živé vysíláníživé vysílání ohlásit závaduohlásit závadu počasí webkamera virtuální prohlídky

Rada města Hronova vyhlašuje konkursní řízení na místo ředitele/ředitelky

Rada města Hronova vyhlašuje v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s ustanovením § 166 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů konkursní řízení na obsazení vedoucího pracovního místa ředitele/ředitelky  příspěvkové organizace Mateřská škola a Základní škola Hronov – Velký Dřevíč, Velký Dřevíč 20, 549 34 Hronov, s nástupem od 1. 8. 2024 nebo dle dohody.

Předpoklady pro výkon činnosti ředitele/ředitelky:
•    vzdělání, praxe a splněné předpoklady pro výkon činnosti pedagogického pracovníka dle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
•    odborná kvalifikace učitele pro 1. stupeň základní školy,
•    znalost problematiky řízení ve školství a školských předpisů,
•    občanská a morální bezúhonnost,
•    dobrý zdravotní stav.

Obsahové náležitosti přihlášky:
•    úředně ověřené kopie dokladů o dosaženém vzdělání (diplom včetně vysvědčení o státní závěrečné zkoušce, případně maturitní vysvědčení),
•    čestné prohlášení o průběhu zaměstnání s vyznačením počátku a konce pracovněprávního vztahu a pracovního zařazení v jednotlivých organizacích s přesností na dny, doložené potvrzením o zaměstnání nebo potvrzením od zaměstnavatele,
•    strukturovaný profesní životopis,
•    koncepce rozvoje školy (max. 2 strany strojopisu),
•    výpis z evidence Rejstříku trestů (ne starší 3 měsíců),
•    čestné prohlášení o zdravotní způsobilosti k výkonu činnosti pedagogického pracovníka.

 

•    Přihlášky s výše uvedenými doklady doručte nejpozději do 31. 1. 2024 do 17:00 hodin poštou na adresu Městský úřad Hronov, nám. Čs. armády 5, 549 31 Hronov, nebo osobně na podatelnu MěÚ, a to každý pracovní den (PO, ST 8:00 – 11:30, 12:30 – 17:00 hod.; ÚT 8:00 – 11:30, 12:30 – 15:00 hod; ČT, PÁ 8:00 – 11:30 hod).  Obálku označte „KONKURS MŠ a ZŠ Velký Dřevíč - NEOTEVÍRAT“.

V Hronově dne 2. 11. 2023

 

Petr Koleta, starosta města

Tento text připravil/a: Milena Moravcová Zveřejněno: 02. 11. 2023