živé vysílání
živé vysílání
ohlásit závaduohlásit závadu počasí webkamera virtuální prohlídky

Přísedící okresního soudu

ilustrační foto: Přísedící okresního soudu
Předsedkyně Okresního soudu v Náchodě, JUDr. Blanka Klicnarová se na Vás obrací se žádosti při získání přísedících, kteří by působili v rámci pracovně právní nebo trestní agendy.
Současný počet přísedících, kteří u Okresního soudu v Náchodě působí, je nedostatečný.
Přísedícím může být ustanoven státní občan České republiky, který je plně svéprávný a bezúhonný, jestliže jeho zkušenosti a morální vlastnosti dávají záruku, že bude svou funkci řádně zastávat, v den ustanovení dosáhl věku nejméně 25 let a souhlasí se svým ustanovením za přísedícího. Přísedící jsou voleni na dobu 4 let a povolávají se k výkonu funkce na dobu zpravidla nepřesahující 20 dní v roce.
Podmínku bezúhonnosti nesplňuje ten, kdo byl pravomocně odsouzen za trestný čin, jestliže se na něj podle zvláštního právního předpisu nebo rozhodnutí prezidenta republiky nehledí, jako by nebyl odsouzen.
Přísedícím náleží náhrady za vykonávání funkce – jedná se o náhradu ušlého výdělku v prokázané výši, náhradu cestovních výdajů, paušální náhrada za den výkonu u soudu 150 Kč a náhrada stravného.
V případě Vaše zájmu zašlete žádost na podatelnu Městského úřadu v Hronově.


Tento text připravil/a: Milena Moravcová Zveřejněno: 18. 12. 2019