živé vysíláníživé vysílání ohlásit závaduohlásit závadu počasí webkamera virtuální prohlídky

Zápis ZM č. 1/2012

Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

z  jednání Zastupitelstva města Hronova, které se uskutečnilo
dne 22. února 2012 od 17:00 hodin ve foyeru Sálu Josefa Čapka

Přítomni: 19 členů (dle prezenční listiny)
Ověřovatelé zápisu: Antonín Hurdálek, Mgr. Petr Málek  
Omluveni: Ing. Karel Jára, František Holman
Tajemník: Ing. Jiří Kašík

Jednání zahájila starostka Hana Nedvědová. Konstatovala, že zastupitelstvo je usnášeníschopné. V úvodu jednání bylo přítomno 19 členů. 
Ověřovateli zápisu byli zvoleni Antonín Hurdálek, Mgr. Petr Málek  - 17 pro, 2 se zdrželi.
Paní starostka představila novou kolegyni Sandru Hejdovou z odboru tajemníka. Nového člena MP Miloslava Gulta představí na dalším jednání, kdy bude mít již po zkouškách.

Připomínky k zápisu z minulého jednání nebyly.

Jako podklad pro jednání byly zaslány materiály pod čísly 1 až 25, aktuální informace k objektu bývalé pošty ve Zbečníku, výroční zprávy příspěvkových organizace, informace Regionálního muzea v Náchodě o použití příspěvku města v roce 2011 a žádost o příspěvek v roce 2012, Zpráva o stavu veřejného pořádku PČR za rok 2011 a  pozvánka s programem jednání.

Starostka dala hlasovat o navrženém programu jednání – 19 pro

Program jednání:

1. Informace z jednání Rady města Hronova
2. Kontrola plnění usnesení Zastupitelstva města Hronova
3. Finanční záležitosti
4. Majetkové záležitosti
5. Různé
6. Diskuse


1. Informace z jednání Rady města Hronova
Informace z jednání rady města – materiál č. 13
Předložený materiál okomentovala starostka.
Mgr. Jan Šnajdr měl připomínku ke jmenování členů školské rady v hronovské škole. Dle jeho názoru mohlo být nabídnuto i opozici.

Návrh usnesení:
ZM bere na vědomí informace z jednání Rady města Hronova – 19 pro


2. Kontrola plnění usnesení Zastupitelstva města Hronova
Kontrola plnění usnesení zastupitelstva města – materiál č. 20
Předložený materiál okomentoval tajemník.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo bere na vědomí kontrolu plnění usnesení ZM č. 8/2011 – 19 pro


3. Finanční záležitosti
Změna zákona o loteriích od 1.1.2012 a zákonů souvisejících – materiál č. 2
Předložený materiál okomentovala Ing. Stonjeková, vedoucí finančního odboru.
Zákon č. 300/2011 Sb., kterým se mění zákon č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

- konkretizuje pojem „jiné technické zařízení“ (§ 2, písm. l) – jednoznačně určuje, o jaké herní zařízení se jedná.
- § 50, odst. 4) umožňuje obci stanovit obecně závaznou vyhláškou, že sázkové hry podle § 2 písm. e), g), i), l), m), n) a loterie a jiné podobné hry podle § 2 písm. j) a § 50 odst. 3 - zahrnuje i VHP a „terminály“ – mohou být provozovány pouze na místech a v čase touto vyhláškou určených nebo stanovit, na kterých místech a v jakém čase je v obci provozování uvedených loterií a jiných podobných her zakázáno, nebo úplně zakázat provozování uvedených loterií a jiných podobných her na celém území obce.

Dne 30.12.2011 byl zveřejněn zákon č. 458/2011 Sb. o změně zákonů souvisejících se zřízením jednoho inkasního místa a dalších změnách daňových a pojistných zákonů . V rámci tohoto zákona byly novelizovány také:
- zákon č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění platných předpisů
- zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění platných předpisů
- zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění platných předpisů

Výše uvedená novela zcela ruší místní poplatek za výherní hrací přístroje a jiná technická zařízení (JTHZ) povolená MF. Tento poplatek byl nahrazen tzv. odvodem z loterií a jiných podobných her. Obce podle této novely obdrží 80 % z dílčího odvodu z VHP a JTHZ. Procento pro každou jednotlivou obec se stanoví v závislosti na poměru povolených přístrojů konkrétního provozovatele na území obce za dané období k celkovému počtu povolených přístrojů provozovatele za dané období.
Do 31.12.2011 byl místní poplatek za VHP nebo „terminál“ ve výši Kč 5.000,00 za 3 měsíce provozování.

Odvod z výtěžku provozování loterií byl zrušen rovněž (příjem Hronova na odvodech z výtěžku byl cca ve výši 300 tis. Kč ročně).

Správní poplatek je od 1.1.2012 ve výši Kč 5.000,00 za přijetí žádosti o vydání povolení k provozování loterie nebo jiné podobné hry (do 31.12.2011 byl správní poplatek za provozování VHP ve výši Kč 30.000,00 za 1 VHP ročně).
Správní poplatek za povolení „terminálů“ (JTHZ) je příjmem státního rozpočtu, povoluje MF ČR.

Na území města je provozováno cca průměrně 15-20 VHP ročně. Provozovány jsou i „terminály“ (JTHZ), odhadem, dle dostupných informací, cca 15 ks.

Příjmy z hazardu pro město Hronov za rok 2011 byly ve výši 1,0-1,1 mil. Kč (místní a správní poplatky, odvod z výtěžku provozování loterií).

Budoucí příjmy z hazardu lze jen těžko odhadnout. Správní poplatek za 20 ks VHP by byl cca 100 tis. Kč, co se týká výše odvodů, nejsou k dispozici žádné odhady.

Problematika VHP byla projednána radou města na jejím zasedání dne 11.01.2012 a rada města doporučuje zastupitelstva zrušit OZV č. 2/2010 o místním poplatku za provozovaný VHP nebo JTHZ (poplatek vybírat nelze, byl zrušen zákonem 458/2011 Sb., kterým se změnil rovněž zákon o místních poplatcích).

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města vydává obecně závaznou vyhlášku města Hronov č. 01/2012, kterou se zrušuje obecně závazná vyhláška č. 2/2010 o místním poplatku za provozovaný VHP nebo jiné technické herní zařízení. OZV přílohou – 19 pro

Rozpočtová opatření č. 06/2011 – vzetí na vědomí – materiál č. 3
Zastupitelstvo města na svém jednání dne 14.12.2011 pověřilo radu města schválením rozpočtových opatření města Hronova č. 6/2011 s tím, že mu budou na prvním jednání ZM v roce 2012 předložena ke vzetí na vědomí.
Finanční odbor předložil rozpočtová opatření č. 06/2011 dle přílohy tak, jak je schválila rada města na svém jednání dne 11.01.2012.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města bere na vědomí rozpočtová opatření č. 06/2011 dle přílohy – 19 pro

Návrh rozpočtu města Hronova na rok 2012 – materiál č. 14
Předložený materiál okomentovala Ing. Stonjeková.
Finanční odbor předložil k projednání návrh rozpočtu města Hronova na rok 2012 dle přílohy. Návrh byl projednán radou města dne 25.1.2012 a ta jej doporučila v této podobě schválit.

Ing. Andršová vznesla dotaz k investičním akcím, které byly v podkladech k rozpočtu ve výši 6 mil. Kč a příjmy z dotací, zda se budou průběžně doplňovat do rozpočtu. Odpověděla Ing. Stonjeková – přijaté dotace budou průběžně zapojovány do rozpočtu v rámci rozpočtových opatření.
Mgr. Líbalová požádala o vysvětlení kapitoly mikroprojekty. Okomentoval Mgr. Thér, vysvětlil jednotlivé položky. Projekt Hrajeme si, tancujeme, bavíme se společně – podporovány jsou dlouhodobě pořádané společenské akce - Hronovské jablíčko, Dřevíčská lávka, Dětský den v Rokytníku. Projekt Park zdraví a partnerství – byla financována PD na revitalizaci parku, zřízeno odpočinkové místo na křižovatce, upraven a nově osázen dříve pronajatý pozemek za prameníkem.
Branka o.p.s. – financován např. propagační materiál 47 výletů v Kladském pomezí. Nově připravovaný projekt na označení nebezpečných míst na řekách pro vodáky – 15 % bude doplaceno, 85 % činí získaná dotace. Dále pak propagace regionu – billboardy v každém městě Kladského pomezí, vlajky.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města schvaluje rozpočet města Hronova na rok 2012 dle přílohy –   19 pro

Žádost o doplacení půjčky z FRBMH – smlouva č. 8/2007 – materiál č. 15
Materiál okomentovala Ing. Stonjeková.
Finanční odbor předložil k projednání žádost o jednorázové doplacení půjčky z FRBMH, která byla poskytnuta Smlouvou č. 8/2007 ze dne 18.05.2007, a to k datu 29.02.2012.

Půjčka poskytnuta na:
06 výměna oken ve výši Kč 70.000,--  splatná do 15.12.2012
Výše půjčené jistiny činí Kč 70.000,--, úroky činí Kč 6.766,80, celkem k úhradě        Kč 76.766,80.

K 29.02.2012 bude uhrazeno:
na jistině: Kč  57.379,86
na úrocích: Kč 6.592,64
celkem: Kč 63.972,50.

Dle smlouvy zbývá uhradit (od března 2012 do splatnosti):
na jistině: Kč 12.620,14
na úrocích: Kč 174,16
celkem: Kč 12.794,30.

Žádost projednala na svém jednání dne 08.10.2012 rada města a doporučila ji schválit.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města schvaluje žádost o jednorázové doplacení půjčky z FRBMH, která jim byla poskytnuta Smlouvou č. 8/2007 ze dne 18.05.2007, a to k datu 29.02.2012 v částce Kč 12.620,14 (tzn.  pouze nesplacenou jistinu dle smlouvy) – 19 pro


4. Majetkové záležitosti
Smlouva o uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene – k.ú. Hronov, kabel NN – materiál č. 4
Materiál okomentovala Ing. Havelková, referentka odboru majetek.
Firma ELPROM CZ, s.r.o., Hořice, Hálkova 875, 508 01 Hořice, IČ 27528448, zpracovává podklady a smlouvy pro ČEZ Distribuci, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín 4, IČ 24729035 a obrací se na město Hronov s žádostí o podepsání Smlouvy o zřízení věcného břemene k pozemkové parcele č. 1667 v k.ú. Hronov. Rozsah věcného břemene je cca 5 metrů podzemního vedení NN (přípojka pro pozemek p.p.č. 1382/2) v komunikaci p.p.č. 1667 v k.ú. Hronov.
Věcné břemeno bude zřízeno na dobu neurčitou za jednorázovou úhradu ve výši    Kč 1000,-- + DPH. Ocenění věcného břemene  je v souladu s uzavřenou smlouvou o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene ze dne 27.7.2011.

OM předkládá materiál k projednání a doporučuje ke schválení.

Usnesení RM č. 1/2012 ze dne 11.1.2012, bod 10/1: RM doporučuje ZM ke schválení uzavření smlouvy.

Návrh usnesení:
ZM schvaluje uzavření smlouvy č. „IV – 12 – 2008518/P/VB1“ s názvem stavby „Hronov, p.č. 1382/2, Exner – knn – umístění kabelu NN na parcele 1667“ o zřízení věcného břemene mezi ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín 4, IČ 24729035 (budoucí oprávněný) a Městem Hronov, nám. Čs. armády 5, 549 31 Hronov, IČ 00272680 (budoucí povinný).  Smlouva přílohou – 19 pro

Uzavření smlouvy o věcném břemeni, pozemek 261/2 v k.ú. Rokytník – materiál č. 5
Žádost o zřízení věcného břemene na pozemku 261/2 v k.ú. Rokytník v majetku města Hronova k zpřístupnění lesních pozemků v k.ú. Rokytník a k.ú. Velký Dřevíč.
V žádosti uvedli celkem 6 pozemků, později přidali dva další. Všechny pozemky na sebe navazují, jsou vzájemně zatíženy věcným břemenem, takže nic nebrání zřízení věcného břemene k pozemku 261/2 v k.ú. Rokytník, aby byly všechny pozemky přístupné z komunikace v majetku města Hronova p.p.č. 876/1 přejezdem přes pozemek p.p.č. 261/2.

Povinný z věcného břemene zřizuje ve prospěch oprávněných vlastníků pozemků p.č. 399/1, 399/8, 399/12 a 399/13 v  k.ú. Velký Dřevíč a pozemků p.č.  250/2, 256/1, 256/2 a 256/3 v k.ú. Rokytník a  pro všechny budoucí vlastníky těchto nemovitostí, věcné břemeno chůze a jízdy na pozemku p.č. 261/2 v k.ú. Rokytník, to vše v rozsahu vymezeném v geometrickém plánu pro vyznačení věcného břemene číslo plánu 177-77/2010 ze dne 13.12.2010, potvrzeného Katastrálním úřadem pro Královéhradecký kraj, Katastrálním pracovištěm Náchod dne 17.12.2010. GP si zajistili na své náklady oprávnění.
Věcné břemeno se zřizuje na dobu neurčitou za jednorázovou úhradu ve výši Kč 10.000,- včetně DPH. Cena byla určena na základě Zásad pro oceňování věcných břemen s přihlédnutím k tomuto případu (problematický roční užitek z nájmu lesního pozemku p.p.č. 261/2, pak se podle oceňovací vyhlášky přistupuje k ceně Kč 10.000,--)

Odbor majetek připravil smlouvu a doporučuje její uzavření.

Usnesení RM č. 1/2012 ze dne 11.1.2012, bod 11/1: RM doporučila ZM ke schválení uzavření smlouvy.

Návrh usnesení:
ZM schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene č. 13/OM/11 na straně oprávněných a Městem Hronovem, nám. Čs. armády 5, 549 31 Hronov, IČ 00272680, na straně povinného. Smlouva je přílohou – 19 pro

Záměr prodeje části pozemku p.č. 646/1 k.ú. Velký Dřevíč – materiál č. 6
Žádost o koupi části pozemku p.p.č. 646/1 o výměře 218 m2 (celková výměra pozemku je 1742 m2) v k.ú. Velký Dřevíč. Část pozemku, o kterou je žádáno, je zaplocená a slouží jako zahrada. V současné době je užívání pozemku ošetřeno nájemní smlouvou od roku 1993 uzavřenou s majitelem pozemku p.č. 81/2.  
Pozemek je druhem pozemku ostatní plocha, ostatní komunikace, v územním plánu je pozemek vedený jako komunikace. V pozemku nejsou uloženy sítě.
V minulosti bylo o odkoupení pozemku žádáno, z důvodu nepřístupnosti pozemku sousedního p.p.č. 81/1 nebylo vyhověno. Pozemek je užíván a zaplocen cca 40 let. Byla oslovena vlastnice pozemku p.p.č. 81/1. Souhlasí s navrženým prodejem a uvádí, že je i podílovou vlastnicí pozemku p.p.č. 83 (přístup je zajištěný) a zvažují i sloučení obou pozemků a tím zajištění přístupu i do budoucna. 
 
Cena prodeje pozemku - v případě prodeje doporučujeme Kč 25,--/m2 z důvodu výskytu záplavového území.
Účetní hodnota pozemku je Kč 70,--/m2. Ve skutečnosti je část pozemku užívaná dlouhodobě jako zahrada, narovnáním právních vztahů podle současné skutečnosti – převedením na zahradu, by cena výrazně klesla.
 
Odbor výstavby doporučuje prodej.
Odbor majetek doporučuje prodej, z hlediska dlouholetého zaplocení pozemku.

GP na oddělení části pozemku zajišťuje a hradí žadatel.

Usnesení RM č. 1/2012 ze dne 11.1.2012, bod 12/1, 20/1:
RM doporučuje ZM schválení záměru prodeje.
RM ukládá OM stanovit výchozí cenu prodeje ve výši Kč 70,--/m2 a o schváleném záměru informovat vlastníky okolních pozemků.

Návrh usnesení:
ZM schvaluje záměr prodeje části pozemku p.p.č. 646/1 o výměře cca 218 m2  v k.ú. Velký Dřevíč, ke způsobu využití jako zahrady s výchozí cenou prodeje Kč 70,--/m2 – 19 pro

Záměr prodeje části pozemku p.č. 202 k.ú. Malá Čermná – materiál č. 7
Žádost o koupi části pozemku p.p.č. 202 o výměře cca 57 m2 (celková výměra pozemku je 2336 m2) v k.ú. Malá Čermná. Pozemek paní užívá jako zahradu (pozemek p.p.č. 8/3), má ho již léta oplocený. Při digitalizaci katastru se zjistilo, že je oplocená i část pozemku městského. 
Pozemek je druhem pozemku trvalý travní porost, v územním plánu je lokalita vedena podle skutečnosti – část komunikace, část zatravněná plocha.  V pozemku nejsou uloženy sítě.
Komunikace se stáčí okolo domu čp. 45 zpět k silnici. Okolo zahrady pokračuje jako polní cesta pozemek ve vlastnictví města Hronova p.p.č. 245/1 o šíři cca 5,5 metrů.  Prodejem zaplocené části zahrady nedojde k narušení veřejně přístupných komunikací, proto OM navrhuje k prodeji.

Před případným prodejem je nutný GP, který si zajistí a uhradí žadatel.
 
Cena prodeje pozemku - obdobné pozemky byly v minulosti prodávány v rozmezí od Kč 20,-- do Kč 45,--/m2. Vzhledem k lokalitě – k.ú. Malá Čermná a na konci zástavby, doporučujeme cenu ve výši Kč 30,--/m2. Účetní hodnota je Kč 7,153/m2.
 
Odbor výstavby souhlasí s prodejem.

Usnesení RM č. 27/2011 ze dne 21.12.2011, bod 10/27: RM doporučila ZM ke schválení.

Návrh usnesení:
ZM schvaluje záměr prodeje části pozemku p.p.č. 202 o výměře cca 57 m2 v k.ú. Malá Čermná ke způsobu využití – zahrada za cenu prodeje Kč 30,--/m2 – 19 pro

Nabídka daru – části pozemku p.č. 665/2 k.ú. Velký Dřevíč – materiál č. 8
Vlastníci nabídli městu darem podíly (každý vlastní 1/28) z pozemku p.p.č. 665/2 v k.ú. Velký Dřevíč. Tento pozemek je v současné době ve vlastnictví 22 majitelů, jedním z nich je i město Hronov s podílem 2/28.
V katastru nemovitostí je pozemek evidován jako ostatní plocha se způsobem využití ostatní komunikace.
V územním plánu je veden jako komunikace. Je to jediná přístupová cesta k několika nemovitostem.

Odbor majetek doporučuje převod části pozemku formou daru.

Usnesení RM č. 16/2011 ze dne 24.8.2011, bod 14/16: RM nedoporučila ZM ke schválení přijetí daru.

ZM č. 6/2011 ze dne 7.9.2011:
Hlasování proběhlo 9 pro, 9 proti, 1 se zdržel. Usnesení nebylo formulováno.

Žadatelé byli se situaci seznámeni a znovu – telefonicky požádali o projednání.

Byli osloveni ostatní vlastníci komunikace, zda souhlasí s darováním, nutné pro případné uzavření smlouvy. Souhlas vyslovilo 13 vlastníků, toto množství postačuje (5 vlastníků se neozvalo). Žádný z nich nezmínil, že by se k darování přidal.
OM doporučuje přijetí daru, nepředpokládá darování ze strany ostatních vlastníků. Městu neplynou z darování žádné další povinnosti, protože již vlastní 2/28 pozemku. V silničním hospodářství je zdůrazňováno vlastnictví komunikací, protože se tím předchází znepřístupnění komunikací v soukromém vlastnictví.

RM č. 25/2011 ze dne 7.12.2011, bod 24/25: RM nedoporučila ZM ke schválení.

Usnesení RM č.1/2012 ze dne 11.1.2012, bod 14/1: RM nedoporučila ZM ke schválení.

Celkově spoluvlastníci pozemku 665/2 v k.ú. Velký Dřevíč nabízejí darem 4/28 podílu pozemku. Město vlastní 2/28.
Odbor majetek doporučuje převod části pozemku formou daru, městu z tohoto kroku nevznikají žádné nové povinnosti, protože je samo vlastníkem 2/28 pozemku.
Při přijetí daru by bylo město vlastníkem cca 20% části pozemku.

Návrh usnesení:
ZM schvaluje záměr převodu podílů o velikosti 1/28 pozemku p.p.č. 665/2  o celkové výměře 3533 m2  v k.ú. Velký Dřevíč z majetku vlastníků na základě darovací smlouvy, do majetku města Hronova, Čs. armády 5, 549 31 Hronov. Správní poplatek vkladu do katastru nemovitostí uhradí obdarovaný – 5 pro, 11 proti, 3 se zdrželi

Koupě pozemku p.č. 561 k.ú. Hronov – materiál č. 9
Podána žádost s nabídkou odprodeje  pozemku p.p.č. 561 o výměře 157 m2  v k.ú. Hronov.   
Pozemek je druhem pozemku zastavěná plocha a nádvoří, způsob využití zbořeniště, v územním plánu je lokalita vedena jako území bydlení městského typu vícepodlažní. 
V pozemku nejsou uloženy sítě, sítě jsou dostupné, plyn je v Havlíčkově ulici. 

Pozemek byl zatížený předkupním právem, to bylo později z katastru nemovitosti vymazáno. Nyní je pozemek bez zatíženi.

Majitelka nejdříve požadovala za pozemek Kč 100.000,--, později upravila cenu na Kč 80.000,-, to vychází na 509,- Kč/m2. Cena odpovídá běžným cenám stavebního pozemku. Pozemek se nachází blízko centra města Hronova, je sice malý rozlohou, ale zapadá do lokality, která je určena na zástavbu a sousední pozemky jsou ve vlastnictví města Hronova. Výhodou pozemku je přímá návaznost na hlavní komunikaci.
 
Odbor výstavby koupi pozemku doporučuje, taktéž odbor majetek.

Usnesení RM č. 25/2011 ze dne 7.12.2011, bod 30/25:
RM uložila starostce jednat ohledně snížení ceny za pozemek. Paní starostka informovala, že trvá na výši ceny Kč 80000,--.

Návrh usnesení:
ZM schvaluje koupi pozemku p.p.č. 561 o výměře  157 m2  v k.ú. Hronov za cenu Kč 80.000,-- - 3 pro, 12 proti, 4 se zdrželi

Smlouva o zřízení věcného břemene k.ú. Hronov, Port Artur – materiál č. 10
Firma Geošrafo s.r.o., Zemědělská 1091/3b, 500 03 Hradec Králové, IČ 64793036, zpracovává podklady a smlouvy pro ČEZ Distribuci, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín 4, IČ 24729035 a obrací se na město Hronov s žádostí o podepsání Smlouvy o zřízení věcného břemene k pozemkové parcele č. 1681/1 v k.ú. Hronov  v rozsahu GP č. 1139-5840/2010 ze dne 18.11.2010. Rozsah věcného břemene je cca 10 metrů podzemního vedení NN (přípojka pro RD – na pozemku p.p.č. 1522/17) v místní komunikaci (pozemek p.p.č. 1681/1) v ulici Port Artur, které bylo provedeno protlakem.
Věcné břemeno je zřizováno na dobu neurčitou za jednorázovou úhradu ve výši Kč 1200,-- včetně DPH (minimální sazba Kč 1000,-- + DPH). Ocenění věcného břemene odpovídá schválenému ceníku pro energetické stavby (Kč 50,--/m2) ze dne 22.4.2009.

Usnesení RM č. 8/2011 ze dne 13.4.2011, bod 25/8: RM doporučila ZM ke schválení.

Návrh usnesení:
ZM schvaluje uzavření smlouvy č. „IP – 12 – 2002920/VB/01 – Hronov, p.p.č. 1522/17, Franc - přípojka NN“ o zřízení věcného břemene mezi ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín 4, IČ 24729035 (oprávněný) a Městem Hronov, nám. Čs. armády 5, 549 31 Hronov, IČ 00272680 (povinný). Smlouva přílohou – 19 pro

Záměr prodeje části pozemku p.č. 1084/5 k.ú. Hronov – materiál č. 11
Žadatel podal žádost o koupi části  pozemku p.p.č. 1084/5 o výměře cca 1140 m2 v k.ú. Hronov (celková výměra je 4274 m2). Pozemek chce využít ke stavbě rodinného domu. 
Pozemek je druhem pozemku trvalá travní plocha, v územním plánu je lokalita vedena jako území smíšené pro nízkopodlažní zástavbu.  
V pozemku je okrajově uloženo plynovodní vedení. Všechny sítě jsou dostupné – v komunikaci. 
 
Cena prodeje pozemku  - v případě prodeje doporučujeme ocenění znalcem.
Účetní hodnota pozemku je 4,51 Kč/m2, odpovídající zemědělskému půdnímu fondu.
 
Odbor výstavby prodej doporučuje.
Technické služby – na pozemku je uloženo cca 7 tater zeminy, žulové dlažební kostky a obrubníky. V případě prodeje se musí najít náhradní úložné prostory.
Odbor majetek prodej doporučuje, podmínkou je nalezení náhradních prostor pro materiál, který je nyní uložený v zájmovém prostoru.
Při prodeji parcely v rozsahu, jak navrhl žadatel, zbude neprodejný kus pozemku. Vzhledem k poměrně atraktivní lokalitě a k přístupnosti k sítím, to není ideální situace z hlediska majitele pozemku. Odbor majetek doporučuje prodej celého pozemku nebo jeho rozdělení tak, aby se mohly prodat jako dva stavební pozemky. Pozemky by pak měly výměru cca 850 m2. 

Usnesení RM č. 24/2011 ze dne 23.11.2011, bod 31/24 :
RM uložila připravit záměr prodeje v souladu s přílohou č. 3 materiálu č. 296.

Usnesení RM č. 25/2011 ze dne 7.12.2011, bod 20/25 :
RM doporučuje ZM ke schválení.

Návrh usnesení:
ZM schvaluje záměr prodeje cca 1700 m2 pozemku p.p.č. 1084/5 v k.ú. Hronov za cenu prodeje Kč 500/m2 – 18 pro, 1 se zdržel

Záměr prodeje pozemku p.č. 35/3 a st.p.č. 15 k.ú. Malá Čermná – materiál č. 16
Žadatel podal žádost o koupi pozemku  p.p.č. 35/3 a st.p.č. 15 v k.ú. Malá Čermná z důvodu podnikatelské činnosti.
Materiál byl stažen z programu jednání. Budou ještě došetřeny potřebné skutečnosti, poté doplněn a znovu předán k projednání.

Smlouva o právu provést stavbu a smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene, pozemek 1673/2 a 1673/3 k.ú. Hronov – materiál č. 17
Pan Vladimír Václavík, Elektroprojekt, T.G.Masaryka 391, 549 01 Nové Město nad Metují, předložil k projednání smlouvu s ČEZ Distribuci, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín 4, IČ 24729035 a obrací se na město Hronov s žádostí o podepsání Smlouvy o právu provést stavbu a Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene k pozemkové parcele č. 1673/2 a 1673/3 v k.ú. Hronov. Rozsah věcného břemene je cca 240 metrů podzemního vedení NN – napojení nové zástavby RD s výhledem pro napojení další uvažované zástavby RD v této lokalitě.
Věcné břemeno bude zřízeno na dobu neurčitou za jednorázovou úhradu ve výši Kč 100,-- + DPH za jeden běžný metr. Ocenění věcného břemene je v souladu se schválenými pravidly pro oceňování VB.

OM předkládá materiál k projednání a doporučuje ke schválení.

Návrh usnesení:
ZM schvaluje uzavření smlouvy č. „IV – 12 – 2005375/VB1“ s názvem stavby „Hronov, Šedivá hora,  knn 20RD - Holman“ o právu provést stavbu a smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene mezi ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín 4, IČ 24729035 (budoucí oprávněný) a Městem Hronov, nám. Čs. armády 5, 549 31 Hronov, IČ 00272680 (budoucí povinný).  Smlouva přílohou – 19 pro

Smlouva o zřízení věcného břemene, pozemek p.č. 1219 k.ú. Zbečník – materiál č. 18
Geodézie Česká Třebová s.r.o., Palackého 297, 560 02 Česká Třebová, IČ 26010623, předložila k projednání smlouvu s  ČEZ Distribuci, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín 4, IČ 24729035 a obrací se na město Hronov s žádostí o podepsání Smlouvy o  zřízení věcného břemene k pozemkové parcele č. 1219 v k.ú. Zbečník. Rozsah věcného břemene je necelé 2 metry nadzemního vedení NN, které je vedeno nad pozemkem 1219 v k.ú. Zbečník. Přípojka byla zřizována pro TJ Sokol Zbečník.
Věcné břemeno bude zřízeno na dobu neurčitou. V návrhu je uvedena jednorázová úhrada ve výši Kč 1000,--  včetně DPH.
OM navrhuje úhradu ve výši Kč 2000,-- + DPH vzhledem k malému rozsahu a k vrchnímu vedení.

OM předkládá materiál k projednání a doporučuje ke schválení.

Návrh usnesení:
ZM schvaluje uzavření smlouvy č. „IP – 12 – 2002850/VB/01“ s názvem stavby „Hronov, Zbečník, přípojka vvnn TJ Sokol“ o zřízení věcného břemene mezi ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín 4, IČ 24729035 (budoucí oprávněný) a Městem Hronov, nám. Čs. armády 5, 549 31 Hronov, IČ 00272680 (budoucí povinný).  Smlouva přílohou – 19 pro

Záměr prodeje části pozemku p.č. 646/1 k.ú. Velký Dřevíč – materiál č. 19
Žadatelka podala žádost o koupi části pozemku p.p.č. 646/1 o výměře 55 m2 (celková výměra pozemku je 1742 m2) v k.ú. Velký Dřevíč. Část pozemku, o kterou je žádáno, je zaplocená cca 40 let a slouží jako zahrada a přístup k domu. V současné době není užívání pozemku ošetřeno.  
Pozemek je druhem pozemku ostatní plocha, ostatní komunikace. V územním plánu je pozemek vedený jako komunikace.  
V pozemku jsou uloženy sítě – přípojky k domu – vrchní vedení NN (včetně betonového sloupu) a O2.   

Cena prodeje pozemku:
Účetní hodnota pozemku je Kč 70,--/m2. Ve skutečnosti je část pozemku užívána dlouhodobě jako zahrada, narovnáním právních vztahů podle současné skutečnosti – převedením na zahradu, by cena výrazně klesla. Vzhledem k záměru prodeje části stejného pozemku v případě byla schválena cena Kč 70,--/m2, navrhujeme stejnou výši prodejní ceny (viz RM č. 1/2012 ze dne 11.1.2012, bod 20/1).
 
Odbor výstavby doporučuje prodej.
Odbor majetek doporučuje prodej, z hlediska dlouholetého zaplocení pozemku a z důvodu, že není ohrožen přístup k jiným nemovitostem. Sítě nejsou překážkou prodeje.

GP na oddělení části pozemku zajišťuje a hradí žadatel.

Návrh usnesení:
ZM schvaluje záměr prodeje části pozemku p.p.č. 646/1 o výměře cca 55 m2  v k.ú. Velký Dřevíč, k využití – zahrada a přístup k domu, za cenu prodeje Kč 70,--/m2 – 19 pro

Informace – prodej domů v majetku města – materiál č. 21
OM předkládá informaci k prodeji domů v majetku města. Materiál okomentovala Ing. Vítová, vedoucí odboru majetek.

1/ bytová jednotka v čp.76, Husova ul., Hronov
V čp. 76, Husova ul. je Město Hronov vlastníkem poslední bytové jednotky. Byt je volný. Realitní kancelář (REX Jaroměř), která zprostředkovává prodej bytu, pokračuje v  realitní činnosti. Tržní cena byla stanovena na Kč 500 000,--. Zatím není vážný zájemce. Realitní kancelář zpracovává aktuální posudek na tržní cenu a na příští jednání ZM bude předložen návrh na úpravu prodejní ceny.

2/ dům čp.107, Jungmannova ul., Hronov
ZM 18.6.2008 schválilo záměr prodeje bytového domu č.p.107 vč. dřevníků a pozemků. Tržní hodnota nemovitosti je Kč 2 900 000,--. ZM ve svém usnesení č.5/2010 ze dne 23.6.2010 schválilo prodej výše zmiňované nemovitosti. Žadatel nakonec nebyl schopen zaplatit kupní cenu, a proto  ZM ve svém usnesení č. 7/2011 dne 26.10.2011 revokovalo usnesení ze dne 23.6.2010. Zatím není aktuální zájemce o koupi nemovitosti.

3/ dům čp. 583, Divadelní ul., Hronov
ZM dne 14.12.2011 schválilo prodej nemovitosti za kupní cenu Kč 1 500 000,--. Nyní si kupující dolaďují úvěr od banky. Předpokládá se podpis kupní smlouvy během února.

4/ dům čp. 596, Riegrova ul., Hronov
ZM na svém jednání dne 16.2.2011 schválilo záměr prodeje bytového domu č.p. 596, Riegrova ul., Hronov. Od 14.3.2011 probíhá vyvěšování záměru prodeje. ZM na svém jednání dne 27.4.2011 schválilo výchozí cenu záměru prodeje ve výši Kč 3 500 000,--. Aktualizace záměru prodeje je vyvěšena.  Realitní služby pro město zprostředkovává realitní agentura Jiří Rykr – SOMOS-REAL-NÁCHOD. Zatím není vážný zájemce o koupi.

Návrh usnesení:
ZM bere na vědomí informaci OM o prodeji domů v majetku města – 19 pro

Přehled investičních akcí – materiál č. 24
Předložený materiál ústně doplnil Ing. Kašík.
1) Cyklostrasy (Knáhlova, Střezina, Malá Čermná)
Cyklostezky a cyklotrasy jsou financovány z prostředků Operačního Programu přeshraniční spolupráce CZ - PL.

Česko – Polské komunikace se sdíleným provozem pěším, cyklistickým a automobilovým – II. etapa
Úsek Knáhlova ulice
Knáhlova ulice je řádně zkolaudována.

Úsek Malá Čermná
Úsek Malá Čermná je řádně zkolaudován.

Úsek Střezina – k Tamadexu
Rekonstrukce komunikace je dokončena. Stavba byla pouze na ohlášení.

2) Zateplení budov v majetku města Hronova – MŠ Havlíčkova čp. 520 a 656
Projekt je stavebně i finančně ukončen.

3) Zateplení budov v majetku města Hronova – ZŠ Nám. ČSA, ZŠ Palackého a SOU a SOŠ Hotelnictví
Budova ZŠ Nám. ČSA.
Výhled je takový, že na konci února by měly započít práce s výměnou oken. Zateplení stropů půdních prostor je dokončeno. Ze zadní strany budovy je postaveno lešení, které je připraveno k použití na práce okolo fasády, které započnou v jarních měsících.
Budova ZŠ Palackého
Stropy v půdních prostorách jsou kompletně zateplené, započalo se s výměnou oken.
Budova SOU a SOŠ Hotelnictví
Na této budově je z roku 2011 dokončena výměna oken a ze zadní strany budovy je postaveno lešení. S pracemi na fasádě bude započato v jarních měsících.

Konečný termín výstavby všech budov je stanoven na říjen roku 2012.

4) Zateplení budov v majetku města Hronova – ZŠ Komenského nám. čp. 8 a MŠ Velký Dřevíč“
Budova MŠ Velký Dřevíč
Stavební práce na budově jsou dokončeny, v jarních měsících dojde k odstranění vad a nedodělků. Na stavbu je zažádáno o kolaudaci.
Budova ZŠ Komenského nám. čp. 8
U této budovy zbývá doplnit kompletní fasádu na přední straně a sokl kolem celé budovy. V pracech se bude pokračovat v jarních měsících.

U obou budov došlo v minulém roce k vybudování izolace proti zemní vlhkosti. Obě stavby budou dokončeny do dubna 2012.

Návrh usnesení:
ZM bere na vědomí informace o investičních akcích -19 pro


5. Různé
Informace – topení nekvalitním palivem – materiál č. 1
OM předkládá informaci k bodu 34/8 z Usnesení č. 8/2011 ZM ze dne 14. 12. 2011.

Městský úřad, orgán ochrany ovzduší, nemá dle zákona přístup do soukromých objektů (např. rodinné domy), tedy ani ke spalovacímu zdroji a palivu. Jsme odkázáni pouze na ochotu majitele, který prohlídku může a nemusí dovolit.
V případě stížnosti zjišťujeme její oprávněnost. Vždy je důležité obrátit se v okamžiku, kdy je možné pořídit důkaz, tj. zápach či tmavý kouř z komína na orgán ochrany ovzduší městského úřadu nebo na městskou policii, která věc vyšetří, pořídí fotodokumentaci a předá k dořešení příslušnému orgánu ochrany ovzduší. Ten může v případě oprávněné stížnosti a dostatku důkazů zahájit přestupkové řízení.
Stěžuje-li si občan na topení nekvalitním palivem firmou či právnickou osobou, která je malým zdrojem znečišťování ovzduší (do 200 kW), může se také obrátit na orgán ochrany ovzduší městského úřadu, nebo městskou policii.
V případě provozovatelů zvláště velkých, velkých a středních zdrojů znečišťování ovzduší je nejlépe obrátit se se stížností na Českou inspekci životního prostředí. Ta je pověřena kontrolou dodržování veškerých povinností těchto provozovatelů zdrojů znečišťování ovzduší včetně měření emisí znečišťujících látek, ukládáním sankcí (pokuty, zastavení provozu) a nápravných opatření.

Při podezření, že nejsou dodrženy podmínky kolaudačního rozhodnutí (tj. že byl přidán spalovací zdroj bez povolení, nebo je objekt využíván k jiným účelům, např. jako dílna apod.) může odbor výstavby městského úřadu nařídit kontrolní prohlídku budovy.

Dle Občanského zákoníku nikdo nesmí obtěžovat jiného prachem, kouřem, parami atd. nad míru přiměřenou poměrům. Pokud k tomu dochází, lze se obrátit na soud se žalobou.

Návrh usnesení:
ZM bere na vědomí informaci o možnostech řešení případů topení nekvalitním palivem – 19 pro

Městská policie Hronov – Výroční zpráva za rok 2011 – materiál č. 12
Předložený materiál okomentoval Miroslav Pavelka.
Městská policie předložila k projednání Výroční zprávu městské policie Hronov za rok 2011.

Z jednání odešel MUDr. Mihola, 18 členů.

Návrh usnesení:
ZM bere na vědomí Výroční zprávu Městské policie Hronov za rok 2011 dle přílohy – 18 pro.

Břidlicové plyny – materiál č. 22
Předložený materiál okomentoval místostarosta.
Města a obce v Kladském pomezí spojuje společný problém.
I tak by se dala charakterizovat aktuální spolupráce vedení měst náchodského okresu. Pravidelná setkání jednotlivých starostů a místostarostů jsou přínosem pro všechny, navzájem se informují a hledají řešení problémů, které mají mnohdy společné.

Jedním takovým je záměr průzkumu těžby a samotná těžba břidlicových plynů v severní části Kladského pomezí   na území Broumovska a Náchodska. Toto téma bylo hlavním předmětem diskuze na jednání představitelů náchodských samospráv v pondělí 13. února 2012.
Starostové a místostarostové se jednomyslně shodli na zásadním nesouhlasu se záměrem průzkumu těžby a samotné těžby břidlicových plynů na území Broumovska a Náchodska. Všichni podpoří právě probíhající podpis petice, představitelé samospráv osloví i obce I. a II. typu ve svých správních obvodech, aby rovněž alarmovali své občany, informovali je o záměru a vyzvali je také k vyslovení nesouhlasu formou podpisu petice.
Již jen průzkum plánovaný zmíněnou technologií, může přivodit těžkou devastaci a kontaminaci i v normální krajině, natož pak v krajině s tak významnými zásobami podzemních pitných vod.
Místní samosprávy budou prostřednictvím senátora Petra Pakosty iniciovat schůzku s ministrem životního prostředí Tomášem Chalupou, aby mu předali nezkreslené informace o postoji vedení radnic, resp. svých občanů k celé věci.

Na jednání se dostavil MUDr. Mihola, 19 členů.

Ing. Andršová – se dotazovala, jak je to s právy majitelů pozemků. Místostarosta odpověděl, že po vydání rozhodnutí se na těžbu vztahuje báňský zákon a tam jsou práva majitele pozemku značně omezena.
Mgr. Líbalová – apelovala, aby se občané o petici dověděli vzhledem k místu průzkumu (CHKO, zásoby pitné vody). Informaci doplnila starostka. Podepisování petice se vzhledem k posunutí termínu jednání rozkladové komise prodlouží cca o 14 dní.

Návrh usnesení:
1) ZM nesouhlasí se stanovením průzkumného území „Trutnovsko“, které bylo stanoveno rozhodnutím Ministerstva životního prostředí postupem podle zákona č. 62/1988 Sb., o provádění geologických prací, v platném znění, v návaznosti na povolení průzkumu a těžby nekonvenčních ložisek zemního plynu a ropy v České republice, při jejichž exploataci se využívá technologie hydraulického štěpení – 19 pro

2) ZM vyjadřuje podporu petici proti záměru průzkumu těžby a samotné těžby břidlicových plynů v navrhovaném zájmovém území „Trutnovsko“ – 19 pro

Založení MAS Stolové Hory, začlenění k.ú. Hronovska do MAS – materiál č. 23
Předložený materiál okomentoval pan místostarosta.
V rámci snahy o maximální využívání finančních zdrojů z Evropské unie, které by se mohly využít například na rozvoj infrastruktury, na vybavení příspěvkových organizací či podporu podnikání v Hronově, byl v prosinci loňského roku předložen Radě města ke schválení materiál, týkající se založení Místní akční skupiny (MAS) a začlenění katastrálního území Města Hronova do tohoto nově vzniklého celku.
Na podzim roku 2011 se zástupci města účastnili Venkovské konference v Červeném Kostelci, kde byli seznámeni s Národním strategickým plánem LEADER 2014, možností se do něj zapojit a čerpat finanční prostředky. Na základě získaných informací z konference, proběhlo setkání zástupců obcí a měst, které nejsou členy MAS, ale mají vážný zájem se do některé připojit, či vytvořit novou. Na setkání byla přítomna zástupkyně MAS Mezi Úpou a Metují paní Hovorková, která zodpovídala dotazy týkající se založení nové, či podmínek přístupu ke stávající MAS.
Po tomto setkání bylo zástupci Náchoda, Velkého Poříčí, Hronova, Police nad Metují, Machova, Vysoké Srbské, Žďárek, Velkých Petrovic, Žďáru nad Metují, České Metuje, Bukovice i Suchého Dolu shledáno za nejlepší řešení, vytvoření nové MAS.
Na posledním jednání v Náchodě bylo stanoveno, že skupina bude mít statut občanského sdružení s názvem MAS Stolové hory o.s.. Pro vstup do MAS je nutné schválit začlenění našeho katastrálního území do MAS Stolové Hory zastupitelstvem. Na základě schválení začlenění k.ú. všech zakládajících měst a obcí, proběhne v březnu v Hronově jednání, kde bude sestaven přípravný výbor, navrženy stanovy a vše bude odesláno k registraci sdružení na MV ČR. Takto nově založená Místní akční skupina bude moci v roce 2012 – 2013 zažádat o finanční prostředky v maximální výši 500 tis. Kč na zpracování svého vlastního strategického plánu rozvoje regionu, bez kterého by se do programu LEADER pro rok 2014 nemohla zapojit. Na zpracování tohoto plánu bude vypsáno výběrové řízení. Výzva k podání žádosti o dotaci na Strategický plán rozvoje regionu v maximální výši 500 tis. Kč, bude pravděpodobně vyhlášena od června do října 2012. Do té doby musí být plán zpracován, i proto bude muset být předfinancován. V současné době probíhají jednání o způsobu předfinancování. Jedná se možnost bankovní půjčky, či úvěru nebo o využití finančních prostředků obcí a měst nově tvořené MAS, v přepočtu dle obyvatel.

Z jednání odešel MVDr. Strnad, 18 členů.

Návrh usnesení:
ZM schvaluje začlenění katastrálního území Města Hronova do MAS Stolové hory -18 pro

Dovolba člena Finančního výboru ZM – materiál č. 25
Starostka seznámila zastupitele s informací, že na své členství ve finančním výboru rezignoval 8. 1. 2012 pan Michal Martin, který byl do výboru nominován za KDU – ČSL. Jako důvod rezignace uvedl změnu trvalého bydliště, přestěhoval se do Velkého Poříčí. O své rezignaci informoval předsedkyni FV Ing. Ivanu Andršovou.
Pan Antonín Hurdálek byl následně požádán, aby KDU – ČSL navrhla nového kandidáta. KDU – ČSL navrhuje paní Boženu Zimovou.

Starostka uvedla, že je nepsaným zvykem, že všechny volby, které se týkají osob, jsou volby tajné. Protože se v tomto případě jedná pouze o dovolbu 1 člena, navrhla, aby se volilo aklamací. Zastupitelé s návrhem vyslovili souhlas.

Na jednání se dostavil MVDr. Strnad, 19 členů.

Z jednání odešel Mgr. Šnajdr, 18 členů.

Návrh usnesení:
1. ZM bere na vědomí rezignaci pana Michala Martina na členství ve Finančním výboru Zastupitelstva města Hronova - 18 pro
2. ZM volí členkou Finančního výboru Zastupitelstva města Hronova paní Boženu Zimovou – 18 pro

Na jednání se dostavil Mgr. Šnajdr, 19 členů.


6. Diskuse
Starostka informovala o možnosti koupi pozemku od Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, který má v současné době město pronajatý. Jedná se o pozemek v areálu kempu Velkého Dřevíče. Podle velmi předběžného odhadu bude kupní cena pozemku cca 300 tisíc korun.

Starostka také stručně informovala o problémech, které řešilo město v souvislosti s extrémně nízkými teplotami.

18. dubna 2012 další řádný termín jednání ZM.

Mgr. Thér – informoval, že na lednovém zasedání řídícího výboru Euroregionu Glacensis byly podpořeny dvě projektové žádosti města Hronova. Jeden mikroprojekt je zaměřený na revitalizaci části parku A. Jiráska v místě dnešního zřídla. Jeho obsahem je vyčištění čerpacího zařízení pro Hronovku a drobné bourací práce s obnovením nového zřídla.
Druhý se jmenuje Aktivní pohraničí ve vzduchu na vodě na zemi – jedná se o zajištění několika akcí. Setkání Čermných v Malé Čermné a Czarmne v Kudowe Zdroji. Založení tradice zbečnického pochodu ve spolupráci s osadním výborem. Podpořenou akcí bude také setkání pilotů v rámci akce Orlíkovské přeháňky, večerní raftování na Metuji v rámci Jiráskova Hronova a beatch volejbalový turnaj v centru města. 

Mgr. Šnajdr – poděkoval technickým službám za zimní údržbu. Ptal se, co bude s objektem po cizinecké policii v Bezručově ulici. Pravděpodobně bude nabídnut k prodeji, sdělil M. Pavelka.
Při gratulaci se ho občané ptali, proč nevysílá BOR. Starostka odpověděla, že v roce 2010 byla vypsána anketa a její rozbor měli zastupitelé k dispozici.
Mgr. Líbalová se přikláněla k tomu opět uvést BOR do provozu.
Diskutovalo se o způsobu předávání akutních informací (nepoteče voda, vypínání elektřiny atd.), jaký systém použít (např. zasílání SMS).  MVDr. Strnad na neustálé připomínky Mgr. Líbalové navrhl zřídit petici např. lidí nad 60 let s tím, že bude nutné sehnat určité procento podpisů pro zřízení BORu. Jeho obnovení by bylo velmi nákladné. Podle počtu zájemců ať se pak zastupitelstvo rozhodne.

Ing. Andršová – se dotazovala, v jakém období dojde k realizaci tepelných čerpadel v ZŠ Velký Dřevíč. Reagovala tak na udání hygieně na nízké teploty v tělocvičně.  Ing. Vítová sdělila, že termín rozhodnutí o poskytnutí dotace byl posunut na polovinu března a začátkem dubna bychom měli být vyrozuměni.
Požadavek školníka ze Dřevíče – prostor před školou vyhrnout, když tam není nikdo zaparkovaný. Místostarosta odpověděl, že údržbu v této lokalitě provádí pan Gros. Možno s ním přímo dohodnout.

Mgr. Líbalová – poděkovala technickým službám za zimní údržbu. Požádala o kontrolu trvale parkujících aut na silnici, která způsobují potíže při vyhrnování. Odpověděl M. Pavelka. Uvedl, že je možné zjistit majitele vozidel a vyzvat je k odstranění či přeparkování. Již se o to pokoušel, ale problém je v tom, že nepřizpůsobiví občané svá vozidla nepřepisují a zjistí se jen původní majitel, který o ničem neví.

Antonín Hurdálek – uvedl, že okrajové části města nejsou pokryty signálem pro vysílání BORu. Nový systém by stál cca 1,5 – 2 mil. Kč.

Ing. Kašík – zopakoval údaje z ankety o vysílání BORu, která se konala v roce 2010, kdy po dvouměsíčním trvání ankety se vyjádřilo jen 31 občanů. Oživení by bylo velice nákladné, stávající technologie je již morálně zastaralá.


Zapsala Milena Moravcová
Jednání bylo ukončeno v 18,50 hodin.

 


Usnesení č. 1/2012
z jednání Zastupitelstva města Hronova, které se uskutečnilo dne 22. února 2012

Zastupitelstvo města schvaluje:
1/1 – ověřovatele zápisu Antonína Hurdálka a Mgr. Petra Málka – 17 pro, 2 se zdrželi
2/1 – program jednání – 19 pro
3/1 – rozpočet města Hronova na rok 2012 dle přílohy – 19 pro
4/1 - žádost o jednorázové doplacení půjčky z FRBMH, která jim byla poskytnuta Smlouvou č. 8/2007 ze dne 18.05.2007, a to k datu 29.02.2012 v částce       Kč 12.620,14 (tzn.  pouze nesplacenou jistinu dle smlouvy) – 19 pro
5/1 - uzavření smlouvy č. „IV – 12 – 2008518/P/VB1“ s názvem stavby „Hronov, p.č. 1382/2, Exner – knn – umístění kabelu NN na parcele 1667“ o zřízení věcného břemene mezi ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín 4, IČ 24729035 (budoucí oprávněný) a Městem Hronov, nám. Čs. armády 5, 549 31 Hronov, IČ 00272680 (budoucí povinný) – 19 pro
6/1 - uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene č. 13/OM/11, na straně oprávněných a Městem Hronovem, nám. Čs. armády 5, 549 31 Hronov, IČ 00272680, na straně povinného – 19 pro
7/1 - záměr prodeje části pozemku p.p.č. 646/1 o výměře cca 218 m2  v k.ú. Velký Dřevíč, ke způsobu využití jako zahrady s výchozí cenou prodeje Kč 70,--/m2 – 19 pro
8/1 - záměr prodeje části pozemku p.p.č. 202 o výměře cca 57 m2 v k.ú. Malá Čermná ke způsobu využití – zahrada za cenu prodeje Kč 30,--/m2 – 19 pro
9/1 - uzavření smlouvy č. „IP – 12 – 2002920/VB/01 – Hronov, p.p.č. 1522/17, Franc - přípojka NN“ o zřízení věcného břemene mezi ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín 4, IČ 24729035 (oprávněný) a Městem Hronov, nám. Čs. armády 5, 549 31 Hronov, IČ 00272680 (povinný) – 19 pro
10/1 - záměr prodeje cca 1700 m2 pozemku p.p.č. 1084/5 v k.ú. Hronov za cenu prodeje Kč 500/m2 – 18 pro, 1 se zdržel
11/1 - uzavření smlouvy č. „IV – 12 – 2005375/VB1“ s názvem stavby „Hronov, Šedivá hora,  knn 20RD - Holman“ o právu provést stavbu a smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene mezi ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín 4, IČ 24729035 (budoucí oprávněný) a Městem Hronov, nám. Čs. armády 5, 549 31 Hronov, IČ 00272680 (budoucí povinný) – 19 pro
12/1 - uzavření smlouvy č. „IP – 12 – 2002850/VB/01“ s názvem stavby „Hronov, Zbečník, přípojka vvnn TJ Sokol“ o zřízení věcného břemene mezi ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín 4, IČ 24729035 (budoucí oprávněný) a Městem Hronov, nám. Čs. armády 5, 549 31 Hronov, IČ 00272680 (budoucí povinný) – 19 pro
13/1 - záměr prodeje části pozemku p.p.č. 646/1 o výměře cca 55 m2  v k.ú. Velký Dřevíč, k využití – zahrada a přístup k domu, za cenu prodeje Kč 70,--/m2 –  19 pro
14/1 - začlenění katastrálního území Města Hronova do MAS Stolové hory -18 pro

Zastupitelstvo města neschvaluje:
15/1 - záměr převodu podílů o velikosti 1/28 pozemku p.p.č. 665/2  o celkové výměře 3533 m2  v k.ú. Velký Dřevíč z majetku vlastníků na základě darovací smlouvy, do majetku města Hronova, Čs. armády 5, 549 31 Hronov. Správní poplatek vkladu do katastru nemovitostí uhradí obdarovaný – 11 pro, 5 proti, 3 se zdrželi
16/1 - koupi pozemku p.p.č. 561 o výměře  157 m2  v k.ú. Hronov za cenu Kč 80.000,-- - 12 pro, 3 proti, 4 se zdrželi

Zastupitelstvo města bere na vědomí:
17/1 – informace z jednání Rady města Hronova – 19 pro
18/1 – kontrolu plnění usnesení ZM č. 8/2011 – 19 pro
19/1 – rozpočtová opatření č. 06/2011 dle přílohy – 19 pro
20/1 – informaci OM o prodeji domů v majetku města – 19 pro
21/1 – informace o investičních akcích – 19 pro
22/1 – informaci o možnostech řešení případů topení nekvalitním palivem – 19 pro
23/1 – Výroční zprávu Městské policie Hronov za rok 2011 dle přílohy – 18 pro
24/1 – rezignaci pana Michala Martina na členství ve Finančním výboru Zastupitelstva města Hronova – 18 pro
25/1 – informace, připomínky vznešené v rámci bodu diskuse

Zastupitelstvo města vydává:
26/1 - obecně závaznou vyhlášku města Hronov č. 01/2012, kterou se zrušuje obecně závazná vyhláška č. 2/2010 o místním poplatku za provozovaný VHP nebo jiné technické herní zařízení. OZV přílohou – 19 pro

Zastupitelstvo města nesouhlasí:
27/1 - se stanovením průzkumného území „Trutnovsko“, které bylo stanoveno rozhodnutím Ministerstva životního prostředí postupem podle zákona  č. 62/1988 Sb., o provádění geologických prací, v platném znění, v návaznosti na povolení průzkumu a těžby nekonvenčních ložisek zemního plynu a ropy      v České republice, při jejichž exploataci se využívá technologie hydraulického štěpení – 19 pro

Zastupitelstvo města vyjadřuje:
28/1 - podporu petici proti záměru průzkumu těžby a samotné těžby břidlicových plynů v navrhovaném zájmovém území „Trutnovsko“ – 19 pro

Zastupitelstvo města volí:
29/1 – členkou Finančního výboru Zastupitelstva města Hronova paní Boženu Zimovou – 18 pro

 

Tento text připravil/a: Milena Moravcová Zveřejněno: 02. 03. 2012