živé vysíláníživé vysílání ohlásit závaduohlásit závadu počasí webkamera virtuální prohlídky

Odbor výstavby

prostřednictvím stavebního úřadu zajišťuje tzv. přenesený výkon státní správy, a to na úseku územního plánování a stavebního řádu v rozsahu působnosti vymezené stavebním zákonem na území těchto obcí (vč. jejich příměstských částí): Hronov, Velké Poříčí, Vysoká Srbská, Žďárky a Stárkov. 

Zajišťuje pro občany:

 • pořizuje územní plán pro město Hronov a jeho změny
 • vydává územně plánovací informace
 • vede územní řízení a vydává územní rozhodnutí (o umístění staveb, o změně využití území, o změně vlivu užívání staveb na území, pro rozdělení a scelování pozemků, o ochranném pásmu)
 • vydává souhlasy pro umístění staveb
 • vede stavební řízení a vydává stavební povolení k realizaci staveb (obecných, při splnění podmínek zákona i staveb speciálních)
 • vydává souhlasy pro realizaci staveb
 • vydává souhlasy k odstranění staveb
 • dozírá nad prováděním staveb v souladu s veřejnými zájmy dle stavebního zákona
 • vydává povolení k užívání staveb
 • vede správní řízení a vydává povolení o výjimkách z obecných požadavků na výstavbu
 • vede správní řízení a vydává rozhodnutí o změně staveb před jejich dokončením
 • vydává souhlasy ke změnám staveb před jejich dokončením  
 • vydává souhlasy ke změně v užívání staveb
 • vede správní řízení o přestupcích a správních deliktech a uděluje pokuty
 • edituje údaje v Registru územní identifikace adres a nemovitostí
 • na území města Hronova (vč. jejich příměstských částí) rozhoduje o přidělení čí odejmutí čísel popisných nebo evidenčních
 • na území obcí: Velké Poříčí, Vysoká Srbská, Žďárky a Stárkov zajišťuje přidělení čísel popisných či evidenčních s příslušným obecním úřadem

Doba k vyřízení podání je v souladu s platnými zákony

 • podání nevyřizovaná ve správním řízení (zakončená vydáním souhlasu, sdělení, stanoviska, vyjádření) - max. 30 dní
 • podání vyřizovaná ve správním řízení (zakončení vydáním rozhodnutí) - max. 60 dní

Seznam tiskopisů

A. Územní plánování:
A.01. Návrh na pořízení změny územního plánu
A.02. Žádost o vydání územně plánovací informace

B. Umisťování staveb a změn využití v území:
B.01. Žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby
B.02. Žádost o vydání rozhodnutí o změně využití území
B.03. Žádost o vydání rozhodnutí o změně vlivu užívání stavby na území
B.04. Žádost o vydání rozhodnutí o dělení nebo scelování pozemků
B.05. Žádost o vydání rozhodnutí o ochranném pásmu
B.06. Žádost o změnu územního rozhodnutí
B.07. Žádost o prodloužení platnosti územního rozhodnutí

C. Realizace staveb a jejich změn:
C.01. Žádost o posouzení záměru
C.02. Oznámení záměru (k vydání územního souhlasu)
C.03. Společné oznámení záměru (k vydání společného územního souhlasu a souhlasu s provedením ohlášeného stavebního záměru)
C.04. Žádost o vydání společného povolení (společné územní a stavební řízení)
C.05. Ohlášení stavby (pro stavby uvedené v § 104 odst. 1 písm. a/ - e/ stavebního zákona)
C.06. Ohlášení stavby (pro stavby uvedené v § 104 odst. 1 písm. f/ - k/ stavebního zákona)
C.07. Žádost o stavební povolení
C.08. Oznámení stavebního záměru s certifikátem autorizovaného inspektora
C.09. Žádost o povolení změny stavby před jejím dokončením
C.10. Žádost o dodatečné povolení stavby
C.11. Žádost o prodloužení platnosti společného rozhodnutí, stavebního povolení

D. Užívání staveb:
D.01. Žádost o přidělení čp./če
D.02. Ohlášení k dokončení stavby, které se čp./če nepřiděluje
D.03. žádost o vydání kolaudačního souhlasu
D.04. Návrh na vydání kolaudačního rozhodnutí (dle z. č. 50/1976 Sb.)
D.05. Žádost o povolení zkušebního provozu
D.06. Oznámení změny v užívání stavby

E. Odstraňování staveb:
E.01. Ohlášení odstranění stavby
E.02. Žádost o vydání potvrzení k neexistenci stavby

F. Ostatní podání:
F.01. Žádost o vydání souhlasu dle § 15 stavebního zákona
F.02. Žádost o vydání závazného stanoviska dle 96b stavebního zákona
F.03. Žádost o povolení výjimky z obecných požadavků na výstavbu
F.04. Žádost o posouzení stavby a ověření pasportu stavby (§ 125 stavebního zákona)

G. Pomůcky pro stavebníky:
G.01. Tiskopis RUIAN (informace o budově)
G.02. Souhlas vlastníka s navrhovaným stavebním záměrem (§ 184a stavebního zákona)
G.03. Plná moc k zastupování
G.04. Čestné prohlášení stavebníka
G.05. Seznam kontaktních adres pro stavebníky

Soubory ke stažení:


Pracovníci odboru

Jméno Funkce Telefon E-mail
Ing. Václav Soukup vedoucí odboru 491 401 161; 733 521 945 soukup@mestohronov.cz
Ing. Jiří Polák referent 491 401 167, 733 521 945 polak@mestohronov.cz
Zdeněk Višňák referent 491 401 169, 733 521 945 visnak@mestohronov.cz
Dana Kollertová referentka 491 401 159, 733 521 945 kollertova@mestohronov.cz
Tento text připravil/a: Milena Moravcová Zveřejněno: 05. 09. 2007