živé vysíláníživé vysílání ohlásit závaduohlásit závadu počasí webkamera virtuální prohlídky

Vypouštění odpadních vod

ilustrační foto: Vypouštění odpadních vod


z nemovitostí pro bydlení nebo občanskou vybavenost

1. Každý, kdo vypouští odpadní vody do vod povrchových nebo podzemních, může tak činit jen na základě povolení vodoprávního úřadu. V případě, že si občan není jist, zda musí mít povolení k vypouštění odpadních vod ze své nemovitosti, může se obrátit o radu na místně příslušný vodoprávní úřad (pro území ORP Náchod je to Městský úřad Náchod, odbor životního prostředí, oddělení vodoprávní).

2. Každý, kdo vypouští odpadní vody do kanalizace pro veřejnou potřebu, může tak činit jen na základě smlouvy s provozovatelem kanalizace. Informace o podmínkách provozu veřejné kanalizace občanům podá příslušný provozovatel (na území Města Hronov je provozovatelem veřejné kanalizace společnost Vodovody a kanalizace Náchod, a. s.).


Kontaktní údaje pro variantu 1:

Vodoprávní úřad
http://www.mestonachod.cz/
Tel. 491 405 458
Pracovníci:
Ing. Hana Divoká, h.divoka@mestonachod.cz
Ing. Jana Hurtová, j.hurtova@mestonachod.cz

Kontaktní údaje pro variantu 2:

Vodovody a kanalizace Náchod, a. s.
http://www.vakna.cz/
Tel. 491 419 200
Zákaznické centrum, tel. 491 419 240, paní Kamila Dvořáčková, dvorackova@vakna.cz, smluvní a obchodní záležitosti
Ing. Karel Vaněk, tel. 491 419 216, vanek@vakna.cz – technické záležitosti

 

V Náchodě dne 22. ledna 2014
Vypracoval: Ing. Ondřej Poul, vedoucí odboru životního prostředí, MěÚ Náchod

Tento text připravil/a: Milena Moravcová Zveřejněno: 22. 01. 2014