živé vysíláníživé vysílání ohlásit závaduohlásit závadu počasí webkamera virtuální prohlídky

Pravidla pro pronajímání tělocvičen

Dle zřizovacích listin příspěvkových organizací Základní škola a Mateřská škola Hronov, okres Náchod a Mateřská škola Základní škola Hronov - Velký Dřevíč, okres Náchod jsou tyto příspěvkové organizace oprávněny zvýšit za pronájem tělocvičny jen se souhlasem zřizovatele. V souladu s obsahem zřizovacích listin

stanovuje Rada města Hronova s účinností od 1.1.2018

Pravidla pro pronajímání tělocvičen

 1. Dotované nájemné bude účtováno za pronájem
  - Hronovským sportovním oddílům
  - Organizacím města Hronova, které pracují s dětmi
  - Střední průmyslová škola Hronov
                   
    Výše dotovaného nájemného za 1 hodinu
                   
    1. Hronov - malá tělocvična    Kč 60,--
                     2. Hronov - velká tělocvična   Kč 120,--
                     3. Velký Dřevíč - tělocvična    Kč 100,--
                     4. Zbečník - tělocvična            Kč 100,--
 2. Za dotované nájemné mohou výše uvedené subjekty využívat tělocvičny k těmto účelům
  - Tréninky, nácvik vystoupení apod.
  - Zápasy, utkání, turnaje, vystoupení, výstavy (podmínka - reprezentace města, humanitární účel)
  Při těchto akcích může pořádající subjekt vybírat vstupné.
 3. Dotované nájemné ve výši dvojnásobku dotovaného nájemného pro sportovní spolky spolupracující se hronovskými sportovními oddíly
  - Spolky mající podepsanou dohodu o spolupráci s hronovskými spolky, týkající se výchovy mládeže, spojování věkových kategorií, reprezentace města ve vyšších výkonnostních kategorií atd.
 4. Komerční nájemné ve výši trojnásobku dotovaného nájemného
  -
  bude účtováno všem cizím subjektům za pronájem při těchto akcích: sportovní utkání, turnaje, výstavy, další akce. Komerční nájemné pro malou tělocvičnu v Hronově (myšárnu) se stanovuje na Kč 250,--/hodinu.
 5. Komerční nájemné ve výši trojnásobku dotovaného nájemného bude účtováno všem subjektům při akcích, kdy je vybíráno vstupné, startovné nebo poplatek za účast (například aerobic, školení trenérů atd.)
 6. Všem nájemcům je zakázáno nasmlouvané a objednané hodiny repronajímat.
 7. Za úklidové a další práce spojené s úklidem tělocvičny nelze nájemci účtovat žádnou další částku. Tyto náklady lze účtovat pouze v případě pronájmu tělocvičny za účelem komerčního (nesportovního) využití.

Schváleno Radou města Hronova dne 18. prosince 2017

Hana Nedvědová, starostka města

 

Tento text připravil/a: Milena Moravcová Zveřejněno: 24. 09. 2010