živé vysíláníživé vysílání ohlásit závaduohlásit závadu počasí webkamera virtuální prohlídky

Zápis ZM č. 1/2023

z jednání Zastupitelstva města Hronova, které se uskutečnilo dne 15.2.2023 od 17:00 hodin v Sále Josefa Čapka

Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Tento zápis není doslovným záznamem průběhu jednání.
Zápis zachycuje přítomné osoby, předložené návrhy, výsledky hlasování a přijatá usnesení.

Přítomni: Ing. Ivana Andršová, Mgr. Věra Bartošová, Martin Čejchan, Stanislav Hornych, Ing. Martin Houštěk, Ing. Tomáš Jansa, Ing. Karel Jára, Petr Koleta, Mgr. Olga Líbalová, Markéta Machová, Mgr. Petr Málek, Michala Nykličková, Hynek Rožnovský, Ing. Ivana Stonjeková, Mgr. Jan Šnajdr, Mgr. Milena Štelzigová, Mgr. Josef Thér, Markéta Umlaufová
Omluveni: Ing. Lukáš Polej
Pozdější příchod: Jiří Frýba, David Pavlíček
Ověřovatelé zápisu: Markéta Umlaufová, Mgr. Petr Málek
 
Pan starosta v úvodu konstatoval, že je zastupitelstvo usnášeníschopné, jednání bylo přítomno 18 členů.

Ověřovateli zápisu byli schváleni Markéta Umlaufová, Mgr. Petr Málek – 17 pro, 1 se zdržel.

Pan starosta upozornil přítomné v souladu s jednacím řádem zastupitelstva města, že bude z jednání pořízen zvukový a obrazový záznam a zároveň dochází k online přenosu zasedání prostřednictvím webových stránek.

Jako podklad pro jednání byly zaslány materiály pod číslem 1 až 9 včetně příloh a pozvánka na jednání.

Pan starosta se dotazoval na připomínky k návrhu programu. Poté bylo hlasováno o návrhu programu tak, jak byl zaslán na pozvánce – 18 pro.

Dále se dotazoval na připomínky k zápisu z jednání zastupitelstva dne 14. prosince 2022. Žádné nebyly.

V úvodu vystoupil pan architekt Ježek z Ateliéru Tsunami s prezentací polyfunkčního domu na náměstí Čs. armády v Hronově.

Program jednání:
1. Finanční záležitosti

3 - Výše odměn neuvolněným členům zastupitelstva
4 - Rozpočtová opatření č. 14/2022/RM, č. 01/2023/RM - vzetí na vědomí
5 - Rozpočtové opatření č. 02/2023/ZM
7 - Žádost o návratnou finanční výpomoc HC Wikov Hronov, z.s.
8 - Žádost o návratnou finanční výpomoc Kraso Hronov, z.s.
 
2. Majetkové záležitosti
2 - Prodej části pozemku parcelní číslo 75/9 v k. ú. Velký Dřevíč
9 - Záměr prodeje pozemků na náměstí - polyfunkční dům, aktualizovaná studie
 
3. Různé
1 - Obecně závazná vyhláška o nočním klidu
6 - Zpráva finančního výboru

4. Diskuze


 
1. Finanční záležitosti

3 - Výše odměn neuvolněným členům zastupitelstva  
V souvislosti s novelou nařízení vlády č. 318/2017 Sb., o výši odměn členů zastupitelstev územních samosprávných celků, kterým došlo k navýšení maximálních částek, je třeba, aby zastupitelstvo města stanovilo výši odměn neuvolněným členům zastupitelstva obce za výkon funkce.

Funkce                                                              Současná výše odměny v Kč    Maximální možná výše odměny od 1.1.2023 v Kč
Neuvolněný místostarosta                                              30.000,00                                      42.998,00
Člen rady                                                                          4.900,00                                         9.556,00
Člen zastupitelstva                                                           1.320,00                                         2.388,00
Předseda výboru není-li zároveň členem rady                 3.500,00                                         4.777,00

V případě souběhu výkonu více funkcí může být neuvolněnému členovi zastupitelstva poskytnuta odměna až do výše souhrnu odměn za tři různé funkce. Do tohoto souhrnu lze však zahrnout pouze odměny za výkon funkce člena rady obce, předsedy nebo člena výboru zastupitelstva, předsedy nebo člena komise rady anebo předsedy nebo člena zvláštního orgánu obce. Pokud zastupitelstvo nerozhodne o tom, že se při výkonu více funkcí budou odměny sčítat, náleží členovi zastupitelstva odměna za funkci, za kterou mu náleží nejvyšší odměna schválená zastupitelstvem obce.

Výše odměn předjednala rada města na svém 3. jednání dne 1. 2. 2023 a doporučuje zastupitelstvu města ponechat stávající výše odměn.

Návrh usnesení:
3/1 - Zastupitelstvo města stanovuje odměnu za výkon funkce neuvolněného člena zastupitelstva v nezměněné výši 1.320,00 Kč měsíčně. V případě náhradníka bude odměna poskytována ode dne získání mandátu člena zastupitelstva.
Hlasování: Pro: 18 (I. Andršová, V. Bartošová, M. Čejchan, S. Hornych, M. Houštěk, T. Jansa, K. Jára, P. Koleta, O. Líbalová, M. Machová, P. Málek, M. Nykličková, H. Rožnovský, I. Stonjeková, J. Šnajdr, M. Štelzigová, J. Thér, M. Umlaufová), Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0
Během jednání odešli: David Pavlíček, Jiří Frýba
 
3/2 - Zastupitelstvo města stanovuje odměny za výkon funkce neuvolněného místostarosty, člena rady a předsedy výboru zastupitelstva v nezměněné výši:
1) Neuvolněný místostarosta 30.000,00 Kč měsíčně,
2) Člen rady 4.900,00 Kč měsíčně,
3) Předseda výboru, není-li zároveň členem rady 3.500,00 Kč měsíčně.
V případě personální změny v obsazení jednotlivých funkcí, tj. v případě nového zvolení do funkce, bude odměna náležet ode dne zvolení do této funkce.
Hlasování: Pro: 17 (I. Andršová, V. Bartošová, M. Čejchan, S. Hornych, M. Houštěk, T. Jansa, P. Koleta, O. Líbalová, M. Machová, P. Málek, M. Nykličková, H. Rožnovský, I. Stonjeková, J. Šnajdr, M. Štelzigová, J. Thér, M. Umlaufová), Proti: 0, Zdrželo se: 1 (K. Jára), Nehlasovalo: 0
Během jednání odešli: Jiří Frýba, David Pavlíček


4 - Rozpočtová opatření č. 14/2022/RM, č. 01/2023/RM - vzetí na vědomí  
Zastupitelstvo města na svém jednání dne 22. 04. 2015 nadelegovalo pravomoc k provádění rozpočtových opatření na radu města, a to do výše 500.000,00 Kč včetně na jeden paragraf, případně na jednu položku v příjmech, na jeden paragraf ve výdajích, v rámci jednoho rozpočtového opatření s tím, že budou zastupitelstvu města předložena ke vzetí na vědomí (Usnesení č. 2/2015, bod 15/2).

Finanční odbor proto předložil zastupitelstvu města ke vzetí na vědomí následující rozpočtová opatření:
- č. 14/2022/RM, které bylo schváleno radou města na jejím jednání dne 29. 12. 2022, Usnesení č. 26/2022,
- č. 01/2023/RM, které bylo schváleno radou města na jejím jednání dne 18. 1. 2023 Usnesení č. 02/2023.


5 - Rozpočtové opatření č. 02/2023/ZM  
Finanční odbor předložil zastupitelstvu města k projednání návrh rozpočtového opatření č. 02/2023/ZM dle přílohy, jehož schválení náleží zastupitelstvu města.

Návrh usnesení:
5/1 - Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtové opatření č. 02/2023/ZM.
Hlasování: Pro: 18 (I. Andršová, V. Bartošová, M. Čejchan, S. Hornych, M. Houštěk, T. Jansa, K. Jára, P. Koleta, O. Líbalová, M. Machová, P. Málek, M. Nykličková, H. Rožnovský, I. Stonjeková, J. Šnajdr, M. Štelzigová, J. Thér, M. Umlaufová), Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0
Během jednání odešli: Jiří Frýba, David Pavlíček


7 - Žádost o návratnou finanční výpomoc HC Wikov Hronov, z.s.  
Finanční odbor předložil Zastupitelstvu města Hronova žádost HC Wikov Hronov, z.s., Palackého 1000, 549 31 Hronov, IČO: 46522751 o poskytnutí návratné finanční výpomoci ve výši 790 000 Kč.

Účel a zdůvodnění žádosti:
financování pronájmu ledové plochy na zimním stadionu v Hronově v přechodném období do rozhodnutí o přidělení dotace na tuto činnost.
Navržený termín pro vrácení finanční výpomoci: 31. 5. 2023

Návrh usnesení:
7/1 - Zastupitelstvo města schvaluje HC Wikov Hronov, z.s., IČO: 46522751 poskytnutí návratné finanční výpomoci ve výši 790 000 Kč.
Hlasování: Pro: 20 (I. Andršová, V. Bartošová, M. Čejchan, J. Frýba, S. Hornych, M. Houštěk, T. Jansa, K. Jára, P. Koleta, O. Líbalová, M. Machová, P. Málek, M. Nykličková, D. Pavlíček, H. Rožnovský, I. Stonjeková, J. Šnajdr, M. Štelzigová, J. Thér, M. Umlaufová), Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0
Během jednání nikdo nepřišel/neodešel.
 
7/2 - Zastupitelstvo města schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí návratné finanční výpomoci s HC Wikov Hronov, z.s., IČO: 46522751.
Hlasování: Pro: 20 (I. Andršová, V. Bartošová, M. Čejchan, J. Frýba, S. Hornych, M. Houštěk, T. Jansa, K. Jára, P. Koleta, O. Líbalová, M. Machová, P. Málek, M. Nykličková, D. Pavlíček, H. Rožnovský, I. Stonjeková, J. Šnajdr, M. Štelzigová, J. Thér, M. Umlaufová), Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0
Během jednání nikdo nepřišel/neodešel.


8 - Žádost o návratnou finanční výpomoc Kraso Hronov, z.s.  
Finanční odbor předložil Zastupitelstvu města Hronova žádost Kraso Hronov, z.s., Palackého 1000, 549 31 Hronov, IČO: 03587444, o poskytnutí návratné finanční výpomoci ve výši 275 000 Kč.

Účel a zdůvodnění žádosti:
financování pronájmu ledové plochy na zimním stadionu v Hronově v přechodném období do rozhodnutí o přidělení dotace na tuto činnost.
Navržený termín pro vrácení finanční výpomoci: 31. 5. 2023

Návrh usnesení:
8/1 - Zastupitelstvo města schvaluje Krasu Hronov, z.s., IČO: 03587444 poskytnutí návratné finanční výpomoci ve výši 275 000 Kč.
Hlasování: Pro: 20 (I. Andršová, V. Bartošová, M. Čejchan, J. Frýba, S. Hornych, M. Houštěk, T. Jansa, K. Jára, P. Koleta, O. Líbalová, M. Machová, P. Málek, M. Nykličková, D. Pavlíček, H. Rožnovský, I. Stonjeková, J. Šnajdr, M. Štelzigová, J. Thér, M. Umlaufová), Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0
Během jednání nikdo nepřišel/neodešel.
 
8/2 - Zastupitelstvo města schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí návratné finanční výpomoci s Krasem Hronov, z.s., IČO: 03587444.
Hlasování: Pro: 20 (I. Andršová, V. Bartošová, M. Čejchan, J. Frýba, S. Hornych, M. Houštěk, T. Jansa, K. Jára, P. Koleta, O. Líbalová, M. Machová, P. Málek, M. Nykličková, D. Pavlíček, H. Rožnovský, I. Stonjeková, J. Šnajdr, M. Štelzigová, J. Thér, M. Umlaufová), Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0
Během jednání nikdo nepřišel/neodešel.


2. Majetkové záležitosti

2 - Prodej části pozemku parcelní číslo 75/9 v k. ú. Velký Dřevíč  
Žadatel podal písemnou žádost o odkoupení části pozemku parc. č. 75/9 o výměře max. 311 m2 z důvodu legalizace plotu, který je zčásti na tomto pozemku.
Pozemek je vedený v katastru nemovitostí jako trvalý travní porost.
Konkrétně se jedná o pozemek vedený jako stavební, na pozemek je přístup pouze přes pozemek ve vlastnictví žadatele.
Dne 5. 10. 2022 proběhla schůzka žadatele, ostatních zájemců o další pozemky v této lokalitě a vedení města. Pan Veselý měl požádat o ½ předmětného pozemku, po jeho oddělení by se řešil další prodej případným zájemcům.
Odbor majetek doporučuje k prodeji.
Navržená cena pozemku k prodeji je 300 Kč/m2.

Usnesení rady města č. 23/2022 ze dne 16. 11. 2022
Rada města doporučuje ke schválení.

Usnesení zastupitelstva města č. 6/2022 ze dne 14. 12. 2022
Zastupitelstvo města schválilo záměr prodeje.
Záměr prodeje byl zveřejněný od 3. 1. 2023 do 19. 1. 2023.

Byl vypracován geometrický plán a byla připravena kupní smlouva. Pozemek parc. č. 75/14 v k. ú. Velký Dřevíč k prodeji má výměru 311 m2.

Usnesení rady města č. 3/2023 ze dne 1. 2. 2023
Rada města doporučuje ke schválení.

Návrh usnesení:
2/1 - Zastupitelstvo města schvaluje uzavření kupní smlouvy č. 2/OM/2023 na prodej pozemku parc. č. 75/14 v k. ú. Velký Dřevíč o výměře 311 m2.
Hlasování: Pro: 20 (I. Andršová, V. Bartošová, M. Čejchan, J. Frýba, S. Hornych, M. Houštěk, T. Jansa, K. Jára, P. Koleta, O. Líbalová, M. Machová, P. Málek, M. Nykličková, D. Pavlíček, H. Rožnovský, I. Stonjeková, J. Šnajdr, M. Štelzigová, J. Thér, M. Umlaufová), Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0
Během jednání nikdo nepřišel/neodešel.


9 - Záměr prodeje pozemků na náměstí - polyfunkční dům, aktualizovaná studie  
Odbor majetek opětovně předložil zastupitelstvu města k projednání záměr prodeje pozemků p. č. 1707/1 o výměře 597 m², p. č. 1707/2 o výměře 95 m², p. č. 1707/4 o výměře 26 m², p. č. 1592/2 o výměře 77 m² a p. č. 9/2 o výměře 61 m² vše v k. ú. Hronov, lokalita na náměstí Čs. armády. Na uvedených pozemcích je požadováno vybudování polyfunkčního domu.

Původní studie, která byla zpracována v listopadu 2020 architektonickou a projekční kanceláří ATELIER TSUNAMI s.r.o., Náchod, byla prezentována na jednání zastupitelstva města dne 24. 2. 2021. Tato studie počítala s vybudováním podzemního parkoviště pro polyfunkční dům, což bylo převzato jako závazná podmínka též do záměru prodeje, který byl, včetně návrhu kupní smlouvy obsahujícího uvedenou podmínku, schválen usnesením zastupitelstva města č. 37/2/31/1 ze dne 28. 4. 2021. Usnesením zastupitelstva města č. 21/6/88/1 ze dne 15. 12. 2021 bylo schváleno uzavření kupní smlouvy se společností BEZEDOS s.r.o. Velké Poříčí. Uvedená společnost kupní smlouvu neuzavřela. Ve spolupráci s právníkem byl schválený záměr prodeje znovu uveřejněn od 6. 10. 2022 do 25. 10. 2022.

Na základě navazujících jednání se zájemci o koupi uvedených pozemků a o realizaci záměru vybudování polyfunkčního domu se ukázalo, že podmínka vybudování podzemního parkoviště je v podstatě odrazující, neboť s jejím naplněním je spojeno výrazné navýšení nákladů na vybudování celého objektu (dle odhadu se jedná o částku cca 15 000 000 Kč). Proto byl osloven ATELIER TSUNAMI s.r.o. s tím, zda je možné i nějaké jiné řešení parkování, přitom takové, které by výrazněji nenarušilo celkový koncept studie. Taková varianta je dle sdělení ateliéru reálná a při jednání bude členům zastupitelstva prezentována studie s oběma variantami. Doprovodný text bude zmiňovat, že je možná preferovaná varianta s parkováním v podzemním podlaží, ale také varianta s parkováním v přízemí a že uspořádání bytů může doznat změn. Závazná je pouze podlažnost, přibližný objem, funkční členění a orientačně i vzhled objektu. S těmito variantami počítá též přiložený aktualizovaný návrh smlouvy, který bude uzpůsoben dle výběru vítězné nabídky. Navrhuje se preferovat případně nabídku takového zájemce, který se zaváže vybudovat podzemní parkoviště, aby náměstí a jeho bezprostřední okolí na první pohled nevypadalo do budoucna více jako parkoviště.

Na uvedené pozemky byla zpracována aktualizace znaleckého posudku č. 3191/37/2019 ze dne 26. srpna 2019. Znalecký posudek i jeho aktualizaci (znalecký posudek č. 3273/16/2021 ze dne 15. dubna 2021) vypracoval Miroslav Roubec, znalec z oboru ekonomika, Trutnov. Dle aktualizace znaleckého posudku činila cena obvyklá v místě a čase 1 712 000 Kč, přičemž kupní cena, kterou město zaplatilo České poště, s.p., činila 1 719 410 Kč vč. DPH plus 4 420 Kč vč. DPH za náklady spojené s prodejem nemovitostí, celkem tedy 1 723 830 Kč vč. DPH. Původně byla kupní cena předpokládána ve výši 1 725 000 Kč plus 21 % DPH. Dle konzultace se znalcem lze tuto cenu s ohledem na propad na trhu s nemovitostmi nadále považovat za cenu v místě a čase obvyklou.

Návrh usnesení:
9/1 - Zastupitelstvo města revokuje usnesení č. 37/2/31/1 ze dne 28. 4. 2021.
Hlasování: Pro: 20 (I. Andršová, V. Bartošová, M. Čejchan, J. Frýba, S. Hornych, M. Houštěk, T. Jansa, K. Jára, P. Koleta, O. Líbalová, M. Machová, P. Málek, M. Nykličková, D. Pavlíček, H. Rožnovský, I. Stonjeková, J. Šnajdr, M. Štelzigová, J. Thér, M. Umlaufová), Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0
Během jednání nikdo nepřišel/neodešel.
 
9/2 - Zastupitelstvo města schvaluje záměr prodeje pozemků p. č. 1707/1 o výměře 597 m², p. č. 1707/2 o výměře 95 m², p. č. 1707/4 o výměře 26 m², p. č. 1592/2 o výměře 77 m² a p. č. 9/2 o výměře 61 m² vše v k. ú. Hronov za účelem realizace záměru výstavby polyfunkčního domu dle studie z 2/2021 - aktualizovaná, která byla zpracována architektonickou a projekční kanceláří ATELIER TSUNAMI s.r.o., Náchod, a která zahrnuje variantu podzemního i nadzemního řešení parkování.
Hlasování: Pro: 20 (I. Andršová, V. Bartošová, M. Čejchan, J. Frýba, S. Hornych, M. Houštěk, T. Jansa, K. Jára, P. Koleta, O. Líbalová, M. Machová, P. Málek, M. Nykličková, D. Pavlíček, H. Rožnovský, I. Stonjeková, J. Šnajdr, M. Štelzigová, J. Thér, M. Umlaufová), Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0
Během jednání nikdo nepřišel/neodešel.
 
9/3 - Zastupitelstvo města schvaluje návrh kupní smlouvy na prodej pozemků p. č. 1707/1 o výměře 597 m², p. č. 1707/2 o výměře 95 m², p. č. 1707/4 o výměře 26 m², p. č. 1592/2 o výměře 77 m² a p. č. 9/2 o výměře 61 m² vše v k. ú. Hronov, jako podklad pro zveřejnění záměru prodeje uvedených pozemků a pro jednání se zájemci o jejich koupi, přičemž součástí zveřejněného záměru bude též informace o preferované – podzemní variantě parkoviště.
Hlasování: Pro: 20 (I. Andršová, V. Bartošová, M. Čejchan, J. Frýba, S. Hornych, M. Houštěk, T. Jansa, K. Jára, P. Koleta, O. Líbalová, M. Machová, P. Málek, M. Nykličková, D. Pavlíček, H. Rožnovský, I. Stonjeková, J. Šnajdr, M. Štelzigová, J. Thér, M. Umlaufová), Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0
Během jednání nikdo nepřišel/neodešel.


 
3. Různé

1 - Obecně závazná vyhláška o nočním klidu  
Pořadatel akce Hronovský rockový festival, pan Michal Lokvenc, požádal o změnu OZV o nočním klidu. Jeho záměrem je přesunout termín akce na poslední květnový víkend a přejmenovat akci na HRONOV PARK FEST. Předkládaný návrh vyhlášky toto zohledňuje.

Návrh usnesení:
1/1 - Zastupitelstvo města Hronova vydává Obecně závaznou vyhlášku o nočním klidu.
Hlasování: Pro: 20 (I. Andršová, V. Bartošová, M. Čejchan, J. Frýba, S. Hornych, M. Houštěk, T. Jansa, K. Jára, P. Koleta, O. Líbalová, M. Machová, P. Málek, M. Nykličková, D. Pavlíček, H. Rožnovský, I. Stonjeková, J. Šnajdr, M. Štelzigová, J. Thér, M. Umlaufová), Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0
Během jednání nikdo nepřišel/neodešel.


6 - Zpráva finančního výboru  
Dne 1. 2. 2023 se konala ve spolkové místnosti na MěÚ v Hronově 1. schůzka finančního výboru. Předmětem jednání bylo sestavení plánu činnosti finančního výboru na rok 2023.
Podle zákona č. 128/2000 Sb., zákon o obcích, provádí finanční výbor kontrolu hospodaření s majetkem a finančními prostředky obce a plní další úkoly, jimiž jej pověřilo zastupitelstvo obce. Zastupitelstvo finanční výbor plněním nějakého úkolu prozatím nepověřilo.
Finanční výbor projednal a stanovil plán činnosti výboru na rok 2023 a jednomyslně přijal následující usnesení:
Finanční výbor schvaluje plán činnosti na rok 2023 takto:
1. Kontrola finančních prostředků vynaložených na mzdy za roky 2021 a 2022
2. Projednání závěrečného účtu města za rok 2022
3. Kontrola finančních prostředků vynaložených na dotace poskytnuté městem v roce 2022
4. Projednání rozpočtu města na rok 2024

Diskuze:
Mgr. Josef Thér byl osloven jedním z rodičů, zda je možné prověřit výši členských příspěvků v Kraso Hronov z.s. vzhledem k faktu, že klubu město Hronov poskytuje dotace. Po krátké diskuzi se zastupitelé shodli pověřit finanční výbor zjištěním výše členských příspěvků v Kraso Hronov.

Návrh usnesení:
6/1 - Zastupitelstvo města pověřuje finanční výbor zjištěním výše členských příspěvků v Kraso Hronov, z.s.
Hlasování: Pro: 18 (I. Andršová, V. Bartošová, M. Čejchan, J. Frýba, S. Hornych, M. Houštěk, T. Jansa, K. Jára, P. Koleta, O. Líbalová, M. Machová, P. Málek, M. Nykličková, D. Pavlíček, I. Stonjeková, J. Šnajdr, J. Thér, M. Umlaufová), Proti: 0, Zdrželo se: 2 (H. Rožnovský, M. Štelzigová), Nehlasovalo: 0
Během jednání nikdo nepřišel/neodešel.

 

4. Diskuze

Ing. Houštěk tlumočil požadavek od občanů na nesrozumitelný zvuk z obecního rozhlasu. Pan starosta odpověděl, že je potřeba oznámit číslo amplionu, u kterého je problém. Ten se pak nechá zkontrolovat či individuálně nastavit.

Následně byla Ing. Járou představena studie menšího obchvatu města, která byla připravena ve spolupráci s Královéhradeckým krajem. Nyní nás čeká projednání studie s vlastníky dotčených pozemků.


Usnesení č. 1/2023
z jednání Zastupitelstva města Hronova, které se uskutečnilo dne 15. 2. 2023

Zastupitelstvo města schvaluje:  
1/1/000 – ověřovatele zápisu Markétu Umlaufovou a Mgr. Petra Málka – 17 pro, 1 se zdržel

2/1/000 – program jednání – 18 pro

3/1/2/1 - uzavření kupní smlouvy č. 2/OM/2023 na prodej pozemku parc. č. 75/14 v k. ú. Velký Dřevíč o výměře 311 m2.
Hlasování: Pro: 20 (I. Andršová, V. Bartošová, M. Čejchan, J. Frýba, S. Hornych, M. Houštěk, T. Jansa, K. Jára, P. Koleta, O. Líbalová, M. Machová, P. Málek, M. Nykličková, D. Pavlíček, H. Rožnovský, I. Stonjeková, J. Šnajdr, M. Štelzigová, J. Thér, M. Umlaufová), Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0
 
4/1/5/1 - rozpočtové opatření č. 02/2023/ZM.
Hlasování: Pro: 18 (I. Andršová, V. Bartošová, M. Čejchan, S. Hornych, M. Houštěk, T. Jansa, K. Jára, P. Koleta, O. Líbalová, M. Machová, P. Málek, M. Nykličková, H. Rožnovský, I. Stonjeková, J. Šnajdr, M. Štelzigová, J. Thér, M. Umlaufová), Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0
 
5/1/7/1 - HC Wikov Hronov, z.s., IČO: 46522751 poskytnutí návratné finanční výpomoci ve výši 790 000 Kč.
Hlasování: Pro: 20 (I. Andršová, V. Bartošová, M. Čejchan, J. Frýba, S. Hornych, M. Houštěk, T. Jansa, K. Jára, P. Koleta, O. Líbalová, M. Machová, P. Málek, M. Nykličková, D. Pavlíček, H. Rožnovský, I. Stonjeková, J. Šnajdr, M. Štelzigová, J. Thér, M. Umlaufová), Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0
 
6/1/7/2 - uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí návratné finanční výpomoci s HC Wikov Hronov, z.s., IČO: 46522751.
Hlasování: Pro: 20 (I. Andršová, V. Bartošová, M. Čejchan, J. Frýba, S. Hornych, M. Houštěk, T. Jansa, K. Jára, P. Koleta, O. Líbalová, M. Machová, P. Málek, M. Nykličková, D. Pavlíček, H. Rožnovský, I. Stonjeková, J. Šnajdr, M. Štelzigová, J. Thér, M. Umlaufová), Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0
 
7/1/8/1 - Krasu Hronov, z.s., IČO: 03587444 poskytnutí návratné finanční výpomoci ve výši 275 000 Kč.
Hlasování: Pro: 20 (I. Andršová, V. Bartošová, M. Čejchan, J. Frýba, S. Hornych, M. Houštěk, T. Jansa, K. Jára, P. Koleta, O. Líbalová, M. Machová, P. Málek, M. Nykličková, D. Pavlíček, H. Rožnovský, I. Stonjeková, J. Šnajdr, M. Štelzigová, J. Thér, M. Umlaufová), Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0
 
8/1/8/2 - uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí návratné finanční výpomoci s Krasem Hronov, z.s., IČO: 03587444.
Hlasování: Pro: 20 (I. Andršová, V. Bartošová, M. Čejchan, J. Frýba, S. Hornych, M. Houštěk, T. Jansa, K. Jára, P. Koleta, O. Líbalová, M. Machová, P. Málek, M. Nykličková, D. Pavlíček, H. Rožnovský, I. Stonjeková, J. Šnajdr, M. Štelzigová, J. Thér, M. Umlaufová), Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0
 
9/1/9/2 - záměr prodeje pozemků p. č. 1707/1 o výměře 597 m², p. č. 1707/2 o výměře 95 m², p. č. 1707/4 o výměře 26 m², p. č. 1592/2 o výměře 77 m² a p. č. 9/2 o výměře 61 m² vše v k. ú. Hronov za účelem realizace záměru výstavby polyfunkčního domu dle studie z 2/2021 - aktualizovaná, která byla zpracována architektonickou a projekční kanceláří ATELIER TSUNAMI s.r.o., Náchod, a která zahrnuje variantu podzemního i nadzemního řešení parkování.
Hlasování: Pro: 20 (I. Andršová, V. Bartošová, M. Čejchan, J. Frýba, S. Hornych, M. Houštěk, T. Jansa, K. Jára, P. Koleta, O. Líbalová, M. Machová, P. Málek, M. Nykličková, D. Pavlíček, H. Rožnovský, I. Stonjeková, J. Šnajdr, M. Štelzigová, J. Thér, M. Umlaufová), Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0
 
10/1/9/3 - návrh kupní smlouvy na prodej pozemků p. č. 1707/1 o výměře 597 m², p. č. 1707/2 o výměře 95 m², p. č. 1707/4 o výměře 26 m², p. č. 1592/2 o výměře 77 m² a p. č. 9/2 o výměře 61 m² vše v k. ú. Hronov, jako podklad pro zveřejnění záměru prodeje uvedených pozemků a pro jednání se zájemci o jejich koupi, přičemž součástí zveřejněného záměru bude též informace o preferované – podzemní variantě parkoviště.
Hlasování: Pro: 20 (I. Andršová, V. Bartošová, M. Čejchan, J. Frýba, S. Hornych, M. Houštěk, T. Jansa, K. Jára, P. Koleta, O. Líbalová, M. Machová, P. Málek, M. Nykličková, D. Pavlíček, H. Rožnovský, I. Stonjeková, J. Šnajdr, M. Štelzigová, J. Thér, M. Umlaufová), Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0

Zastupitelstvo města pověřuje:  
11/1/6/1 - finanční výbor zjištěním výše členských příspěvků v Kraso Hronov, z.s.
Hlasování: Pro: 18 (I. Andršová, V. Bartošová, M. Čejchan, J. Frýba, S. Hornych, M. Houštěk, T. Jansa, K. Jára, P. Koleta, O. Líbalová, M. Machová, P. Málek, M. Nykličková, D. Pavlíček, I. Stonjeková, J. Šnajdr, J. Thér, M. Umlaufová), Proti: 0, Zdrželo se: 2 (H. Rožnovský, M. Štelzigová), Nehlasovalo: 0

Zastupitelstvo města revokuje:  
12/1/9/1 - usnesení č. 37/2/31/1 ze dne 28. 4. 2021.
Hlasování: Pro: 20 (I. Andršová, V. Bartošová, M. Čejchan, J. Frýba, S. Hornych, M. Houštěk, T. Jansa, K. Jára, P. Koleta, O. Líbalová, M. Machová, P. Málek, M. Nykličková, D. Pavlíček, H. Rožnovský, I. Stonjeková, J. Šnajdr, M. Štelzigová, J. Thér, M. Umlaufová), Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0

Zastupitelstvo města stanovuje:  
13/1/3/1 - odměnu za výkon funkce neuvolněného člena zastupitelstva v nezměněné výši 1.320,00 Kč měsíčně. V případě náhradníka bude odměna poskytována ode dne získání mandátu člena zastupitelstva.
Hlasování: Pro: 18 (I. Andršová, V. Bartošová, M. Čejchan, S. Hornych, M. Houštěk, T. Jansa, K. Jára, P. Koleta, O. Líbalová, M. Machová, P. Málek, M. Nykličková, H. Rožnovský, I. Stonjeková, J. Šnajdr, M. Štelzigová, J. Thér, M. Umlaufová), Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0
 
14/1/3/2 - odměny za výkon funkce neuvolněného místostarosty, člena rady a předsedy výboru zastupitelstva v nezměněné výši:
1) Neuvolněný místostarosta 30.000,00 Kč měsíčně,
2) Člen rady 4.900,00 Kč měsíčně,
3) Předseda výboru, není-li zároveň členem rady 3.500,00 Kč měsíčně.
V případě personální změny v obsazení jednotlivých funkcí, tj. v případě nového zvolení do funkce, bude odměna náležet ode dne zvolení do této funkce.
Hlasování: Pro: 17 (I. Andršová, V. Bartošová, M. Čejchan, S. Hornych, M. Houštěk, T. Jansa, P. Koleta, O. Líbalová, M. Machová, P. Málek, M. Nykličková, H. Rožnovský, I. Stonjeková, J. Šnajdr, M. Štelzigová, J. Thér, M. Umlaufová), Proti: 0, Zdrželo se: 1 (K. Jára), Nehlasovalo: 0

Zastupitelstvo města vydává:  
15/1/1/1 - Obecně závaznou vyhlášku o nočním klidu.
Hlasování: Pro: 20 (I. Andršová, V. Bartošová, M. Čejchan, J. Frýba, S. Hornych, M. Houštěk, T. Jansa, K. Jára, P. Koleta, O. Líbalová, M. Machová, P. Málek, M. Nykličková, D. Pavlíček, H. Rožnovský, I. Stonjeková, J. Šnajdr, M. Štelzigová, J. Thér, M. Umlaufová), Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0

Tento text připravil/a: Milena Moravcová Zveřejněno: 28. 02. 2023