Úvod > Volené orgány > Volby > Volba prezidenta 2018
Vyhledávání:

Informace o možnosti podání žádostí a vydávání voličských průkazů

INFORMACE PRO VOLIČE K MOŽNOSTI HLASOVAT NA VOLIČSKÝ PRŮKAZ PŘI VOLBĚ PREZIDENTA REPUBLIKY, KTERÁ SE KONÁ VE DNECH 12. A 13. LEDNA 2018 (PŘÍPADNÉ DRUHÉ KOLO VE DNECH 26. A 27. LEDNA 2018)

Volič, který se nebude zdržovat v době volby prezidenta republiky konané ve dnech 12. a 13. ledna  2018 (případné druhé kolo ve dnech 26. a 27. ledna 2018)  ve volebním okrsku v místě svého trvalého pobytu, může hlasovat za podmínek stanovených zákonem č. 275/2012 Sb. o volbě prezidenta republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, na voličský průkaz v jakémkoliv stálém volebním okrsku na území ČR nebo ve zvláštním volebním okrsku v zahraničí.

 

Volič může ode dne vyhlášení voleb (tj. již od 28. srpna 2017) požádat obecní úřad v místě svého trvalého pobytu o vydání voličského průkazu a to:

 

·         osobně -  nejpozději do 16-ti hodindne 10. ledna 2018 – pro I. kolo volby a 

 

                           nejpozději do 16-ti hodin dne 24. ledna 2018 – pro II. kolo volby
        na MěÚ Hronov v kanceláři č. 2 v přízemí budovy čp. 5

 

·         podáním žádosti doručené nejpozději 7 dnů přede dnem volby

 

        do 05. ledna 2018 pro I. kolo volby a

        do 19. ledna 2018 pro II. kolo volby

a) v listinné podobě, opatřené úředně ověřeným podpisem voliče (ověření podpisu je osvobozeno od správního poplatku)

b) v elektronické podobě zaslané prostřednictvím datové schránky:

 

datová schránka MěÚ Hronov: cspbd24

 

Voličský průkaz může být vydán nejdříve 15-tý den přede dnem voleb, tj. nejdříve dne 28. prosince 2017 

V případě, že volič výslovně nepožádá pouze o voličský průkaz na některé kolo volby, vydá obecní úřad voličský průkaz pro obě kola volby (jeden pro první a druhý pro druhé kolo).

Voličský průkaz opravňuje voliče ve dnech voleb k hlasování v jakémkoliv volebním okrsku poté, co jej okrsková volební komise zapíše do zvláštního seznamu voličů.

                   Při ztrátě nebo odcizení voličského průkazu nelze vydat duplikát.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tento text připravil/a:
Iva Turková
Na webu byl publikován:
27. 10. 2017

Městský úřad Hronov
nám. Čs armády 5
549 31 Hronov
tel.: +420 491 401 151
datová schránka: cspbd24
e-mail: mestohronov@mestohronov.cz
Úřední hodiny
Pondělí 7:30 - 12:00 13:00 - 17:00
Úterý 7:00 - 12:00 13:00 - 15:00
Středa 7:30 - 12:00 13:00 - 17:00
Čtvrtek 7:00 - 12:00 13:00 - 15:00
Pátek 7:00 - 12:00 13:00 - 14:30
Město Hronov
Královéhradecký kraj
Okres Náchod
Směrovací číslo: 549 31
GPS souřadnice náměstí:
50°28'48.38"N,16°10'55.06"E
Mapa ČR
Vytvořilo a spravuje Direction.cz.