živé vysíláníživé vysílání ohlásit závaduohlásit závadu počasí webkamera virtuální prohlídky

Zápis ZM č. 10/2019

z jednání Zastupitelstva města Hronova, které se uskutečnilo dne 11. 12. 2019 od 17:00 hodin v Sále Josefa Čapka

Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 
Tento zápis není doslovným záznamem průběhu jednání.
Zápis zachycuje přítomné osoby, předložené návrhy, výsledky hlasování a přijatá usnesení.

Přítomni: Jan Aulich MBA, Mgr. Věra Bartošová, Martin Čejchan, Jiří Frýba, Ing. Karel Jára, Petr Koleta, Ing. arch Aleš Krtička, Mgr. Olga Líbalová, Mgr. Petr Málek, MUDr. Petr Mihola, Bc. Hana Nedvědová, Mgr. Jana Píčová, Ing. Lukáš Polej, Mgr. Jiří Škop Ph.D., Mgr. Josef Thér, Markéta Umlaufová
Omluveni: Ing. Martin Houštěk, Libor Lelek, Hynek Rožnovský, Mgr. Jan Šnajdr, MUDr. Jan Šnajdr
Jméno zapisovatele: Milena Moravcová
Ověřovatel zápisu: Ing. Karel Jára, Mgr. Jiří Škop, Ph.D.


V úvodu vystoupily s vánočním programem děti z Mateřské školy v Hronově.


1. Slib zastupitele

Dne 11.9.2019 rezignoval na post zastupitele MVDr. Tomáš Strnad, zvolený za politické hnutí Hronovští patrioti. V souladu se zákonem měl na jeho místo jako první náhradník nastoupit Ing. Jaroslav Vít, který dne 16.9.2019 také rezignoval na mandát zastupitele. Dalším náhradníkem tohoto politického hnutí je Ing. arch. Aleš Krtička, který nastupuje na uvolněné místo. Paní Milena Moravcová přečetla slib zastupitele a Ing. arch. Aleš Krtička složil slib.

Pan starosta v úvodu konstatoval, že je zastupitelstvo usnášeníschopné, jednání bylo přítomno 16 členů.

Ověřovateli zápisu byli schváleni Ing. Karel Jára, Mgr. Jiří Škop, Ph.D. - 14 pro, 2 se zdrželi.

Pan starosta upozornil přítomné v souladu s jednacím řádem zastupitelstva města, že bude z jednání bude pořízen zvukový a obrazový záznam a zároveň dochází k online přenosu zasedání prostřednictvím webových stránek.

Jako podklad pro jednání byly zaslány materiály pod číslem 105 až 122 včetně příloh, pozvánka na jednání, odpovědi na dotazy p. Aulicha, žádost Green projektu o vystoupení na dnešním jednání zastupitelstva, situační výkres parkovacích míst v ulici Padolí, výzva k předložení nabídky a uzavřené smlouvy na zpracování žádosti o dotace, zajištění výběrových řízení a dodavatele stavby včetně zajištění administrativy na projekt „Stavební úpravy budovy městského úřadu v Hronově“, návrhy ateliéru Tsunami na rekonstrukci víceúčelového stadionu, vyjádření Mgr. Veselého k otázce náhrady škody spolku Sociální bydlení Hronov, oznámení o převzetí právního zastoupení a stanovisko včetně komunikace se spolkem Sociální bydlení Hronov, výroční zpráva ZUŠ Hronov, výroční zpráva DDM Domino Hronov, materiál od pí. Nedvědové týkající se bytového domu Jungmannova č.p. 107.

Pan starosta se dotazoval na připomínky k návrhu programu. Bc. Nedvědová se ptala, zda je její bod zařazen na programu jednání. Pan starosta odpověděl, že materiál byl zaslán pozdě, a proto nebyl zařazen na program jednání. Může být zařazen na jednání v měsíci únoru 2020.
Poté bylo hlasováno o návrhu programu tak, jak byl zaslán na pozvánce - 16 pro.

Pan starosta upozornil diskutující, pokud chtějí, aby byly jejich připomínky, upozornění či konstatování uvedeny v zápise, nechť to zcela jasně sdělí, aby zapisovatelka mohla jeho vyjádření zaznamenat.

Dále se dotazoval na připomínky k zápisu z jednání zastupitelstva 31.7.2019. Žádné nebyly.


Pan starosta umožnil vystoupit panu Lukáši Novotnému, řediteli společnosti Green project s.r.o., který zastupitele seznámil s celým vývojem kolem realizace revitalizace parku Aloise Jiráska v Hronově. Problematickým bodem byla výroba nosníků na zastřešení amfiteátru, které nešly dle návrhu vyrobit. Bývalým vedením bylo přislíbeno zaslání předávacího protokolu z předání díla dne 16.7.2018, ke kterému nikdy nedošlo. V současné chvíli město Hronov vymáhá po společnosti 3 mil. Kč za nedodržení termínu předání díla, které bude probíhat soudní cestou.


Program jednání:

1. Slib zastupitele

2. Finanční záležitosti
108 - Schválení dodavatele na dodávku komunálního nosiče nářadí s pracovními adaptéry pro celoroční údržbu pro TS
112 - Pravidla rozpočtového provizoria
113 - Zápis č. 3 Finančního výboru Zastupitelstva města Hronova
114 - Návrh rozpočtu města Hronova na rok 2020
115 - Návrh rozpočtu hospodářské činnosti města Hronova na rok 2020
117 - Rozpočtové opatření č. 16/2019/ZM
118 - Rozpočtové opatření č. 15/2019/RM – vzetí na vědomí
122 - Septik Příčnice, ul. Seifertova - vrácení doplatku části vlastníků
 
3. Majetkové záležitosti
105 - Záměr prodeje hrobky č. 58, katolický hřbitov, Hronov
110 - Informace o investičních a dotačních akcích - OM
111 - Uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene, Hronov, Seifertova, ČEZ
116 - Informace o investičních akcích
121 - Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti, optická síť, Rudolf
 
4. Různé
106 - Zápis č. 4/2019 z kontroly Kontrolního výboru Zastupitelstva města Hronova
107 - Územní plán města Hronova
109 - Návrh na ocenění při 22. plese města Hronova
119 - Obecně závazná vyhláška č. 9/2019 o místním poplatku z pobytu
120 - Obecně závazná vyhláška č. 10/2019 o místním poplatku ze psů

 5. Diskuze

 

2. Finanční záležitosti

108 - Schválení dodavatele na dodávku komunálního nosiče nářadí s pracovními adaptéry pro celoroční údržbu pro TS 
Předložený materiál okomentoval pan starosta.
Obor tajemníka předložil zastupitelstvu města ke schválení vybraného dodavatele na dodávku komunálního nosiče nářadí s pracovními adaptéry pro celoroční údržbu pro technické služby s tím, že bude schváleno rozpočtové opatření č. 16/2019/ZM.
K podání nabídek byli osloveni tři účastníci, dva podali nabídku. Kritériem hodnocení byla nejnižší nabídková cena.
Nabídka firmy Daniš Davaztechnik s.r.o., Hulínská 265/30, 750 02 Přerov byla vybrána jako ekonomicky nejvýhodnější.
Celková nabídková cena je ve výši 1 607 455,00 Kč bez DPH
- pracovní stroj 1 376 550,00 Kč,
- čelní kartáč 65 550,00 Kč,
- radlice na sníh 84 455,00 Kč
- sypač 77 900,00 Kč.
Celková nabídková cena včetně DPH je 1 945 020,55 Kč.
Výběr dodavatele projednala na svém jednání dne 27.11. 2019 rada města a doporučila zastupitelstvu města ke schválení.

Návrh usnesení:
108/1 - Schvaluje Zastupitelstvo města schvaluje dodavatele na dodávku komunálního nosiče nářadí s pracovními adaptéry pro celoroční údržbu pro technické služby firmu Daniš Davaztechnik s.r.o., IČ: 28644875, Hulínská 265/30, 750 02 Přerov s nabídkovou cenou 1 607 455,00 Kč bez DPH (1 945 020,55 Kč včetně DPH) s tím, že bude schváleno rozpočtové opatření č. 16/2019/ZM.
Hlasování: Pro: 16 (J. Aulich, V. Bartošová, M. Čejchan, J. Frýba, K. Jára, P. Koleta, A. Krtička, O. Líbalová, P. Málek, P. Mihola, H. Nedvědová, J. Píčová, L. Polej, J. Škop, J. Thér, M. Umlaufová), Proti: 0, Zdrželo se: 0
 

112 - Pravidla rozpočtového provizoria 
Předložený materiál okomentovala Ing. Ivana Stonjeková.
Finanční odbor předložil radě města k projednání pravidla rozpočtového provizoria.
Podle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, § 13, se v případě, že rozpočet nebude schválen před 1. lednem rozpočtového roku, rozpočtové hospodaření územního celku řídí v době do schválení rozpočtu pravidly rozpočtového provizoria. Pravidla rozpočtového provizoria stanoví zastupitelstvo obce.
Pravidla rozpočtového provizoria, schválená na dobu neurčitou, jsou praktickým nástrojem, jak zabezpečit plynulý chod obce v případě, že z jakýchkoliv důvodů nebude před 1. lednem rozpočtového roku schválen rozpočet. Jde o zabezpečení většiny běžných pravidelně se opakujících výdajů, jako jsou např. platy, odměny zastupitelům, odvody, energie, materiál, služby, příspěvky příspěvkovým organizacím, výdaje vyplývající z uzavřených smluv atd.

Pravidla projednala na svém jednání dne 27.11.2019 rada města a doporučila je zastupitelstvu města ke schválení.

Návrh usnesení:
112/1 - Zastupitelstvo města schvaluje tato pravidla rozpočtového provizoria:
Do schválení rozpočtu se hospodaření města řídí posledním upraveným rozpočtem předchozího roku, navíc lze v rámci rozpočtového provizoria:
a) hradit závazky ze smluv uzavřených do 31.12. předchozího roku,
b) zapojit příjmy a realizovat výdaje u projektů (spolu)financovaných z dotace (týká se rovněž dotace na volby),
c) realizovat výdaje na základě finančního vypořádání transferů; vratky a odvody dotací,
d) realizovat výdaje nutné k odvrácení nebo zmírnění škod na majetku či zdraví; výdaje na základě pravomocného rozhodnutí; výdaje u kterých by prodlení způsobilo škodu (např. platba daní, pokut, penále apod.),
e) přijetí a odeslání průtokových dotací příspěvkovým organizacím.
Tato pravidla rozpočtového provizoria se schvalují na dobu neurčitou. Hospodaření se jimi bude řídit vždy do doby schválení rozpočtu, pokud rozpočet nebyl schválen před 1. lednem příslušného roku.
Hlasování: Pro: 16 (J. Aulich, V. Bartošová, M. Čejchan, J. Frýba, K. Jára, P. Koleta, A. Krtička, O. Líbalová, P. Málek, P. Mihola, H. Nedvědová, J. Píčová, L. Polej, J. Škop, J. Thér, M. Umlaufová), Proti: 0, Zdrželo se: 0
Během jednání nikdo nepřišel/neodešel.
 

113 - Zápis č. 3 Finančního výboru Zastupitelstva města Hronova 
Předseda finančního výboru Ing. Lukáš Polej předložil členům zastupitelstva Zápis finančního výboru č. 3, ve kterém doporučuje zastupitelstvu města schválit rozpočet města Hronova na rok 2020.


114 - Návrh rozpočtu města Hronova na rok 2020 
Předložený materiál okomentovala Ing. Ivana Stonjeková.
Finanční odbor předložil k projednání návrh rozpočtu města Hronova na rok 2020 dle přílohy.
Návrh rozpočtu je zpracován na straně příjmů i výdajů na základě známých nebo očekávatelných skutečností. Je zapojen přebytek hospodaření za rok 2019 ve výši 5 mil. Kč, což je reálně očekávatelná částka. Pokud bude skutečný přebytek hospodaření vyšší, jeho zapojení do rozpočtu bude řešeno rozpočtovým opatřením v roce 2020. Dále je zapojeno čerpání revolvingového úvěru ve výši 6,7 mil. Kč, což je výše očekávaných dotací na projekty Rozvoj pečovatelské služby Hronov (dotace max. 520 tis. Kč) a Zvýšení odolnosti hasičské zbrojnice JSDH Hronov (dotace max. 6.250 tis. Kč). Návrh rozpočtu je zpracován na úrovni závazných ukazatelů.
Pro zajištění informovanosti při projednávání návrhu rozpočtu je konkretizace daňových položek a položek u jednotlivých paragrafů uvedena v informativním rozpisu návrhu rozpočtu.

Návrh rozpočtu projednala na svém jednání dne 27.11.2019 rada města a doporučila jej zastupitelstvu ke schválení. Návrh rozpočtu byl 27.11.2019 projednán také finančním výborem, který jej rovněž doporučil ke schválení.

V návrhu rozpočtu, který je předkládán zastupitelstvu města ke schválení, je oproti tomu, který byl předložen radě města a finančnímu výboru, změna obsahu v tom, že do něj byla přidána částka na vypracování projektové dokumentace na stavební úpravy Jiráskova divadla ve výši 925.000,00 Kč. Tato částka byla obsažena již v upraveném rozpočtu na rok 2019, nebude však letos uhrazena, ale předpokládá se její uhrazení v začátku roku 2020.

Návrh usnesení:
114/1 - Zastupitelstvo města schvaluje rozpočet města Hronova na rok 2020.
Hlasování: Pro: 15 (V. Bartošová, M. Čejchan, J. Frýba, K. Jára, P. Koleta, A. Krtička, O. Líbalová, P. Málek, P. Mihola, H. Nedvědová, J. Píčová, L. Polej, J. Škop, J. Thér, M. Umlaufová), Proti: 0, Zdrželo se: 1 (J. Aulich)
 

115 - Návrh rozpočtu hospodářské činnosti města Hronova na rok 2020 
Předložený materiál okomentovala Ing. Ivana Stonjeková.
Finanční odbor předložil k projednání návrh rozpočtu hospodářské činnosti města Hronova na rok 2020 dle přílohy.
Konkretizace některých částek:
Autokemp Velký Dřevíč - účet 511 - opravy a udržování 330.000 Kč
•    oprava bazénu - cca 300.000 Kč
•    malování chatek, nátěry obložení, nátěry okapů, oprava asfaltových povrchů - cca 30.000 Kč
V ostatních případech obsahuje návrh rozpočtu běžné nutné provozní výdaje na jednotlivé činnosti.
Výnosy jsou stanoveny na základě skutečností minulých let a odhadu očekávaného vývoje, u pronájmu pozemků dle uzavřených smluv.
Návrh rozpočtu hospodářské činnosti projednala na svém jednání dne 27.11.2019 rada města a doporučila jej zastupitelstvu ke schválení. Návrh rozpočtu byl 27.11.2019 projednán rovněž finančním výborem.

Návrh usnesení:
115/1 - Zastupitelstvo města Hronova schvaluje rozpočet hospodářské činnosti města Hronova na rok 2020.
Hlasování: Pro: 15 (J. Aulich, V. Bartošová, M. Čejchan, J. Frýba, K. Jára, P. Koleta, A. Krtička, O. Líbalová, P. Málek, P. Mihola, H. Nedvědová, J. Píčová, J. Škop, J. Thér, M. Umlaufová), Proti: 0, Zdrželo se: 0
Během jednání odešli: Ing. Lukáš Polej
 

117 - Rozpočtové opatření č. 16/2019/ZM 
Předložený materiál okomentovala Ing. Ivana Stonjeková.
Finanční odbor předložil zastupitelstvu města k projednání návrh rozpočtového opatření č. 16/2019/ZM dle přílohy, jehož schválení náleží zastupitelstvu města.

Návrh usnesení:
117/1 - Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtové opatření č. 16/2019/ZM.
Hlasování: Pro: 15 (J. Aulich, V. Bartošová, M. Čejchan, J. Frýba, K. Jára, P. Koleta, A. Krtička, O. Líbalová, P. Málek, P. Mihola, H. Nedvědová, J. Píčová, J. Škop, J. Thér, M. Umlaufová), Proti: 0, Zdrželo se: 0
Během jednání odešli: Ing. Lukáš Polej
 

118 - Rozpočtové opatření č. 15/2019/RM – vzetí na vědomí 
S předloženým materiálem zastupitele seznámila Ing. Ivana Stonjeková.
Zastupitelstvo města na svém jednání dne 22.04.2015 nadelegovalo pravomoc k provádění rozpočtových opatření na radu města, a to do výše Kč 500.000,00 včetně na jeden paragraf, případně na jednu položku v příjmech, na jeden paragraf ve výdajích, v rámci jednoho rozpočtového opatření s tím, že budou vždy na nejbližším jednání zastupitelstva předložena ke vzetí na vědomí (Usnesení č. 2/2015, bod 15/2).
Finanční odbor proto předložil zastupitelstvu města ke vzetí na vědomí rozpočtové opatření č. 15/2019/RM, které bylo schváleno radou města 30.10.2019, Usnesení č. 23/2019.


122 - Septik Příčnice, ul. Seifertova - vrácení doplatku části vlastníků 
Předložený materiál okomentoval pan starosta.
Město Hronov zajistilo na přelomu let 2016 a 2017 z rozhodnutí vedení města nápravu havarijního stavu septiku a kanalizačního potrubí sloužícího pro odvod odpadních vod a zbudovaného na pozemkových parcelách č. 959/4, 960/2 a 1638/1, k. ú. Hronov (ul. Seifertova). S vlastníky napojených řadových domů byla dohodnuta záloha na úhradu nákladů ve výši 3.000 Kč s tím, že skutečné náklady budou následně vyúčtovány a (předpokládaný) přeplatek jim bude vrácen. Rozsah provedených prací byl nakonec takový, že celkové náklady při rozpočítání na 1 řadový dům činily částku 7.203 Kč. Pouze část vlastníků doplatek ve výši 4.203 Kč, o kterém nebylo předtím nic zvlášť ujednáno, na základě městem vystavené faktury dobrovolně uhradila. Ostatní tuto platbu odmítli i přes jednání, kde jim byly důsledně vysvětlovány veškeré souvislosti. Chybějící ujednání k doplatku nicméně staví město do pozice, že není reálně možné od ostatních vlastníků danou částku soudně vymáhat (samo vedení soudního sporu o plnění v obdobné výši je přitom obecně co do efektivnosti poněkud diskutabilní). V takové situaci se jeví jako nespravedlivé, aby ti vlastníci, kteří dobrovolně provedli úhradu doplatku, byli znevýhodněni vůči těm, kteří úhradu odmítají, byť provedené práce jim byly též ku prospěchu.
Na základě shromážděných podkladů bylo dále možné učinit závěr, že vlastníkem předmětného septiku, který měl vše řádně zajišťovat a v jehož zájmu tedy byly předmětné práce primárně provedeny, bylo v době provedené sanace Stavební bytové družstvo Náchod. Město Hronov se proto na SBD obrátilo s výzvou k součinnosti při uzavření celé věci a vyrovnání všech nákladů. Reakce SBD však byla negativní s tím, že údajně vlastníkem septiku nikdy nebylo.
Bude-li zastupitelstvo města souhlasit s navrácením doplatků těm vlastníkům, kteří jejich úhradu provedli, bude činit dosud městu nekompenzovaný náklad částku 155.516 Kč. Jako jedinou možnou cestou, jak potenciálně tyto finance získat zpět do rozpočtu města, se jeví soudní spor s SBD. V případě neuhrazení pak bude nutné řešit případnou odpovědnost těch osob, které o dané sanaci za město rozhodly.
 
Návrh usnesení:
122/1 - Zastupitelstvo města schvaluje vrácení částky 4.203,00 Kč těm osobám, které provedly úhradu za havarijní opravu septiku dle vystavené faktury, a to v počtu 10 případů a stornování požadavku na zaplacení uvedené částky v ostatních 27 případech, dle přílohy k tomuto usnesení.
Hlasování: Pro: 13 (V. Bartošová, M. Čejchan, J. Frýba, K. Jára, P. Koleta, A. Krtička, O. Líbalová, P. Málek, P. Mihola, L. Polej, J. Škop, J. Thér, M. Umlaufová), Proti: 2 (J. Aulich, H. Nedvědová), Zdrželo se: 1 (J. Píčová)

122/2 - Zastupitelstvo města schvaluje uplatnění požadavku vůči Stavebnímu bytovému družstvu Náchod na spoluúčast na úhradě nákladů na odstranění septiku SM 10 na pozemkových parcelách číslo 959/4, 960/2 a 1638/1, k. ú. Hronov, včetně potřebných terénních úprav, v částce 155.516,00 Kč ve formě předžalobní výzvy a případně též ve formě žaloby podané k Okresnímu soudu v Náchodě.
Hlasování: Pro: 14 (J. Aulich, V. Bartošová, M. Čejchan, J. Frýba, K. Jára, P. Koleta, A. Krtička, O. Líbalová, P. Málek, P. Mihola, L. Polej, J. Škop, J. Thér, M. Umlaufová), Proti: 1 (H. Nedvědová), Zdrželo se: 1 (J. Píčová)

2. Majetkové záležitosti


105 - Záměr prodeje hrobky č. 58, katolický hřbitov, Hronov 
Předložený materiál okomentovala Ing. Lenka Vítová.
Odboru majetek byla doručena žádost o koupi stavby občanské vybavenosti - hrobky o rozměrech 1,95 m x 3,70 m na hrobovém místě č. 58 (historické číslování č. 56), sektor VII, katolický hřbitov, Hronov.
Hrobka je ve vlastnictví města Hronova a vykoupil ji MěNV v r. 1980 za 8 000 Kč. Patřila rodině Smetanových.
Bylo zadáno vypracování odhadu ceny hrobky (p. Fridrich, p. Smutný).
Odhad ceny stávající hrobky se pohybuje v rozmezí 25 000 Kč až 35 000 Kč. Cena nové hrobky se pohybuje v rozmezí 35 000 až 90 000 Kč. Záleží na velikosti hrobky a použitém materiálu (vyzdění, zákryt, pomník, …).
V případě, že hrobka nadále zůstane ve vlastnictví města, čekala by nás v budoucnu minimálně oprava vyzdění (3-5 cihelných řad), nový věnec, nové zakrytí.
Pozemek p. č. 1113 v k. ú. Hronov pod hrobkou zůstává i nadále v majetku města.
Hrobka je prázdná, bez kosterních ostatků.
 
Usnesení rady města č. 24/2019 ze dne 13.11.2019:
Rada města doporučuje schválit záměr prodeje.

Návrh usnesení:
105/1 - Zastupitelstvo města schvaluje záměr prodeje stavby občanské vybavenosti – hrobky o rozměrech 1,95 m x 3,70 m na hrobovém místě č. 58, sektor VII, katolický hřbitov, Hronov nacházející se na pozemku p. č. 1113 v k. ú. Hronov. Výchozí cena záměru prodeje je 35 000 Kč.
Hlasování: Pro: 15 (J. Aulich, V. Bartošová, M. Čejchan, J. Frýba, K. Jára, P. Koleta, A. Krtička, O. Líbalová, P. Málek, P. Mihola, J. Píčová, L. Polej, J. Škop, J. Thér, M. Umlaufová), Proti: 0, Zdrželo se: 0
Během jednání odešli: Bc. Hana Nedvědová
 

110 - Informace o investičních a dotačních akcích - OM 
S předloženým materiálem zastupitele seznámila Ing. Lenka Vítová.
Odbor majetek předložil zastupitelstvu města informaci o investičních a dotačních akcích:

Rekonstrukce odborných učeben v ZŠ a MŠ Hronov (náměstí Čs. armády 15, Hronov)
Projekt „Rekonstrukce odborných učeben v ZŠ a MŠ Hronov“ je spolufinancován
z Evropské unie - Integrovaného regionálního operačního programu.
Reg. č. projektu: CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0009052
Cílem projektu je rozvoj klíčových kompetencí v oblasti přírodních věd a komunikace v cizích jazycích. Projekt řeší stavební úpravy stávající jazykové učebny a vybudování polytechnické učebny pro výuku přírodovědných předmětů a polytechnickou výchovu. Obě učebny jsou situovány v přízemí školy. Bezbariérový přístup do objektu bude zajištěn zadním vstupem do školy, instalována bude odnímatelná bezbariérová rampa a bezbariérový přístup do odborných učeben bude dále zajištěn schodolezem. Součástí stavebních úprav je i vybudování bezbariérového sociálního zařízení v přízemí školy. Do učeben bude rovněž pořízeno nové vybavení.
Práce jsou dokončeny.
Na uvedenou akci město obdrželo dotaci z Integrovaného regionálního operačního programu ve výši 1 850 528,63 Kč.

Modernizace odborných učeben DDM Domino Hronov (Komenského nám. čp. 8)
Projekt „Modernizace odborných učeben DDM Domino Hronov“ je spolufinancován z Evropské unie - Integrovaného regionálního operačního programu.
Reg. č. projektu: CZ 06.4.59/0.0/0.0/16_075/0011282
Cílem stavebních úprav je rekonstrukce prostor bývalého bytu v 1. NP pro potřeby DDM Domino Hronov. Předmětem projektu je rekonstrukce a vybavení řemeslné dílny (polytechnické učebny), souvisejících prostor (sociální zařízení, zázemí pro vzdělávací personál) a dovybavení učebny digitálních technologií pro zájmové, neformální a celoživotní vzdělávání žáků. Termín realizace projektu 31.12.2019.
Proběhlo výběrové řízení na dodavatele stavebních prací.
Dodavatel stavebních prací: DELTA Velké Poříčí s.r.o.
Technický dozor investora: Ing. Miroslav Kováč
 Projektant: S atelier s.r.o.
Termín realizace stavebních prací: srpen 2019 – listopad 2019
Cena stavebních prací: 1 037 205,94 Kč bez DPH, 1 255 018,94 Kč vč. DPH
S dodavatelem stavebních prací byl uzavřen Dodatek č. 1 ke SoD. Dodatek se týká méněprací, které vznikly na stavbě – nebyl instalováno jedno světlo v ředitelně.
Uvedeným dodatkem došlo ke snížení ceny o 600 Kč bez DPH (726 Kč vč. DPH).
Předání díla: 5.11.2019
Konečná cena stavebních prací: 1 036 605,94 Kč bez DPH, 1 254 293,18 Kč vč. DPH.
Práce jsou dokončeny.
Na uvedenou akci město obdrží dotaci z Integrovaného regionálního operačního programu ve výši 799 000 Kč.

Stavební úpravy pro pečovatelskou službu Kalinův dům, Hronov
Jedná se o stavební úpravy stávajících prostor v 1. NP Kalinova domu, které v současné době slouží sociálnímu odboru města. Po provedených stavebních úpravách budou prostory sloužit hlavně pečovatelské službě a také sociálnímu odboru města.
Místo realizace: Kalinův dům, Na Drahách 924, Hronov
Dodavatel stavebních prací: MYŠKA STAVBY s.r.o., Teplice nad Metují
Technický dozor investora: Ing. Miroslav Kováč, Ing. Karel Jára
Projektant: Ing. Jana Podstatová
Termín realizace stavebních prací: 16. 9. 2019. 13.12.2019
Cena stavebních prací: 1 426 668,08 Kč bez DPH, 1 726 268,38 Kč vč. DPH
Na uvedenou akci město nežádalo o dotaci.
Stavební práce probíhají.


111 - Uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene, Hronov, Seifertova, ČEZ 
Předložený materiál okomentovala Ing. Bronislava Havelková.
Společnost CITRON GROUP ELEKTRO, s.r.o., Radvanice 45, 542 12 Radvanice, předložila návrh smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti pro ČEZ Distribuci, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín 4, a obrací se na město Hronov s žádostí o podepsání „Smlouvy o zřízení věcného břemene- služebnosti č. IV-12-2018695/VB/2, název stavby: „Hronov, Seifertova – knn p. č. 1409/2“. Rozsah věcného břemene je vyznačený v situaci 4 bm kabelového vedení na pozemku města parc. č. 1669/1), jedná se o připojení nového odběrného místa pro pozemek parc. č. 1409/2. Povrch pozemku – zatravněný a částečně nezpevněná účelová komunikace. Smlouva je v souladu se smlouvou o smlouvě budoucí ze dne 25.4.2019.
Věcné břemeno je zřizováno za jednorázovou úhradu ve výši 10.000 Kč + DPH.
Ocenění věcného břemene odpovídá současnému schválenému ceníku.
OM doporučuje ke schválení.
Usnesení rady města č. 24/2019 ze dne 13.11.2019, bod 2/24/27/1
Rada města schválila uzavření smlouvy.
 
Návrh usnesení:
111/1 - Zastupitelstvo města schvaluje uzavření „Smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti č. IV-12-2018695/VB/2“, název stavby: „Hronov, Seifertova – knn p. č. 1409/2“ mezi ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín 4, IČ 24729035, zastoupenou CITRON GROUP ELEKTRO, s.r.o., Radvanice 45, 542 12 Radvanice v Čechách, IČ 26012138 (oprávněná) a Městem Hronovem, nám. Čs. armády 5, 549 31 Hronov, IČ 00272680 (povinná).
Hlasování: Pro: 16 (J. Aulich, V. Bartošová, M. Čejchan, J. Frýba, K. Jára, P. Koleta, A. Krtička, O. Líbalová, P. Málek, P. Mihola, H. Nedvědová, J. Píčová, L. Polej, J. Škop, J. Thér, M. Umlaufová), Proti: 0, Zdrželo se: 0
Během jednání přišli: Bc. Hana Nedvědová

116 - Informace o investičních akcích 
1. Rekonstrukce komunikace Červená ulice ve Velkém Dřevíči
Stavba je dokončená.

2. Zvýšení odolnosti hasičské zbrojnice JSDH Hronov (čp. 120 ve dvoře MěÚ)
Na základě doporučení stavební komise města bylo svoláno jednání ohledně možných změn v dispozičním řešení interiéru hasičské zbrojnice. Na počátečním jednání dne 18.09.2019 se zúčastnili zástupci města, projektanta, spol Grantis Consulting a SDH města Hronova. Navrhované změny spočívají ve změně vnitřní dispozice tak, aby se zvětšila místnost šatna na úkor zmenšených soc. zřízení. Projektantka Ing. Macháňová zapracovala navrhované změny v dispozici a na následných jednáních byly upřesněny. Na posledním jednání dne 11.10.2019 za účasti i dodavatele a starosty města, p. Černý zkonstatoval, že navržené změny jsou proveditelné a také obhájitelné na řídícím orgánu IROP. Upozornil však, že navržené změny by v rozpočtu neměly přesáhnout 10 % v absolutní hodnotě. V následné diskusi dodavatele a projektanta bylo konstatováno, že změny nepřekročí 10 %. V pondělí 21.10.2019 p. Černý potvrdil souhlas z IROPu s navrhovanou změnou (po konzultaci s Mgr. Majerovou, manažerkou nám přidělenou z IROPu).
Byl vydán právní akt.

3. Projektová dokumentace ul. Padolí
V měsíci červnu byla odevzdána projektová studie na akci „Rekonstrukce komunikace a chodníkových těles ul. Padolí, Hronov“. Studie byla zpracována společnosti Obchodní projekt Hradec Králové a byla odevzdaná ve dvou variantách. Stavební komise na svém jednání doporučila pokračovat v dalším stupni PD ve variantě V3.
29.09.2019 proběhlo jednání se zástupcem města a projektantem, kde bylo rozhodnuto, že se doprojektuje dešťová kanalizace v celé ulici. Projektant zpracuje návrh ve dvou variantách – vyústění do dešťové kanalizace v areálu WIKOV a varianta 2 vyústění na opačném konci do vodoteče Metuje. Následně budou varianty projednány na VaK Náchod a bude vybrána ta, na které se bude pokračovat v projektu na SP.
V pondělí 25.11.2019 se konala schůzka na VAKu za účasti ředitele, vedoucí projekce Ing. Chobotské, projektanta Ing. Balcara a zástupců města Ing. Kováče a Ing. Járy. Byl dohodnut další postup v projektu a bylo dohodnuto odvedení dešťových vod do Zbečnického potoka u Černé cesty.

 4. Modernizace a dostavba sběrného dvora Hronov
Vzhledem k vyhlášené výzvě, a tedy možnosti žádat o dotaci, zpracovali Ing. Kováč a Bc. Mazurek projektovou studii na modernizaci a dostavbu sběrného dvora v Hronově. V návrhu je uvažováno s vybudováním betonových boxů na uskladnění sypkých materiálů, stavební sutě a větví. Dále se ve studii uvažuje s postavením otevřeného ocelového přístřešku o rozměrech 6 x 24 m pro garážování vozidel a malé mechanizace. Studie i s textovou částí byla dne 21.10.2019 odeslána k vyjádření na Povodí Labe.
Povodí Labe vydalo souhlasné stanovisko s podmínkami, které je potřeba v projektové dokumentaci dodržet.121 - Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti, optická síť, Rudolf 
Předložený materiál okomentovala Ing. Bronislava Havelková.
Ing. Ladislav Rudolf, Bukovice 5, 549 54 Police nad Metují, podal žádost o souhlas se stavbou. Město Hronov požaduje uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě a o právu provést stavbu. Jedná se o akci „OPTICKÁ SÍŤ rudolf-net.cz VELKÉ POŘÍČÍ – HRONOV – II/303“. Pro realizaci byl zvolen optický vláknový kabel Multi loose tube pro zafukování do mikrotrubiček. Jedná se o podzemní sdělovací optické kabelové vedení. V první fázi se provede položení chrániček pomocí trubek Kopoflex 70. Poté bude provedeno „zafouknutí“ jednotlivých optických kabelů. Celková délka kabelového vedení stavby bude 4100 m. Zahájení stavby dle rekonstrukce komunikace II/303, nejzazší termín bude nejpozději s dokončením plánované opravy komunikace.
 
18.3.2019 proběhla koordinační schůzka ve Velkém Poříčí za účasti žadatelů o uložení optických sítí.
 
Byla připravena smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene, kterou zkontroloval a doplnil právník – pro již dříve uzavřenou smlouvu s investorem Ing. Kadaníkem, která byla použita i pro pana Rudolfa.
 
Na doporučení právníka bude zveřejněn záměr uzavření smlouvy.

Návrh usnesení:
121/1 - Zastupitelstvo města schvaluje znění smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sít, o právu provést stavbu „OPTICKÁ SÍŤ rudolf-net.cz VELKÉ POŘÍČÍ – HRONOV – II/303“ s Ing. Ladislavem Rudolfem, Bukovice 5, 549 54 Police nad Metují, IČ: 72807121.
Hlasování: Pro: 16 (J. Aulich, V. Bartošová, M. Čejchan, J. Frýba, K. Jára, P. Koleta, A. Krtička, O. Líbalová, P. Málek, P. Mihola, H. Nedvědová, J. Píčová, L. Polej, J. Škop, J. Thér, M. Umlaufová), Proti: 0, Zdrželo se: 0
 
121/2 - Zastupitelstvo města ukládá radě města, aby po uplynutí 15 denní lhůty vyvěšení záměru schválila smlouvu v tomto znění.
Hlasování: Pro: 16 (J. Aulich, V. Bartošová, M. Čejchan, J. Frýba, K. Jára, P. Koleta, A. Krtička, O. Líbalová, P. Málek, P. Mihola, H. Nedvědová, J. Píčová, L. Polej, J. Škop, J. Thér, M. Umlaufová), Proti: 0, Zdrželo se: 0


4. Různé


106 - Zápis č. 4/2019 z kontroly Kontrolního výboru Zastupitelstva města Hronova 
Předseda kontrolního výboru Mgr. Josef Thér předložil zastupitelům zápis č. 4/2019


107 - Územní plán města Hronova 
Předložený materiál okomentoval Ing. Václav Soukup.
Město Hronov má nyní v platnosti územní plán, který byl schválen ZM Hronov dne 26.10.2005 usnesením č. 6/2005 bod 24/6, který nabyl účinnosti 1.1.2006. Dále má město Hronov změnu č. 1 územního plánu, která nabyla účinnosti dne 5.5.2012.

Po schválení těchto dvou územně plánovacích dokumentací byly na město Hronov, odbor výstavby doručeny tyto žádosti o změnu územního plánu města Hronova:
1) Žádost ze dne 22.11.2013, o změnu části pozemku p. p. č. 591/2 v k. ú. Rokytník ze zatravněné plochy na smíšené území venkovské.
2) Žádost ze dne 20.12.2013, o změnu pozemku p. p. č. 246/1 v k. ú. Zbečník z občanské vybavenosti na smíšené území venkovské.
3) Žádost ze dne 28.11.2013, o změnu pozemku p. p. č. 439/5 v k. ú. Zbečník ze zemědělsky obhospodařovaných ploch na smíšené území venkovské.
4) Žádost ze dne 21.01.2015, o změnu pozemku p. p. č. 803/3 v k. ú. Zbečník ze zatravněných ploch na území bydlení venkovského typu.
5) Žádost ze dne 22.6.2015, o změnu pozemku p. p. č. 1574/1 v k. ú. Hronov ze zemědělsky obhospodařovaných ploch na území bydlení městského typu nízkopodlažní.
6) Žádost ze dne 01.07. 2017, o změnu pozemku st. p. č. 262 v k. ú. Hronov ze smíšeného území městského – vícepodlažní na smíšené území městské – nízkopodlažní.
7) Žádost ze dne 30.05.2017, o změnu pozemku části pozemku p. p. č. 631/1 v k. ú. Rokytník ze zemědělsky obhospodařovaných ploch na smíšené území venkovské.
8) Žádost ze dne 07.09.2017, o změnu pozemku p. p. č. 1054 v k. ú. Žabokrky ze zatravněných ploch na smíšené území venkovské.
9) Žádost ze dne 08.11.2017, o změnu pozemků p. p. č. 667/2, 668/2 a p. p. č. 671/2 v k. ú. Rokytník ze zatravněných ploch na smíšené území venkovské.
10) Žádost ze dne 23.04.2018, o změně pozemku p. p. č. 1332 v k. ú. Hronov ze zatravněných ploch na území bydlení městského typu - nízkopodlažní.
11) Žádost ze dne 31.10.2018, o změnu pozemků p. p. č. 159/1, 159/3, 158/1, 158/2 a p. p. č. 159/2 v k. ú. Zbečník ze zatravněných ploch na smíšené území venkovské.
12) Žádost ze dne 04.12.2018, o změnu části pozemku p. p. č. 1211/1 v k. ú. Zbečník ze zahrad na území bydlení městského typu – nízkopodlažní.
13) Žádost ze dne 29.05.2019, o změnu pozemku st. p. č. 526/1 v k. ú. Hronov ze zeleně na území bydlení městského typu – nízkopodlažní.
14) Žádost ze dne 24.06.2019, kterou podala společnost ALKALIS Senior Rezidence, se sídlem Na Chocholouši 409, 549 31 Hronov o změnu pozemku st. p. č. 1582/9 v k. ú. Hronov z občanské vybavenosti na smíšené území městské - vícepodlažní.
15) Žádost ze dne 06.08.2019, o změnu pozemku p. p. č. 1131/3 v k. ú. Žabokrky ze zatravněných ploch na území bydlení městského typu nízkopodlažní.
16) Žádost ze dne 15.04. 2019, o změnu pozemku p. p. č. 218/2 v k. ú. Velký Dřevíč ze zahrad na území městského typu nízkopodlažní.
17) Žádost ze dne 02.10.2019, o změnu pozemku p. p. č. 170/3 v k. ú. Rokytník ze zahrady na smíšené území venkovské.
18) Žádost ze dne 02.10.2019, o změnu pozemku p. p. č. 471/1 v k. ú. Zbečník ze zatravněných ploch na smíšené území venkovské.
19) Žádost ze dne 15.10.2019, o změnu pozemků p. p. č. 1159/3, 1137/1 a p. p. č. 1137/2 v k. ú. Zbečník z plochy lesů na území bydlení městského typu – nízkopodlažní.
20) Žádost ze dne 24.10.2019, o změnu pozemků p. p. č. 1479/1, 1479/5 a p. p. č. 1479/6 v k. ú. Hronov ze zatravněných ploch na smíšené území venkovské.
 
Dne 22.04.2015 pod bodem č. 36 ZM schválilo pořízení územního plánu města Hronov. V souladu s § 44 písm. a) stavebního zákona a v souladu s § 84 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích.
Stavební zákon prošel novelizací pod č. 225/2017 Sb., která nabyla účinnosti dne 1.1.2018 z tohoto důvodu stavební úřad doporučuje ZM schválit pořízení územního plánu města Hronova.

Návrh usnesení:
107/1 - Zastupitelstvo města schvaluje pořízení územního plánu města Hronova.
Hlasování: Pro: 16 (J. Aulich, V. Bartošová, M. Čejchan, J. Frýba, K. Jára, P. Koleta, A. Krtička, O. Líbalová, P. Málek, P. Mihola, H. Nedvědová, J. Píčová, L. Polej, J. Škop, J. Thér, M. Umlaufová), Proti: 0, Zdrželo se: 0
 
107/2 - Zastupitelstvo města schvaluje zařazení 20 požadovaných změn do pořizovaného územního plánu města Hronova.
Hlasování: Pro: 15 (J. Aulich, V. Bartošová, M. Čejchan, J. Frýba, K. Jára, P. Koleta, A. Krtička, O. Líbalová, P. Málek, P. Mihola, H. Nedvědová, J. Píčová, L. Polej, J. Thér, M. Umlaufová), Proti: 0, Zdrželo se: 1 (J. Škop)
 

109 - Návrh na ocenění při 22. plese města Hronova 
Předložený materiál okomentoval pan starosta.
Dne 25. 1. 2018 se uskuteční 22. ples města Hronova. Součástí plesu bude také ocenění jednotlivců za dlouhodobou, případně celoživotní práci pro město Hronov i jeho občany.

Podány byly tyto návrhy na ocenění:
1. paní Eva Faltusová u příležitosti životního jubilea za dlouholetou práci pro hronovský sport, organizaci kondičního a zdravotního cvičení zejména pro skupiny žen a dívek
2. paní Dagmar Kolínová u příležitosti životního jubilea za dlouholetou a obětavou práci pro hronovskou kulturu
3. paní Jiřina Voltrová za vzdělávání hronovských dětí a mládeže, a to především v předškolním a volnočasovém školství v oblasti dramatiky a hudby
4. paní Zuzana Meierová Genrtová za obětavou práci pro hronovský veřejný, kulturní a společenský život, za práci s mládeží i přípravu kulturních akcí ve spojení s autorskou tvorbou amatérských tvůrců

Návrh usnesení:
109/1 - Zastupitelstvo města schvaluje, aby se hlasovalo jednotlivě o každém navrženém kandidátovi na ocenění.
Hlasování: Pro: 2 (H. Nedvědová, L. Polej), Proti: 13 (J. Aulich, V. Bartošová, M. Čejchan, J. Frýba, K. Jára, P. Koleta, A. Krtička, O. Líbalová, P. Málek, P. Mihola, J. Píčová, J. Škop, M. Umlaufová), Zdrželo se: 0
Během jednání odešli: Mgr. Josef Thér
 
109/2 - Zastupitelstvo města schvaluje udělení ocenění na 22. plese města Hronova
- paní Evě Faltusové u příležitosti životního jubilea za dlouholetou práci pro hronovský sport, organizaci kondičního a zdravotního cvičení zejména pro skupiny žen a dívek,
- paní Dagmar Kolínové u příležitosti životního jubilea za dlouholetou a obětavou práci pro hronovskou kulturu,
- paní Jiřině Voltrové za vzdělávání hronovských dětí a mládeže, a to především v předškolním a volnočasovém školství v oblasti dramatiky a hudby,
- paní Zuzaně Meierové Genrtové za obětavou práci pro hronovský veřejný, kulturní a společenský život, za práci s mládeží i přípravu kulturních akcí ve spojení s autorskou tvorbou amatérských tvůrců,
- rodiny Martinových ze Ždárek za dlouholetou každoroční organizaci tříkrálové sbírky na území města Hronova.
Hlasování: Pro: 14 (J. Aulich, V. Bartošová, M. Čejchan, J. Frýba, K. Jára, P. Koleta, A. Krtička, O. Líbalová, P. Málek, P. Mihola, J. Píčová, L. Polej, J. Škop, M. Umlaufová), Proti: 0, Zdrželo se: 1 (H. Nedvědová)
Během jednání odešli: Mgr. Josef Thér
 

119 - Obecně závazná vyhláška č. 9/2019 o místním poplatku z pobytu 
Předložený materiál okomentovala paní místostarostka.
Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR schválila 15. října 2019 novelu zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích. Předmětnou změnou dochází výrazným změnám zákona o místních poplatcích. Výše uvedená skutečnost vedla k nutnosti upravit a zrušit některé vyhlášky. V našem případě se to týká vyhlášky o místním poplatku ze psů, vyhlášky o poplatku z ubytovací kapacity a místním poplatku za lázeňský a rekreační pobyt. Obě posledně jmenované vyhlášky se ruší a nově se zavádí vyhláška o místním poplatku z pobytu.

Návrh usnesení:
119/1 - Zastupitelstvo města vydává Obecně závaznou vyhlášku č. 9/2019, o místním poplatku z pobytu.
Hlasování: Pro: 16 (J. Aulich, V. Bartošová, M. Čejchan, J. Frýba, K. Jára, P. Koleta, A. Krtička, O. Líbalová, P. Málek, P. Mihola, H. Nedvědová, J. Píčová, L. Polej, J. Škop, J. Thér, M. Umlaufová), Proti: 0, Zdrželo se: 0
 

120 - Obecně závazná vyhláška č. 10/2019 o místním poplatku ze psů 
Předložený materiál okomentovala paní místostarostka.
Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky schválila dne 15. října 2019 novelu zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích. Předmětnou novelou dochází k výrazným změnám zákona o místních poplatcích. Výše uvedená skutečnost se pak promítá do nutnosti zrušení či úprav stávajících obecně závazných vyhlášek o místních poplatcích, v našem případě OZV o místním poplatku ze psů tak, aby s účinností od 1. ledna 2020 odpovídaly změněnému znění zákona o místních poplatcích.

Návrh usnesení:
120/1 - Zastupitelstvo města vydává Obecně závaznou vyhlášku č. 10/2019 o místním poplatku ze psů.
Hlasování: Pro: 16 (J. Aulich, V. Bartošová, M. Čejchan, J. Frýba, K. Jára, P. Koleta, A. Krtička, O. Líbalová, P. Málek, P. Mihola, H. Nedvědová, J. Píčová, L. Polej, J. Škop, J. Thér, M. Umlaufová), Proti: 0, Zdrželo se: 0

5. Diskuze


Termíny jednání zastupitelstva města v I. pololetí roku 2020 - 26.2., 22.4. a 17.6.2020.

Bc. Hana Nedvědová se dotazovala, co bude předmětem studie odkanalizování místních částí Velký Dřevíč, Rokytník a Žabokrky. Požádala Ing. Karla Járu o zaslání materiálu.

Bc. Hana Nedvědová požádala o přípravu materiálu do únorového zastupitelstva - přehled všech podaných žádostí o dotaci za rok 2019, jaké město podávalo, do jakého titulu, kdo je zpracovával, za jaké peníze a jak byli úspěšní.

Ing. arch. Aleš Krtička požádal o možnost prezentace 2 velkých akcí, které se připravují, tj. rekonstrukce městského úřadu a rekonstrukce fotbalového stadionu.

Všichni si vzájemně popřáli krásné svátky vánoční, hodně zdraví a štěstí v novém roce.

Josef Vítek, předseda osadního výboru Malé Čermné poděkoval za uskutečněné schůzky v Malé Čermné.

Jednání bylo ukončeno v 19:45 hodin
Zápis byl vyhotoven 17. prosince 2019
Zapsala Milena MoravcováUsnesení č. 10/2019

z jednání Zastupitelstva města Hronova, které se uskutečnilo dne 11. 12. 2019

Zastupitelstvo města schvaluje:
1/10/000 – ověřovatele zápisu Ing. Karla Járu, Mgr. Jiřího Škopa, Ph.D. - 14 pro, 2 se zdrželi.

2/10/000 – program jednání – 16 pro

3/10/105/1 - záměr prodeje stavby občanské vybavenosti – hrobky o rozměrech 1,95 m x 3,70 m na hrobovém místě č. 58, sektor VII, katolický hřbitov, Hronov nacházející se na pozemku p. č. 1113 v k. ú. Hronov. Výchozí cena záměru prodeje je 35 000 Kč.
Hlasování: Pro: 15 (J. Aulich, V. Bartošová, M. Čejchan, J. Frýba, K. Jára, P. Koleta, A. Krtička, O. Líbalová, P. Málek, P. Mihola, J. Píčová, L. Polej, J. Škop, J. Thér, M. Umlaufová), Proti: 0, Zdrželo se: 0
 
4/10/107/1 - pořízení územního plánu města Hronova.
Hlasování: Pro: 16 (J. Aulich, V. Bartošová, M. Čejchan, J. Frýba, K. Jára, P. Koleta, A. Krtička, O. Líbalová, P. Málek, P. Mihola, H. Nedvědová, J. Píčová, L. Polej, J. Škop, J. Thér, M. Umlaufová), Proti: 0, Zdrželo se: 0
 
5/10/107/2 - zařazení 20 požadovaných změn do pořizovaného územního plánu města Hronova.
Hlasování: Pro: 15 (J. Aulich, V. Bartošová, M. Čejchan, J. Frýba, K. Jára, P. Koleta, A. Krtička, O. Líbalová, P. Málek, P. Mihola, H. Nedvědová, J. Píčová, L. Polej, J. Thér, M. Umlaufová), Proti: 0, Zdrželo se: 1 (J. Škop)
 
6/10/108/1 - dodavatele na dodávku komunálního nosiče nářadí s pracovními adaptéry pro celoroční údržbu pro technické služby firmu Daniš Davaztechnik s.r.o., IČ: 28644875, Hulínská 265/30, 750 02 Přerov s nabídkovou cenou 1 607 455,00 Kč bez DPH (1 945 020,55 Kč včetně DPH) s tím, že bude schváleno rozpočtové opatření č. 16/2019/ZM.
Hlasování: Pro: 16 (J. Aulich, V. Bartošová, M. Čejchan, J. Frýba, K. Jára, P. Koleta, A. Krtička, O. Líbalová, P. Málek, P. Mihola, H. Nedvědová, J. Píčová, L. Polej, J. Škop, J. Thér, M. Umlaufová), Proti: 0, Zdrželo se: 0
 
7/10/109/2 - udělení ocenění na 22. plese města Hronova
- paní Evě Faltusové u příležitosti životního jubilea za dlouholetou práci pro hronovský sport, organizaci kondičního a zdravotního cvičení zejména pro skupiny žen a dívek,
- paní Dagmar Kolínové u příležitosti životního jubilea za dlouholetou a obětavou práci pro hronovskou kulturu,
- paní Jiřině Voltrové za vzdělávání hronovských dětí a mládeže, a to především v předškolním a volnočasovém školství v oblasti dramatiky a hudby,
- paní Zuzaně Meierové Genrtové za obětavou práci pro hronovský veřejný, kulturní a společenský život, za práci s mládeží i přípravu kulturních akcí ve spojení s autorskou tvorbou amatérských tvůrců,
- rodiny Martinových ze Ždárek za dlouholetou každoroční organizaci tříkrálové sbírky na území města Hronova.
Hlasování: Pro: 14 (J. Aulich, V. Bartošová, M. Čejchan, J. Frýba, K. Jára, P. Koleta, A. Krtička, O. Líbalová, P. Málek, P. Mihola, J. Píčová, L. Polej, J. Škop, M. Umlaufová), Proti: 0, Zdrželo se: 1 (H. Nedvědová)
 
8/10/111/1 - uzavření „Smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti č. IV-12-2018695/VB/2“, název stavby: „Hronov, Seifertova – knn p. č. 1409/2“ mezi ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín 4, IČ 24729035, zastoupenou CITRON GROUP ELEKTRO, s.r.o., Radvanice 45, 542 12 Radvanice v Čechách, IČ 26012138 (oprávněná) a Městem Hronovem, nám. Čs. armády 5, 549 31 Hronov, IČ 00272680 (povinná).
Hlasování: Pro: 16 (J. Aulich, V. Bartošová, M. Čejchan, J. Frýba, K. Jára, P. Koleta, A. Krtička, O. Líbalová, P. Málek, P. Mihola, H. Nedvědová, J. Píčová, L. Polej, J. Škop, J. Thér, M. Umlaufová), Proti: 0, Zdrželo se: 0
 
9/10/112/1 - tato pravidla rozpočtového provizoria:
Do schválení rozpočtu se hospodaření města řídí posledním upraveným rozpočtem předchozího roku, navíc lze v rámci rozpočtového provizoria:
a) hradit závazky ze smluv uzavřených do 31.12. předchozího roku,
b) zapojit příjmy a realizovat výdaje u projektů (spolu)financovaných
z dotace (týká se rovněž dotace na volby),
c) realizovat výdaje na základě finančního vypořádání transferů; vratky
a odvody dotací,
d) realizovat výdaje nutné k odvrácení nebo zmírnění škod na majetku či zdraví; výdaje na základě pravomocného rozhodnutí; výdaje u kterých by prodlení způsobilo škodu (např. platba daní, pokut, penále apod.),
e) přijetí a odeslání průtokových dotací příspěvkovým organizacím.
Tato pravidla rozpočtového provizoria se schvalují na dobu neurčitou. Hospodaření se jimi bude řídit vždy do doby schválení rozpočtu, pokud rozpočet nebyl schválen před 1. lednem příslušného roku.
Hlasování: Pro: 16 (J. Aulich, V. Bartošová, M. Čejchan, J. Frýba, K. Jára, P. Koleta, A. Krtička, O. Líbalová, P. Málek, P. Mihola, H. Nedvědová, J. Píčová, L. Polej, J. Škop, J. Thér, M. Umlaufová), Proti: 0, Zdrželo se: 0
 
10/10/114/1 - rozpočet města Hronova na rok 2020.
Hlasování: Pro: 15 (V. Bartošová, M. Čejchan, J. Frýba, K. Jára, P. Koleta, A. Krtička, O. Líbalová, P. Málek, P. Mihola, H. Nedvědová, J. Píčová, L. Polej, J. Škop, J. Thér, M. Umlaufová), Proti: 0, Zdrželo se: 1 (J. Aulich)
 
11/10/115/1 - rozpočet hospodářské činnosti města Hronova na rok 2020.
Hlasování: Pro: 15 (J. Aulich, V. Bartošová, M. Čejchan, J. Frýba, K. Jára, P. Koleta, A. Krtička, O. Líbalová, P. Málek, P. Mihola, H. Nedvědová, J. Píčová, J. Škop, J. Thér, M. Umlaufová), Proti: 0, Zdrželo se: 0
 
12/10/117/1 - rozpočtové opatření č. 16/2019/ZM.
     Hlasování: Pro: 15 (J. Aulich, V. Bartošová, M. Čejchan, J. Frýba, K. Jára, P. Koleta, A. Krtička, O. Líbalová, P. Málek, P. Mihola, H. Nedvědová, J. Píčová, J. Škop, J. Thér, M. Umlaufová), Proti: 0, Zdrželo se: 0
 
13/10/121/1 - znění smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sít, o právu provést stavbu „OPTICKÁ SÍŤ rudolf-net.cz VELKÉ POŘÍČÍ – HRONOV – II/303“ s Ing. Ladislavem Rudolfem, Bukovice 5, 549 54 Police nad Metují, IČ: 72807121.
Hlasování: Pro: 16 (J. Aulich, V. Bartošová, M. Čejchan, J. Frýba, K. Jára, P. Koleta, A. Krtička, O. Líbalová, P. Málek, P. Mihola, H. Nedvědová, J. Píčová, L. Polej, J. Škop, J. Thér, M. Umlaufová), Proti: 0, Zdrželo se: 0
 
14/10/122/1 - vrácení částky 4.203,00 Kč těm osobám, které provedly úhradu za havarijní opravu septiku dle vystavené faktury, a to v počtu 10 případů a stornování požadavku na zaplacení uvedené částky v ostatních 27 případech.
Hlasování: Pro: 13 (V. Bartošová, M. Čejchan, J. Frýba, K. Jára, P. Koleta, A. Krtička, O. Líbalová, P. Málek, P. Mihola, L. Polej, J. Škop, J. Thér, M. Umlaufová), Proti: 2 (J. Aulich, H. Nedvědová), Zdrželo se: 1 (J. Píčová)
 
15/10/122/2 - uplatnění požadavku vůči Stavebnímu bytovému družstvu Náchod na spoluúčast na úhradě nákladů na odstranění septiku SM 10 na pozemkových parcelách číslo 959/4, 960/2 a 1638/1, k. ú. Hronov, včetně potřebných terénních úprav, v částce 155.516,00 Kč ve formě předžalobní výzvy a případně též ve formě žaloby podané k Okresnímu soudu v Náchodě.
Hlasování: Pro: 14 (J. Aulich, V. Bartošová, M. Čejchan, J. Frýba, K. Jára, P. Koleta, A. Krtička, O. Líbalová, P. Málek, P. Mihola, L. Polej, J. Škop, J. Thér, M. Umlaufová), Proti: 1 (H. Nedvědová), Zdrželo se: 1 (J. Píčová)
 
Zastupitelstvo města neschvaluje:
16/10/109/1 - aby se hlasovalo jednotlivě o každém navrženém kandidátovi na ocenění.
Hlasování: Pro: 13 (J. Aulich, V. Bartošová, M. Čejchan, J. Frýba, K. Jára, P. Koleta, A. Krtička, O. Líbalová, P. Málek, P. Mihola, J. Píčová, J. Škop, M. Umlaufová), Proti: 2 (H. Nedvědová, L. Polej), Zdrželo se: 0
 
Zastupitelstvo města ukládá:
17/10/121/2 - radě města, aby po uplynutí 15 denní lhůty vyvěšení záměru schválila smlouvu v tomto znění.
Hlasování: Pro: 16 (J. Aulich, V. Bartošová, M. Čejchan, J. Frýba, K. Jára, P. Koleta, A. Krtička, O. Líbalová, P. Málek, P. Mihola, H. Nedvědová, J. Píčová, L. Polej, J. Škop, J. Thér, M. Umlaufová), Proti: 0, Zdrželo se: 0
 
Zastupitelstvo města vydává:
18/10/119/1 - Obecně závaznou vyhlášku č. 9/2019, o místním poplatku z pobytu.
Hlasování: Pro: 16 (J. Aulich, V. Bartošová, M. Čejchan, J. Frýba, K. Jára, P. Koleta, A. Krtička, O. Líbalová, P. Málek, P. Mihola, H. Nedvědová, J. Píčová, L. Polej, J. Škop, J. Thér, M. Umlaufová), Proti: 0, Zdrželo se: 0
 
19/10/120/1 - Obecně závaznou vyhlášku č. 10/2019 o místním poplatku ze psů.
Hlasování: Pro: 16 (J. Aulich, V. Bartošová, M. Čejchan, J. Frýba, K. Jára, P. Koleta, A. Krtička, O. Líbalová, P. Málek, P. Mihola, H. Nedvědová, J. Píčová, L. Polej, J. Škop, J. Thér, M. Umlaufová), Proti: 0, Zdrželo se: 0
Tento text připravil/a: Milena Moravcová Zveřejněno: 19. 12. 2019