živé vysíláníživé vysílání ohlásit závaduohlásit závadu počasí webkamera virtuální prohlídky

Informace pro rok 2021 k místnímu poplatku za komunální odpad - včetně formulářů

ilustrační foto: Informace pro rok 2021 k místnímu poplatku za komunální odpad - včetně formulářů

Z důvodu přetížení telefonní linky na evidenci odpadů můžete s dotazy ohledně místního poplatku za komunální odpad volat i na tel. č. 736 629 649.

Vážení občané města Hronova,  
od 1. 1. 2021 platí vyhláška č. 2/2020 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů na území města Hronova

(dále jen „vyhláška“  a „poplatek“).

Výše poplatku na poplatníka: 680 Kč

 

Termín splatnosti poplatku:

 • nejpozději do 31. 3. příslušného kalendářního roku
 • vznikne-li poplatková povinnost po datu splatnosti 31. 3. příslušného kalendářního roku, je poplatek splatný nejpozději do 15. dne měsíce, který následuje po měsíci, ve kterém poplatková povinnost vznikla.

Poplatek  je povinna uhradit:

 • fyzická osoba přihlášená ve městě
 • fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou k indiv iduální rekreaci, byt nebo rodinný dům, ve kterých není přihlášená žádná fyzická osoba, a to ve výši odpovídající poplatku za jednu fyzickou osobu; má-li ke stavbě určené k individuální rekreaci, bytu nebo rodinnému domu vlastnické právo více osob, jsou povinni platit poplatek společně a nerozdílně

Osvobození a úlevy od poplatku dle zákona a vyhlášky:

 1. které není nutno oznamovat ani dokládat:
  1. ve výši 180 Kč z celkové sazby poplatku pro poplatníky, kteří v příslušném kalendářním roce dovrší nejvýše 18 let věku,
  2. ve výši 180 Kč z celkové sazby poplatku pro poplatníky, kteří v příslušném kalendářním roce dovrší 75 a více let věku,
  3. ve výši 100 % pro poplatníky s místem pobytu v sídle ohlašovny
  4. ve výši 180 Kč z celkové sazby poplatku pro poplatníky s nedostupným místem svozu komunálního odpadu
 2. Ostatní poplatníci splňující nárok na osvobození dle zákona či vyhlášky nebo úlevu od poplatku, musí ve lhůtě do 60 dnů vzniku nároku na osvobození nebo úlevu od poplatku podat žádost s příslušnými doklady prokazujícími nárok. V případě, že poplatník nesplní povinnost ohlásit údaj rozhodný pro osvobození od poplatku nebo úlevu od poplatku ve lhůtě stanovené  vyhláškou, nárok na osvobození nebo úlevu od tohoto poplatku zaniká. Žádosti včetně potřebných informací jsou k dispozici zde.

Upřednostňujeme platbu poplatku převodem z účtu

Pro bezhotovostní platbu je nutné poplatek uhradit na  č.ú. 1524551/0100  a variabilní symbol, který bude zaslán  na Váš e-mail na základě vyplněného  elektronického formuláře Ohlášení k místnímu poplatku za komunální odpad.

Platbu lze provést za více osob současně prostřednictvím společného zástupce, např. člena rodiny, vlastníka domu nebo správce objektu. Povinností společného zástupce, který provede platbu za více osob bezhotovostně převodem z účtu, je současně sdělit správci poplatku údaje potřebné k identifikaci platby, a to jména, příjmení a data narození osob, za něž bude poplatek touto platbou hrazen, a dále zda bude žádat o osvobození nebo úlevu od poplatku. Oznámení lze provést prostřednictvím elektronického formuláře Ohlášení k místnímu poplatku za komunální odpad prostřednictvím společného zástupce pro občany s trvalým pobytem, který vyplníte a odešlete správci poplatku.

Platbu za vlastníky stavby určené k individuální rekreaci, bytu nebo rodinnému domu, ve kterých není přihlášena žádní fyzická osoba k trvalému pobytu lze provést prostřednictvím společného zástupce na základě vyplněného elektronického formuláře Ohlášení k místnímu poplatku za komunální odpad (případně prostřednictvím společného zástupce) pro vlastníky stavby určené k individuální rekreaci, bytu nebo rodinnému domu, ve kterých není přihlášena žádní fyzická osoba k trvalému pobytu.

V příloze jsou formuláře pro vytištění a vyplnění, které stačí naskenovat a zaslat na e-mail evidence-obyvatel@mestohronov.cz . Tištěné formuláře budou zároveň k dispozici také na Městském úřadu Hronov, evidence odpadů.

Za děti a nesvéprávné osoby zajišťují platbu jejich zákonní nebo ustanovení zástupci, zpravidla rodiče. Platbu však mohou provést i další osoby.

Poplatek lze dále platit hotově nebo kartou na odboru tajemníka, evidenci odpadů, nám. Čs. armády č.p. 4.

Vyhláška č. 2/2020 je k dispozici zde na internetových stránkách města

V případě nejasností se můžete informovat na Městském úřadu města Hronova, evidence odpadů, nám Čs. armády 4, Hronov (bývalé prostory Komerční banky), tel.: 736 629 649, 739 300 292, e-mail: evidence-obyvatel@mestohronov.cz.

Soubory ke stažení:

Tento text připravil/a: Milena Moravcová Zveřejněno: 27. 11. 2020