živé vysíláníživé vysílání ohlásit závaduohlásit závadu počasí webkamera virtuální prohlídky

Zápis ZM č. 1/2017

Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

z mimořádného jednání Zastupitelstva města Hronova, které se uskutečnilo dne 25.01.2017 od 17:00 hodin v obřadní síni MěÚ

Přítomni: Ing. Karel Jára, Petr Koleta, Libor Lelek, Mgr. Olga Líbalová, Mgr. Jana Maslikiewiczová, Mgr. Petr Málek, Bc. Hana Nedvědová, Bc. Jan Pavelka, Hynek Rožnovský, Mgr. Josef Thér, Pavel Topolnickyj, JUDr. Eva Vrzáčková, Ing. Jaroslav Vít, Mgr. Pavel Zima DiS., Mgr. Věra Řehůřková, MUDr. Jan Šnajdr
Omluveni: Mgr. Věra Bartošová, Mgr. Jana Píčová, MVDr. Tomáš Strnad, Mgr. Jan Šnajdr
Pozdější příchod: Jiří Frýba
Tajemník: Mgr. Markéta Machová
Jméno zapisovatele: Milena Moravcová
Ověřovatel zápisu: Libor Lelek, Pavel Topolnickyj
 

Slib zastupitele
Na svůj mandát v zastupitelstvu rezignoval k 31.12.2016 ze zdravotních důvodů pan Antonín Hurdálek zvolený za KDU-ČSL. V souladu se zákonem nastupuje na jeho místo první náhradník za tuto stranu, tedy Bc. Jan Pavelka.
Paní Milena Moravcová přečetla slib zastupitele a Bc Jan Pavelka složil slib.

Paní starostka konstatovala, že zastupitelstvo je usnášeníschopné. V úvodu jednání bylo přítomno 16 členů.

Ověřovateli zápisu byli zvoleni pan Libor Lelek a pan Pavel Topolnickyj - 14 pro, 2 se zdrželi.

Jako podklad pro jednání byl zaslán materiál č. 1 a pozvánka s programem.

Starostka dala hlasovat o navrženém programu jednání tak, jak byl zaslán na pozvánce - 16 pro.
 
Program jednání:
Slib zastupitele
1 - Revitalizace legionářského hřbitova Hronov
 
 
Na jednání se dostavil pan Jiří Frýba.
 
1 - Revitalizace legionářského hřbitova Hronov
Předložený materiál okomentovala Tereza Kohlová.
Koncem loňského roku bylo osloveno vedení města zástupci Československé obce legionářské s tím, že budou vyhlášeny dotace na revitalizaci či obnovu legionářských hřbitovů. Dotaci až do výše 80 % způsobilých výdajů projektu poskytuje Ministerstvo obrany na zabezpečení péče o válečné hroby v rámci programu ISPROFIN č. 107 190 „Zachování a obnova historických hodnot“. Hronovský legionářský hřbitov je dle Československé obce legionářské jedinečný v tom, že je považován za první svého druhu umístěný na venkově. Žádosti o dotaci mohou být podávány do 31.1.2017.
Revitalizace legionářského hřbitova spočívá v obnově jednotlivých náhrobních desek. Desek je celkem 55 ks. Na opravu bude použita technologie vakuového odlévání, tzn., že nové desky budou odlity ze speciální polyuretanové hmoty, která odolává povětrnostním vlivům a UV záření a bude mít barvu imitace mosazi.
Výše popsané úpravy jsou vyčísleny na 459 800 vč. DPH (380 000 bez DPH).
Samotná realizace projektu je plánována na rok 2018 a je spojena s oslavami stého výročí založení Československé republiky. Měla by ji doprovázet výstava, na které bude město Hronov spolupracovat s Československou obcí legionářskou.
 
Přípravu projektové žádosti i realizaci záměru projednala RM na svém zasedání dne 18.1.2017.

Paní Kohlová doplnila materiál o nové informace, kdy dojde k úpravě výdajů na rekonstrukci hřbitova. Po nacenění celkového očištění náhrobků panem Smutným činí celková cena za revitalizaci hřbitova 642 018 Kč vč. DPH, dotace 80 %, tj. 513 614,40 Kč, 20 % hradí město ze svého rozpočtu, tj. 128 403, 60 Kč.


Návrh usnesení:
1/1 - ZM schvaluje podání žádosti o dotaci a investiční záměr k realizaci projektu s názvem „Revitalizace legionářského hřbitova Hronov“ v rámci programu ISPROFIN č. 107 190 „Zachování a obnova historických hodnot“.
Hlasování: Pro: 17, Proti: 0, Zdržel se: 0

 

Jednání bylo ukončeno v 17:15 hodin
Zápis byl vyhotoven 26. ledna 2017
Zapsala Milena Moravcová

 

 

 


Usnesení č. 1/2017
z mimořádného jednání Zastupitelstva města Hronova,
které se uskutečnilo dne 25.01.2017

Zastupitelstvo města schvaluje:
1/1/000 - ověřovatele zápisu pana Libora Lelka a pana Pavla Topolnického
Hlasování: Pro: 14, Proti: 0, Zdržel se: 2

2/1/000 – program jednání
Hlasování: Pro: 16, Proti: 0, Zdržel se: 0
 
3/1/1/1 - podání žádosti o dotaci a investiční záměr k realizaci projektu s názvem „Revitalizace legionářského hřbitova Hronov“ v rámci programu ISPROFIN č. 107 190 „Zachování a obnova historických hodnot“.
Hlasování: Pro: 17, Proti: 0, Zdržel se: 0

 

Tento text připravil/a: Milena Moravcová Zveřejněno: 08. 02. 2017