živé vysílání
živé vysílání
ohlásit závaduohlásit závadu počasí webkamera virtuální prohlídky

Starosta města Hronova vyhlašuje

v souladu s ustanovením § 7 odst. 1 písm. a) zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“)
                           
výběrové řízení
 
na obsazení funkce vedoucího úřadu

tajemník/tajemnice Městského úřadu Hronov

s místem výkonu práce Hronov, s předpokládaným datem nástupu od 1. 3. 2019 (nebo dohodou) v platové třídě 12.

Požadavky na uchazeče dle zákona o úřednících územních samosprávných celků:
1. Podle § 4 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů:
 fyzická osoba, která dosáhla minimálně 18 let věku
 občan České republiky nebo cizí státní občan s trvalým pobytem v České republice, který ovládá český jazyk
 způsobilost k právním úkonům
 bezúhonnost
 splnění dalších předpokladů podle § 2 a 4 zákona č. 451/1991 Sb., tj. lustrační osvědčení a čestné prohlášení (nevztahuje se na uchazeče narozené po 1. prosinci 1971)
2. Podle § 5 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů:
 osoba, která splňuje předpoklady uvedené v § 4 zákona č. 312/2002 Sb.
 má nejméně tříletou praxi v průběhu 8 let bezprostředně předcházejících jmenování do funkce:
a) Jako vedoucí zaměstnanec
b) Při výkonu správních činností v pracovním poměru k územnímu samosprávnému celku nebo při výkonu státní správy v pracovním nebo služebním poměru ke státu
c) Ve funkci člena zastupitelstva územního samosprávného celku dlouhodobě uvolněného pro výkon této funkce

3. Kvalifikační předpoklady:
 vysokoškolské vzdělání v magisterském nebo bakalářském studijním programu

4. Další požadavky:
 zkoušky odborné způsobilosti výhodou
 znalost právních předpisů
 znalosti v personální oblasti
 schopnost analytického a koncepčního myšlení
 schopnost jednání s lidmi
 organizační a řídící schopnosti
 spolehlivost, samostatnost, důslednost, komunikativnost
 znalost práce na PC (Word, Excel, internet)
 řidičský průkaz skupiny B
 znalost světového jazyka výhodou
Náležitosti přihlášky dle § 7 odst. 4 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů jsou:
a) jméno, příjmení a titul uchazeče
b) datum a místo narození uchazeče
c) státní příslušnost uchazeče
d) místo trvalého pobytu uchazeče
e) číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana
f) datum a podpis uchazeče

K přihlášce je nutno připojit:

  • strukturovaný profesní životopis, ve kterém budou uvedeny údaje o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech a dovednostech týkajících se správních činností
  • motivační dopis
  • výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce (u cizích státních občanů též obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem; pokud takový doklad domovský stát nevydává, doloží se bezúhonnost čestným prohlášením)
  • ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání

Předpokladem pro jmenování do funkce tajemníka/tajemnice je splnění dalších předpokladů podle § 2 a 4 zákona č. 451/1991 Sb., které uchazeč doloží ověřenou kopií lustračního osvědčení, event. kopií žádosti o vydání tohoto osvědčení a čestným prohlášením (nevztahuje se na uchazeče narozené po 1. prosinci 1971).

Přihlášku s požadovanými doklady je nutno doručit tak, aby ji vyhlašovatel obdržel nejpozději do 14 hodin dne 25. ledna 2019 v podatelně MÚ Hronov.

Městský úřad Hronov
nám. Čs. armády 5
549 31 Hronov

obálku označte slovy: NEOTVÍRAT výběrové řízení tajemník/tajemnice MÚ Hronov

Kontakt: Petr Koleta – tel. 733 133 283
Email: starosta@mestohronov.cz

V Hronově dne: 4. ledna 2019

Petr Koleta
starosta města

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu.
Pokud uchazeč v přihlášce nepožádá o vrácení materiálů poskytnutých k výběrovému řízení, budou tyto po skončení výběrového řízení protokolárně skartovány.

Tento text připravil/a: Milena Moravcová Zveřejněno: 04. 01. 2019