živé vysíláníživé vysílání ohlásit závaduohlásit závadu počasí webkamera virtuální prohlídky

Informace k likvidaci splaškových odpadních vod

ilustrační foto: Informace k likvidaci splaškových odpadních vod

Kvalitních zdrojů pitné vody rok od roku na světě ubývá. Některé zmizí úplně, jiné jsou znehodnoceny kontaminací škodlivých látek. Protože je pitná voda vzácná, měli bychom ji ve vlastním zájmu chránit. Když pomineme znečištění, která nedokážeme ovlivnit, pak staré septiky či netěsnící žumpy, které jsou jednou z příčin kontaminace pitné vody v okolních studních bakteriemi a viry, jsou tím, co právě my sami ovlivnit můžeme.

Ze zákona je každý vlastník obytné budovy povinen likvidovat splaškové odpadní vody nezávadným způsobem, ideálně pak jejich vypouštěním do kanalizace, vedoucí na centrální čistírnu odpadních vod (ČOV). Nové budovy, u kterých napojení na kanalizaci nebylo možné, jsou již vybaveny vlastní domovní ČOV s následným vypouštěním do vod povrchových (řeky, potoka) nebo do vod podzemních (vsakem, do podmoku), případně záchytem v bezodtoké jímce (žumpě) s vyvážením na centrální ČOV. Všechny tři výše uvedené způsoby likvidace (kanalizace, ČOV, žumpa) jsou v souladu se zákonem.

V nevýhodné pozici se z pohledu zákona dnes ocitá každý majitel starého septiku  bez platného povolení k vypouštění. Přestože septiky (což je několikakomorová většinou betonová jímka s přepadem do řeky, potoka) byly v minulosti hojně povolovány, jsou k přírodě nešetrné a dnes již bohužel nevyhovují. Prodloužení platnosti povolení k vypouštění splaškových odpadních vod z těchto již nevyhovujících zařízení současná legislativa rovněž neumožňuje.

Z výše uvedeného plyne, že majitelé starých septiků nemající platné povolení k vypouštění provozují tato zařízení nelegálně, a měli by se proto přepojit do kanalizace vedoucí na centrální ČOV. V lokalitách, ve kterých tato možnost není (a v budoucnu se o výstavbě ani neuvažuje), nezbývá než stávající septik upravit - doplnit o tzv. přečišťovací zařízení (zemní pískový filtr), tedy provést jeho intenzifikaci nebo jej nahradit zcela - a to novou domovní ČOV.

Jelikož nelegální vypouštění odpadních vod nelze dlouhodobě přehlížet, pracovníci zdejšího odboru výstavby nebo odboru životního prostředí MěÚ Náchod s vyřízením potřebných povolení každému stavebníkovi, který projeví zájem věc řešit, ochotně pomohou. Je nám známo, že mnozí majitelé nemovitostí již potřebné kroky k tomu, aby likvidovali splaškové odpadní vody nezávadným způsobem, provedli. Ostatním nabízíme pomoc. Neváhejte nás kontaktovat osobně, mailem či telefonicky.

Kontakt: Ing. Jiří Polák, 491 401 167, polak@mestohronov.cz

Tento text připravil/a: Milena Moravcová Zveřejněno: 26. 01. 2015