živé vysíláníživé vysílání ohlásit závaduohlásit závadu počasí webkamera virtuální prohlídky

10/2019 - Obecně závazná vyhláška o místním poplatku ze psů

 

Zastupitelstvo Města Hronov se na svém zasedání dne 11. 12. 2019 usnesením č. 10/2019 usneslo vydat na základě § 14 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o místních poplatcích“), a v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen „vyhláška“):

 

Čl. 1

Úvodní ustanovení

(1)    Město Hronov touto vyhláškou zavádí místní poplatek ze psů (dále jen „poplatek“).
(2)    Správcem poplatku je Městský úřad Hronov (dále jen „správce poplatku“).

 

Čl. 2

Poplatník a předmět poplatku

(1)    Poplatek ze psů platí držitel psa. Držitelem je pro účely tohoto poplatku osoba, která je přihlášená nebo má sídlo na území města Hronov (dále jen „poplatník“).
(2)    Poplatek ze psů se platí ze psů starších 3 měsíců.

 

Čl. 3

Ohlašovací povinnost

(1)    Poplatník je povinen ohlásit správci poplatku vznik své poplatkové povinnosti do 15 dnů ode dne, kdy se pes stal starším tří měsíců, nebo ode dne, kdy nabyl psa staršího tří měsíců. Ve lhůtě 15 dnů je povinen ohlásit také zánik své poplatkové povinnosti (např. úhyn psa, jeho ztrátu, darování nebo prodej).
(2)    Povinnost ohlásit držení psa má i osoba, která je od poplatku osvobozena.
(3)    V ohlášení poplatník uvede 
        a)    jméno, popřípadě jména, a příjmení nebo název, obecný identifikátor, byl-li přidělen, místo pobytu nebo sídlo, sídlo podnikatele, popřípadě další adresu pro doručování; právnická osoba uvede též osoby, které jsou jejím jménem oprávněny jednat v poplatkových věcech,
        b)    čísla všech svých účtů u poskytovatelů platebních služeb, včetně poskytovatelů těchto služeb v zahraničí, užívaných v souvislosti s podnikatelskou činností, v případě, že předmět poplatku souvisí s podnikatelskou činností poplatníka,
        c)    další údaje rozhodné pro stanovení poplatku, zejména stáří a počet držených psů, včetně skutečností zakládajících vznik nároku na úlevu nebo osvobození od poplatku.
(4)    Dojde-li ke změně údajů uvedených v ohlášení, je poplatník povinen tuto změnu oznámit do 15 dnů ode dne, kdy nastala.
(5)    Povinnost ohlásit údaj podle odst. 3 nebo jeho změnu se nevztahuje na údaje zveřejněné pro tyto účely správcem poplatku na úřední desce.

 

Čl. 4

Sazba poplatku

(1)    Sazba poplatku za kalendářní rok činí:
         a)    za jednoho psa v rodinném domě v části města Hronov                                                                                                                                                                                                      250 Kč,                                                                                    
         b)    za druhého a každého dalšího psa téhož držitele v rodinném domě části města Hronov                                                                                                                                             375 Kč,                                
         c)    za jednoho psa v rodinném domě v částech města Zbečník, Velký Dřevíč, Rokytník, Žabokrky, Malá Čermná a v ulici Zálesí a Studénka                                                         100 Kč,
         d)   za druhého a každého dalšího psa téhož držitele v rodinném domě v částech města Zbečník, Velký Dřevíč, Rokytník, Žabokrky, Malá Čermná a v ulici Zálesí a Studénka     150 Kč,
         e)    za jednoho psa v bytovém domě v části města Hronov                                                                                                                                                                                                         600 Kč,
          f)    za druhého a každého dalšího psa téhož držitele v bytovém domě v části města Hronov                                                                                                                                              900 Kč, 
         g)    za jednoho psa v bytovém domě v částech města Zbečník, Velký Dřevíč, Rokytník, Žabokrky, Malá Čermná a v ulici Zálesí a Studénka                                                            300 Kč,
         h)    za druhého a každého dalšího psa téhož držitele v bytovém domě v částech města Zbečník, Velký Dřevíč, Rokytník, Žabokrky, Malá Čermná a v ulici Zálesí a Studénka  450 Kč
         i)    za psa, jehož držitelem je osoba starší 65 let, pokud se neuplatní sazba dle písmene c)                                                                                                                                              200 Kč,
         j)    za druhého a každého dalšího psa téhož držitele, kterým je osoba starší 65 let, pokud se neuplatní sazba dle písmene d)                                                                                  300 Kč,                                                                                        
         k)    za jednoho psa v ostatních případech                                                                                                                                                                                                                                        500 Kč,
         l)     za druhého a každého dalšího psa téhož držitele v ostatních případech                                                                                                                                                                            750 Kč,

 

Čl. 5
Splatnost poplatku

(1)    Poplatek je splatný nejpozději do 31. března příslušného kalendářního roku.
(2)    Vznikne-li poplatková povinnost po datu splatnosti uvedeném v odstavci 1, je poplatek splatný nejpozději do 15. dne měsíce, který následuje po měsíci, ve kterém poplatková povinnost vznikla.
 

Čl. 6
Osvobození a úlevy

(1)    Od poplatku ze psů je osvobozen držitel psa, kterým je osoba nevidomá, osoba, která je považována za závislou na pomoci jiné fyzické osoby podle zákona upravujícího sociální služby, osoba, která je držitelem průkazu ZTP nebo ZTP/P, osoba provádějící výcvik psů určených k doprovodu těchto osob, osoba provozující útulek pro zvířata nebo osoba, které stanoví povinnost držení a používání psa zvláštní právní předpis .
(2)    Od poplatku se dále osvobozuje držitel psa, který převzal psa z útulku, a to po dobu pěti let ode dne převzetí.
(3)    Údaj rozhodný pro osvobození dle odst. 1 a 2 tohoto článku je poplatník povinen ohlásit ve lhůtě do 60 dnů od skutečnosti zakládající nárok na osvobození.
(4)    V případě, že poplatník nesplní povinnost ohlásit údaj rozhodný pro osvobození ve lhůtách stanovených touto vyhláškou nebo zákonem, nárok na osvobození zaniká.
 

Čl. 7
Navýšení poplatku

(1)    Nebudou-li poplatky zaplaceny poplatníkem včas nebo ve správné výši, vyměří mu správce poplatku poplatek platebním výměrem nebo hromadným předpisným seznamem.
(2)    Včas nezaplacené poplatky nebo část těchto poplatků může správce poplatku zvýšit až na trojnásobek; toto zvýšení je příslušenstvím poplatku sledujícím jeho osud.

 

Čl. 8

Odpovědnost za zaplacení poplatku

(1)    Vznikne-li nedoplatek na poplatku poplatníkovi, který je ke dni splatnosti nezletilý a nenabyl plné svéprávnosti nebo který je ke dni splatnosti omezen ve svéprávnosti a byl mu jmenován opatrovník spravující jeho jmění, přechází poplatková povinnost tohoto poplatníka na zákonného zástupce nebo tohoto opatrovníka; zákonný zástupce nebo opatrovník má stejné procesní postavení jako poplatník.
(2)    V případě podle odstavce 1 vyměří správce poplatku poplatek zákonnému zástupci nebo opatrovníkovi poplatníka.
(3)    Je-li zákonných zástupců nebo opatrovníků více, jsou povinni plnit poplatkovou povinnost společně a nerozdílně.

 

Čl. 9

    Přechodné a zrušovací ustanovení

(1)    Poplatkové povinnosti za předchozí kalendářní roky se řídí dosavadními právními předpisy.
(2)    Ruší se obecně závazná vyhláška č. 2/2019, o místním poplatku ze psů, ze dne 24. 4. 2019. 

 

Čl. 10

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti od 1. 1. 2020.
 

 

Petr Koleta, starosta

 

 

Mgr. Věra Bartošová, místostarosta


 

Tento text připravil/a: Milena Moravcová Zveřejněno: 31. 12. 2019