živé vysíláníživé vysílání ohlásit závaduohlásit závadu počasí webkamera virtuální prohlídky

Zápis ustavujícího ZM č. 8/2010

z ustavujícího zasedání Zastupitelstva města Hronova, které se uskutečnilo
dne 10. listopadu 2010 od 17:00 hodin v Sále Josefa Čapka

Přítomni: 21 členů (dle prezenční listiny)

Jednání zahájila starostka Hana Nedvědová. Konstatovala, že je přítomno všech 21 členů zastupitelstva města, kteří byli zvoleni v řádných komunálních volbách dne 15. a 16.10.2010. Panu Petru Koletovi vznikl mandát 6. listopadu 2010 po písemné rezignaci MUDr. Lenky Horákové, která byla zvolena za TOP 09.
Dále konstatovala, že všichni zastupitelé obdrželi osvědčení o zvolení do zastupitelstva města, a že zastupitelstvo je usnášeníschopné.

Složení slibu zastupitele
Slib zastupitele přečetla paní Lucie Hornychová, zaměstnankyně MěÚ.
Starostka vyzvala zastupitele, aby jednotlivě přistoupili k mikrofonu, kde řekli slovo „slibuji“ a slib podepsali.

Ověřovatelkami zápisu byly zvoleny Mgr. Jana Píčová a Mgr. Věra Řehůřková.

Návrh na usnesení:
ZM schvaluje jako ověřovatelky zápisu Mgr. Janu Píčovou a Mgr. Věru Řehůřkovou – 19 pro, 2 se zdrželi


Schválení programu jednání
Program jednání byl zaslán na pozvánce.
1. Volba starosty
2. Volba místostarosty
3. Volba členů rady města
4. Různé
5. Diskuse

Nebyly žádné návrhy na změnu programu.

Návrh na usnesení:
ZM schvaluje navržený program jednání – 21 pro


1.  Volba starosty města
Starostka navrhla, aby funkce starosty a místostarosty byly schváleny jako funkce, pro které budou členové zastupitelstva uvolněni. 

Návrh na usnesení:
ZM schvaluje, aby funkce starosty a místostarosty byly funkcemi, pro které budou členové zastupitelstva uvolněni – 21 pro

Starostka navrhla tajný způsob hlasování pro volbu starosty, místostarosty a dalších členů rady města.

Návrh na usnesení:
ZM schvaluje, aby volba starosty, místostarosty a dalších členů rady byla provedena tajným hlasováním – 21 pro

Volba volební komise
Starostka navrhla, aby volební komise byla tříčlenná.  

Návrh na usnesení:
ZM schvaluje, aby volební komise byla tříčlenná – 21 pro

Jako členové volební komise se přihlásili Mgr. Lenka Hlušková, Ing. Karel Jára, Mgr. Petr Málek

Návrh na usnesení:
ZM schvaluje volební komisi ve složení: Mgr. Lenka Hlušková, Ing. Karel Jára, Mgr. Petr Málek - 18 pro, 3 se zdrželi

Návrh na usnesení:
ZM schvaluje předsedou volební komise Ing. Karla Járu – 20 pro, 1 se zdržel

Starostka požádala o nominace na post starosty od zástupců jednotlivých politických stran a volebních sdružení v pořadí podle počtu získaných mandátů:
ODS – Hana Nedvědová
Rozvoj města – Mgr. Josef Thér
ČSSD – Hana Nedvědová
TOP 09 – Mgr. Josef Thér
KDU-ČSL – Hana Nedvědová
NEZÁVISLÍ – bez kandidáta

Mgr. Josef Thér nominaci na post starosty nepřijal.
Hana Nedvědová s nominací souhlasila.

Předseda volební komise konstatoval, že bylo rozdáno 21 volebních lístků.
Do volební urny bylo vhozeno 21 lístků, z toho 12 pro Hanu Nedvědovou.

Návrh na usnesení:
ZM volí starostkou města paní Hanu Nedvědovu - 12 pro, 9 proti

Starostka po svém zvolení poděkovala členům zastupitelstva za důvěru a sdělila, že se bude i v dalším volebním období snažit vykonávat svou funkci co nejlépe. Veřejně také poděkovala za podporu své mamince.


2. Volba místostarosty města
Starostka požádala o nominace na post místostarosty od zástupců jednotlivých politických stran a volebních sdružení v pořadí podle počtu získaných mandátů:
ODS – Mgr. Josef Thér
Rozvoj města – Mgr. Jan Šnajdr
ČSSD – Mgr. Josef Thér
TOP 09 – Mgr. Jan Šnajdr
KDU-ČSL – bez kandidáta
NEZÁVISLÍ – bez kandidáta

Mgr. Josef Thér kandidaturu na post místostarosty přijal.
Mgr. Jan Šnajdr kandidaturu na post místostarosty přijal.

Předseda volební komise konstatoval, že bylo rozdáno 21 volebních lístků. Do volební urny bylo vhozeno 21 lístků, z toho 7 hlasů pro Mgr. Jana Šnajdra a 13 hlasů pro Mgr. Josefa Théra.

Návrh na usnesení:
ZM volí místostarostou města Mgr. Josefa Théra – 13 pro, 7 proti, 1 se zdržel

Pan místostarosta po svém zvolení poděkoval za vyjádřenou důvěru.


3. Volba dalších členů rady města
Starostka navrhla, aby rada města měla 7 členů.  

Návrh na usnesení:
ZM schvaluje, aby Rada města Hronova měla 7 členů – 20 pro, 1 se zdržel

Vzhledem k tomu, že ze zákona jsou členy rady také starosta a místostarosta, zbývalo zvolit 5 členů rady města.
Starostka požádala o nominace na členy rady od zástupců jednotlivých politických stran a volebních sdružení v pořadí podle počtu získaných mandátů:
ODS – Ing. Jaroslav Vít
Rozvoj města – bez kandidáta
ČSSD – Mgr. Věra Řehůřková
TOP 09 – bez kandidáta
KDU-ČSL – Antonín Hurdálek
NEZÁVISLÍ – František Holman, Pavel Topolnickyj

Všichni navržení souhlasili se svými kandidaturami na členy rady města.

Předseda volební komise konstatoval, že bylo odevzdáno 21 hlasovacích lístků. Do volební urny bylo vhozeno 21 lístků:
Ing. Jaroslav  Vít - 16 hlasů
Mgr. Věra Řehůřková – 13 hlasů
František Holman – 16 hlasů
Pavel Topolnickyj – 13 hlasů
Antonín Hurdálek – 13 hlasů

Návrh na usnesení:
ZM volí členy rady -  Ing. Jaroslav Vít - 16 pro
                                -  Mgr. Věra Řehůřková – 13 pro
                                - František Holman – 16 pro
                                - Pavel Topolnickyj – 13 pro
                                - Antonín Hurdálek – 13 pro

4. Různé
Materiál č. 103 – informace pro členy zastupitelstva
1. Jednací řád zastupitelstva
Všem členům ZM byl zaslán jednací řád zastupitelstva, který byl schválen zastupitelstvem v minulém volebním období a zůstává v platnosti i pro nové volební období. Jednací řád je možné na základě návrhu upravit. Starostka navrhla, aby se zastupitelé s obsahem jednacího řádu seznámili tak, aby na prosincovém zasedání mohli případné návrhy na úpravu jednacího řádu projednat. Požádala, aby případné návrhy na změny v jednotlivých ustanoveních jednacího řádu doručili v písemné podobě na MěÚ (nejlépe elektronickou formou) k rukám tajemníka na adresu tajemnik-mu@mestohronov.cz, a to nejpozději do 30. listopadu. 

 2. Zákon o obcích
Starostka požádala zastupitele, aby si prostudovali zákon o obcích, kde najdou základní informace o obcích, jejich orgánech, kompetencích, pravomocích i povinnostech.

3. Kontrolní a finanční výbor (KV a FV), komise rady
Ze zákona o obcích vyplývá povinnost ustanovit kontrolní a finanční výbor. V minulých volebních obdobích byly tyto výbory pětičlenné. Starostka navrhla, aby se tento počet zachoval. Předsedové obou výborů musí být členy zastupitelstva, ostatní členové výborů tuto podmínku splňovat nemusí. Starostka požádala zástupce jednotlivých politických stran a volebních sdružení, aby návrhy na předsedy a členy KV a FV doručili v písemné podobě na MěÚ (nejlépe elektronickou formou) k rukám paní Hornychové na adresu mestohronov@mestohronov.cz, a to nejpozději do 10. prosince.
Dále požádala, aby zastupitelé navrhli své zástupce do sociální komise, která bude pracovat při radě města.
Každý ze zastupitelů může navrhnout ustanovení jakékoliv další komise (při radě) nebo dalšího výboru (při zastupitelstvu). Předpokladem pro ustanovení je specifikace náplně daného orgánu.

4. Termíny jednání zastupitelstva
Dne 1. 12. 2010 od 17 hodin ve foyeru Sálu Josefa Čapka. K projednání budou předloženy pouze velmi akutní záležitosti, které by nepočkaly do dalšího prosincového jednání (prodloužení platnosti provozního úvěru, dotace z kraje pro hasiče, stanovení výše odměn zastupitelům).
Po jednání zastupitelstva bude pro všechny členy zastupitelstva připraven pracovní seminář k rozpočtu města a organizačnímu uspořádání úřadu – představení vedoucích jednotlivých odborů, ředitelů příspěvkových organizací atd. Podklady pro jednání (rozpočet města a organizační struktura úřadu) budou včas zaslány.
Dne 22. 12. 2010 od 17 hodin ve foyeru Sálu Josefa Čapka.

5. Návrhy na ocenění
Při tradičním plese města jsou vždy oceňováni významné osobnosti nebo kolektivy našeho města. Může se jednat o ocenění celoživotní práce v určité oblasti nebo o ocenění za konkrétní významný počin v uplynulém roce. Starostka požádala o zasílání návrhů k rukám paní Hornychové na adresu mestohronov@mestohronov.cz, a to nejpozději do 10. prosince. Do předmětu zprávy uveďte text: návrhy na ocenění. Ples města se uskuteční 15. ledna 2011. Starostka požádala zastupitele, aby se plesu zúčastnili.
Dále starostka sdělila termíny jednání rady: 24. listopadu a 15. prosince, vždy od 17 hodin. Pozvala také zastupitele na pietní akt u příležitosti Dne boje za svobodu a demokracii, který se uskuteční v úterý 16. listopadu od 17 hodin u památníku obětem komunismu před Sálem Josefa Čapka.

Návrh na usnesení:
ZM bere na vědomí pokyny ohledně jednacího řádu ZM, zákona o obcích, návrhů do výborů a komisí, návrhů na ocenění a termíny jednání ZM do konce roku 2010 – 21 pro


5. Diskuse, závěr
V diskusi vystoupil přítomný senátor Ing. Petr Pakosta, který poblahopřál vedení města ke znovuzvolení.


Konec jednání v 18.00 hod.
Zapsala Lucie Hornychová

 

Usnesení č. 8/2010
z ustavujícího zasedání Zastupitelstva města Hronova,
které se uskutečnilo dne 10. listopadu 2010 od 17.00 hod. v  Sále Josefa Čapka

Zastupitelstvo města schvaluje:
1/8 -  jako ověřovatelky zápisu Mgr. Janu Píčovou a Mgr. Věru Řehůřkovou – 19 pro, 2 se zdrželi
2/8 - navržený program jednání – 21 pro
3/8 - aby funkce starosty a místostarosty byly funkcemi, pro které budou členové zastupitelstva uvolněni – 21 pro
4/8 - aby volba starosty, místostarosty a dalších členů rady byla provedena tajným hlasováním – 21 pro
5/8 - aby volební komise byla tříčlenná – 21 pro
6/8 - volební komisi ve složení: Mgr. Lenka Hlušková, Ing. Karel Jára, Mgr. Petr Málek – 18 pro, 3 se zdrželi
7/8 - předsedou volební komise Ing. Karla Járu – 20 pro, 1 se zdržel
8/8 - aby Rada města Hronova měla 7 členů – 20 pro, 1 se zdržel

Zastupitelstvo města volí:
9/8 - starostkou města paní Hanu Nedvědovu - 12 pro, 9 proti,
10/8 - místostarostou města Mgr. Josefa Théra – 13 pro, 7 proti, 1 se zdržel
11/8 - členy rady města: -  Ing. Jaroslav Vít - 16 pro
                                            -  Mgr. Věra Řehůřková – 13 pro
                                            - František Holman – 16 pro
                                            - Pavel Topolnickyj – 13 pro
                                            - Antonín Hurdálek – 13 pro

Zastupitelstvo města bere na vědomí:
12/8 -  pokyny ohledně jednacího řádu ZM, zákona o obcích, návrhů do výborů a komisí, návrhů na ocenění a termíny jednání ZM do konce roku 2010 – 21 pro

Tento text připravil/a: Milena Moravcová Zveřejněno: 26. 11. 2010