živé vysíláníživé vysílání ohlásit závaduohlásit závadu počasí webkamera virtuální prohlídky

O zastupitelstvu

Zastupitelstvo města je složeno z členů zastupitelstva města, jejichž počet 21 členů je stanoven dle § 68 odst.1. zákona č. 128/2000 Sb. o obcích v úplném znění.

Pravomoc zastupitelstva města

 Zastupitelstvo města rozhoduje ve věcech patřících do samostatné působnosti obce (§ 35 odst. 1).

 Zastupitelstvu města je vyhrazeno

 1. schvalovat program rozvoje města,
 2. schvalovat rozpočet obce a závěrečný účet města,
 3. zřizovat trvalé a dočasné peněžní fondy města,
 4. zřizovat a rušit příspěvkové organizace a organizační složky města, schvalovat jejich zřizovací listiny,
 5. rozhodovat o založení nebo rušení právnických osob, schvalovat jejich zakladatelské listiny, společenské smlouvy, zakládací smlouvy a stanovy a rozhodovat o účasti v již založených právnických osobách,
 6. delegovat zástupce města, s výjimkou § 102 odst. 2 písm. c), na valnou hromadu obchodních společností, v nichž má město majetkovou účast,
 7. navrhovat zástupce města do ostatních orgánů obchodních společností, v nichž má město majetkovou účast, a navrhovat jejich odvolání,
 8. vydávat obecně závazné vyhlášky města,
 9. rozhodovat o vyhlášení místního referenda,
 10. navrhovat změny katastrálních území uvnitř města, schvalovat dohody o změně hranic města a o slučování města,
 11. určovat funkce, pro které budou členové zastupitelstva města uvolněni,
 12. zřizovat a rušit výbory, volit jejich předsedy a další členy a odvolávat je z funkce,
 13. volit z řad členů zastupitelstva města starostu, místostarosty a další členy rady města (radní) a odvolávat je z funkce, stanovit počet členů rady města, jakož i počet dlouhodobě uvolněných členů tohoto zastupitelstva, zřizovat a zrušovat výbory, volit jejich předsedy a další členy a odvolávat je z funkce,
 14. stanovit výši odměn neuvolněným členům zastupitelstva města,
 15. zřizovat a zrušovat městskou policii,
 16. rozhodovat o spolupráci města s jinými obcemi a o formě této spolupráce,
 17. rozhodovat o zřízení a názvech částí města, o názvech ulic a dalších veřejných prostranství,
 18. udělovat a odnímat čestné občanství města a ceny města,
 19. stanovit zásady pro poskytování cestovních náhrad členům zastupitelstva města,
 20. rozhodovat o peněžitých plněních poskytovaných fyzickým osobám, které nejsou členy zastupitelstva města, za výkon funkce členů výborů,
 21. rozhodovat o zřízení, sloučení, splynutí, rozdělení a zrušení veřejného neziskového ústavního zdravotnického zařízení, navrhovat zástupce do jeho dozorčí rady a rozhodovat o převodu vlastnického práva k majetku, s nímž hospodaří veřejné neziskové ústavní zdravotnické zařízení nebo o jeho pronájmu v případech, kdy to stanoví zvláštní právní předpis,
 22. plnit úkoly stanovené zvláštním právním předpisem.

Zastupitelstvu města je dále vyhrazeno rozhodování o těchto majetkoprávních úkonech

 1. nabytí a převod nemovitých věcí včetně vydání nemovitostí podle zvláštních zákonů, převod bytů a nebytových prostorů z majetku města,
 2. poskytování věcných darů v hodnotě nad 20 000 Kč a peněžitých darů ve výši nad 20 000 Kč fyzické nebo právnické osobě v jednom kalendářním roce,
 3. poskytování dotací nad 50 000 Kč v jednotlivých případech občanským sdružením, humanitárním organizacím a jiným fyzickým nebo právnickým osobám působícím v oblasti mládeže, tělovýchovy a sportu, sociálních služeb, podpory rodin, požární ochrany, kultury, vzdělávání a vědy, zdravotnictví, protidrogových aktivit, prevence kriminality a ochrany životního prostředí,
 4. uzavření smlouvy o sdružení a poskytování majetkových hodnot podle smlouvy o sdružení, jehož je město účastníkem,
 5. peněžité i nepeněžité vklady do právnických osob,
 6. vzdání se práva a prominutí pohledávky vyšší než 20 000 Kč,
 7. zastavení movitých věcí nebo práv v hodnotě vyšší než 20 000 Kč,
 8. dohody o splátkách s lhůtou splatnosti delší než 18 měsíců,
 9. postoupení pohledávky vyšší než 20 000 Kč,
 10. uzavření smlouvy o přijetí a poskytnutí úvěru nebo půjčky, o poskytnutí dotace, o převzetí dluhu, o převzetí ručitelského závazku, o přistoupení k závazku a smlouvy o sdružení,
 11. zastavení nemovitých věcí,
 12. vydání komunálních dluhopisů.
Tento text připravil/a: Milena Moravcová Zveřejněno: 10. 08. 2007