živé vysíláníživé vysílání ohlásit závaduohlásit závadu počasí webkamera virtuální prohlídky

Jednací řád Rady města Hronova

Rada města (dále jen rada) v souladu   ustanovením § 101/4 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v aktuálním znění, vydává tento jednací řád.

 

I.
Úvodní ustanovení

1. Jednací řád rady upravuje přípravu, svolání, průběh schůze, usnášení a kontrolu plnění jejího usnesení, jakož i další záležitosti spojené s činností rady.

 

2. Schůze rady jsou neveřejné.

 

II.
Pravomoci rady

1. Rada rozhoduje ve všech záležitostech podle § 102 odst. 2, zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (dále jen zákon o obcích).

 

2. Rada rozhoduje o ostatních záležitostech patřících do samostatné působnosti města, pokud nejsou vyhrazeny zastupitelstvu města nebo pokud si je zastupitelstvo města nevyhradilo.

 

3. V oblasti přenesené působnosti rada rozhoduje stanoví-li tak zákon.

 

III.
Svolání schůze rady

1. Rada se schází ke svému jednání podle potřeby, zpravidla 1x za 14 dnů. 

 

2. Zasedání rady svolává a řídí starosta, v případě jeho nepřítomnosti místostarosta, v mimořádných případech i jiný člen rady.

 

3. Schůzí rady se s hlasem poradním zúčastňuje tajemník městského úřadu (dále jen tajemník).

 

IV.
Příprava schůze rady

1. Přípravu a program schůze rady organizuje starosta (v jeho nepřítomnosti místostarosta nebo pověřený člen rady), stanoví přitom zejména dobu a místo konání, program jednání, přizvané osoby.

 

2. Návrhy k projednání pro schůzi rady předkládají její členové, členové zastupitelstva města, tajemník, vedoucí odborů, předsedové komisí a ředitelé příspěvkových organizací zřízených městem.

 

3. Předkladatelé návrhů podkladů pro schůzi rady odpovídají v plném rozsahu za to, že předkládané návrhy jsou v souladu s obecně závaznými předpisy a platnými vnitřními předpisy a se schváleným rozpočtem.

 

4.  Podklady jsou předkládány prostřednictvím městského úřadu. Materiály jsou zpracovány elektronicky v systému ERAZ. Podklady jsou členům rady k dispozici v systému nejpozději den před konáním schůze rady do 13:00 hodin. Se souhlasem starosty či místostarosty mohou být materiály zveřejněny v systému později, ve výjimečných a odůvodněných případech lze podkladové materiály k projednání v radě předložit přímo na schůzi rady (tj. „na stůl“). V takovém případě zajistí zpracovatel doručení materiálu v tištěné podobě v počtu 8 ks před začátkem schůze rady do zasedací místnosti rady.

 

5. Předkládané materiály musí být zpracovány tak, aby umožnily členům rady komplexně posoudit problematiku a rozhodnout v předkládané věci.

 

6.  Materiály pro jednání rady musí obsahovat:

a) název materiálu
b) důvodovou zprávu
c) přílohy
d) návrh usnesení  
e) datum a jméno předkladatele 

 

V.
Účast na schůzích rady

1. Účast na schůzích rady je pro členy rady povinná. V případě nepřítomnosti, pozdějšího příchodu či dřívějšího odchodu jsou povinni se předem omluvit starostovi.


2. Účast na schůzi potvrzují členové rady svými podpisy.

 

 

VI.
Průběh schůze rady

1. Schůzi rady řídí starosta, případně místostarosta nebo starostou pověřený člen rady (dále jen předsedající). V zahajovací části schůze starosta prohlásí, že jednání rady obce bylo řádně svoláno, konstatuje přítomnost nadpoloviční většiny jejích členů a schválen program schůze.

 

2. Starosta řídí hlasování, zjišťuje a vyhlašuje jeho výsledek, ukončuje a přerušuje zasedání a dbá na to, aby mělo pracovní charakter a věcný průběh. Není-li při zahájení nebo v průběhu jednání přítomna nadpoloviční většina všech členů rady, ukončí starosta její zasedání. Do 7 dnů svolá její náhradní zasedání k témuž nebo ke zbývajícímu programu.

 

3.  Do rozpravy se přihlašují účastníci zasedání zvednutím ruky v průběhu zasedání. Vždy musí být uděleno slovo tomu, kdo namítá nedodržení jednacího řádu nebo platných právních předpisů.

 

4.  Rada může v průběhu jednání po dohodě body pořadu hlasováním přesunout nebo sloučit rozpravu k dvěma nebo i více bodům pořadu schůze.

 

5. V případě, že se při projednání v radě objeví nové skutečnosti, které vyžadují podstatně přepracovat předložený materiál a návrh na usnesení, může rada rozhodnout o jeho odročení s tím, že stanoví termín, kdy bude o věci znovu jednat.

 

6.  Návrh na ukončení rozpravy může podat kterýkoliv člen rady. O jeho návrhu se hlasuje bez rozpravy.

 

VII.
Hlasování

1. O každém navrženém usnesení se hlasuje samostatně. Hlasuje se veřejně, zdvižením ruky. Usnesení je přijato, hlasuje-li pro návrh nadpoloviční většina všech členů rady.

 

2.  V případě, že je předložen návrh usnesení v několika variantách, hlasuje rada nejprve o variantě doporučené předkladatelem. V případě uplatnění protinávrhu se hlasuje nejdříve o tomto protinávrhu.  Schválením jedné varianty se považují ostatní varianty za nepřijaté.

 

3. V případě uplatnění protinávrhu se hlasuje nejdříve o tomto protinávrhu. Je-li uplatněno více protinávrhů, hlasuje se nejdříve o posledním. O protinávrhu se hlasuje dříve než o variantách usnesení.

 

4. Předsedající vždy vyhlásí výsledek hlasování tak, že uvede počet hlasů pro, proti a počet hlasů, které se zdržely.

 

 VIII.
Organizačně technické záležitosti schůze rady

1.  O průběhu zasedání rady se pořizuje písemný zápis, za jehož vyhotovení odpovídá městský úřad.

 

2.  Vyhotovený zápis dosvědčuje průběh jednání a obsah usnesení. Jeho nedílnou součástí je vlastnoručně podepsaná listina přítomných.

 

V zápise se uvádí:

a) počet přítomných členů rady
b) pořadové číslo schůze
c) datum konání, hodina zahájení a hodina ukončení
d) počet přítomných členů rady, jména všech přítomných a omluvených i neomluvených členů rady
e) schválený program jednání
f) průběh a výsledek hlasování
g) schválená znění přijatých usnesení
 

3. Zápis musí být pořízen do 7 pracovních dnů od konání schůze rady a podepisují jej starosta spolu s místostarostou nebo jiným členem rady. Zápis musí být uložen na městském úřadu, sekretariátu kanceláře starosty, k nahlédnutí pro členy zastupitelstva města. Originál zápisu je uchováván po dobu deseti let a poté je předán příslušnému archivu k archivaci.

 

4. O námitkách člena rady proti zápisu rozhodne nejbližší schůze rady.

 

5. Zápis ze schůze rady v elektronické podobě obdrží tajemník, vedoucí odborů a členové zastupitelstva města.

 

6. Zveřejnění usnesení rady se provádí na webových stránkách města, pokud tomu nebrání zvláštní předpis (např. o ochraně osobních údajů).

 

IX.
Zabezpečení a kontrola usnesení

Průběžnou kontrolu plnění usnesení rady provádí tajemník, popřípadě starosta a místostarosta.

 

X.
Ostatní ustanovení

Člen rady, u něhož skutečnosti nasvědčují, že by jeho podíl na projednávání a rozhodování určité záležitosti mohl znamenat výhodu pro něj samotného nebo osobu blízkou, pro fyzickou nebo právnickou osobu, kterou zastupuje na základě zákona nebo plné moci (střet zájmů), je povinen radě sdělit tuto skutečnost před zahájením jednání.

 

XI.
Závěrečná ustanovení

Tento jednací řád schválila Rada města Hronova na svém zasedání dne 12. 2. 2020 svým usnesením č. 3/2020 ze dne 12. 2. 2020 a nabývá platnosti a účinnosti dnem schválení.

 

Tímto jednacím řádem nejsou dotčena další práva a povinnosti stanovené zákonem o obcích a jinými právními předpisy.

Dnem schválení tohoto Jednacího řádu Rady města Hronova se ruší jednací řád Rady města Hronova ze dne 6. 11. 2006.

 


Petr Koleta, starosta

Mgr. Věra Bartošová, místostarostka

 

 

Tento text připravil/a: Milena Moravcová Zveřejněno: 14. 02. 2020