živé vysíláníživé vysílání ohlásit závaduohlásit závadu počasí webkamera virtuální prohlídky

Zápis č. 1/2014

Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

z mimořádného jednání Zastupitelstva města Hronova, které se uskutečnilo dne 27. ledna 2014 od 17:00 hodin ve foyeru Sálu J. Čapka

Přítomni:  16 členů (dle prezenční listiny)
Omluveni: Ing. Ivana Andršová, MVDr. Tomáš Strnad, MUDr. Jan Kříž, Mgr. Jana Masliikiewiczová, Ing. Jaroslav Jeništa
Tajemník: Ing. Jiří Kašík
Ověřovatelé zápisu: pan Pavel Topolnickyj a pan František Holman

Jednání zahájila starostka Bc. Hana Nedvědová. Konstatovala, že zastupitelstvo je usnášeníschopné. V úvodu jednání bylo přítomno 16 členů. 

Ověřovateli zápisu byli zvoleni pan Pavel Topolnickyj a František Holman – 14 pro, 2 se zdrželi.

Jako podklad pro jednání byly zaslány materiály pod čísly 1 až 4 včetně příloh a pozvánka s programem.
Paní starostka vznesla dotaz, zda má někdo návrh na doplnění nebo změnu programu.

Starostka dala hlasovat o navrženém programu jednání tak, jak byl zaslán na pozvánce – 16 pro.


Program jednání:
1. Finanční záležitosti
2. Různé
3. Diskuze

 

1. Finanční záležitosti

Odměny neuvolněným zastupitelům – materiál č. 1
Finanční odbor předložil k projednání návrh odměn za výkon funkce neuvolněným členům zastupitelstva.
Maximální výše odměn je stanovena nařízením vlády č. 37/2003 Sb., o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev, ve znění pozdějších předpisů. Novelou nařízení vlády č. 37/2003, která je účinná od 01.01.2014, se odměny neuvolněným členům zastupitelstev vrací na úroveň roku 2010.

Měsíční odměna neuvolněným členům zastupitelstva může být poskytnuta až do výše:
1) Člen zastupitelstva                                                                               Kč    660,00 (dosud Kč    627,00) 
2) Člen rady                                                                                                Kč 2.570,00 (dosud Kč 2.442,00)
3) Předseda výboru nebo komise, není-li zároveň členem rady      Kč 2.220,00 (dosud Kč 2.109,00) 
4) Předseda výboru nebo komise, je-li zároveň členem rady          Kč 4.130,00 (dosud Kč 3.924,00) 

Návrh projednala na svém jednání dne 15.01.2014 rada města a doporučila jej zastupitelstvu města schválit.

Ing. Karel Jára navrhl ponechat odměny v původní výši.
Starostka dala hlasovat o předneseném protinávrhu Ing. Karla Járy.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města schvaluje měsíční odměny neuvolněných členům zastupitelstva v téže výši, jako byly dosud:
1) Člen zastupitelstva                                                                                Kč       627,00
2) Člen rady                                                                                                 Kč    2.442,00
3) Předseda výboru nebo komise, není-li zároveň členem rady       Kč    2.109,00
4) Předseda výboru nebo komise, je-li zároveň členem rady            Kč    3.924,00 - 14 pro, 2 proti

Rozpočtová opatření č. 07/2013 – materiál č. 2
Finanční odbor předložil k projednání návrh rozpočtových opatření č. 07/2013.
Ing. Karel Jára vznesl dotaz k některým položkám. Ing. Stonjeková k tomu uvedla, že omylem tyto položky – řádky – ze soupisu nevymazala, bude upraveno.
Starostka dala hlasovat o předloženém návrhu usnesení s tím, že materiál bude upraven o ústní korekci Ing. Stonjekové.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtová opatření č. 07/2013 dle přílohy – 16 pro


2. Různé

Rolba na zimní stadion – materiál č. 3
Popis jednotlivých událostí a kroků – rolba – zimní stadion
Dne 17. 11. 2013 bylo provedeno měření koncentrace oxidu dusičitého a oxidu uhelnatého v ovzduší Krajskou hygienickou stanicí Královéhradeckého kraje. Výsledky měření nesplňují normy hygieny pro uzavřené prostory – viz protokol KHS o měření. Vyhláškou stanovené hodnoty jsou překračovány téměř šestinásobně!!!
Město dopisem z 23. 12. 2013 požádalo KHS o udělení výjimky do konce této sezony s tím, že bude projednán v orgánech města záměr nákupu nové rolby. Ing. Bednařík z KHS se však s tímto vyjádřením nespokojil a pozval zástupce města k ústnímu jednání.
Dne 8. 1. 2014 se uskutečnilo jednání na KHS v Náchodě, a to za přítomnosti starostky, tajemníka, Ing. Lukáše Poleje a vedoucího zimního stadionu. Zápis z jednání měli členové ZM k dispozici. Jsou v něm uvedeny podmínky, za jakých může město Hronov stávající sezónu dokončit. Pokud je nesplní, hrozí reálné nebezpečí uzavření zimního stadionu. Pracovníci KHS jsou poměrně nekompromisní. V minulosti totiž ze stejného důvodu skončila v nemocnici část hokejové družstva po zápase na zimním stadionu v Třebechovicích pod Orebem.

Rolba – současný stav, možnosti úprav, nákup nové rolby
V roce 2004 byla zakoupena stávající rolba Zamboni od firmy Rolmont s.r.o. z Prahy, která je používaná dodnes. Na rolbě bylo uděláno několik oprav včetně výměny motoru. Výměna motoru stála Kč 200 000,- a byla provedena v roce 2009. V roce 2011 byl opraven support rolby, který slouží k úpravě ledu. Náklady na jeho opravu činily Kč 150 000,--. Rolba je pravidelně servisovaná před každou sezonou.
Vedoucí zimního stadionu po výsledku měření, poptal autoservis, který pravidelně servisuje rolbu, zda se dá drobnou úpravou vyřešit problém s hygienou. Po konzultaci a zjištění možností, byl výsledek takový, že nikdo nedokázal garantovat při opětovném měření správný výsledek dle hygienických norem. Proto byly vyloučeny další úpravy na rolbě z důvodu vysokých finančních nákladů. Jedinou možností jak vyřešit nastalou situaci a zároveň zajistit bezpečí bruslících je koupě nové rolby, která je na elektrický pohon. Vedoucí zimního stadionu poptal firmu Rolmon s.r.o., která je největším a zároveň nejkvalitnějším výrobce roleb Zamboni na světě. Pro zimní stadion byl nabídnut typ rolby Zamboni 560 AC Electric.
Cenová nabídka je cca Kč 3 080 000,- bez DPH. Při poptávce byl také sdělen možný termín dodání rolby. Při objednání rolby do konce února 2014 je termín dodání 6 – 7 měsíců, tudíž těsně před začátkem nové sezony. Rolba je vyráběna v Kanadě. Pohon rolby je elektromotor, dále rolba obsahuje vyhřívaný support k lepšímu zažehlení ledu, počítačově hlídaný stav vody v nádrži a správnou sílu zářezu nože do ledu. S touto rolbou mají zkušenosti na zimním stadionu v Kravařích. Od firmy Rolmont s.r.o. mají rolbu také v Novém Bydžově, kde jsou velice spokojeni, za dvě sezony používání nenastal žádný problém.

Možnosti financování
Ve schváleném rozpočtu města na rok 2014 nejsou finanční prostředky na nákup nové rolby. Po konzultaci s Ing. Stonjekovou se nabízí možnost vzít rolbu na leasing a domluvit s leasingovou společností podmínky, které by byly pro město akceptovatelné (například výše akontace apod.)
Pro rozhodování bude důležitá finanční náročnost „akce Zbečník“, která bude známa až cca za 2 měsíce. Má být financována (chodníky) z přebytku hospodaření města za rok 2013, který činí cca 6,5 mil. Záležet bude i na tom, jaká bude daňová výtěžnost.

Forma pořízení
Pokud bude zastupitelstvem schválen záměr nákupu nové rolby, následně bude připraven výběr dodavatele – podmínky stanovuje RM. Výběr musí být v souladu se zákonem o veřejných zakázkách (konzultováno s Ing. Tomkem), tzv. podlimitní otevřené řízení (musíme oslovit minimálně 5 firem).

RM dne 15. 1. 2014 doporučila na svém jednání ZM ke schválení.

MUDr. Mihola se dotazoval, zda nemá pan Kubeček povinnost sám požádat hygienu o měření. Pan Kubeček odpověděl, že to městu nic a nikdo neukládá. Měření nebylo dosud nutné provádět, protože byla jedna strana zimního stadionu otevřená. Při dostavbě se celý prostor uzavřel a v tu chvíli se změnily vnitřní podmínky.
Pan Koleta se dotazoval, kolik motohodin má stávající rolba najetých. Pan Kubeček odpověděl, že je 20 let stará, motor upravovaný. Město ji kupovalo jako 10 let starou.
Dále se pan Koleta ptal, zda se neuvažovalo o nájmu rolby, dle jeho názoru by bylo vhodné toto prověřit, město by to určitě vyšlo levněji.
Pan Topolnickyj informoval o návštěvě zimního stadionu v Novém Bydžově, kde mají poznatky z provozu rolby, která by byla pro náš zimní stadion nejvhodnější. Stroj se stále vyvíjí, každým rokem je něco nového. Dále popisoval technický vývoj stroje. Za šest let provozu měli v Novém Bydžově jednu závadu (prasklou hadici).

Paní starostka k předloženému materiálu uvedla, že znovu s Ing. Tomkem (organizuje pro město výběrové řízení na pořízení nové rolby) a Ing. Stonjekovou diskutovali o formě platby – zda zakoupit rolbu na leasing nebo zaplatit přímo. Po zkušenostech z jiných výběrových řízení došli ke shodě, že méně problematické by bylo zaplatit rolbu jednorázově a leasing nevyužívat. Připravované výběrové řízení by se tím hodně zkomplikovalo.

Ing. Karel Jára se dotázal, kdo vlastně o nákupu rolby rozhodne. Podle něj by to neměla být pouze rada, která výběr na dodavatele rolby připravuje. Paní starostka mu odpověděla, že konečné rozhodnutí o nákupu rolby je na zastupitelstvu, které musí schválit uvolnění finančních prostředků na tento nákup. Bez souhlasu zastupitelstva nemůže paní starostka podepsat smlouvu s dodavatelem, tedy se obchod nemůže uskutečnit.

Paní starostka požádala zastupitele, aby s ohledem na časovou tíseň podpořili navrhované usnesení s tím, že bude prověřeno, zda by pro město nebylo výhodnější si rolbu zapůjčit, jak navrhoval pan Koleta. Rada zjištěné skutečnosti vyhodnotí a vybere pro město vhodnější a finančně výhodnější řešení.

Návrh usnesení:
ZM schvaluje záměr nákupu nové rolby s tím, že bude prověřena možnost pronájmu rolby na zimní stadion a rada posoudí výhodnost obou variant – 16 pro

Žádost o dotaci na projekt s názvem „Zvýšení atraktivity městských parků v Hronově a Kudowě Zdroj pro cestovní ruch“ – materiál č. 4
Město Hronov připravuje společně s polským partnerem městem Kudowa Zdrój projektovou žádost o dotaci z Operačního programu přeshraniční spolupráce CZ-PL 2007 – 2013, konkrétně do prioritní osy 2. Podpora podnikatelského prostředí a cestovního ruchu, oblasti podpory 2.2 Podpora rozvoje cestovního ruchu. Projektové žádosti budou přijímány do 31. ledna 2014.
V této vyhlášené výzvě se mají žadatelé zaměřit na zlepšení indikátoru s názvem „Počet nových nebo rekonstruovaných zařízení cestovního ruchu“. V našem konkrétním případě půjde v investiční části o revitalizaci objektu bývalého koupaliště, odstranění stávajících dožitých zpevněných ploch, objektu WC, zbytků laviček, zídek a náletové zeleně. Dále dojde k vybudování přístupu k vodní hladině řeky, vybudování nového objektu veřejných WC s úklidovým zázemím, a s tím související sítě – elektro, voda, kanalizace. Zároveň bude upraven vstup do parku mezi kavárnou Blanka a rodným domkem A. Jiráska. Investiční část byla architektem Davidem Chmelařem oceněna v celkové výši EUR 252 000,-, což je v přepočtu zhruba Kč 6 804 000,-- včetně DPH.
V rámci měkkých aktivit dojde ke dvěma společným akcím, konkrétně jde o finanční zajištění akce Den nezávislosti 2014 a 2015. V rámci akce v roce 2015 dojde ke slavnostnímu otevření nově vzniklé infrastruktury cestovního ruchu ve městě. Realizace celého projektu je plánována od června 2014 do června 2015. Město Hronov bude vedoucím partnerem projektu.
Projektový partner město Kudowa Zdrój ve své části projektu zakoupí investiční vybavení v podobě 15 ks květináčů na okrasné rostliny, které jsou v letní sezoně rozmístěny po parku. Ty stávající již nevyhovují a stěžují manipulaci s rostlinami. Chtějí tak zvýšit atraktivitu parku.
Celkové způsobilé výdaje naší části projektu jsou EUR 254 500,--, což je v přepočtu Kč 6 871 500,-- včetně DPH. S nezpůsobilými výdaji se nepočítá. Z Evropského fondu pro regionální rozvoj můžeme získat dotaci ve výši 85 % z celkových způsobilých výdajů projektu, 5 % pak ze státního rozpočtu ČR a 10 % musí uhradit příjemce podpory, tedy město Hronov. Jedná se cca o částku EUR 25 450,--, což je Kč 687 150,--.
Za podmínek stanovených OPPS CZ-PL 2007 – 2013, musí být ZM schválena i úhrada případných nezpůsobilých výdajů, které by mohly při samotné realizaci projektu vzniknout. Dále je také nutné uzavřít dohodu o spolupráci mezi vedoucím a projektovým partnerem. Dohodu měli členové zastupitelstva k dispozici.

Návrh usnesení:
ZM schvaluje:
1) spolufinancování projektu „Zvýšení atraktivity městských parků v Hronově a Kudowě Zdroj pro cestovní ruch“ ve výši EUR 25 450,--, což je Kč 687 150,--
2) úhradu případných nezpůsobilých výdajů, které mohou vzniknout při samotné realizaci projektu „Zvýšení atraktivity městských parků v Hronově a Kudowě Zdroj pro cestovní ruch“
3) Uzavření Dohody o spolupráci na projektu realizovaném z prostředků OPPS CZ-PL 2007 – 2013 s vedoucím partnerem městem Hronov a projektovým partnerem, městem Kudowa Zdrój na projekt „Zvýšení atraktivity městských parků v Hronově a Kudowě Zdroj pro cestovní ruch“ – 16 pro


3. Diskuze

Termín příštího řádného zasedání ZM je ve středu 26. února 2014.

 

Zapsala Milena Moravcová
Jednání bylo ukončeno v 17:45 hodin

 

Usnesení č. 1/2014
z mimořádného jednání Zastupitelstva města Hronova, které se uskutečnilo dne 27. ledna 2014

Zastupitelstvo města schvaluje:
1/1 – ověřovatele zápisu pana Pavla Topolnického a pana Františka Holmana – 14 pro, 2 se zdrželi
2/1 – program jednání – 16 pro
3/1 - měsíční odměny neuvolněných členům zastupitelstva v téže výši, jako byly dosud:
 1) Člen zastupitelstva                                                                             Kč       627,00
 2) Člen rady                                                                                              Kč    2.442,00
 3) Předseda výboru nebo komise, není-li zároveň členem rady    Kč    2.109,00
 4) Předseda výboru nebo komise, je-li zároveň členem rady         Kč    3.924,00  - 14 pro, 2 proti
4/1 - rozpočtová opatření č. 07/2013 dle přílohy – 16 pro
5/1 - záměr nákupu nové rolby s tím, že bude prověřena možnost pronájmu rolby na zimní stadion a rada posoudí výhodnost obou variant – 16 pro
6/1 - spolufinancování projektu „Zvýšení atraktivity městských parků v Hronově a Kudowě Zdroj pro cestovní ruch“ ve výši EUR 25 450,--, což je Kč 687 150,-- - 16 pro
7/1- úhradu případných nezpůsobilých výdajů, které mohou vzniknout při samotné realizaci projektu „Zvýšení atraktivity městských parků v Hronově a Kudowě Zdroj pro cestovní ruch“ – 16 pro
8/1 - uzavření Dohody o spolupráci na projektu realizovaném z prostředků OPPS CZ-PL 2007 – 2013 s vedoucím partnerem městem Hronov a projektovým partnerem, městem Kudowa Zdrój na projekt „Zvýšení atraktivity městských parků v Hronově a Kudowě Zdroj pro cestovní ruch“ – 16 pro

Zastupitelstvo města bere na vědomí:
9/1 – termín příštího řádného jednání zastupitelstva 26.2.2014 – 16 pro

 

Tento text připravil/a: Milena Moravcová Zveřejněno: 05. 02. 2014