živé vysíláníživé vysílání ohlásit závaduohlásit závadu počasí webkamera virtuální prohlídky

Město Hronov hledá údržbáře a organizačního pracovníka

odboru sportovní a rekreační zařízení


Pracovní poměr: doba neurčitá, hlavní pracovní poměr se sjednanou zkušební dobou 3 měsíce
Platové zařazení: 6. platová třída
Předpokládaný termín nástupu: 1. září 2022, případně dle dohody
Pracovní náplň:
·    technické zajištění provozu a údržby fotbalového stadionu, zimního stadionu, autokempu Velký Dřevíč     
·    zajištění údržby a oprav nemovitostí a věcí movitých v evidenci odboru
·    zajištění kontrol a revizí dětských hřišť
·    spoluorganizace Ligy neregistrovaných hokejistů
·    spolupráce při zajišťování kulturních a sportovních akcí pořádaných městem, Plesu sportu a Hronovské pouti
Požadavky:
·    řidičské oprávnění sk. B a zkušenosti v řízení
Náležitosti přihlášky:
·    jméno a příjmení uchazeče, korespondenční adresa, místo trvalého pobytu, datum a místo narození, státní příslušnost, č. občanského průkazu, datum a podpis (z důvodu kontaktu uveďte i tel. číslo a e-mail)
K přihlášce připojte:
·    strukturovaný profesní životopis s přehledem odborných znalostí a dovedností
·    doklad o nejvyšším vzdělání (originál nebo ověřená kopie)
·    výpis z evidence rejstříku trestů, ne starší 3 měsíců (originál nebo ověřená kopie)
Místo a způsob podání přihlášky:
poštou na adresu Městský úřad Hronov, nám. Čs. armády 5, 549 31 Hronov, nebo osobně na podatelně MěÚ do 10 8. 2022 do 11:30 hodin, obálku označte: „VŘ zaměstnanec odboru  SRZ – neotvírat“.
 
Poskytnuté osobní údaje budou zpracovávány pouze pro účely této výzvy a následně budou poskytnuté doklady zaslány zpět, nepřevzatá písemnost bude skartována.
Bližší informace podá Ing. Helena Toldová, tajemnice, telefon: 491 401 157, mobil: 736 629 649, e-mail: tajemnik-mu@mestohronov.cz.

V Hronově dne 26. července 2022

Ing. Helena Toldová
tajemnice

Tento text připravil/a: Milena Moravcová Zveřejněno: 26. 07. 2022