živé vysíláníživé vysílání ohlásit závaduohlásit závadu počasí webkamera virtuální prohlídky

Informace k vydání voličského průkazu

VOLBY DO POSLANECKÉ SNĚMOVNY PARLAMENTU ČR
KONANÉ VE DNECH 20. A 21. ŘÍJNA 2017

Volič, který se nebude zdržovat v době voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR konaných ve dnech 20. a 21.10.2017 ve volebním okrsku v místě svého trvalého pobytu, může hlasovat na voličský průkaz v jakémkoliv stálém volebním okrsku na území ČR nebo ve zvláštním volebním okrsku v zahraničí.

Volič může ode dne vyhlášení voleb (tj. již od 2. května 2017) požádat obecní úřad v místě svého trvalého pobytu o vydání voličského průkazu a to:

  • osobně -  nejpozději do 16 hodin dne 18. října 2017:
    na MěÚ Hronov v kanceláři č. 2 v přízemí budovy čp. 5
  • podáním žádosti doručené nejpozději 7 dnů před dnem voleb tj. do 13.10.2017:
    a) v listinné podobě, opatřené úředně ověřeným podpisem voliče (ověření podpisu je osvobozeno od správního poplatku)
    b) v elektronické podobě zaslané prostřednictvím datové schránky:
    datová schránka MěÚ Hronov: cspbd24

Voličský průkaz může být vydán nejdříve 15. dne přede dnem voleb, tj. nejdříve dne 05.10.2017.

Voličský průkaz opravňuje voliče ve dnech voleb k hlasování v jakémkoliv volebním okrsku poté, co jej okrsková volební komise zapíše do zvláštního seznamu voličů.

Při ztrátě nebo odcizení voličského průkazu nelze vydat duplikát.

Iva Turková, odbor tajemníka

Soubory ke stažení:

Tento text připravil/a: Iva Turková Zveřejněno: 18. 05. 2017