živé vysíláníživé vysílání ohlásit závaduohlásit závadu počasí webkamera virtuální prohlídky

Zápis č. 9/2014

Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

z jednání Zastupitelstva města Hronova, které se uskutečnilo
dne 10. prosince 2014 od 17:00 hodin v Sále Josefa Čapka

Přítomni: 20 členů (dle prezenční listiny)
Omluveni: Ing. Jaroslav Vít
Pozdější příchod: MUDr. Jan Šnajdr, Antonín Hurdálek
Tajemník: Ing. Jiří Kašík
Ověřovatelé zápisu: Mgr. Jana Maslikiewiczová, Pavel Topolnickyj

Jednání zahájila starostka Bc. Hana Nedvědová Na začátku samotného jednání vystoupily tanečnice z DDM Domino s krátkým vánočním programem.

Pan Koleta oznámil, že bude jednání nahrávat – snímat kamerou.

1. Slib zastupitele

Na svůj mandát v zastupitelstvu rezignoval dne 10.11.2014 MUDr. Petr Mihola zvolený za TOP 09. V souladu se zákonem nastupuje na jeho místo první náhradnice za tuto stranu, tedy Mgr. Věra Bartošová.

Paní Milena Moravcová přečetla slib zastupitele a paní Mgr. Věra Bartošová složila slib.

Paní starostka konstatovala, že zastupitelstvo je usnášeníschopné. V úvodu jednání bylo přítomno 18 členů. 

Ověřovateli zápisu byli zvoleni Mgr. Jana Maslikiewiczová, pan Pavel Topolnickyj – 16 pro, 2 se zdrželi.

Jako podklad pro jednání byly zaslány materiály pod čísly 97 až 118 včetně příloh, pozvánka s programem, výroční zpráva ZŠ Hronov, výroční zpráva MŠ Velký Dřevíč a zápis EU fondy č. 43.

Paní starostka vznesla dotaz, zda má někdo návrh na doplnění nebo změnu programu.

Starostka dala hlasovat o navrženém programu jednání tak, jak byl zaslán na pozvánce – 18 pro.


Program jednání:
1. Slib zastupitele
2. Kontrola plnění usnesení zastupitelstva města
3. Finanční záležitosti
4. Majetkové záležitosti
5. Různé
6. Diskuze

2.  Kontrola plnění usnesení zastupitelstva města

Kontrola plnění usnesení ZM č. 6, 7/2014 – materiál č. 111
Předložený materiál okomentoval Ing. Jiří Kašík.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města bere na vědomí kontrolu plnění usnesení ZM č. 6, 7 /2014 – 18 pro


3. Finanční záležitosti

Pověření pro radu města ke schválení posledních rozpočtových změn v kalendářním roce – materiál č. 97
Předložený materiál okomentovala Ing. Ivana Stonjeková.
Podle zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů v platném znění je obec povinna provádět rozpočtová opatření, jde-li o změny ve finančních vztazích k jinému rozpočtu, o změny závazných ukazatelů vůči jiným osobám nebo jestliže hrozí nebezpečí vzniku rozpočtového schodku. Podle zákona č. 128/2000 Sb., zákon o obcích, v platném znění, je zastupitelstvu obce vyhrazeno schvalovat rozpočet obce, radě obce je potom dle § 102 zákona o obcích vyhrazeno zabezpečovat hospodaření obce podle schváleného rozpočtu a rozpočtová opatření provádět v rozsahu stanoveném zastupitelstvem obce. Zastupitelstvo města Hronova schvaluje veškerá prováděná rozpočtová opatření. Vzhledem k tomu, že poslední jednání ZM v letošním roce se koná 10.12.2014 a do tohoto data ještě nebudou známy všechny skutečnosti, které by měly vliv na rozpočet města (obdržení dotací, daňových příjmů nad rámec schváleného rozpočtu, čerpání úvěru dle aktuální situace v závěru roku), doporučili pracovníci Krajského úřadu Královéhradeckého kraje, kteří provádějí přezkum hospodaření města Hronova, aby bylo zastupitelstvem schváleno usnesení, které umožní radě města schválit poslední rozpočtová opatření v kalendářním roce s tím, že zastupitelstvo města vezme tato rozpočtová opatření na prvním jednání v roce 2015 na vědomí.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města pověřuje radu města schválením rozpočtových opatření města Hronova č. 8/2014 s tím, že mu budou na prvním jednání zastupitelstva v roce 2015 předložena ke vzetí na vědomí – 18 pro

ROLMONT – žádost o prominutí smluvní pokuty – materiál č. 101
K projednání byla předložena žádost firmy ROLMONT s.r.o. o prominutí smluvní pokuty za pozdní dodání stroje na úpravu ledové plochy ZAMBONI 560AC, v. č. 10 027.

Vyjádření Ing. Ivany Stonjekové k žádosti
S firmou ROLMONT uzavřelo město Hronov dne 29.07.2014 kupní smlouvu na dodání 1 ks stroje na úpravu ledové plochy. Dodací lhůta byla dle čl. 3 smlouvy stanovena do 30.09.2014. Dle čl. 7 se prodávající zavázal uhradit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 1 % z kupní ceny bez DPH za každý i započatý den prodlení (cena rolby dle smlouvy činí Kč 3.100.000,00 bez DPH). Skutečný termín dodání byl 03.10.2014, tj. 3 dny po sjednaném termínu. Z tohoto důvodu byla firmě ROLMONT v souladu s kupní smlouvou dne 09.10.2014 zaslána Výzva k úhradě smluvní pokuty ve výši Kč 93.000,00. Pokuta byla na účet města uhrazena 14.10.2014.

Dne 13.10.2014 obdrželo město Hronov od firmy ROLMONT žádost o prominutí smluvní pokuty. V žádosti a připojených přílohách jsou uvedeny důvody, které způsobily opožděné dodání stroje (zpoždění námořní přepravy, která dle dopravce není termínovaná, s garancí dodání). Na základě toho si jednatel společnosti Ing. Miloslav Cvetler dovolil požádat o vrácení částky Kč 93.000,00 na účet ROLMONTu.

Pravomoc případného prominutí pokuty ve výši Kč 93.000,00, náleží dle zákona o obcích zastupitelstvu (prominutí pohledávky vyšší než Kč 20.000,00).

Vyjádření Ing. Jiřího Kašíka k žádosti
Jak je uvedeno výše a v přílohách, které měli členové zastupitelstva k dispozici, za zpoždění nese vinu námořní přepravce, který se však zříká odpovědnosti. Zde samozřejmě vyvstane otázka, proč s tím dodavatel rolby nepočítal a rolbu neobjednal s dostatečným předstihem, pokrývajícím možné zpoždění námořní přepravy. Smlouva však byla podepsána 29.7.2014. To bylo způsobeno protahujícím se výběrovým řízení od 30.1.2014 kdy byla vyhlášena výzva až po konečné schválení dodavatele a odmítnutí námitky radou města 14. a 28.5.2014. Pak následovala výzva dodavateli k uzavření smlouvy, příprava smlouvy a příloh. Kdyby rolbu firma objednala v den podepsání smlouvy, tak ji do konce roku mít město nebude, protože dodací lhůty výrobce jsou minimálně 6 měsíců. Firma šla do rizika, že rolbu od ní nekoupíme a objednala ji na svou zodpovědnost mnohem dříve, než bylo výběrové řízení ukončeno. 
Navrhuji celou sankci odpustit a zaplacenou sankční částku vrátit dodavateli rolby již také proto, že s firmou máme dlouholeté dobré zkušenosti se servisem staré rolby stejné značky Zamboni.

Žádost projednala na svém jednání dne 29.10.2014 rada města a přijala toto usnesení:
Rada města nedoporučuje zastupitelstvu města prominout smluvní pokutu za pozdní dodání stroje na úpravu ledové plochy ZAMBONI 560AC, v.č. 10 027, ve výši Kč 93.000,00 firmě ROLMONT s.r.o. se sídlem Na Vinobraní 2636/30, Praha 10, IČ 63995816.

K předloženému materiálu byla vedena široká diskuze.

Ing. Karel Jára se dotazoval, jaká městu vznikla finanční škoda tím, že byl stroj dodán o 3 dny později. Dle názoru Ing. Stonjekové k žádné škodě nedošlo.
Zda byla smlouva součástí výběrového řízení. Ing. Kašík řekl, že smlouva byla součástí výběrového řízení. Ing. Jára podotkl, že se jedná o lichvu a je to nemorální.
Ing. Stonjeková uvedla, že stejné sankční podmínky byly ve smlouvě uvedeny pro město v případě, že by včas neuhradilo fakturu za dodání stroje.

Na jednání se dostavil pan Hurdálek, přítomno 19 členů.

Petr Koleta se dotazoval, kdo je schopen opravit rolbu. Michal Kubeček odpověděl, že nikdo jiný, jen firma Rolmont. Petr Koleta nesouhlasí s úhradou pokuty. Dále se dotazoval, co je se starými rolbami. Michal Kubeček odpověděl, že nejstarší rolba je v likvidaci a druhá slouží jako rezerva.

JUDr. Eva Vrzáčková se dotazovala, jaká je spolupráce s firmou Rolmont a jestli nenabídla nějaký bonus za pozdní dodání. Michal Kubeček odpověděl, že spolupráce je dobrá a jako kompenzace byly nabídnuty nože v hodnotě Kč 41 000,--.

MVDr. Tomáš Strnad sdělil, že o tom přemýšlel a přišlo mu logické odpustit pokutu. Ale je to také vztah kupujícího a prodávajícího, kdy má prodávající zakalkulovaný v ceně zisk.

Mgr. Petr Málek souhlasí s Ing. Karlem Járou a kolegou MVDr. Tomášem Strnadem a přimlouval se za prominutí pokuty. Na druhou stranu je to precedens, smluvní vztah byl sjednán a mohl by to žádat i někdo další. Pokud prominout, tak navrhnout protislužbu – servis nebo něco jiného.

Místostarosta uvedl, že situaci konzultovat s firmami, které dovážejí zboží přes moře a zjistil, že mají tyto služby pojištěné. Kladl si otázku, na základě čeho město odpustí pokutu. Nevidí žádný důvod, proč odpustit pokutu, když s případnou penalizací firma podpisem smlouvy souhlasila. Jiným také neodpouštíme.

Pavel Topolnickyj se přiklání k názoru pana místostarosty. Firma Rolmont souhlasila se smluvními podmínkami.

Petr Koleta vznesl dotaz, zda měla firma pojištění. Místostarosta odpověděl, že by to měli mít pojištěné. Petr Koleta podotkl, že je něco jiného odpustit penále z nájmu a něco jiného smluvní pokutu.

Libor Lelek řekl, že dle jeho názoru by město nemělo odpustit pokutu, město by se mělo chovat jako podnik. Sami smlouvu potvrdili. Nemá obavy, že by nás firma chtěla ošidit na cenách za služby u nich je dána hodinová sazba a to si musí Michal Kubeček při fakturaci pohlídat.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města schvaluje prominutí smluvní pokuty za pozdní dodání stroje na úpravu ledové plochy ZAMBONI 560AC, v. č. 10 027, ve výši Kč 93.000,00 firmě ROLMONT s.r.o. se sídlem Na Vinobraní 2636/30, Praha 10, IČ 63995816 – 5 pro, 13 proti, 1 se zdržel

Pan Antonín Hurdálek nechal kolovat kroniku města za uplynulé období a omluvil tak svůj pozdní příchod.

Smlouva o revolvingovém úvěru – materiál č. 106
Předložený materiál okomentovala Ing. Ivana Stonjeková.
Město Hronov uzavřelo v roce 2009 s Komerční bankou, a. s., smlouvu o revolvingovém úvěru. Úvěr byl přijat pro řešení nedostatku finančních prostředků v závěru roku 2009. Výše úvěru do limitu Kč 20.000.000,00, čerpání úvěru dle smlouvy  možné do 30.12.2010, splacení jistiny  do 31.12.2010. Dne 22.12.2010 byl uzavřen Dodatek ke smlouvě o úvěru, který prodloužil možnost čerpání úvěru ve výši Kč 9.500.000,00 do 20.12.2011. Dalšími dodatky bylo nadále prodlužováno čerpání vždy o jeden kalendářní rok. Nyní je v platnosti dodatek, kterým je čerpání stanoveno do 19.12.2014. V současné době nejsou z provozního úvěru vyčerpány žádné prostředky.

Vzhledem k novému občanskému zákoníku sdělila Komerční banka, a. s, městu, že nelze na další roční období uzavřít pouze dodatek, je nutné uzavřít novou Smlouvu o revolvingovém úvěru, neboť smlouva obsahuje odkazy na občanský zákoník. Předložená nová smlouva je totožná se smlouvou z roku 2009 a v bodě 9.4 obsahuje ustanovení, že nahrazuje původní Smlouvu o revolvingovém úvěru reg. č. 7360009200547. V nové smlouvě došlo k úspoře poplatků za spravování úvěru - změna je v bodě 4.2 - cena za spravování úvěru se sjednává ve výši Kč 150,00 měsíčně. V původní smlouvě z roku 2009 byla cena za spravování úvěru Kč 300,00 měsíčně.

Informaci o nutnosti uzavřít celou novou smlouvu město obdrželo až 3. prosince, tj. týden po jednání rady města, tudíž rada města na svém jednání dne 26.11.2014 projednávala uzavření dodatku a doporučila zastupitelstvu města jeho uzavření schválit.

Usnesení RM:
Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit uzavření dodatku ke smlouvě o revolvingovém úvěru, uzavřené mezi městem Hronov a Komerční bankou, a.s., dne 07.12.2009, kterým se mění některá ustanovení smlouvy: Revolvingový úvěr bude poskytován do výše limitu Kč 9.500.000,00, čerpání opakovaně, nejpozději však do 31.12.2015, splacení jistiny ve výši Kč 9.500.000,00 do 31.12.2015.

Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem bylo navrženo zastupitelstvu města přijmout níže uvedené usnesení. Jeho znění bylo konzultováno s právničkou města i s pracovníky Komerční banky.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města schvaluje uzavření smlouvy o revolvingovém úvěru registrační číslo 99010207077, jejímž obsahem je poskytnutí revolvingového úvěru Komerční bankou, a.s., do výše limitu Kč 9.500.000,00, čerpání opakovaně, nejpozději však do 18.12.2015, splacení jistiny nejpozději do 19.12.2015. Smlouva přílohou – 19 pro

Odměny nově zvoleným neuvolněným zastupitelům – materiál č. 107
Předložený materiál okomentovala Ing. Ivana Stonjeková.
Finanční odbor předložil k projednání návrh odměn za výkon funkce neuvolněným členům zastupitelstva.
Maximální výše odměn je stanovena nařízením vlády č. 37/2003 Sb., o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev, ve znění pozdějších předpisů. Dle nařízení vlády č. 37/2003 Sb. a dle zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, oboje ve znění pozdějších předpisů, se měsíční odměna poskytuje ode dne, který stanoví zastupitelstvo. I když to právní předpisy výslovně neuvádějí, je dle dostupných metodik a z  povahy věci  zřejmé, že zastupitelstvo rozhodne o aktuálním datu a nebude stanovovat odměny se zpětnou účinností. Možné je stanovit pozdější termín.

Měsíční odměna neuvolněným členům zastupitelstva může být poskytnuta až do výše:
1) Člen zastupitelstva                                                                                 Kč    660,00  
2) Člen rady                                                                                                  Kč 2.570,00 
3) Předseda výboru nebo komise, není-li zároveň členem rady        Kč 2.220,00 
4) Předseda výboru nebo komise, je-li zároveň členem rady             Kč 4.130,00 

V současné době (do konání voleb) byly vypláceny odměny v této výši:
1) Člen zastupitelstva                                                                                 Kč     627,00
2) Člen rady                                                                                                  Kč  2.442,00
3) Předseda výboru nebo komise, není-li zároveň členem rady        Kč  2.109,00 
4) Předseda výboru nebo komise, je-li zároveň členem rady             Kč  3.924,00 

Rada města na svém jednání dne 26.11.2014 doporučila zastupitelstvu města přijmout níže uvedené usnesení.

Ing. Karel Jára navrhoval ponechat odměny ve stejné výši. Paní starostka tak dala nejprve hlasovat o protinávrhu Ing. Járy.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města schvaluje měsíční odměny neuvolněným členům zastupitelstva od 10.12.2014 v této výši:
1) Člen zastupitelstva                                                                                  Kč     627,00
2) Člen rady                                                                                                   Kč  2.442,00
3) Předseda výboru nebo komise, není-li zároveň členem rady         Kč  2.109,00 
4) Předseda výboru nebo komise, je-li zároveň členem rady              Kč  3.924,00 
7 pro, 9 proti, 3 se zdrželi
Usnesení nebylo přijato.

Zastupitelstvo města schvaluje měsíční odměny neuvolněným členům zastupitelstva od 10.12.2014 v této výši:
1) Člen zastupitelstva                                                                                 Kč    660,00  
2) Člen rady                                                                                                  Kč 2.570,00 
3) Předseda výboru nebo komise, není-li zároveň členem rady        Kč 2.220,00 
4) Předseda výboru nebo komise, je-li zároveň členem rady             Kč 4.130,00 
8 pro, 8 proti, 3 se zdrželi

Paní starostka konstatovala, že nebylo přijato ani jedno usnesení, proto budou zastupitelé svoji činnost vykonávat zdarma.

Uzavření smlouvy o poskytnutí příspěvku na investici pro VaK, a.s. Náchod – materiál č. 108
Předložený materiál okomentovala Ing. Ivana Stonjeková.
Finanční odbor předložil k projednání návrh Smlouvy o poskytnutí příspěvku na investici uzavírané mezi Městem Hronov a VAK, a.s., Náchod.

Jedná se o poskytnutí částky ve výši Kč 200.000,00 Vodovodům a kanalizacím Náchod, a. s., na odstranění staré dešťové kanalizace v k. ú. Zbečník, která byla nalezena v tělese komunikace a chodníku v rámci stavební akce „Skupinový projekt Metuje, kanalizace Hronov - Zbečník“. Tuto kanalizaci bylo nutné vzhledem k jejímu technickému stavu odstranit, aby bylo možné realizovat rekonstrukci stavby silnice II/567. Odstranění kanalizace nebylo součástí projektu a vynaložené náklady byly nad rámec rozpočtu akce.

O problémech s financováním odstranění staré kanalizace a možné spoluúčasti města na jejím odstranění do max. výši Kč 200.000,00 bylo Zastupitelstvo města Hronova informováno na jednání dne 25.06.2014, kdy tyto informace vzalo na vědomí.

Znění smlouvy bylo konzultováno s ekonomickým náměstkem  VAK Náchod, Ing. Zdeňkem Zimou, který se smlouvou vyjádřil souhlas.

Rada města na svém jednání dne 26.11.2014 doporučila zastupitelstvu města smlouvu schválit.

Návrh usnesení:
1) Zastupitelstvo města schvaluje poskytnutí příspěvku ve výši Kč 200.000,00 Vodovodům a kanalizacím Náchod, a. s., IČ 48172928, na odstranění staré dešťové kanalizace v k. ú. Zbečník – 18 pro, 1 se zdržel

2) Zastupitelstvo města schvaluje uzavření Smlouvy o poskytnutí příspěvku na investici (na odstranění staré kanalizace v k. ú. Zbečník) ve výši Kč 200.000,00 mezi Městem Hronov, IČ 00272680, a VAK Náchod, a. s., IČ 48172928, dle přílohy – 18 pro, 1 se zdržel

Návrh rozpočtu města Hronova na rok 2015 – materiál č. 109
Předložený materiál okomentovala Ing. Ivana Stonjeková.
Finanční odbor předložil k projednání návrh rozpočtu města Hronova na rok 2015.

Návrh rozpočtu je zpracován na straně příjmů na základě známých skutečností, není zde zapojen případný přebytek hospodaření za rok 2014. Jeho zapojení bude řešeno na prvním zastupitelstvu v příštím roce formou rozpočtového opatření. Na základě toho pak budou moci být provedeny úpravy i na straně výdajů a rovněž dojde ke konkretizaci částek za investiční akce.

Závaznými ukazateli jsou navrhovány částky za paragrafy (tzv. kapitoly) s tím, že dle směrnice č. 08/2004 může příkazce operace přečerpat jednotlivé položky až o 20 tis. Kč, avšak za předpokladu, že rozpočtovaná částka za příslušný paragraf (ODPA) nebude překročena.
Důvodem stanovení závazných ukazatelů na úrovni paragrafů je to, aby nedocházelo k přečerpání položek, což by bylo považováno za správní delikt.

Návrh rozpočtu projednala na svém jednání 26.11.2014 rada města a doporučila zastupitelstvu města jej schválit.

Ing. Jára se dotazoval ke kapitole 3639, položka 5169 náklady na EPC projekty, žádal o poskytnutí vyčíslení úspor na jednotlivých budovách.
Paní starostka uvedla, že na toto téma byl pro všechny zastupitele pořádán seminář. Vyzvala Ing. Járu, aby si došel k Ing. Vítové, vedoucí odboru majetek, která má celou prezentaci firmy Dabona s vyčíslenými úsporami a návrhy opatření, kterými by se nechalo dojít ještě k větším úsporám, k dispozici.

Petr Koleta se dotazoval v kapitole 3639 na položku 5169 na částku na žádosti o dotace, která byla zvýšena na Kč 500 tis. Ing. Ivana Stonjeková informovala, že začíná nové programové období a budou se podávat nové žádosti a s tím souvisí i vyšší náklady.
Paní starostka podala informaci z jednání o připravovaných dotačních titulech. Vyjmenovala jednotlivé akce, u kterých jsou již připravené žádosti. Domnívá se, že navržené peníze na podávání žádostí o dotaci nebudou stačit.

Petr Koleta se ptal, proč město Hronov není členem Svazu města a obcí. Paní starostka sdělila, že svaz je otevřenou organizací a chodí nám pozvánky na krajská setkání a finanční konference. Informace, které potřebujeme, od svazu získáme. Je v úzkém kontaktu se starostou z Chlumce nad Cidlinou i místopředsedou svazu Ing. Vlasákem, od nich získává informace. Šetříme peníze za příspěvky.

Petr Koleta se dotazoval, proč je na deratizaci rozpočtováno jen Kč 50 tis. Domnívá se, že je tato částka nedostačující. Není jediným, koho výskyt holubů trápí. Holubi znečišťují domy i školu.
Starostka informovala, že na deratizaci nešetříme, částečně ji provádíme vlastními silami za pomoci technických služeb. Paní starostka poděkovala za připomínku a přislíbila větší soustředění na tuto problematiku.

Petr Koleta se dotazoval Michala Kubečka, vedoucího zimního stadionu, na náklady na pracovníky. Při nákupu rolby bylo sděleno, že se na mzdách ušetří. Michal Kubeček vysvětlil plánovanou částku, kdy uvedl, že je snížen pracovní úvazek 3 lidí, ale protože je prodloužena sezóna na stadionu od října do března, došlo k navýšení celkové částky.
Petr Koleta uvedl, že se již podruhé objevuje v rozpočtu částka na opravu podlahy na střídačkách. Michal Kubeček vysvětlil, že v minulém roce byla oprava plánovaná, ale nebyla provedena, byl zakoupen rezervační systém na led. Oprava bude provedena v roce příštím.

Mgr. Olga Líbalová se dotazovala, proč nejsou v rozpočtu plánovány finanční prostředky na bezbariérový přístup na radnici. Paní starostka odpověděla, že na to nemáme. Sdělila, že si pohráváme s myšlenkou přestěhovat městský úřad do nedokončené přístavby Sálu Josefa Čapka. Ten záměr je popsán v zápisech z EU fondů, které jsou zastupitelům zasílány. Jsou připravované studie, zda se úřad naší velikosti vejde do nedodělané přístavby Sálu Josefa Čapka.
Zda bude možné na nový úřad získat nějakou dotaci, to zatím není jasné. V současné době si město nemůže vzít zatím další úvěr, splácíme dva úvěry.
I kdybychom vyřešili přístup do budovy radnice, nebude vyřešen přístup do vedlejší budovy U zeleného stromu, kde je ve 2. patře odbor výstavby.
Mgr. Olga Líbalová uvedla, že to bylo možné řešit budovou spořitelny. Paní starostka se ohradila, že návrh přebudovat spořitelnu na úřad nikdy nepadl, nikdy to nikdo nenavrhl.
Mgr. Olga Líbalová se dále dotazovala, co obnáší granty města práce s dětmi a spolupráce se seniory. Jak je možné o peníze žádat? V Náchodě vše funguje, paní Líbalová s tím má zkušenost. V rozpočtu města Hronova je na každý grant počítáno s částkou Kč 50 tis.
Pan místostarosta uvedl, že na stránkách města je formulář žádosti, který je možné vyplnit a poslat. Mgr. Olgu Líbalovou zajímalo, kdo posuzuje podané žádosti. Pan místostarosta sdělil, že o žádostech rozhoduje rada města.
Dále paní Líbalovou zajímalo navýšení příspěvku pro církve o Kč 5 tis. Paní starostka sdělila, že jde o navýšení určené pro klub maminek Klíček.

Petr Koleta - proč je v rozpočtu plánovaná částka na kanalizace. Proč paní starostka udává majitele domů v ulici TGM na životní prostředí do Náchoda.
Paní starostka požádal pana Koletu, aby si svůj příspěvek nechal do bodu různé.

Na jednání se dostavil MUDr. Jan Šnajdr, přítomno 20 členů.

Hynek Rožnovský, na fotbalový stadion je plánováno 309 tis. Zajímalo ho, na co jsou prostředky určené. Zda je počítáno s nějakým projektem. Michal Kubeček uvedl, že jsou prostředky plánovány zatím jen na provoz a drobnou údržbu s tím, že má za úkol do konce ledna vypracovat plán investic, který bude předložen ke schválení.
Pan místostarosta doplnil, že chce město dojít k závěru, jak celý areál využívat. Podle toho se bude odvíjet postupně plán oprav a rekonstrukcí. Nejprve bude řešen havarijní stav některých částí.

Ing. Karel Jára sdělil, že nemůže souhlasit s rozpočtem, protože se město rozhodlo, že nebude ve Velkém Dřevíči realizovat kanalizaci.

Jiří Frýba opustil jednání, přítomno 19 členů.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města schvaluje rozpočet města Hronova na rok 2015, na straně příjmů stanovuje závazné ukazatele na úrovni daňových příjmů, u nedaňových a kapitálových příjmů a na straně výdajů stanovuje závazné ukazatele na úrovni paragrafů. Rozpočet přílohou – 14 pro, 4 proti, 1 se zdržel

Návrh rozpočtu hospodářské činnosti na rok 2015 – materiál č. 110
Předložený materiál okomentovala Ing. Ivana Stonjeková.
Finanční odbor předložil k projednání návrh rozpočtu hospodářské činnosti města Hronova na rok 2015.
Návrh projednala na svém jednání dne 26.11.2014 rada města a doporučila jej zastupitelstvu města schválit.

Mgr. Olga Líbalová se pozastavovala nad tím, že je v rozpočtu hospodářské činnosti u provozu hotelu počítáno se ztrátou, když je jen příležitostně provozován. Paní starostka sdělila, že je provoz ztrátový proto, že vznikají náklady i v době, kdy není provozován, např. v zimě temperováním, aby nezamrzly rozvody.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města schvaluje rozpočet hospodářské činnosti města Hronova na rok 2015 dle přílohy – 18 pro, 1 se zdržel

Na jednání se vrátil Jiří Frýba, přítomno 20 členů.

Rozpočtové opatření č. 07/2014 – materiál č. 113
Předložený materiál, návrh rozpočtového opatření č. 07/2014 okomentovala Ing. Ivana Stonjeková a ústně doplnila zaslaný materiál.

Navýšení příjmů i výdajů o Kč 7.000,00 o přijatou dotaci z Královéhradeckého kraje na výdaje JSDH. V příjmech navýšení položky 4122 - neinvestiční přijaté transfery od krajů o Kč 7.000,00, ve výdajích Paragraf 5512 - Požární ochrana - dobrovolná část, položka 5132 - ochranné pomůcky navýšení o Kč 5.000,00 a položka 5167 - služby školení a vzdělávání navýšení o Kč 2.000,00.

Jednání opustil pan místostarosta, přítomno 19 členů.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtové opatření č. 07/2014 dle přílohy včetně ústního dodatku – 19 pro

Na jednání se vrátil pan místostarosta, přítomno 20 členů.


4. Majetkové záležitosti

Smlouva o uzavření věcného břemene – 17. listopadu, Hronov – materiál č. 99
Firma Elektro comp spol. s r.o., Maloskalická 68, 552 03 Česká Skalice, předložila ke schválení smlouvu o uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene č. IE-12-2003239/1 se společností ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín 4.
Rozsah věcného břemene byl orientačně vyznačený v příloze, kterou měli členové zastupitelstva k dispozici.  Jedná se o 856 bm podzemního kabelového vedení NN, které začíná u zimního stadionu a vede okolo Sokolovny do ulice 17. listopadu a dále do ulic Boženy Němcové, Vaverkova, Bezručova a Erbenova.
Věcné břemeno je zřizováno na dobu neurčitou za jednorázovou úhradu ve výši Kč 54800,-- + DPH. Ocenění věcného břemene odpovídá schválenému ceníku pro energetické stavby (Kč 50,--/m2, pilíře, skříňky … 1000,-- Kč/kus, + DPH) ze dne 22.4.2009. V době platnosti tohoto ceníku byla schválena a uzavřena smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene, podepsaná dne 26. 1. 2011.

Usnesení RM č. 24/2014 ze dne 29. října 2014, bod 12/24:
RM doporučuje ZM ke schválení.

Návrh usnesení:
ZM schvaluje uzavření „Smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti č. E – 12 – 2003239/1 Hronov ul. 17. listopadu kNN“, mezi ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín 4, IČ 24729035 (jako oprávněný) a Městem Hronov, nám. Čs. armády 5, 549 31 Hronov, IČ 00272680 (jako povinný). Smlouva přílohou – 19 pro, 1 se zdržel

Záměr prodeje pozemku p. č. 948/6, 955/2 a 1151/2 k. ú. Žabokrky – materiál č. 100
Žadatelé podali žádost o koupi pozemků p. č. 948/6 o výměře 80 m2, p. p. č. 955/2 o výměře 117 m2 a pozemku p. č. 1151/2 o výměře 35 m2 v k. ú. Žabokrky (celkem 232 m2). Pozemek p. č. 948/6 je druhem pozemku orná půda, pozemek p. č. 955/2 je druhem trvalý travní porost a pozemek 1151/2 je druhem ostatní plocha, ostatní komunikace. Pozemek p. č. 1151/2 leží mezi dvěma pozemky ve vlastnictví žadatelů a společně tvoří pozemní účelovou komunikací, která navazuje z jedné strany na mostek v majetku města a z druhé strany na komunikaci v majetku města, která vede až k hlavní silnici. Účelová komunikace je užívána, nezpevněná a slouží jako spojnice mezi Žabokrkami (od slévárny) a Střezinou. Z hlavní silnice se tudy dá projet na kole a projít na cyklostezku.
V územním plánu je účelová komunikace vyznačená.  Nad pozemky vede nadzemní vedení NN.    
Cena prodeje pozemků
Účetní hodnota pozemků:
948/6 ……   556,-- Kč   …  6,95 Kč/m2
955/2 ………813,-- Kč   … 6,95 Kč/m2
1151/2  … 2 450,-- Kč   … 70,-- Kč/m2
Celkem …3 819,-- Kč

Účetní hodnota pozemků odpovídá cca vyhláškové ceně, která nemusí odpovídat ceně tržní. V České republice se ceny prodeje (tržní) zemědělských pozemků pohybuji v rozmezí Kč 8,-- až 35,--, v Královéhradeckém kraji Kč 10,-- až  25,-- za čtverečný metr.
Dle BPEJ (půdní a klimatické podmínky, možnost ekonomického zhodnocení zemědělské půdy vlivem její kvality a schopnosti regenerace) je hodnota Kč 5,29 /m2, odhadní cena se počítá koef. 80, to je Kč 9,50 /m2. Tržní cena může být odlišná, většinou je vyšší.
Odbor majetek navrhuje prodejní cenu do 20,-- Kč/m2, to je za všechny tři pozemky Kč 4 640,--. Odbor majetek doporučuje prodej, protože v tomto případě nedojde k ohrožení přístupu nebo příjezdu pro ostatní nemovitosti, protože přístup a příjezd k předmětným pozemkům je pouze přes pozemky ve vlastnictví obou žadatelů.

Usnesení RM č. 24/2014 ze dne 29. října 2014, bod 11/24:
RM doporučuje ZM ke schválení.

Návrh usnesení:
ZM schvaluje záměr prodeje pozemků p. č. 948/6 o výměře 80 m2, p. p. č. 955/2 o výměře 117 m2 a p. p. č. 1151/2 o výměře 35 m2 v k. ú. Žabokrky (celkem 232 m2) – 20 pro

Kanalizace Freiwaldovo náměstí, Hronov – smlouva o smlouvě budoucí o převodu investorství a smlouva o zápůjčce – materiál č. 102
Bytové domy č. p. 367 (vlastník město), č.p. 399 a č.p. 400, Husova ulice, Hronov neodvádějí splaškové odpadní vody v souladu s platnou legislativou. V současné době jsou splaškové odpadní vody zaústěny přes septik do řeky Metuje.
Jako nejschůdnější se jeví vybudování části nové kanalizace na Freiwaldově náměstí se zaústěním do kanalizace VAK v Husově ulici.
Na základě Smlouvy o převodu a převzetí investorství a na základě Smlouvy o zápůjčce VAK peněžních prostředků na realizaci této stavby, které VAK městu vrátí, se vlastníkem a provozovatelem kanalizace stane VAK.
Předmětem tohoto materiálu je projednání Smlouvy o smlouvě budoucí o převodu investorství a smlouvy o zápůjčce. Po vydání rozhodnutí o umístění stavby bude RM a ZM předložena ke schválení Smlouva o převodu a převzetí investorství. Smlouva o zápůjčce bude projednána po odsouhlasení stavebního položkového rozpočtu stavby oběma stranami.

Investorem přípojek na tuto nově budovanou kanalizaci jsou vlastníci jednotlivých bytových domů, kteří jsou s danou situací obeznámeni.

RM ve svém usnesení č. 26/2014 ze dne 26.11.2014 doporučila ZM ke schválení uzavření „Smlouvy o smlouvě budoucí o převodu investorství a smlouvy o zápůjčce“.

Petr Koleta se zajímal, proč město problematiku kanalizace neřeší i s ostatními majiteli domů, kteří nejsou napojeni. Proč řeší jenom domy ve vlastnictví města. Proč ostatním vlastníkům VaK a. s. Náchod nebo město nepomůže. Paní starostka sdělila, že informaci o tom, že domy v ulici TGM, kde má svou nemovitost i pan Koleta, nejsou napojeny na páteřní kanalizační sběrač, máme asi měsíc a půl. To, že na kanalizační sběrač nejsou napojeny domy v okolí Freiwaldova náměstí se zjistilo náhodou, když si chtěl pan Soukup opravit svou nemovitost. Nikdo to netušil, VaK Náchod a. s. zde vybíral stočné. Město nabídlo majitelům nemovitostí veškerý servis a vlastníci si zajistili projektovou dokumentaci. Není to tak, že se město nestará a že ho to nezajímá. V případě ulice TGM se zatím zjišťují podrobnosti.

Petr Koleta sdělil, že dopis, co paní starostka napsala majitelům nemovitostí, se nejeví jako pomoc. Že nebyl v dané chvíli přiměřený. Má radost z toho, že se to bude řešit.
Paní starostka uvedla, že ona ale radost nemá, protože pan Koleta říká nepravdivé informace. Zjištění o tom, že jsou do řeky Metuje z domů v ulici TGM vypouštěny pravděpodobně nepřečištěné vody, sdělil městu pan Králíček. Je to pracovník Povodí Labe, má na starosti státní majetek, tedy i řeku Metuji. Paní starostka má k dispozici mail, kde je upozorňována na tento stav s výzvou, ať s tím město něco dělá.
Petr Koleta se dotazoval, proč hned paní starostka píše dopis oficiální cestou, proč se nejprve nejde zeptat, zda-li je to pravdivé a pak teprve něco psát. Principielně je to špatně. Nejdřív se má zeptat a pak psát.

MVDr. Tomáš Strnad sdělil, že není v obraze, vůbec neví o čem je řeč. Přimlouvá se k tomu, aby byl dopis k dispozici, aby i ostatní zastupitelé věděli, o čem se pan Koleta s paní starostkou baví.

Mgr. Olga Líbalová se dotazovala, jak je na tom mlýn – papírna. Domnívá se, že i z něj jsou vypouštěny splašky do řeky. Pan místostarosta informoval, že město stále zjišťuje další nemovitosti, které nejsou připojeny.
Mgr. Olgu Líbalovou zajímalo, jak bude město řešit i další části města, např. Žabokrky. Město se dle jejího názoru postaralo jen o Zbečník, ten je vyřešen.
Opět si paní Líbalová stěžovala na kvalitu opravy hlavní komunikace v Žabokrkách. Místostarosta sdělil, že to není majetek města a odpověď správce komunikace byla na jednání zastupitelstva již několikrát zmíněna.

Návrh usnesení:
ZM schvaluje uzavření „Smlouvy o smlouvě budoucí o převodu investorství a smlouvy o zápůjčce“ na stavbu Kanalizace, Freiwaldovo náměstí, Hronov s Vodovody a kanalizace Náchod, a.s., Kladská 1521, 547 01 Náchod, IČ 48172928. Smlouva přílohou – 19 pro, 1 proti

Informace o prodeji domů v majetku města – materiál č. 103
OM předložil informaci o prodeji domů v majetku města.
Materiál okomentovala Ing. Havelková.

1/ dům č.p.107, Jungmannova ul., Hronov
ZM 18.6.2008 schválilo záměr prodeje bytového domu č.p.107 vč. dřevníků a pozemků. Tržní hodnota nemovitosti je Kč 2 900 000,--. Dle informace realitní kanceláře REALITY EU Náchod s.r.o. zatím není potvrzen vážný zájemce.

2/ dům č.p. 596, Riegrova ul., Hronov
Dle sdělení realitní kanceláře Jiří Rykr-SOMOS-REAL-NÁCHOD zatím není žádný vážný zájemce o koupi domu.

Jednání opustila paní starostka a MVDr. Strnad, přítomno 18 členů.

Návrh usnesení:
ZM bere na vědomí informaci OM o prodeji domů v majetku města – 18 pro

Jednání opustil Hynek Rožnovský, přítomno 17 členů.

Záměr prodeje části pozemku p. č. 273/7 a 273/22 k. ú. Hronov – materiál č. 104
Žadatelé podali žádosti o koupi části pozemků 273/7 a 273/22 v k.ú. Hronov v blízkosti bytového domu č.p. 614. U žadatelek se jedná o koupi těch pozemků, které mají v současné době v nájmu, Žadatel žádá o odkoupení částí pozemků, které má v nájmu sám a jeho soused.  Další žadatelé žádají částečně pozemky, které mají v nájmu a částečně od jiných nájemníků. 
Pozemek p.č. 273/7 o výměře 1879 m2 je vedený v katastru nemovitostí jako zahrada, Pozemek p.č. 273/22 o výměře 550 m2 je vedený v katastru nemovitostí jako ostatní plocha, ostatní komunikace. 
V územním plánu jsou pozemky vedeny jako veřejná zeleň a jako komunikace.  
V pozemcích nejsou uloženy sítě v majetku města Hronova – podle dostupných podkladů.   

Cena prodeje pozemků 
Účetní hodnota pozemku 273/7 je 41,38 Kč /m2, pozemku 273/22 je 71,4/m2.
Tržní hodnota pozemku může být odlišná.   

Odbor majetek nedoporučuje prodej jednotlivých částí pozemků. Při jednání se žadatelem, který podával žádosti i ostatních zájemců, byla projednávána možnost odkoupení části pozemku v nejbližším okolí bytového domu č.p. 614 společenstvím vlastníků tohoto domu, které by si již řídilo užívání jednotlivými vlastníky samo. Žadatel konstatoval, že někteří vlastníci nemají o koupi pozemku zájem.  Následně se dostavila na městský úřad žadatelky a dotazovaly se na možnost odprodeje. Pokud bude schválen záměr prodeje, budeme ostatní vlastníky informovat, aby se mohli také přihlásit. V tom případě může dojít ke kolizi jejich požadavků.
Odbor majetek nedoporučuje prodej také z toho důvodu, že by zůstala zbývající část pozemků rozkouskovaná, vlastnictví bytu nebude provázáno s vlastnictvím jednotlivých částí pozemku a při stěhování může dojít k opuštění pozemku, který nebude nikdo chtít a v podstatě bude neprodejný. Problematickým se jeví i přístup k jednotlivým nemovitostem – pozemkům a garážím (garáže jsou ve vlastnictví různých majitelů bydlících nejen v bytovém domě č.p. 614).
Odbor výstavby nedoporučuje prodej jednotlivým osobám z důvodu přístupu ke garážím, nejen z hlediska přístupu do garáže, ale i okolo garáží z důvodu oprav a údržby.

Usnesení RM č. 26/2014 ze dne 26. 11. 2014:
RM nedoporučuje ZM ke schválení.

Na jednání se vrátili pan Hynek Rožnovský, paní starostka i MVDr. Tomáš Strnad, přítomno 20 členů.

Návrh usnesení:
ZM schvaluje záměr prodeje části pozemku p.č. 273/7 o výměře cca 500 m2 a části pozemku p.č. 273/22 o výměře cca 200 m2 v k.ú. Hronov – 20 proti

Prodej 1/5 pozemku p.č. 956/24 k. ú. Hronov – materiál č. 105
Žadatelé  podali žádost o koupi podílu o velikosti 1/5 pozemku p.č. 956/24 o výměře 356 m2 v k.ú. Hronov. Záměrem je zajištění přístupu k rodinnému domu č.p. 823.  Vlastníkem podílu je město Hronov, vlastníci dalších 4 podílů – viz „Čestné prohlášeni“.
Pozemek p.č. 956/24  je  druhem pozemku zahrada a slouží jako přístup k č.p. 819 – 823 a byl majitelům domu č.p. 819 – 822 odprodán z majetku města Hronova v roce 2005.
Jeden pětinový podíl (přístup k domu č.p. 823) zůstal v majetku města Hronova. Přístup k domu č.p. 823 byl vyřešen nájemní smlouvou č. 1/OM/06 ze dne 28.6.2006.

V roce 2010 bylo schváleno usnesením ZM č. 10/2010 ze dne 22. 12. 2010, bod 11/10, uzavření kupní smlouvy.
Z vážných rodinných důvodů nedošlo k uzavření smlouvy.  
  
Cena prodeje pozemku byla stanovená dle usnesení ZM č. 3/2003: pozemky zemědělské BPEJ x koef. 4
Účetní hodnota (vedeno v inventarizaci) pětinového podílu pozemku p.č. 956/24 je Kč 444,80.

Kupní cena pětinového podílu pozemku p.p.č. 956/24 činí (dle kupní smlouvy při prodeji ostatních podílů) Kč 9256,--.
Tato výše ceny představuje Kč 71,20/m2,  odpovídá svoji výši obdobným prodejům malých ploch zahrad a takto byl schválený záměr prodeje ZM č. 7/2010 ze dne 6.10.2010, bod 9/7. Záměr prodeje byl zveřejněný na úřední desce od 19.10.2010 do 8.11.2010, žádný jiný zájemce se nepřihlásil.

Kupující uhradí správní poplatek pro vklad do katastru nemovitostí.

Odbor majetek doporučuje k prodeji s použitím již schváleného záměru prodeje.
Bylo připraveno čestné prohlášení, které podepsali všichni vlastníci pozemku p. č. 956/24 v k. ú. Hronov a v němž se vyjádřili, že neuplatňují předkupní právo, souhlasí s prodejem žadatelům a souhlasí s ukončením nájemní smlouvy.

Usnesení RM č. 26/2014 ze dne 26. 11. 2014:
RM doporučila ZM schválit revokaci a uzavření kupní smlouvy.

Návrh usnesení:
1) ZM revokuje bod č. 11/10 z usnesení ZM č. 10/2010 ze dne 22. 12. 2010 – 20 pro

2) ZM schvaluje uzavření kupní smlouvy č. 17/OM/2014 na prodej pětinového podílu pozemku p. č. 956/24 o výměře 356 m2 v k. ú. Hronov, k využití jako přístupu k rodinnému domu s cenou prodeje Kč 9 256,--  – 20 pro

Informace o investičních akcích – materiál č. 112
OM předložil informaci o investičních akcích.

1/ Revitalizace sídelní zeleně města Hronov
Městu byla přiznána dotace v rámci Operačního programu Životní prostředí na projekt „Revitalizace sídelní zeleně města Hronov“ na ošetření stromů, nákup a výsadbu nových stromů, založení trávníků v různých lokalitách města. Celkové předpokládané výdaje projektu dle žádosti o dotaci se pohybují ve výši Kč 9 951 410,-- vč. DPH, z toho dotace ve výši Kč 6 401 154,--.
V současné době bylo ukončeno výběrové řízení v rámci nadlimitní veřejné zakázky na dodavatele služeb. Byla uzavřena SOD s vítěznou firmou Gardenline s.r.o., Litoměřice za cenu Kč 5 792 433,35 bez DPH (Kč 7 008 844,35 vč. DPH) a odeslána celá dokumentace na SFŽP k vydání závěrečného rozhodnutí o poskytnutí dotace a uzavření smlouvy se SFŽP. Práce budou zahájeny (po uzavření smlouvy o poskytnutí dotace) v lednu příštího roku s termínem ukončení 30.9.2015.
Práce neobsahují demolici koupaliště v Parku A. Jiráska, protože Fond tyto práce zařadil do neuznatelných nákladů

Jednání opustila Mgr. Jana Maslikiewiczová, přítomno 19 členů.

2/ Zateplení objektu DO Justynka, Hronov
Městu byla přiznána dotace v rámci Operačního programu Životní prostředí na projekt „Zateplení objektu DO Justynka Hronov“. Celkové předpokládané výdaje projektu se pohybují ve výši Kč 3 144 496,-- vč. DPH, z toho dotace činí Kč 2 044 265,--.
Projekt řeší zateplení obvodových stěn včetně nové fasády objektu Domova odpočinku ve stáří Justynka (stará část objektu) a výměnu zbývajících dosud nevyměněných otvorových výplní.
V současné době se dolaďuje výzva pro výběrové řízení na dodavatele stavebních prací (organizátorem výběrového řízení je DABONA s.r.o., Rychnov nad Kněžnou). Vlastní realizace stavebních prací se předpokládá v r. 2015.

3/ Rekonstrukce kuchyně pro ZŠ a MŠ Hronov, Čapkova 193
Vzhledem k ukončení činnosti hotelové školy bylo nutné co nejrychleji řešit, jak bude zajištěno stravování dětí základní školy. V rámci různých variant bylo rozhodnuto vypracovat projektovou dokumentaci pro nové zařízení kuchyně a jídelny v dosavadních prostorách stravování. Jako zhotovitel projektové dokumentace byla vybrána firma PIS – PROJEKTSERVIS, spol. s r.o., Jaroměř – Semonice (Kč 105 000,--bez DPH, Kč 127 050,-- vč. DPH). Projekt řeší úplně nové zařízení s využitím zařízení bývalé hotelové školy, které město již odkoupilo od insolvenčního správce. PD před dokončením (prodloužení termínu bylo způsobeno vlivem insolvenčního řízení).

4/ Stavební úpravy stokové sítě V. Dřevíč, 1. etapa – stoka III a IV
V listopadu byly provedeny ve Velkém Dřevíči stavební úpravy stokové sítě č. III a IV.
Stoka III (u hřiště) – sanace 7 ks kanalizačních šachet, zatrubení silničního příkopu 13 m vč. vybudování nové šachty.
Stoka IV (u mateřské školy) – sanace 3 ks kanalizačních šachet, výměna 2 m potrubí.
Práce na základě výběrového řízení prováděl VAK Náchod a.s. za cenu Kč 164 070,--bez DPH (Kč 198 524,--Vč. DPH).

Návrh usnesení:
ZM bere na vědomí informaci OM o investičních akcích - 19 pro.


5. Různé

Pověření třetího oddávajícího – materiál č. 98
V zákoně č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů je v § 11a uvedeno: Snoubenci projeví vůli, že spolu vstupují do manželství před starostou, místostarostou nebo pověřeným členem zastupitelstva obce, která je matričním úřadem, a to pouze ve správním obvodu tohoto matričního úřadu.
Ve většině případů oddává paní starostka nebo pan místostarosta. Mimořádně však může dojít k situaci, kdy ani jeden z nich není přítomen, proto bylo navrženo pověřit oddáváním dalšího zastupitele.

Materiál byl projednán radou města dne 26.11.2014 a doporučen ke schválení.

Na jednání se vrátila Mgr. Maslikiewiczová, přítomno 20 členů.

Návrh usnesení:
ZM pověřuje jako třetího oddávajícího pana Antonína Hurdálka – 19 pro, 1 se zdržel

Informace pro členy zastupitelstva – materiál č. 114
Materiál předložila k projednání paní starostka.

Termíny jednání zastupitelstva v 1. pololetí 2015
25. února, 22. dubna, 17. června

Termíny jednání rady v 1. pololetí 2015
Leden – 14. a 28.
Únor – 11.
Březen 11. a 25.
Duben – 8.
Květen – 6. a 20.
Červen – 3.

17. ples města Hronova
Sobota 17. ledna 2015 od 20:00 hodin v Sále Josefa Čapka v Hronově.
Každý zastupitel má nárok na dvě vstupenky zdarma. Vyzvednout si je může od středy 3.12.2014 až do 15.12.2014 v Informačním centru v Hornově.

Veřejné projednání Strategie rozvoje města Hronova
Místo – vždy Sál Josefa Čapka
Pondělí 5. 1. 2015 v 17.00 hodin – životní prostředí, volný čas, bezpečnost
Středa 7. 1. 2015 v 17.00 hodin – podnikání a zaměstnanost, cestovní ruch
Čtvrtek 8. 1. 2015 v 17.00 hodin - infrastruktura

Návrh usnesení:
ZM bere na vědomí termíny jednání zastupitelstva a rady v 1. pololetí 2015, informaci o plese města a termíny veřejného projednání Strategie rozvoje města Hronova – 20 pro

Koncepce podpory sportu v Hronově – materiál č. 115
V rozpočtu města Hronova je každoročně vyčleněna částka, kterou dle schváleného klíče rozděluje sportovní komise složená ze zástupců jednotlivých sportovních oddílů v Hronově. V roce 2014 to bylo celkem Kč 900.000,--, stejná částka je navržena pro rok 2015. Příspěvky jednotlivým sportovním oddílům následně schvaluje rada nebo zastupitelstvo města, závisí to na výši příspěvku.
Zastupitelstvo města na svém zasedání 11. 9. 2013 schválilo podporu výkonnostního sportu v Hronově. Konkrétně se jednalo o podporu volejbalového, fotbalového a hokejového klubu. Celkem byla na výkonností sport schválena částka Kč 250.000,-- na polovinu sezony pro uvedené kluby. Byla také schválena konkrétní výše podpory a podmínky jejího poskytnutí.
Na jednání se zástupci výkonnostních oddílů jsme dospěli k tomu, že by bylo třeba tyto finanční prostředky určitým způsobem přislíbit na delší časové období (např. volební období). Oddíly by mohly s touto částkou počítat při plánování svých sportovních cílů nebo strategií. Mohly by tyto výkonnostní cíle využít také při jednání se sponzory, případně při získávání určitých grantů na výkonnostní sport dospělých nebo sport mládeže.
Na jednání rady dne 26. 11. 2014 byla na toto téma otevřena diskuze. Členové rady se shodli, že by měla být aktualizována Koncepce podpory sportu v Hronově, kterou zastupitelstvo města schválilo ve svém usnesení č. 9/2009. Koncepce by měla navazovat na připravovaný dokument Strategie rozvoje města Hronova. Stávající koncepce rozvíjí původní dokument pro oblast sportu. Deklaruje zde podporu sportu nejen výkonnostního, ale i rekreačního a sportu pro všechny. V jednotlivých oblastech vymezuje priority a cíle podpory. Upřesňuje jednotlivé formy podpory města Hronova a způsoby financování. Věnuje se personálnímu zajištění sportovní politiky města v jednotlivých oblastech.
Koncepce deklarovala občanům Hronova podporu města v oblasti sportu i to, že jsou si vědomi nutnosti podpory ze strany města v současné nelehké situaci, kdy podpora státu (Sazky) a sponzorů ve sportu není vůbec příznivá. Nový dokument by měl zvýšit garanci pro sportovní kluby v tom, že budou městem za splnění určitých podmínek trvale podporovány, a to minimálně ve výši jako tomu bylo v sezoně 2013/2014.

Antonín Hurdálek poznamenal k tomu, co řekl pan místostarosta, že s klíčem v rozdělování finančních prostředků sportovním klubům začal Ing. Jankovič, bývalý místostarosta, pokračoval on sám a teď Mgr. Thér. Přimlouval se za to, aby se v tom pokračovalo. Dnes by se bez podpory města takové sporty jako volejbal, hokej nebo fotbal neudržely. Pouze podpora sponzorů by na udržení sportu nestačila.

Mgr. Věra Bartošová uvedla, že je dobré mít takovou koncepci pro sport, ale jestli by nebylo dobré udělat koncepci i v jiné oblasti např. v kultuře atd. Konstatovala, že jí připadá, že to v jiných oblastech chybí.
Pan místostarosta reagoval, že s tím je počítáno ve Strategii města Hronova, kde by se měla veřejnost vyjádřit k tomu co dělat, jak dál město rozvíjet.

Petr Koleta pochválil současnou koncepci, jak je pěkně zpracovaná. Pan místostarosta poděkoval za pochvalu a zmínil, že čerpal z hradecké koncepce.

Ing. Karel Jára požádal o doplnění zaslaného materiálu, a to o složení nového výboru HC Wikov Hronov.
Pan Jindřich Šťavík, prezident HC Wikov Hronov, uvedl, že dodali zápis z valné hromady. Pan místostarosta ho zašle členům zastupitelstva.

Návrh usnesení:
ZM pověřuje místostarostu města přípravou dokumentu Koncepce podpory sportu v Hronově navazujícího na Strategii rozvoje města Hronova – 19 pro, 1 se zdržel

Dodatek č. 4 ke Změně zřizovací listiny ZŠ a MŠ Hronov – materiál č. 116
Předložený materiál okomentovala Ing. Ivana Stonjeková.
Od správce konkurzní podstaty, společnosti BHJ správci v.o.s. Hradec Králové bylo odkoupeno vybavení kuchyně a jídelny pro základní školu v Hronově a městem Hronov byl pro potřeby školní kuchyně pořízen konvektomat. Tento majetek slouží výhradně pro potřeby příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola Hronov, okres Náchod, proto je vhodné svěřit tento majetek do správy k vlastnímu hospodářskému využití příslušné příspěvkové organizaci.
Z tohoto důvodu byl předložen k projednání návrh Dodatku č. 4 ke Změně zřizovací listiny Základní školy a Mateřské školy Hronov, okres Náchod, který toto svěření majetku do správy řeší.
Návrh dodatku č. 4 ke Změně ZL  doplňuje čl. VII. zřizovací listiny - Vymezení majetku, kdy bodem 5) zvyšuje hodnotu majetku svěřeného organizaci do správy k vlastnímu hospodářskému využití.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města schvaluje uzavření Dodatku č. 4 ke Změně zřizovací listiny ze dne 29.10.2008 příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská školy Hronov, okres Náchod, nám. Čs. armády 15, 549 31 Hronov, IČ 70995397, dle přílohy – 20 pro

Návrh na změnu Jednacího řádu zastupitelstva – materiál č. 117
Předložený materiál okomentoval Ing. Jiří Kašík.
Zastupitel p. Petr Koleta předložil 30.11.2014 následující návrh na úpravu Jednacího řádu ZM (citace mailu):

Dobrý den,
pane tajemníku, posílám návrh na změnu jednacího řádu.
Návrh: zastupitelstvo města Hronova schvaluje pořizování zvukového a obrazového záznamu ze zasedání zastupitelstva.          
Jeho přijetím by nám odpadly náklady na složité a nákladné hlasovací zařízení, jehož pořízení se již na zastupitelstvu probíralo. Zveřejňování na webu, archivaci a další možnosti můžeme probrat na zastupitelstvu 10.12.2014.   
Na tomto veřejném zastupitelstvu bych zrovna vyzkoušel záznam se svým zařízením
Děkuji
S pozdravem
Petr Koleta

Vyjádření Ing. Jiřího Kašíka k návrhu pana Kolety.
Jsou zde dvě možnosti:
1) Pořizovat audiovizuální záznam jednání ZM jako třetí osoba, viz § 88/2 OZ. Zastupitelstvo akceptuje toto pořizování. Tento záznam se na web města bez souhlasu zastupitelstva neuveřejní. Archivace a další nakládání se záznamem je věcí pořizovatele. Zastupitelstvo nemusí brát na tento záznam ohled, např. v případě, že pořizovatel rozporuje text zápisu z jednání ZM oproti záznamu. Zde není potřeba měnit jednací řád. 
2) Zastupitelstvo samo schválí pořizování z vlastní vůle. Tento záznam lze uveřejnit na web města a ZM bere ohled na tento záznam při tvorbě zápisu. Zde je potřeba toto vnést do Jednacího řádu ZM.

Pro bod 2) je ale dále potřeba zjistit, jak je to s osobními údaji vyřčenými na jednání zastupitelstva, jak dlouho by měl být záznam na webu uveřejněný. Popř. další informace.
Pan tajemník doplnil nové informace. Soukromé pořízení záznamu jednání lze. Zastupitelstvo si může z vlastní vůle audiovizuální záznam schválit a pořizovat. Úřad pro ochranu osobních údajů ve svém stanovisku č. 2/2013 uvádí, že pokud se bude pořizovat a zveřejňovat záznam z jednání zastupitelstva měla by obec dodržet tato pravidla:
• stanovit účel takového zpracování osobních údajů
• splnit informační povinnost vůči přítomným osobám
• možnost zásahu do soukromí, a tedy otázku anonymizace je třeba řešit shodně jako v případě písemných zápisů, tedy pouze u třetích osob, jejichž záležitosti jsou na zastupitelstvu projednávány. Není třeba anonymizovat ani členy zastupitelstva obce či jiné úřední osoby, ani osoby z řad veřejnosti, které aktivně na zastupitelstvu vystupují
• je třeba umožnit subjektům právo na námitku proti zpracování osobních údajů a každou námitku individuálně posoudit, zda nedochází k nedůvodnému a nepřiměřenému zásahu do soukromí.

Libor Lelek doporučil zamyslet se i nad tím, když budeme pořizovat záznam, že se budou archivovat, že to bude velký objem dat, dále jak dlouho budeme záznamy archivovat. Že město bude muset nakoupit disky, ty budou také něco stát.

Petr Koleta uvedl, že archivace je také důležitá, ale nejprve se musí zastupitelstvo dohodnout, jestli se budou jednání zaznamenávat nebo ne. Jediná otázka je, zda to chceme nebo ne.

Antonín Hurdálek se zeptal, jak bude korespondovat písemný zápis.
Pan tajemník odpověděl, že pokud je to soukromý záznam, tak se to zápisu netýká. Pokud bude záznam schválen zastupitelstvem, pak by to mělo korespondovat.

MVDr. Tomáš Strnad - dle jeho názoru by se mělo zastupitelstvo rozhodnout, zda záznamy pořizovat či ne a jak to bude finančně nákladné.

Paní starostka navrhla, zamyslet se, co je cílem záznamu. Jak bude vypadat zápis ze záznamu. Doporučila podívat se na stránky města Nového Města nad Metují, kde mají doslovný přepis záznamu z jednání. Dle jejího názoru je zápis nepřiměřeně dlouhý a nepřehledný. Pro úředníky je důležité znění usnesení a hlasování. Primárně se zamyslet nad tím, co se tím zlepší pro práci zastupitelstva, úřadu, pro občany.

Petr Koleta určitě souhlasí s názorem paní starostky. Nemusí být záznam součástí zápisu. Záznam by sloužil pro občany, kteří se na jednání zastupitelstva nemohou dostat. Jde o vztah radnice občan.
Paní starostka byla ráda, že pan Koleta souhlasí s tím, že záznam nebude mít vliv na pořizování zápisu.  Přiklání se k tomu, aby se do zápisu zveřejnilo jmenovitě, kdo jak hlasoval.

MVDr. Tomáš Strnad navrhl dohodnout se na tom, aby každý, kdo chce mít svoji připomínku v zápise řekl, že prosí do zápisu, a bude ta jeho připomínka v zápise.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo ukládá tajemníkovi vypracovat návrh na změnu Jednacího řádu zastupitelstva města podle návrhu zastupitele p. Petra Kolety – 20 pro

Návrhy na ocenění na plese města Hronova – materiál č. 118
Dne 17. 1. 2015 se uskuteční 17. ples města Hronova. Tradiční součástí plesu je ocenění jednotlivců nebo kolektivů, a to za výrazný počin v uplynulém roce nebo za celoživotní práci.
K předložení návrhů na ocenění byli vyzváni na ustavujícím zasedání členové zastupitelstva, prostřednictvím Hronovských listů pak široká veřejnost. K dnešnímu dni byly doručeny tyto návrhy.

1. Taneční orchestr Relax Band – navrhovatel pan Jiří Kaněra
- za vzornou reprezentaci města Hronova.
2. Pan Pavel Souček – navrhovatel pan Libor Lelek
- za dlouholetou aktivní činnost ve vedení TJ Sokol Velký Dřevíč (panu Součkovi bude v roce 2015 70 let)
3. Paní Vratislava Vlachová – navrhovatelka Mgr. Alena Bartoňová
- za dlouholetou obětavou práci učitelky
4. JSDH Hronov (požární družstva Hronova a Velký Dřevíč) – navrhovatelé starostka a místostarosta
- za obětavý a příkladný přístup k plnění úkolů JSDH (aktivní zásahová činnost, pomoc při likvidaci následků živelných pohrom atd.)

Předložené návrhy prodiskutovala paní starostka s panem místostarostou a doporučili zastupitelstvu, aby byl oceněn pan Pavel Souček a JSDH Hronov.

Návrh usnesení:
ZM schvaluje udělení ocenění na 17. plese města Hronova:

1. Panu Pavlu Součkovi za dlouholetou aktivní činnost ve vedení TJ Sokol Velký Dřevíč – 20 pro

2. JSDH Hronov (požární družstva Hronova a Velký Dřevíč) za obětavý a příkladný přístup k plnění úkolů JSDH – 20 pro

Kontrolní a finanční výbor
Jednotlivé strany a politická sdružení zaslaly návrh na obsazení kontrolního a finančního výboru. Protože je navrženo více členů, než je míst ve výborech, sejde se pan Koleta s panem místostarostou a dohodnou se na navržených kandidátech. Materiál o volbě výborů bude připraven na únorové zasedání zastupitelstva.

Bezpečnostní komise města
Pan místostarosta informoval, že byl radou města pověřen zřízením bezpečnostní komise. Může to být i pracovní skupina, která by se zabývala bezpečností ve městě, a to ve všech oblastech. Ať už se to bude týkat měřením rychlosti, radarů, kamerového systému, semaforu u školy. Na kamerový systém navazuje řešení počtu strážníků. Dále by měla být řešena bezpečnost škol ve spolupráci s Policií ČR a záchranným systémem. Navrhl všem, aby se zamysleli, co by ještě měla tato skupina řešit a zda by se chtěli do této činnosti zapojit. Kdo bude mít zájem pracovat v této skupině, zašle do 10. ledna 2015 informaci panu místostarostovi.
Mgr. Pavel Zima vyzval přítomné, aby společná témata z volebních programů naplňovali a vedli o nich racionální diskuzi. Požádal, aby zástupci jednotlivých stran zasedli v této skupině a dohodli se na celé struktuře návrhů vedoucích k bezpečnosti.


6. Diskuze

Pan místostarosta srdečně všechny pozval na prohlídku nové rozhledny na Slavíkově, která je zkolaudovaná a otevírá se 13. prosince 2014 ve 13 hodin.

Mgr. Jana Píčová připomněla v souvislosti s úvahami nad využitím fotbalového stadionu fakt, že hronovská atletika měla v minulosti významné postavení ve městě a že by bylo dobré na tuto tradici navázat.

Libor Lelek nabídl kolegům, kteří budou mí zájem dostávat zprávy do svých „chytrých“ telefonů z městského mailu, přístupové údaje k této službě.

Mgr. Olga Líbalová upozornila na rozbité prvky ve venkovním fitness  parku Aloise Jiráska. Město by mělo jednat s firmou, aby neskončila záruka a městu nezůstal jen šrot. Pan místostarosta sdělil, že firma vždy reaguje na výzvu k nápravě a je si vědoma, že asi prvky špatně uložili do země. Zatím vždy přijeli a opravili, co bylo potřeba.
Mgr. Olga Líbalová oponovala, že by mělo nastat něco jiného než jenom záruka, za šest let budeme mít šrot. Když město žádá již x tou opravu, tak že má nárok požadovat něco jiného.

Mgr. Jan Šnajdr pochválil nové osvětlení vánočního stromku a náměstí. Paní starostka informovala o mailu, který naopak vánoční výzdobu kritizoval. Poděkovala panu Šnajdrovi za pochvalu.

Mgr. Petr Málek je rád, že se bude připravovat koncepce sportu. Co se týká areálu fotbalového stadionu, navrhl využít ho právě třeba k atletice, kterou zmiňovala Mgr. Jana Píčová.
Mgr. Petr Málek se dotazoval, co se bude dál dělat s kempem, když díky jeho výsledku je výsledek hospodářské činnosti minusový. Paní starostka informovala, že se rada rozhodla, že se sejde na místě samém, členové si prohlédnout celý areál. Předá informaci všem o termínu prohlídky a bude ráda, když se ostatní členové zastupitelstva zúčastní.

Pavel Topolnickyj potvrdil slova paní starostky, že rada o situaci v kempu hovořila, a že je důležité se podívat na místo samé.

Mgr. Věra Řehůřková poděkovala za pěknou výzdobu náměstí, do které se zapojily i děti. Poděkovala všem pracovníkům města, kteří se podíleli na vybudování hřiště ve Zbečníku za školou a školkou.

MVDr. Tomáš Strnad poznamenal, že by byl rád, aby z debaty na nějaké téma vyplynul nějaký konkrétní závěr. Proto požádal o prověření, jak je to s členským příspěvkem ve Svazu měst a obcí. Paní starostka zjistí podmínky vstupu do Svazu měst a obcí, co by členství pro město znamenalo – výhody, nevýhody atd.

Antonín Hurdálek informoval o možnosti prohlédnout si na internetu asi 10 variant výzdoby stromečků v našem regionu. Dle jeho názoru by se tam ten hronovský určitě neztratil.

Starostka popřála příjemně prožité vánoční svátky a plné zdraví do nového roku, aby se u tohoto stolu opět setkali.

Zapsala Milena Moravcová
Jednání bylo ukončeno v 19:50 hodin.


Usnesení č. 9/2014
z jednání Zastupitelstva města Hronova, které se uskutečnilo dne 10. prosince 2014

Zastupitelstvo města schvaluje:
1/9 – ověřovatele zápisu Mgr. Janu Maslikiewiczovou a pana Pavla Topolnického – 16 pro, 1 se zdržel
2/9 – program jednání- 18 pro
3/9 - uzavření smlouvy o revolvingovém úvěru registrační číslo 99010207077, jejímž obsahem je poskytnutí revolvingového úvěru Komerční bankou, a.s., do výše limitu Kč 9.500.000,00, čerpání opakovaně, nejpozději však do 18.12.2015, splacení jistiny nejpozději do 19.12.2015. Smlouva přílohou – 19 pro
4/9 - poskytnutí příspěvku ve výši Kč 200.000,00 Vodovodům a kanalizacím Náchod, a. s., IČ 48172928, na odstranění staré dešťové kanalizace v k. ú. Zbečník – 18 pro, 1 se zdržel
5/9 - uzavření Smlouvy o poskytnutí příspěvku na investici (na odstranění staré kanalizace v k. ú. Zbečník) ve výši Kč 200.000,00 mezi Městem Hronov, IČ 00272680, a VAK Náchod, a. s., IČ 48172928, dle přílohy – 18 pro, 1 se zdržel
6/9 - rozpočet města Hronova na rok 2015, na straně příjmů stanovuje závazné ukazatele na úrovni daňových příjmů, u nedaňových a kapitálových příjmů a na straně výdajů stanovuje závazné ukazatele na úrovni paragrafů. Rozpočet přílohou – 14 pro, 4 proti, 1 se zdržel
7/9 – rozpočet hospodářské činnosti města Hronova na rok 2015 dle přílohy – 18 pro, 1 se zdržel
8/9 – rozpočtové opatření č. 07/2014 dle přílohy včetně ústního dodatku – 19 pro
9/9 - uzavření „Smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti č. E – 12 – 2003239/1 Hronov ul. 17. listopadu kNN“, mezi ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín 4, IČ 24729035 (jako oprávněný) a Městem Hronov, nám. Čs. armády 5, 549 31 Hronov, IČ 00272680 (jako povinný). Smlouva přílohou – 19 pro, 1 se zdržel
10/9 - záměr prodeje pozemků p. č. 948/6 o výměře 80 m2, p. p. č. 955/2 o výměře 117 m2 a p. p. č. 1151/2 o výměře 35 m2 v k. ú. Žabokrky (celkem 232 m2) – 20 pro
11/9 - uzavření „Smlouvy o smlouvě budoucí o převodu investorství a smlouvy o zápůjčce“ na stavbu Kanalizace, Freiwaldovo náměstí, Hronov s Vodovody a kanalizace Náchod, a.s., Kladská 1521, 547 01 Náchod, IČ 48172928. Smlouva přílohou – 19 pro, 1 proti
12/9 - uzavření kupní smlouvy č. 17/OM/2014 na prodej pětinového podílu pozemku p.č. 956/24 o výměře 356 m2 v k.ú. Hronov, k využití jako přístupu k rodinnému domu s cenou prodeje Kč 9 256,--  – 20 pro
13/9 - uzavření Dodatku č. 4 ke Změně zřizovací listiny ze dne 29.10.2008 příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská školy Hronov, okres Náchod, nám. Čs. armády 15, 549 31 Hronov, IČ 70995397, dle přílohy – 20 pro
14/9 - udělení ocenění na 17. plese města Hronova Panu Pavlu Součkovi za dlouholetou aktivní činnost ve vedení TJ Sokol Velký Dřevíč – 20 pro
15/9 - udělení ocenění na 17. plese města Hronova JSDH Hronov (požární družstva Hronova a Velký Dřevíč) za obětavý a příkladný přístup k plnění úkolů JSDH – 20 pro

Zastupitelstvo města neschvaluje:
16/9 - prominutí smluvní pokuty za pozdní dodání stroje na úpravu ledové plochy ZAMBONI 560AC, v. č. 10 027, ve výši Kč 93.000,00 firmě ROLMONT s.r.o. se sídlem Na Vinobraní 2636/30, Praha 10, IČ 63995816 – 13 pro, 5 proti, 1 se zdržel
17/9 - záměr prodeje části pozemku p. č. 273/7 o výměře cca 500 m2 a části pozemku p. č. 273/22 o výměře cca 200 m2 v k. ú. Hronov – 20 pro

Zastupitelstvo města revokuje:
18/9 – bod č. 11/10 z usnesení ZM č. 10/2010 ze dne 22.12.2010 – 20 pro

Zastupitelstvo města bere na vědomí:
19/9 – oznámení pana Kolety o nahrávání jednání zastupitelstva – 17 pro
20/9 – kontrolu plnění usnesení ZM č. 6, 7/2014 – 18 pro
21/9 – informaci OM o prodeji domů v majetku města – 18 pro
22/9 – informaci OM o investičních akcích – 19 pro
23/9 - termíny jednání zastupitelstva a rady v 1. pololetí 2015, informaci o plese města a termíny veřejného projednání Strategie rozvoje města Hronova – 20 pro
24/9 – informace o záměru vytvořit bezpečnostní komisi města
25/9 – informace v bodu Diskuze

Zastupitelstvo města pověřuje:
26/9 - radu města schválením rozpočtových opatření města Hronova č. 8/2014 s tím, že mu budou na prvním jednání zastupitelstva v roce 2015 předložena ke vzetí na vědomí – 18 pro
27/9 – jako třetího oddávajícího pana Antonín Hurdálka – 19 pro, 1 se zdržel
28/9 – místostarostu města přípravou dokumentu Koncepce podpory sportu v Hronově navazujícího na Strategii rozvoje města Hronova – 19 pro, 1 se zdržel

Zastupitelstvo města ukládá:
29/9 – panu tajemníkovi vypracovat návrh na změnu Jednacího řádu zastupitelstva města podle návrhu zastupitele p. Petra Kolety – 20 pro
30/9 – paní starostce zjistit podmínky vstupu do Svazu měst a obcí, co by členství pro město znamenalo – 20 pro

 

Tento text připravil/a: Milena Moravcová Zveřejněno: 22. 12. 2014