení ZM
Kontrola plnění usnesení všech jednání ZM/2010
– materiál č. 19
S materiálem seznámil zastupitele ing. Kašík

Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo města bere na vědomí kontrolu plnění nesplněných bodů v Usneseních ZM za rok 2010 – 19 pro

Kontrola plnění usnesení ZM č. 1/2011 – materiál č. 21
S materiálem seznámil zastupitele ing. Kašík

Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo města bere na vědomí kontrolu plnění usnesení ZM č. 1/2011 – 19 pro


3. Finanční záležitosti
Materiály v bodu č. 3 vysvětlila ing. Stonjeková.
Doplacení půjčky v čp. 62 - Jaroslava a Zdeněk Vítovi – materiál č. 15
FO předložil k projednání žádost manželů Jaroslavy a Zdeňka Vítových, o jednorázové doplacení půjčky,  která jim byla poskytnuta Smlouvou o půjčce ze dne 19.07.1999, včetně Dodatku č. 1, k datu 30.04.2011. Manželé Vítovi město zároveň žádají o prominutí nesplacených úroků.
Dle Smlouvy o půjčce byla městem poskytnuta půjčka za účelem zakoupení bytu č. 8 v domě čp. 62 ve výši Kč 422.820,00,  splácení půjčky bylo stanoveno na 239 splátek ve výši Kč 2.562,00 a 1 splátka Kč 2.322,00. Splátky byly zahájeny 15.08.1999  a poslední splátka má být 15.07.2019.  Částky splátek obsahují  úrok ve výši 4 %.
K 30.04.2011 bude uhrazeno:
na jistině: Kč  207.141,58
na úrocích: Kč  154.100,42
celkem: Kč 361.242,00.
Dle smlouvy zbývá uhradit (od května 2011 do splatnosti):
na jistině: Kč 215.678,42
na úrocích: Kč 37.719,58
celkem: Kč 253.398,00.
Žádost projednala na svém jednání dne 16.03.2011 rada města a doporučila  zastupitelstvu schválit jednorázové doplacení půjčky v částce Kč 215.678,42, tzn. pouze nesplacenou jistinu.

Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo města schvaluje žádost manželů Jaroslavy a Zdeňka Vítových, o jednorázové doplacení půjčky, poskytnuté Smlouvou o půjčce ze dne 19.07.1999, včetně Dodatku č. 1,  a  to k datu  30.04.2011 v částce Kč 215.678,42 (tzn.  pouze nesplacenou jistinu) – 19 pro

Dodatek č. 3  ke  změně zřizovací listiny Domova odpočinku ve stáří Justynka Hronov  - materiál č. 16   
FO předložil k projednání návrh Dodatku č. 3 ke změně zřizovací listiny ze dne 29.10.2008 příspěvkové organizace Domov odpočinku ve stáří "Justynka" Hronov, Komenského náměstí čp. 212, 549 31  Hronov (viz příloha).
Dodatek se týká změny rozsahu majetku, který má organizace ve správě k vlastnímu hospodářskému využití. Tento majetek se rozšiřuje o notebook IBM ThinkPad G40 v hodnotě Kč 47.567,80, který byl pro město přebytečný a byl předán DO Justynka.
Text Dodatku byl konzultován a doporučen v tomto znění JUDr. Evou Vrzáčkovou. Rovněž byl projednán radou města dne 16.03.2011, která jej doporučila zastupitelstvu města schválit v předloženém znění.
Ing. Jára se zeptal, jak je možné, že je na úřadě nepotřebný notebook v takové ceně. Starostka odpověděla, že se jedná o 7 let starý notebook, který ona používala. Město dle účetních zásad neprovádí odpisy, proto jsou všechny movité věci vedeny v pořizovací ceně.

Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo města schvaluje uzavření Dodatku č. 3 ke změně zřizovací listiny ze dne 29.10.2008 příspěvkové organizace Domov odpočinku ve stáří "Justynka" se sídlem v Hronově, Komenského náměstí čp. 212, 549 31  Hronov, IČ 62726226, dle přílohy – 19 pro

Na jednání se dostavil Mgr. Jan Šnajdr – 20 členů ZM.


Návrh rozpočtových opatření č. 01/2011 – materiál č. 31
FO předložil k projednání návrh rozpočtových opatření č. 01/2011 dle přílohy.
Návrh rozpočtových změn projednala na svém jednání dne 13.04.2011 rada města a doporučila jej schválit.  Návrh je doplněn o úpravu, kterou navrhla doplnit rada města (navýšení příspěvku hronovské škole na vybudování vzorové digitální učebny.

Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo města schvaluje návrh rozpočtových opatření č. 01/2011 dle přílohy – 20 pro


4. Majetkové záležitosti
Materiály č. 17, 18, 20, 22 vysvětlila ing. Havelková.
Prodej pozemku p.č.  985 v k.ú. Velký Dřevíč, Klicnar – materiál č. 17
Pan Zdeněk Klicnar, podal žádost o koupi  pozemku p.p.č. 985 o výměře 2555 m2 v k.ú. Velký Dřevíč.   Záměrem je  investice do zlepšení povrchu příjezdové komunikace k rodinnému domu a k pozemkům žadatele.  
Pozemek p.p.č. 985 je  druhem pozemku ostatní plocha, ostatní komunikace,   v územním plánu je lokalita vedena jako komunikace. Povrch komunikace je neupravený, poměrně svažitý, je to klasická lesní cesta.   
Účetní hodnota pozemku p.p.č. 985 je Kč 178850,--, to je 70,- Kč/m2 (cena je podle oceňovací vyhlášky pro zpevněné komunikace). Tato cena neodpovídá skutečnosti, protože se jedná o klasickou lesní cestu. OM navrhuje určení ceny pro prodej znaleckým posudkem.
OM prodej celé cesty nedoporučuje, je jedinou přístupovou cestou k mnoha nemovitostem a nedají se zcela postihnout všechny souvislosti a návaznosti přístupu k pozemkům. Vždy je lepší, aby cesta byla veřejná, předchází se tím sporům o užívání.
Možností by mohl být odprodej ideální poloviny cesty.
Usnesení RM č. 6/2011 ze dne 16.3.2011, bod 16/6:
RM nedoporučila ZM ke schválení.

Návrh na usnesení:
ZM neschvaluje záměr prodeje ideální poloviny pozemku p.p.č. 985 o výměře 2555 m2  v k.ú. Velký Dřevíč k užívání jako lesní cesta – 18 pro, 1 proti, 1 se zdržel


Prodej pozemku p.č. 216 v k.ú. Hronov, Lantovi – materiál č. 18
Pan Jan Lanta a paní Zdeňka Lantová, podali žádost o koupi  pozemku p.p.č. 216 o výměře 234 m2  v k.ú. Hronov.  Pozemek chtějí využít jako příjezd k domu č.p. 565, k zásobování obchodu a v budoucnu jako parkoviště. 
Pozemek je druhem pozemku ostatní plocha, v územním plánu je lokalita vedena jako území veřejné zeleně.  Na pozemku je kromě keřů vzrostlejší skupina stromů.
V pozemku jsou uloženy sítě  O2 a sítě VO, které jsou údajně vedeny mělce podél domu čp. 215. 
Cena prodeje pozemku - v případě prodeje doporučujeme ocenění znalcem, protože pozemek za určitých změněných podmínek a okolností by se mohl v budoucnu stát i pozemkem stavebním a vzhledem k umístění pozemku – blízko centra Hronova, i pozemkem lukrativním.
Účetní hodnota pozemku je  Kč 1170,-- .
Odbor výstavby nedoporučuje prodej z důvodu určení pozemku v územním plánu.
Odbor majetek nedoporučuje prodej, z hlediska pohledového při vjezdu do Hronova je trocha zeleně žádoucí i volný prostor u silnice. Na sousedním pozemku p.č. 217 je umístěný pomník, oba pozemky tvoří ucelený prostor malého parčíku.
Technické služby prodej nedoporučují z důvodu sítí VO, při stavbě parkoviště apod. požadují uložení VO do chráničky a uzavření VB.
Usnesení RM č. 6/2011 ze dne 16.3.2011, bod č. 15/6:
RM nedoporučuje ZM ke schválení.

Návrh na usnesení:
ZM neschvaluje záměr prodeje pozemku p.p.č. 216 o výměře 234 m2  v k.ú. Hronov – 20 pro


Prodej pozemku st.p.č. 527 v k.ú. Zbečník – Maršíková – materiál č. 20
Paní Petra Maršíková, požádala o koupi pozemku st.p.č. 527 o výměře 20 m2 v k.ú. Zbečník.  V obytném domě čp. 314 bydlí 4 rodiny, z nichž tři vlastní po jedné garáži na st.p.č. 528, 529 a 530. Paní Maršíková vlastní 4. bytovou jednotku a má zájem o zbývající parcelu na garáž.  
Pozemek st.p.č. 527  je  druhem pozemku zastavěná plocha a nádvoří se způsobem využití stavba bez LV, nachází se v lokalitě území městského typu nízkopodlažní zástavby. Pozemek není vhodný ke stavbě klasické garáže, protože v pozemku je uloženo kanalizační potrubí. Může být řešeno např. přístřeškem s rozebíratelnou podlahou, či jinou stavbou, ke které dá souhlasné vyjádření VAK Náchod.
Cena prodeje pozemku  dle  usnesení  ZM č. 3/2003 ZM: pozemky stavební  pro k.ú. Zbečník základní cena 80,-- Kč/m2,  s dostupností sítí až 150,-- Kč/m2 
Účetní hodnota pozemku  je  100,-- Kč/m2 .
Odbor výstavby a odbor majetek prodej doporučují. Odbor majetek doporučuje cenu Kč 150,--/m2, Kč 3000,-- za celý pozemek.
Usnesení RM č. 23/2010 ze dne 15.12.2010, bod 25/23:
RM doporučila ZM schválit záměr prodeje.
Usnesení ZM č. 1/2011 ze dne 16.2.2011, bod 5/1:
ZM  schválilo záměr prodeje.
Záměr prodeje byl zveřejněný na úřední desce od 28.2.2011 do 17.3.2011, žádný další zájemce se nepřihlásil.
Usnesení RM č. 7/2011 ze dne 30.3.2011, bod 20/7:
RM doporučila ZM ke schválení.
Došlo ke změně trvalého bydliště u paní Maršíkové, oproti usnesení RM č. 7/2011.

Návrh na usnesení:
ZM schvaluje prodej pozemku st.p.č. 527 o výměře 20 m2  v k.ú. Zbečník,  za cenu prodeje Kč 3000,-- paní Petře Maršíkové – 20 pro

Smlouva budoucí o zřízení věcného břemene – k.ú. Zbečník, sítě NN k pozemkům p.č. 161/1 a 161/2 – materiál č. 22
Firma TARPA s.r.o., Kydlinovská 1300, 500 02 Hradec Králové,  zpracovává podklady a smlouvy pro ČEZ Distribuci, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín 4, a obrací se na město Hronov s žádostí o podepsání Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene k pozemkové  parcele č. 1224/6 v k.ú. Zbečník. Rozsah věcného břemene je orientačně vyznačený v příloze č. 3,  jedná se o umístění nového vrchního vedení na stávající sloup v chodníku z důvodu nového zasíťování pozemků na druhé straně silnice p.p.č. 161/1 a 161/2.
Věcné břemeno je zřizováno na dobu neurčitou za jednorázovou úhradu ve výši     Kč 1000,-- + DPH. Ocenění věcného břemene odpovídá schválenému ceníku pro energetické stavby (Kč 50,--/m2) ze dne 22.4.2009.
Usnesení RM č. 7/2011 ze dne 30.3.2011, bod 18/7:
RM doporučila ZM ke schválení.

Návrh na usnesení:
ZM schvaluje uzavření smlouvy o uzavření budoucí smlouvy  č. „IV – 12 – 2006894/VB/2“ o zřízení věcného břemene mezi ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín 4, IČ 24729035 (budoucí oprávněný) a Městem Hronov, nám. Čs. armády 5, 549 31 Hronov, IČ 00272680 (budoucí povinný) dle přílohy – 20 pro


Dodatek ke smlouvě se Střední školou hotelnictví, Hronov – materiál č. 24
S materiálem seznámila zastupitele H. Nedvědová.
Dne 25. 3. 2004 byla uzavřena nájemní smlouva na pronájem budovy v Čapkově ulici čp. 193, Hronov mezi Městem Hronov a Střední školou hotelnictví a podnikání SČMSD Hronov schválená usnesením ZM č. 2/2004 dne 25. 2. 2004.  Jednou z podmínek NS je závazek pronajímatele, že finanční prostředky získané z nájemného bude vracet zpět do předmětu nájmu formou údržby a oprav  po vzájemné dohodě s nájemcem. Město Hronov zahájí v letošním roce investici v rámci projektu zateplení budov na třech objektech ve vlastnictví města a jednou z nich je i SŠH a podnikání.  Z tohoto důvodu se konala dne 14. 2. 2011 schůzka se zástupci školy a vedením Města Hronov. Tématem jednání bylo spolufinancování plánovaného projektu a stanovení podmínek dodatku k nájemní smlouvě, kterým bude pozměněna povinnost pronajímatele vložit nájemné do běžných oprav hotelové školy, ale po dobu cca 3 let všechny finanční prostředky získané z nájemného, použít na financování projektu zateplení budov v předpokládané výši pro nájemce Kč 1 991 630,70.  Odbor majetek s JUDr. Vrzáčkovou připravil návrh dodatku k výše uvedené nájemní smlouvě a poslal ke konzultaci ředitelce Mgr. Štěpánce Thérové k odsouhlasení či případným úpravám ze strany vedení školy.
Dodatek byl vrácen s  požadavkem o vypuštění slova „nejnutnější“ z poslední věty II. článku. Požadavku bylo vyhověno a v tomto znění předložen na RM.  RM na svém jednání dne 30. 3. 2011 usnesením č. 7/2011 pod bodem č. 21/7 doporučila  ke schválení ZM.
Starostka na doplnění uvedla, že smlouvu schvalovalo v roce 2004 zastupitelstvo, proto je nutné, aby i její dodatek schválilo zastupitelstvo, byť je schvalování nájemních smluv v kompetenci rady.
 
Návrh na usnesení:
ZM schvaluje uzavření dodatku č. D1/11/05 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor ze dne 25. 3. 2004 se Střední školou hotelnictví a podnikání SČMSD Hronov, Čapkova ulice čp. 193 s účinností od 1. 5. 2011 dle přílohy – 20 pro


Odstranění stavby – č.p. 75, Husova ul. – materiál č. 25
S materiálem seznámila zastupitele Š. Šimonová.
Na pozemku st.p.č. 559 v  k.ú. Hronov, v ulici Husova, se nachází v majetku města poloroubený rodinný dům čp. 75, který je v havarijním stavu, léta nepoužívaný a neudržovaný. Statika střechy je silně narušena, hrozí zřícení, dveře a okna jsou vytlučena, neuzavřena a pozemek není oplocen. Z bezpečnostních důvodů OM navrhuje provést demolici tohoto objektu.
Usnesení RM č. 7/2011, ze dne 30.3.2011, bod 19/7:
RM doporučuje ZM ke schválení odstranění stavby – rodinný dům č.p. 75, ul. Husova.

Mgr. Líbalová se zeptala,  kolik  bude demolice stát.
Místostarosta odpověděl, že město vyhlásí výběrové řízení, protože předběžné náklady byly odhadnuty na Kč 170 tisíc včetně DPH.
MVDr. Strnad navrhl prodat pozemek i se stavbou.
P. Topolnickyj  vysvětlil, že pozemek není vhodné prodávat, nachází se v lokalitě, kde je většina pozemků ve vlastnictví města (území určené k městské zástavbě).
Ing. Jára  se zeptal,  kde město vezme peníze na likvidaci objektu, když je v rozpočtu rezerva  cca Kč 2 000,--.
Místostarosta vysvětlil, že na účet města postupně přicházejí peníze např. z mikroprojektů.

Návrh na usnesení:
ZM schvaluje odstranění stavby – rodinný dům č.p. 75, ul. Husova, 549 31 Hronov, na pozemku st.p.č. 559, k.ú. Hronov  - 20 pro


Výchozí cena pro záměr prodeje bytového domu č.p. 596, Riegrova  ul., Hronov vč. pozemku p.p.č. 327 v k.ú. Hronov – materiál č. 26
Materiály č. 26 a č. 27 vysvětlila ing. Vítová.
OM předložil k posouzení výchozí cenu pro záměr prodeje bytového domu č.p. 596, Riegrova ul., Hronov vč. pozemku p.p.č. 327 v k. ú. Hronov.
Po schválení záměru prodeje ZM dne 16.2.2011 byl vypracován znalkyní p. Evou Aulichovou  znalecký posudek č. 1218-23/2011 a tržní ocenění nemovitosti č. 011-01/2011.
Dle znaleckého posudku je výsledná administrativní cena nemovitosti Kč 3 262 600,--
Dle tržního ocenění nemovitosti je cena Kč 2 700 000,--
Současně v souladu se ,,Zásadami pro privatizaci domovního fondu v majetku města Hronova“ byli o záměru prodeje vyrozuměni stávající nájemníci s výzvou o sdělení, zda mají zájem o koupi bytového domu. Právo vyjádřit se k záměru koupě mají do 13.5.2011.
Záměr prodeje nemovitosti je zveřejněn od 14.3.2011 na ÚD Města Hronova, webových stránkách města a dále v Hronovských listech U NÁS č. 4.
Historie:
1/ RM 9.2.2011 – předjednání záměru prodeje této nemovitosti – RM  doporučila ZM schválit záměr prodeje
2/ ZM 16.2.2011 - ve svém usnesení č. 1/2011 (bod 6/1) schválilo záměr prodeje domu č.p. 596 vč. pozemku p.p.č. 327 v k.ú. Hronov
RM ve svém usnesení č. 8/2011, ze dne 13.4.2011 doporučila ZM schválit výchozí cenu záměru prodeje ve výši Kč 3 500 000,--.

Návrh na usnesení:
ZM schvaluje pro záměr prodeje bytového domu čp. 596, Riegrova ul., Hronov včetně pozemku p.p.č. 327 (zastavěná plocha a nádvoří) v k.ú. Hronov o výměře 616 m2  (dle usnesení ZM č. 1/2011 ze dne 16.2.2011) výchozí cenu záměru prodeje Kč 3 500 000,-- - 12 pro, 5 proti, 3 se zdrželi

Prohlášení vlastníka budovy č.p. 61 a 62 v k.ú. Žabokrky a budovy č.p. 314, Nerudova ul. v k.ú. Hronov – materiál č. 27
OM předložil ZM k projednání – prohlášení vlastníka budovy č.p. 61 a 62 v k.ú Žabokrky a budovy č.p. 314, Nerudova ul. v k.ú. Hronov.
Historie:
- v r. 1999 byly postaveny dva bytové domy  č.p.61 a 62, Žabokrky a 6 bytových jednotek v půdní vestavbě bytového domu č.p.314, Nerudova ul. Hronov
- s nájemníky výše zmiňovaných domů a bytů byly uzavřeny smlouvy o nájmu, smlouvy o budoucí smlouvě kupní a smlouvy o půjčce
- na základě podnětu auditorů Krajského úřadu Královéhradeckého kraje z  r. 2009 byly výše uvedené smlouvy přezkoumány právníkem města a byly zjištěny zásadní nedostatky (smlouvy nikdy nebyly schváleny Zastupitelstvem města, současné smlouvy nenaplňují podmínky poskytovatele dotace tj. Ministerstva pro místní rozvoj – není placeno věcně usměrňované nájemné, je hrazen pouze fond oprav a splátky kupní ceny, smlouva o smlouvě budoucí kupní obsahuje ustanovení, která jsou nepřezkoumatelná a tudíž i neplatná a tudíž by mohl být ohrožen převod do osobního vlastnictví v r. 2019)
- v zájmu zachování právní jistoty obou stran (pronajímatele a nájemců) byly v souladu se zákonem, podmínkami dotace, smluv o poskytnutí dotace a zástavní smlouvy  vytvořeny návrhy nových smluv – smlouva o budoucí smlouvě kupní a smlouva o nájmu bytu,  které schválila RM a ZM a se kterými byli seznámeni stávající nájemníci
- v r. 2010 proběhly schůzky s nájemníky, kde ze strany nájemníků byly vzneseny připomínky k novým smlouvám a jednání se posunulo na úroveň právních zástupců obou stran – doposud není ukončeno
- pro lepší orientaci nájemníků bylo domluveno, že bude zadáno vypracování znaleckého posudku na pozemek pod bytovými domy a bude vypracováno prohlášení vlastníka budovy, kterým budou vymezeny bytové jednotky – tím by konkrétní nájemníci měli jasně stanoveno, co jim v budoucnu bude patřit a kolik zaplatí za pozemek náležející k bytové jednotce.
Po schválení prohlášení vlastníka budovy č.p. 61 a 62 v k.ú Žabokrky a prohlášení vlastníka budovy č.p.314, Nerudova ul. v k.ú Hronov bude podán návrh na vklad do KN.
RM ve svém usnesení č. 8/2011, ze dne 13.4.2011 doporučila ZM schválit prohlášení vlastníka budovy č.p. 61 a 62 v k.ú Žabokrky a budovy č.p. 314, Nerudova ul. v k.ú Hronov. 

Návrh na usnesení:
1. ZM schvaluje prohlášení vlastníka budovy čp. 61 a čp. 62 na pozemcích st.p.č. 203 a st.p.č. 204 v k.ú. Žabokrky, kterým se vymezují bytové jednotky v domě   čp. 61 a čp. 62 vč. návrhu na vklad vlastnického práva do KN dle tohoto prohlášení (přílohou zápisu) – 19 pro, 1 se zdržel
2. ZM schvaluje prohlášení vlastníka budovy č.p.314, Nerudova ul. na pozemku p.p.č. 545/1 v k.ú. Hronov, kterým se vymezují bytové jednotky v domě č.p.314 vč. návrhu na vklad vlastnického práva do KN dle tohoto prohlášení (přílohou zápisu) - 19 pro, 1 se zdržel


Koupě  p.p.č. 1195/3  k.ú. Žabokrky a uzavření VB - Felcmanová – materiál č. 28
S materiály č. 28,  29 a 30 seznámila zastupitele ing. Havelková.
Paní Dita Felcmanová, umožní odvodnění komunikace p.p.č. 1256 (majetek města) do propustku na pozemku p.p.č. 1195/1, pokud si město část tohoto pozemku odkoupí a zřídí VB pro splaškovou kanalizaci s majiteli domů č.p. 53 a 54 v k.ú. Žabokrky.
Splašková kanalizace vede po pozemku 1195/1 a je převáděna propustkem pod komunikací.Věcné břemeno se zřizuje na stavbu – část kanalizace s propustkem – odvod splaškových vod.
Věcné břemeno je zřizováno dohodou na dobu neurčitou bezúplatně pro majitelé domů č.p. 53 a 54 v k.ú. Žabokrky. RM rozšířila věcné břemeno také na domy čp. 55 a 56, které mají splašky vedeny do stejného kanalizačního potrubí. Část odkupovaného pozemku i kanalizace s propustkem se musí geometricky zaměřit. GP hradí město.
Pozemek k odkoupení – část o výměře cca 45 m2, cena dohodou Kč 40,-/m2. Na části pozemku je plynovodní potrubí. Pozemek není zatížený věcným břemenem ani jiným zápisem.
OM doporučuje odkoupení části pozemku a zřízení VB z důvodu provedení odvodnění komunikace. Konkrétní smlouva o koupi pozemku a smlouva o zřízení VB bude předložena ke schválení po geometrickém zaměření.
Usnesení RM č. 24/2009 ze dne 23.11.2009, bod 21/24:
RM doporučuje ZM schválit koupi části pozemku a zřízení věcného břemene pro majitele bytových domů č.p. 53, 54, 55 a 56.
Nové skutečnosti:
Usnesení ZM č. 8/2009 ze dne 7.12.2009, bod 6/8:
ZM schválilo  koupi části pozemku a zřízení věcného břemene.
Byl zhotoven geometrický plán, byla oddělená parcela ke koupi č. 1195/3 o výměře 59 m2. Po zakoupení pozemku městem bude zřízeno věcné břemeno.
Časová prodleva vznikla tím, že se museli vyjádřit všichni účastníci smlouvy (paní Felcmanová trvala na tom, že musí být kupní smlouva spojena se smlouvou o zřízení věcného břemene), zda se smlouvou souhlasí a zda jsou osobní údaje správné. Mezi tím došlo k několika změnám, smlouva se musela přepracovat. Vyjádření od nájemníků zajišťovala paní Felcmanová, která má o uzavření smlouvy zájem.
Nájemníkům domů žádná újma při neuzavření smlouvy o věcném břemeni nehrozí, protože mají povoleno nakládání s odpadními vodami a převod vlastnických práv pozemku 1195/3 v k.ú. Žabokrky na město Hronov je naopak pro nájemníky bezpečnější.
V návrhu na usnesení záměrně neuvádíme od kdy bude smlouva uzavřena, protože při tak velkém množství účastníků, kteří se musí dostavit na úřad smlouvu podepsat a nechat si na matrice ověřit podpis, se termín posledního podpisu nedá odhadnout.
Usnesení RM č. 8/2011 ze dne 13.4.2011:
RM doporučila ZM ke schválení.

Návrh na usnesení:
ZM  schvaluje uzavření smlouvy kupní č. 1/OM/10 a smlouvy o zřízení věcného břemene o koupi  pozemku p.p.č. 1195/3 o výměře  59 m2 v k.ú. Žabokrky od paní Dity Felcmanové, za cenu Kč 2360,--, vklad do katastru nemovitostí hradí kupující, daň z převodu nemovitostí hradí prodávající, a  o zřízení věcného břemene mezi vlastníky domu č.p. 53, 54, 55 a 56 v k.ú. Žabokrky (oprávnění) na podzemní odvod odpadních vod na pozemku p.p.č. 1195/3 a  Městem Hronovem, Náměstí Čs. armády 5, 549 31 Hronov, IČ 00272680 (povinný), bezúplatně, dle přílohy - 19 pro, 1 se zdržel


Záměr prodeje  pozemku p.p.č.  75/7 a 75/9  v k.ú. Velký Dřevíč - John  - materiál č. 29
Pan Petr John, podal žádost o koupi  pozemku p.p.č. 75/7 o výměře 568 m2  a 75/9 o výměře 622 m2 v k.ú. Velký Dřevíč. Pozemky chce využít ke stavbě rodinného domu. 
Pozemky jsou  druhem pozemku trvalý travní porost,  v územním plánu je lokalita vedena jako území bydlení venkovského typu. 
V pozemku nejsou uloženy sítě, dostupnost sítí je špatná, z jedné strany přes vodní tok a komunikaci do 20 metrů, z druhé strany přes soukromé pozemky a většinou i přes silnici a do vzdálenosti přes 20 metrů. Dostupnost komunikace není. Pozemky leží mezi jinými pozemky, není na nich věcné břemeno přístupu. 
Cena prodeje pozemku – určit znaleckým posudkem.
Účetní hodnota pozemku Kč 4,6/m2.
Odbor výstavby doporučuje prodat. Stavebních pozemků je nedostatek.
Odbor majetek podporuje názor stavebního odboru.
Usnesení RM č. 8/2011 ze dne 13.4.2011:
RM doporučuje ZM ke schválení.

Návrh na usnesení:
ZM schvaluje záměr prodeje pozemku p.p.č. 75/7 o výměře 568 m2 a pozemku p.p.č. 75/9 o výměře 622 m2 v k.ú. Velký Dřevíč. Cena prodeje bude určena znaleckým posudkem – 20 pro


Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene – Povodí Labe – VO, BIKEPARK, pozemek p.p.č.  1704/1 v  k.ú. Hronov  - materiál č. 30
Město Hronov požádalo Povodí Labe, státní podnik, Víta Nejedlého 951, 500 03 Hradec Králové, o uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene na zatížení nemovitosti – pozemku p.p.č. 1704/1 v druhu vodní plocha v k.ú. Hronov. Předmětný pozemek tvoří koryto toku Metuje a  je v majetku Povodí Labe.
V rámci realizace stavební akce „Nová kabelizace veřejného osvětlení Hronov – bikepark “, jejímž investorem je budoucí oprávněný, bude uložení zemního kabelu NN pro veřejné osvětlení a umístění dvou nových sloupů VO. Trasa kabelového vedení kříží část pozemku 1704/1. 
Povodí Labe požaduje jednorázovou úhradu, která je popsaná v čl. 6 návrhu smlouvy. Vzhledem k rozsahu prací na pozemku se bude jednat o částku ve výši Kč 1000,-- + DPH. Město Hronov na své náklady pořídí geometrický plán a uhradí správní poplatek na vklad do katastru nemovitostí.
OM doporučuje smlouvu uzavřít, výše náhrady za zřízení věcného břemene odpovídá zásadám oceňování věcných břemen, zjistit přesně  lze až na základě GP.
Usnesení RM č. 8/2011 ze dne 13.4.2011:
RM doporučila ZM ke schválení.

Návrh na usnesení:
ZM schvaluje uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene číslo smlouvy budoucího povinného 1DHM110031,  mezi Povodím Labe, státní podnik, Víta Nejedlého 951, 500 03 Hradec Králové, IČ 70890005 (budoucí povinný) a Městem Hronov, nám. Čs. armády 5, 549 31 Hronov, IČ 00272680 (budoucí oprávněný). Jedná se o uložení zemního kabelu NN do pozemku p.p.č. 1704/1 v k.ú. Hronov a zajištění přístupu pro opravy, revize a rekonstrukce v rozsahu geometrického plánu pro určení věcného břemene, smlouva přílohou – 20 pro


Informace – prodej domů v majetku města – materiál č. 32
S materiálem seznámila zastupitele Ing. Vítová.
OM předložil informaci k prodeji domů v majetku města.
1/ bytová jednotka v č.p.76, Husova ul., Hronov
V č.p. 76, Husova ul. je Město Hronov vlastníkem poslední bytové jednotky. 
RM ve svém usnesení č. 12/2010 ze dne 7.6.2010 (bod 7/12) schválila poslední nájemkyni města výměnu bytu za byt v Nerudově ul. č.p.314. Proběhlo předání bytů a od 1.7.2010 je byt v č.p. 76 volný. Realitní kancelář (REX Jaroměř), která zprostředkovává prodej bytu pokračuje v  realitní činnosti. Tržní cena byla stanovena na Kč 500 000,-- . Na byt se  již bylo podívat několik zájemců, ale nikdo neprojevil vážný zájem.
Dle informace realitní makléřsky p. Šárové je prodej zveřejněn na stránkách realitní kanceláře i na dalších realitních portálech, kde kancelář zveřejňuje. V současné době převažuje na trhu nabídka nemovitostí nad poptávkou, což tlačí prodejní ceny nemovitostí dolů, zároveň však díky avizovanému zvýšení DPH se realitní trh začal oproti loňskému roku hýbat.
2/ dům č.p.107, Jungmannova ul., Hronov
ZM 18.6.2008 schválilo záměr prodeje bytového domu č.p.107 vč. dřevníků a pozemků. Tržní hodnota nemovitosti je Kč 2 900 000,--. Záměr prodeje vyvěšen od 30.3.2009 do 31.5.2010.  
ZM ve svém usnesení č.5/2010 ze dne 23.6.2010 schválilo prodej výše zmiňované nemovitosti p. Jakubovi Hojnému za kupní cenu Kč 2 900 000,--.
Po automobilové nehodě p. Hojný potvrdil svůj trvající zájem o koupi domu. Byla připravena úvěrová smlouva u Hypoteční banky, a.s.. K připravenému úvěru se vyjádřil ,,supervizor“ této banky, který nepotvrdil znaleckou cenu externího znalce Hypoteční banky, a.s. a tím pádem by banka neposkytla p. Hojnému úvěr v takové výši, jak potřeboval. Je to čerstvá informace od realitního makléře a OM zatím nemá k dispozici stanovisko p. Hojného.
Realitní kancelář jedná dále i s dalšími zájemci o koupi nemovitosti (nabízený dům k prodeji nikdy nebyl vyjmut z inzerce).
3/ dům čp. 583, Divadelní ul., Hronov
ZM na svém jednání dne 8.9.2010 schválilo záměr prodeje bytového domu čp. 583, Divadelní ul. Hronov. Od 27.9.2010 probíhá vyvěšování na ÚD, byl vypracován znalecký posudek. Současně v souladu se ,,Zásadami pro privatizaci domovního fondu v majetku města Hronova“ byli o záměru prodeje vyrozuměni stávající nájemníci. Do 30.11.2010 se měli vyjádřit, zda mají zájem o koupi domu – nikdo zájem neprojevil.
ZM dne 22.12.2010  schválilo výchozí cenu záměru prodeje ve výši Kč 1 500 000,-- a způsob výběru kupujícího pro případ více zájemců o koupi nemovitosti. Záměr byl znovu vyvěšen s tím, že potenciální kupující mají své nabídky předložit k výběru do 31.3.2011.
Do uvedeného data nikdo neprojevil zájem o koupi nemovitosti. OM proto bude nadále zveřejňovat záměr prodeje, ale už bez konkrétního data k předložení nabídek. Prodej uskuteční realitní kancelář vzešlá z výběrového řízení.
4/ dům čp. 596, Riegrova ul., Hronov
ZM na svém jednání dne 16.2.2011 schválilo záměr prodeje bytového domu čp. 596, Riegrova ul., Hronov. Od 14.3.2011 probíhá vyvěšování záměru prodeje (na ÚD, www stránkách města, v U Nás č.4, nástěnka OM), byl vypracován znalecký posudek. Současně v souladu se ,,Zásadami pro privatizaci domovního fondu v majetku města Hronova“ byli o záměru prodeje vyrozuměni stávající nájemníci. Do 13.5.2011 se mají vyjádřit, zda mají zájem o koupi domu.
ZM dne 27.4.2011 současně projednává výchozí cenu záměru prodeje. Bude zadáno výběrové řízení na realitní kancelář, která by uskutečnila prodej domu.

Mgr. Líbalová se zeptala, zda p. Hojný složil slíbenou zálohu.
Ing. Vítová odpověděla, že v době, kdy měl p. Hojný zálohu složit, měl autonehodu, proto nedošlo k podpisu smlouvy o budoucí smlouvě kupní, ve které by byla podmínka složit zálohu uvedena.

Návrh na usnesení:
ZM bere na vědomí informaci OM o prodeji domů v majetku města – 20 pro


Informace o investičních akcích – materiál č. 33
1) Cyklostrasy (Knáhlova, Střezina, Malá Čermná)
Cyklostezky a cyklotrasy jsou financovány z prostředků Operačního Programu přeshraniční spolupráce CZ - PL.
Česko – Polské komunikace se sdíleným provozem pěším, cyklistickým a automobilovým – II. etapa
Úsek Knáhlova ulice
Stavební povolení na stavbu je vydáno.
Výstavba by měla probíhat v letních měsících vzhledem k omezenému počtu autobusových linek a pohybu dětí do DDM Domino.
Úsek Malá Čermná
Stavební povolení je vydáno.
Úsek Střezina – k Tamadexu
Ohlášení stavebních prací je vydáno.
Výstavba všech tří cyklotras by měla probíhat v termínu od května do prosince 2011 dle rozhodnutí investora. Termín výběrového řízení bude přesunut na konec měsíce dubna. VŘ bude jedno na všechny tři úseky, tzn., že bude vybrána jedna firma, která vybuduje všechny tři úseky.
Financování (všechny úseky) – údaje z žádosti o dotaci:
Celkem                 Kč 10 700 600,-
ERDF  (85%)               9 095 510,-  
Státní rozpočet (5% )     535 030,- 
Město Hronov (10%)  1 070 060,-  
2) VO  Šrámkova ulice
Výběrové řízení na stavební akci je ukončeno, SOD podepsána. Na konci dubna bude dodavateli předáno staveniště a po domluvě s obyvateli dotčenými stavbou započne z kraje měsíce května výstavba. Do konce května bude stavba dokončena.
3) Zateplení budov v majetku města Hronova – MŠ Havlíčkova čp. 520 a 656
Tento projekt je spolufinancován ze zdrojů EU  Operačního programu Životního prostředí. Jedná se o zhotovení stavebních úprav u obou objektů, a to zateplení obvodového pláště, výměnu okenních výplní a vstupních dveří a zateplení střešního pláště.
Na konci měsíce března zahájila firma další stavební práce plánované na rok 2011. Začalo se opravou střechy na budově Velox. Ta je téměř dokončena. Oprava spočívala v zateplení střešního pláště a položení vrchního krytu střechy. Cca před 14-ti dny se započalo na budově Veloxu se zakládáním a pokládkou zateplovacího systému. Zatepluje se polystyrénovými deskami různých tlouštěk, které budou ukotveny a zpevněny perlinkou, na kterou bude vyhotovena fasádní omítka a dále nabarvena dle projektu. Stavební práce by měly probíhat do konce srpna 2011. Stejný postup prací bude zachován i na budově Sluníčka.
Zateplení budov v majetku města Hronova – ZŠ Nám. ČSA, ZŠ Palackého a SOU a SOŠ Hotelnictví
Výběrové řízení na dodavatele stavby zatím není ukončeno, dobíhají odvolací lhůty. Po podpisu Smlouvy o dílo bude celé výběrové řízení předáno ke kontrole poskytovateli dotace (SFŽP) a poté bude podepsána Smlouva o poskytnutí dotace. S výstavbou by se mělo započít v měsíci červnu.
4) Zateplení budov v majetku města Hronova – ZŠ Komenského nám. čp. 8 a MŠ Velký Dřevíč“
Výběrové řízení je ukončeno a Smlouva o dílo s dodavatelem stavby uzavřena. Dokumenty potřebné k získání Smlouvy o poskytnutí dotace jsou odevzdány na SFŽP a jsou kontrolovány. Se stavbou by se mělo započít v měsíci červnu.
K průběhu veškerých prací, týkajících se Zateplení budov v majetku města Hronova budou podávány informace na stránkách města Hronova a v místním zpravodaji.
5) Mateřská škola bez hranic – Spolupráce mateřské školy v Hronově a mateřské školy v Kudowě Zdroj
Investiční část tohoto projektu se týká rekonstrukce dvou umýváren a záchodků, dále výměny podlahových krytin ve všech třech třídách a výměny dveří v MŠ čp. 520. Tyto práce vč. kompletní rekonstrukce splaškové kanalizace byly dokončeny.
Druhá část projektu byla instalace herních prvků v zahradním komplexu obou budov. Herní prvky jsou řádně osazeny.
Z investiční části projektu zbývá dokončit opravu asfaltových ploch v areálu školek. Ty budou zbaveny nerovností a dojde k pokládce nového živičného povrchu, tím vznikne plocha pro dětské dopravní hřiště. Ke stavbě by mělo dojít do konce měsíce června, kdy dojde k ukončení celého projektu.
6) Instalace parkovacích automatů na náměstí
Na nám. Čs. armády by měly být instalovány tři parkovací automaty, jeden vedle Radnice, druhý před Pizzerií a třetí u vjezdu do dvora ZŠ. Při stavbě náměstí byly dle projektové dokumentace položeny chráničky na kabely pro napájení jednotlivých automatů.
Vzhledem k množství problémů s plánovanou instalací, hlavně ze strany poskytovatele dotace, automaty nebudou po dobu udržitelnosti projektu, tj. 5 let od dokončení projektu, instalovány.
8) VO Bikepark
Tato stavba navazuje na rekonstrukci lávky U Kopečku a stavbu bikeparku. Bylo zahájeno Územní řízení spojené se Stavebním. Ihned po nabytí právní moci bude zahájena výstavba VO.
9) VO 17. listopadu, Žižkova, Vaverkova a Bezručova
Stavba veřejného osvětlení navazuje na investiční akci společnosti ČEZ, konkrétně přeložku NN. Projektová dokumentace je téměř hotová, nyní probíhají jednání se správci sítí k potřebným vyjádřením. Poté bude zahájeno Územní řízení spojené se Stavebním.
10) VO Střezina – část k Tamadexu
Jedná se o rekonstrukci stávajícího veřejného osvětlení na příjezdové komunikaci k Tamadexu. Je to stejný úsek, jako cyklotrasa Střezina – viz výše a bude probíhat společně s výstavbou cyklotrasy.
Skupinový projekt  Metuje, kanalizace Hronov – Zbečník
V letošním roce by měl SFŽP vyhlásit výzvu k podání žádostí o dotaci. Do této výzvy bude žádat společnost VaK Náchod a.s. Termín výstavby kanalizace v tuto chvíli nelze ani odhadnout.

Návrh na usnesení:
ZM bere na vědomí informace o investičních akcích – 20 pro

Smlouva o poskytnutí podpory ze SFŽP na akci Zateplení budov v majetku města Hronova – MŠ Havlíčkova čp. 520 a čp. 656“
Odbor tajemníka požádal zastupitelstvo města o schválení Smlouvy č. 09039793 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí mezi Státním fondem životního prostředí České republiky a Městem Hronov na akci „Zateplení budov v majetku města Hronova – MŠ Havlíčkova č. p. 520 a č.p. 656“. Tato stavební akce byla zahájena v červenci 2010 na základě schválení RM v usnesení č. 14/2010 ze dne 12. 7. 2010. Výše jmenovaná smlouva (příloha č. 1) stanovuje podmínky a závazky příjemce podpory (Město Hronov). Na základě podpisu této smlouvy bude moci čerpat město Hronov schválené finanční prostředky na stavbu předložené v jednotlivých žádostech o platbu, které zatím nebylo možno podávat. Výše podpory poskytnutá Státním fondem životního prostředí ČR činí Kč 260 818,29,--.
Přílohu č. 2 tvoří Rozhodnutí o poskytnutí dotace od Ministerstva životního prostředí a její výše je Kč 4 433 910,93,-. Toto rozhodnutí nepodléhá schvalování.
Výše uvedené částky se týkají pouze způsobilých výdajů projektu.

Návrh na usnesení:
ZM schvaluje uzavření Smlouvy č. 09039793 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí mezi Státním fondem životního prostředí České republiky a Městem Hronov na akci „Zateplení budov v majetku města Hronova – MŠ Havlíčkova čp. 520 a čp. 656“ dle přílohy – 20 pro


5. Různé
Výbor pro výchovu, vzdělání a kulturu
– materiál č. 34
S materiálem seznámil zastupitele Mgr. Šnajdr.
Na jednání ZM dne 16. 2. 2011 byl předložen k projednání materiál č. 13 – Činnost výboru či komise pro školství a kulturu. Na žádost Mgr. Jana Šnajdra byl stažen z programu jednání s tím, že jej Mgr. Jan Šnajdr upřesní a následně bude projednán.
Mgr. Jan Šnajdr zaslal k projednání návrh činnosti Výboru pro výchovu, vzdělávání a kulturu a žádá zastupitelstvo, aby ustanovení tohoto výboru schválilo.
Výbor pro výchovu, vzdělávání a kulturu
a) předkládá  návrhy na zkvalitnění  péče poskytované školami a školskými zařízeními, které město zřizuje
b) předkládá  návrhy na zkvalitnění  kulturní nabídky občanům města
c) projednává zprávy o výsledcích  výchovně vzdělávací činnosti škol, školských zařízení, které město zřizuje
d) projednává zprávy o výsledcích  činnosti kulturních  zařízení, které město zřizuje
e) sleduje aktuální potřeby a nabídky  v oblasti školství a kultury z hlediska jednotlivých subjektů
f) spolupracuje s dalšími komisemi v oblasti prevence rizikového chování - prevence sociálně-patologických jevů
g) plní další úkoly v oblasti výchovy, vzdělávání a kultury, kterými jej pověří zastupitelstvo
Výše uvedený text byl poslán tajemníkovi dne 6. 4. mailem.
Tajemník doplnil:
Rada města na jednání dne 13.4.2011 nedoporučila zastupitelstvu ustanovit výbor pro výchovu, vzdělávání a kulturu.

Mgr. Šnajdr se zeptal, proč radní na svém posledním jednání hlasovali proti schválení výboru, když na prosincovém jednání zastupitelstva podpořili záměr takový výbor ustanovit.
Starostka vysvětlila, ona sama se neztotožňuje s navrhovanou  náplní činnosti výboru, proto jeho ustanovení nepodpořila.
Místostarosta řekl, že dle jeho názoru je výbor zbytečný, protože část předložené náplně činnosti je náplní kontrolního výboru a část je náplní činností školských rad zřizovaných v souladu se zákonem při školách.
Mgr. Řehůřková řekla, že  město sice zřizuje školská zařízení, ale neřídí je a navrhovaný výbor by dle jejího názoru dubloval činnost jiných institucí.
Mgr. Líbalová řekla, že dle jejího názoru chybí ve městě různé akce – stavění májky, čarodějnice apod., jsou i problémy s mládeží. V jiných městech podobné výbory fungují.
Starostka vyjmenovala  akce, které se v Hronově neujaly, např. stavění májky. Řekla, že rada města nebo kdokoliv z občanů může doplnit dramaturgický plán KISu a požádat o konání nějaké akce. Vysvětlila, že v Hronově je jiné prostředí než v okolních obcích, občané nejsou zvyklí se podobných akcí zúčastňovat. Navrhla, aby sama paní Líbalová iniciovala konání nějaké akce, pokud se domnívá, že by o ni mezi občany byl zájem.
Tajemník Ing. Kašík na dopřesnění uvedl, že v žádném z okolních města podobný výbor ustanoven není. V některých městech jsou ustanoveny komise jako poradní orgán rady.
Mgr. Bartošová vyjádřila podezření, „že město nechce, aby bylo viděno do karet“. Zeptala se, proč by někomu mělo vadit, že několik občanů chce něco změnit a dělat. Výbor by dle jejího názoru měl být ustanoven právě proto, aby jeho práci mohlo řídit zastupitelstvo, nikoliv jenom rada.
Mgr. Maslikiewiczová řekla, že ve Střední průmyslové škole Hronov funguje školská rada, výroční zpráva školy je dispozici, všechny údaje o škole jsou zveřejněné na webových stránkách školy.
Ing. Jára se ztotožnil s názorem Mgr. Bartošové.
MVDr. Strnad navrhl nejprve zřídit orgán, potom teprve náplň jeho činnosti. Jsou-li zájemci o práci v takovém výboru, nechť se přihlásí.
Mgr. Šnajdr řekl, že dostal pouze uloženo od zastupitelstva připravit, nikoliv oznámit jména lidí, kteří by ve výboru chtěli pracovat.
A. Hurdálek řekl, že dle jeho názoru by výbor pro školství těžko fungoval, 4 – 5  lidí by ale mohlo tvořit poradní spolek, který by spolupracoval s KISem.
Mgr. Píčová řekla, že v porovnání s okolními městy není situace s výchovnými problémy v Hronově tak vážná. Navrhla Mgr. Šnajdrovi seznámit se s aktivitami členek sociální komise, jmenovala konkrétní příklady jejich práce.
Starostka se zastupitelů zeptala, kdo z nich se v poslední době zúčastnil nějaké akce pořádané KISem, když tolik členů zastupitelstva vznáší požadavek na zlepšení práce v oblasti kultury, výchovy a školství. Dle jejího názoru hodnotí něco, o čem vlastně moc nevědí, jakou to má kvalitu a ohlas mezi veřejností.
Mgr. Líbalová řekla, že jí nejde o kritiku, ale o pomoc KISu. Připomněla vážnou situaci s migrací Romů do města.


Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo města neschvaluje ustanovení Výboru pro výchovu, vzdělávání a kulturu – 9 pro,  8 proti, 3 se zdrželi


Komise pro volby do osadních výborů – materiál č. 35
Materiál vysvětlil ing. Kašík.
Zastupitelstvo města na svém jednání 16.2.2011 schválilo záměr ustanovit osadní výbory v okrajových částech města. Zároveň uložilo organizačnímu odboru zajistit organizaci a průběh voleb do osadních výborů.
Průběh celého procesu je popsán v Oznámení, které je vyvěšeno na Úřední desce, ve vitrínách okrajových částí města a vyšlo v HL č.4/2011.
Zastupitelstvo nyní jmenuje tříčlennou komisi, která sestaví z uchazečů volební lístek pro každou danou část města a komisi, která sečte výsledky voleb.

Ing. Kašík požádal zastupitele o obsazení volebních komisí ve Velkém Dřevíči a v Žabokrkách. 
A. Hurdálek  řekl, ve Velkém Dřevíči  bude volební komise zajištěna.
Starostka znovu vyzvala zastupitele k obsazení komise v Žabokrkách.
MVDr. Strnad se zeptal, zda musí být volební komise ustanovena i v případě, že bude málo návrhů na členy osadního výboru.
Starostka řekla, že i v takovém případě musí být komise sestavena, aby občané mohli odevzdat kandidátům své hlasy.

Návrh na usnesení:
1) Zastupitelstvo města jmenuje komisi pro sestavení volebního lístku pro volby do osadních výborů okrajových částí města Hronova ve složení:
Hana Nedvědová – předsedkyně komise
Antonín Hurdálek
Ing. Jiří Kašík – 20 pro
2) Zastupitelstvo města jmenuje komisi pro sečtení výsledků voleb do Osadních výborů okrajových částí města Hronova konaných 30.4.2011 ve složení:
Hana Nedvědová – předsedkyně komise
Antonín Hurdálek
Ing. Jiří Kašík – 20 pro


Valná hromada a. s. Vodovody a kanalizace Náchod – materiál č. 37
Starostka požádala zastupitele o schválení pověření, aby mohla zastupovat město Hronov na valné hromadě a. s. Vodovody a kanalizace Náchod, která se uskuteční dne 9. června 2011.

Návrh na usnesení:
ZM pověřuje starostku města Hanu Nedvědovou zastupováním města Hronova na valné hromadě akciové společnosti Vodovody a kanalizace Náchod, se sídlem v Náchodě, ul. Kladská čp. 1521, která se uskuteční 9. června 2011 – 19 pro, 1 se zdržel

Mgr. Hlušková seznámila zastupitele se zápisem ze schůze č. 2/2011 kontrolního výboru. Požádala o zasílání usnesení z jednání ZM i RM členům kontrolního výboru.

ZM bere na vědomí zápis č.2/2011ze schůze kontrolního výboru  dle přílohy – 20 pro

Ing. Andršová – předsedkyně finančního výboru uvedla, že finanční výbor žádnou schůzku neměl, zastupitelstvo nezadalo výboru žádný specifický úkol, výbor se bude scházet operativně.

Ing. Vít vysvětlil, proč zastupitelé dostali zprávu o výrobě převodovek. Nabídl zastupitelům návštěvu firmy WIKOV MGI dne 11.5.2011 od 17 hodin, aby se na místě seznámili s podmínkami pro výrobu  velkých převodovek a s tím souvisejícími vyššími nároky na jejich přepravu po silnicích. Poté bude v prostorách firmy jednání RM. Návštěva zastupitelů ve škole ve Velkém Dřevíči  se odkládá na středu 8.6.v 17.00 hod.

Starostka pozvala zastupitele na pietní akt v neděli 8.5.2011, sraz bude v 15.30 hod. před Jiráskovým divadlem.
Další jednání ZM bude 22.6.2011 od 17.00 hod.
Starostka požádala zastupitele o účast ve VIP porotě při mistrovství v mažoretkovém sportu v sobotu 29.4.2011.

Místostarosta pozval zastupitele na  běh Hronov – Kudowa Zdroj v sobotu 21.5.2011, start v 18 hodin u Jiráskova divadla.

6. Diskuse
Mgr. Řehůřková  poděkovala ředitelce  KIS M. Kollertové za uspořádání  velikonočních trhů.
Mgr. Šnajdr se zeptal,  proč bude svoz velkoobjemového odpadu až v září.
Starostka vysvětlila, že je  trvale otevřený sběrný dvůr v TS, velkoobjemový svoz byl redukován – bude pouze 1 x ročně.
Mgr. Málek  požádal o úklid štěrku z chodníků  a komunikací ve Zbečníku (občany připravené kupičky).
Ing. Andršová pozvala zastupitele na pálení čarodějnic a stavění májky ve Velkém Dřevíči  v sobotu 30.4.2011.
Mgr. Líbalová  se zeptala, proč nedostala seznam členů sportovní komise.
MVDr. Strnad odpověděl, že ho zastupitelé  již  dostali.
Místostarosta řekl, že jí ho znovu pošle.
A. Hurdálek reagoval na článek Mgr. Šnajdra v Unásku, ve kterém Mgr. Šnajdr kritizoval absenci zástupců města na pohřbu PhDr. Ladislava Hladkého. Vysvětlil,   že si ověřil, že bude ve smuteční řeči zmíněna činnost  PhDr. Hladkého pro město. Řekl, že za Město Hronov se pohřbu zúčastnil  on, jako radní. V dobrém doporučil Mgr. Šnajdrovi, aby si příště ověřil, jak se věci mají a teprve pak psal komentáře do místních listů.
Starostka konstatovala, že neoprávněnou kritikou Mgr. Šnajdr vedení města poškodil. Vyzvala jej, aby se kolegovi Hurdálkovi omluvi. Mgr. Šnajdr tak učinil.
Mgr. Líbalová  řekla, že si myslí, že si do Unásku může každý napsat co chce. Dle jejího názoru se vedení města neúčastní žádných smutečních rozloučení bývalých zastupitelů. Starostka Mgr. Líbalovou vyzvala, aby uvedla konkrétní příklady. Mgr. Líbalová uvedla, že nikdo z vedení města nebyl na pohřbu např. pana Týfy nebo pana Houšťka.
Starostka uvedla, že na pohřbu pana Týfy byla ona osobně. Na to jí bylo odpovězeno, že ale na pohřbu za město nehovořila. Starostka uzavřela debatu tím, že sdělila kolegům v zastupitelstvu, že se ani v budoucnu nechystá na žádných smutečních rozloučeních hovořit.

Starostka vyzvala přítomné zástupce veřejnosti k případným dotazům, návrhům nebo jiným sdělením.
Pan Josef Vítek z Malé Čermné kritizoval  nový systém plateb  za svoz odpadu. Majitelé nemovitosti musí mít svozové nádoby,  ale chalupáři tuto povinnost nemají a odpadky pak dávají do městských odpadkových  košů.  Kritizoval zarostlou dopravní značku u  přechodu v Malé Čermné (špatně viditelná) a plakáty cirkusu Berousek, které byly vyvěšené  na hronovském náměstí.  Požádal o uskutečnění  setkání zastupitelů s občany v MČ v termínu do 15.6.2011.
Starostka řekla, že se setkání v Malé Čermné  nemusí  zastupitelé zúčastnit, stačí ona, místostarosta a tajemník.
Mgr. Bartošová řekla, že má zájem se setkání zúčastnit. Souhlasila s názorem J. Vítka na svozové nádoby chalupářů.
Starostka řekla, že je možné vyzvat občana, aby doložil, jak nakládá s odpadem. Pokud jeho nakládání nekoresponduje se zákonem o odpadech, pak je možné uložení sankce. Možnost zpoplatnění chalupářů bude prověřena.

Konec jednání v  19.00 hod.
Zapsala L. Hornychová


Usnesení č. 2/2011
z jednání Zastupitelstva města Hronova, které se uskutečnilo 27. dubna 2011
od 17,00 hodin v předsálí Sálu Josefa Čapka

Zastupitelstvo města schvaluje: 
1/2 - jako ověřovatele zápisu Mgr. Janu Maslikiewiczovou, MVDr. Tomáše  Strnada - 17  pro, 2 se zdrželi
2/2 – program jednání – 19 pro
3/2 - žádost manželů Jaroslavy a Zdeňka Vítových, o jednorázové doplacení půjčky, poskytnuté Smlouvou o půjčce ze dne 19.07.1999, včetně Dodatku č. 1,  a  to k datu  30.04.2011 v částce Kč 215.678,42 (tzn.  pouze nesplacenou jistinu) – 19 pro
4/2 - uzavření Dodatku č. 3 ke změně zřizovací listiny ze dne 29.10.2008 příspěvkové organizace Domov odpočinku ve stáří "Justynka" se sídlem v Hronově, Komenského náměstí čp. 212, 549 31  Hronov, IČ 62726226, dle přílohy – 19 pro
5/2 - návrh rozpočtových opatření č. 01/2011 dle přílohy – 20 pro
6/2 - prodej pozemku st.p.č. 527 o výměře 20 m2  v k.ú. Zbečník,  za cenu prodeje  Kč 3000,-- paní Petře Maršíkové – 20 pro
7/2 - uzavření smlouvy o uzavření budoucí smlouvy  č. „IV – 12 – 2006894/VB/2“  o zřízení věcného břemene mezi ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín 4, IČ 24729035 (budoucí oprávněný) a Městem Hronov, nám. Čs. armády 5, 549 31 Hronov, IČ 00272680 (budoucí povinný), dle přílohy – 20 pro
8/2 - uzavření dodatku č. D1/11/05 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor ze dne 25. 3. 2004 se Střední školou hotelnictví a podnikání SČMSD Hronov, Čapkova ulice čp. 193 s účinností od 1. 5. 2011 dle přílohy – 20 pro
9/2 - odstranění stavby – rodinný dům č.p. 75, ul. Husova, 549 31 Hronov,  na pozemku st.p.č. 559, k.ú. Hronov  - 20 pro
10/2 - pro záměr prodeje bytového domu č.p. 596, Riegrova ul., Hronov včetně pozemku p.p.č. 327 (zastavěná plocha a nádvoří) v k.ú. Hronov o výměře 616 m2  (dle usnesení ZM č. 1/2011 ze dne 16.2.2011) výchozí cenu záměru prodeje Kč 3 500 000,-- - 12 pro, 5 proti, 3 se zdrželi
11/2 - prohlášení vlastníka budovy č.p. 61 a č.p. 62 na pozemcích st.p.č. 203 a st.p.č. 204 v k.ú. Žabokrky, kterým se vymezují bytové jednotky v domě čp. 61 a    čp. 62 vč. návrhu na vklad vlastnického práva do KN dle tohoto prohlášení (přílohou zápisu) – 19 pro, 1 se zdržel
12/2 - prohlášení vlastníka budovy č.p.314, Nerudova ul. na pozemku p.p.č. 545/1 v k.ú. Hronov, kterým se vymezují bytové jednotky v domě č.p.314 vč. návrhu na vklad vlastnického práva do KN dle tohoto prohlášení (přílohou zápisu) - 19 pro, 1 se zdržel
13/2 - uzavření smlouvy kupní č. 1/OM/10 a smlouvy o zřízení věcného břemene o koupi  pozemku p.p.č. 1195/3 o výměře  59 m2 v k.ú. Žabokrky od paní Dity Felcmanové, za cenu Kč 2360,--, vklad do katastru nemovitostí hradí kupující, daň z převodu nemovitostí hradí prodávající, a  o zřízení věcného břemene mezi vlastníky domu č.p. 53, 54, 55 a 56 v k.ú. Žabokrky (oprávnění) na podzemní odvod odpadních vod na pozemku p.p.č. 1195/3 a  Městem Hronovem, Náměstí Čs. armády 5, 549 31 Hronov, IČ 00272680 (povinný), bezúplatně, dle přílohy - 19 pro, 1 se zdržel
14/2 - schvaluje záměr prodeje pozemku p.p.č. 75/7 o výměře 568 m2 a pozemku p.p.č. 75/9 o výměře 622 m2 v k.ú. Velký Dřevíč. Cena prodeje bude určena znaleckým posudkem – 20 pro
15/2 - uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene číslo smlouvy budoucího povinného 1DHM110031,  mezi Povodím Labe, státní podnik, Víta Nejedlého 951, 500 03 Hradec Králové, IČ 70890005 (budoucí povinný) a Městem Hronov, nám. Čs. armády 5, 549 31 Hronov, IČ 00272680 (budoucí oprávněný). Jedná se o uložení zemního kabelu NN do pozemku p.p.č. 1704/1 v k.ú. Hronov a zajištění přístupu pro opravy, revize a rekonstrukce v rozsahu geometrického plánu pro určení věcného břemene, smlouva přílohou – 20 pro
16/2 - uzavření Smlouvy č. 09039793 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí mezi Státním fondem životního prostředí České republiky a Městem Hronov na akci „Zateplení budov v majetku města Hronova – MŠ Havlíčkova čp. 520 a čp. 656“ dle přílohy – 20 pro

Zastupitelstvo města neschvaluje:
17/2 - záměr prodeje ideální poloviny pozemku p.p.č. 985 o výměře 2555 m2  v k.ú. Velký Dřevíč k užívání jako lesní cesta – 18 pro, 1 proti, 1 se zdržel
18/2 - záměr prodeje pozemku p.p.č. 216 o výměře 234 m2  v k.ú. Hronov – 20 pro
19/2 - ustanovení Výboru pro výchovu, vzdělávání a kulturu – 9 pro,  8 proti, 3 se zdrželi

Zastupitelstvo města bere na vědomí:
20/2 - informace z jednání Rady města Hronova – 19 pro
21/2 - kontrolu plnění nesplněných bodů v Usneseních ZM za rok 2010 – 19 pro
22/2 - kontrolu plnění usnesení ZM č. 1/2011 – 19 pro
23/2 - informaci OM o prodeji domů v majetku města – 20 pro
24/2 - informace o investičních akcích – 20 pro
25/2 - zápis č.2/2011ze schůze kontrolního výboru  dle přílohy – 20 pro
26/2 – obsah sdělení a připomínek vznesených v rámci diskuse

Zastupitelstvo města jmenuje:
27/2 - komisi pro sestavení volebního lístku pro volby do osadních výborů okrajových částí města Hronova ve složení:
Hana Nedvědová – předsedkyně komise
Antonín Hurdálek
Ing. Jiří Kašík – 20 pro
28/2 - komisi pro sečtení výsledků voleb do Osadních výborů okrajových částí města Hronova konaných 30.4.2011 ve složení:
Hana Nedvědová – předsedkyně komise
Antonín Hurdálek
Ing. Jiří Kašík – 20 pro

Zastupitelstvo města pověřuje:
29/2 - starostku města Hanu Nedvědovou zastupováním města Hronova na valné hromadě akciové společnosti Vodovody a kanalizace Náchod, se sídlem v Náchodě, ul. Kladská čp. 1521, která se uskuteční 9. června 2011 – 19 pro, 1 se zdržel

Soubory ke stažení:

Tento text připravil/a: Milena Moravcová Zveřejněno: 09. 05. 2011