živé vysíláníživé vysílání ohlásit závaduohlásit závadu počasí webkamera virtuální prohlídky

O radě

Rada města je výkonným orgánem města v oblasti samostatné působnosti a ze své činnosti se odpovídá zastupitelstvu města. Radu města tvoří starosta, místostarosta a další členové rady volení z řad členů zastupitelstva města. Rada města Hronova má 7 členů.

Rada města připravuje návrhy pro jednání zastupitelstva města a zabezpečuje plnění jím přijatých usnesení.

Radě města je vyhrazeno

 1. zabezpečovat hospodaření města podle schváleného rozpočtu, provádět rozpočtová opatření v rozsahu stanoveném zastupitelstvem města,
 2. plnit vůči právnickým osobám a organizačním složkám založeným nebo zřízeným zastupitelstvem města, s výjimkou městské policie, úkoly zakladatele nebo zřizovatele podle zvláštních předpisů, nejsou-li vyhrazeny zastupitelstvu města,
 3. rozhodovat ve věcech města jako jediného společníka obchodní společnosti,
 4. vydávat nařízení města,
 5. projednávat a řešit návrhy, připomínky a podněty předložené jí členy zastupitelstva města nebo komisemi rady města,
 6. stanovit rozdělení pravomocí v městském úřadu, zřizovat a zrušovat odbory a oddělení městského úřadu,
 7. na návrh tajemníka městského úřadu jmenovat a odvolávat vedoucí odborů městského úřadu v souladu se zvláštním zákonem,
 8. zřizovat a zrušovat podle potřeby komise rady města, jmenovat a odvolávat z funkce jejich předsedy a členy,
 9. kontrolovat plnění úkolů městským úřadem a komisemi v oblasti samostatné působnosti města,
 10. stanovit celkový počet zaměstnanců města v městském úřadu a v organizačních složkách města,
 11. ukládat pokuty ve věcech samostatné působnosti města; tuto působnost může rada města svěřit příslušnému odboru městského úřad zcela nebo zčásti,
 12. přezkoumávat na základě podnětů opatření přijatá městským úřadem v samostatné působnosti a komisemi,
 13. rozhodovat o uzavírání nájemních smluv a smluv o výpůjčce; tuto působnost může rada města svěřit příslušnému odboru městského úřadu nebo příspěvkové organizaci města zcela nebo zčásti,
 14. stanovit pravidla pro přijímání a vyřizování petic a stížností,
 15. schvalovat organizační řád městského úřadu,
 16. plnit úkoly stanoveném zvláštním zákonem.
Tento text připravil/a: Milena Moravcová Zveřejněno: 14. 08. 2007