živé vysílání
živé vysílání
ohlásit závaduohlásit závadu počasí webkamera virtuální prohlídky

Usnesení RM č. 4/2013

Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

z jednání Rady města Hronova, které se uskutečnilo dne 27. února 2013

Rada města schvaluje:
1/4 - ověřovatele zápisu pana Pavla Topolnického – 6 pro, 1 se zdržel
2/4 - záměr nájmu pozemku st.p.č. 325/9 o výměře 20 m2 v k. ú. Hronov za účelem užívání jako pozemku pod stavbou garáže s cenou nájmu Kč 20,--/m2/rok, celkem Kč 400,--/rok – 7 pro
3/4 - uzavření dodatku č. 1 k nájemní smlouvě ze dne 3. 12. 2012 na byt č. 6, 1+1, byt se sníženou kvalitou o velikosti 68,32 m2, (plocha pro nájem 56,92 m2), v ulici Jungmannova čp. 107, Hronov, s nájemným Kč 39,--/m2/měs. na dobu určitou do 31. 5. 2013 a s nájemným Kč 39,--/m2/měs. – 7 pro
4/4 - uzavření dohody o ukončení nájemní smlouvy č. NP/09/03  na pronájem nebytového prostoru restaurace a vinárny Radnice, nám. Čs. armády čp. 5, Hronov s panem Štěpánem Matyskou, bytem Elišky Krásnohorské 956, Hronov k 28. 2. 2013 – 7 pro
5/4 - uzavření nájemní smlouvy č. NP/13/01 na užívání nebytového prostoru restaurace a vinárny Radnice, nám. Čs. armády čp. 5, Hronov od 1.3.2013 s panem Jiřím Novákem, bytem Smetanova 648, Hronov, IČ: 685 13 119. Smlouva přílohou – 7 pro
6/4 - uzavření dodatku č. 2 k nájemní smlouvě ze dne 28.8.2002, kterým se mění  nájemné na 150,-- Kč/rok za část pozemku p. č. 417 o výměře 15 m2 v k. ú. Hronov – 7 pro
7/4 - uzavření dodatku č. 1 k nájemní smlouvě č. 4/OM/10 ze dne 31.3.2010, kterým se mění  nájemné na 198,--Kč/rok za část  pozemku  p. č. 1466 o  výměře 99 m2 v k.ú. Hronov – 7 pro
8/4 - uzavření dodatku č. 1 k nájemní smlouvě č. 1/OM/12 ze dne 30.3.2012, kterým se mění  nájemné na 198,--Kč/rok za část  pozemku  p. č. 273/7 a část pozemku 273/22 o  výměře 99 m2 v k.ú. Hronov – 7 pro
9/4 - uzavření dodatku č. 2 k nájemní smlouvě  ze dne 7.10.2002,  kterým se mění  nájemné na 150,-- Kč/rok za část pozemku p.č. 417 o výměře 15 m2 v k.ú. Hronov – 7 pro
10/4 - uzavření dodatku č. 2 k nájemní smlouvě  ze dne 25.11.2011,  kterým se mění  nájemné na 220,-- Kč/rok za část pozemku p.č. 415 o výměře 110 m2 v k.ú. Hronov – 7 pro
11/4 - uzavření dodatku č. 1 k nájemní smlouvě ze dne 1.1.1991, kterým se mění  nájemné na 200,--Kč/rok za část  pozemku  p.č. 1084/8 o výměře 100 m2 v k.ú. Hronov – 7 pro
12/4 - uzavření dodatku č. 1 k nájemní smlouvě č. 18/OM/10 ze dne 30.7.2010, kterým se mění  nájemné na 80,--Kč/rok za část  pozemku  p.č. 273/7 o výměře 40 m2 v k.ú. Hronov – 7 pro
13/4 - uzavření dodatku č. 1 k nájemní smlouvě č. 5/OM/10 ze dne 26.3.2010, kterým se mění  nájemné na 80,--Kč/rok za část  pozemku  p.č. 273/7 o  výměře 40 m2 v k.ú. Hronov – 7 pro
14/4 - uzavření dohody č. 5/OM/13 o ukončení nájemní smlouvy č. 21/OM/09 ze dne 8.3.2010 s panem Štěpánem Matyskou, Elišky Krásnohorské, 549 31 Hronov, IČ 67470629, na část pozemku st.p.č. 94 v k.ú. Hronov o výměře 136 m2 k účelu užívání jako letní zahrádky ke dni 28.2.2013 – 7 pro
15/4 - uzavření nájemní smlouvy č. 6/OM/13  s panem Jiřím Novákem, Smetanova 648, 549 31 Hronov, IČ 68513119,  na část pozemku st.p.č. 94 v k.ú. Hronov o výměře 136 m2 k účelu užívání jako letní zahrádky od 1.3.2013 – 7 pro
16/4 - zvýšení nájemného v domě s pečovatelskou službou pro starší občany Kalinův dům, Na Drahách 924, Hronov na Kč 25,-/m2/měs. – 7 pro
17/4 - přijetí finančního daru od firmy Saar Gummi Czech, s.r.o., Stolín 105, 549 41  Červený Kostelec, IČ 25931857, ve výši Kč 5.000,00 Domem dětí a mládeže Domino Hronov na činnost mažoretek – 7 pro
18/4 - složení komise hodnocení nabídek k výzvě „Nákup služeb k zajištění realizace všech aktivit projektu (aktivita č. 1 až 5)“ v tomto složení:
           1) Ing. Jiří Kašík               1) Ing. Lenka Vítová
           2) Martin Guba                  2) Ing. Zdeněk Havelka
           3) Tereza Reimannová   3) Michaela Kajnarová  
           4) Bc. Hana Nedvědová  4) Mgr. Josef Thér
           5) Mgr. Robert Hebký       5) Ing. Václav Soukup     - 7 pro
19/4 – uzavření Dodatku č. 1 k SOD č. 02/Kaj/2013 s dodavatelskou firmou MATEX HK s.r.o., Kladská 181, 500 03 Hradec Králové, IČ:25968807. Dodatkem se změní hodnota DPH a cena díla se pak bude Kč 17 220 008,50,- vč. DPH (Kč 14 231 412,- bez DPH) – 7 pro

Rada města stanovuje:
20/4 - k plnění funkce komise pro otevírání obálek hodnotící komisi – 7 pro

Rada města bere na vědomí:
21/4 - výpověď nájemní smlouvy ze dne 21.2.2002  na  pozemek st.p.č. 325/9 o výměře 20 m2 v k.ú. Hronov, ke dni 31. 5. 2013 – 7 pro
22/4 - výroční zprávu KIS Hronov za rok 2012 – 7 pro
23/4 - Přehled uzavření mateřských škol města Hronova v období prázdnin 2013 dle přílohy – 7 pro
24/4 - Oznámení o uzavření mateřské školy a školní družiny ve Zbečníku v době jarních prázdnin od 4. do 8. 3. 2013 – 7 pro

Rada města doporučuje zastupitelstvu města ke schválení:
25/4 - záměr prodeje pozemku p.p.č. 237/1 o výměře 187 m2,  pozemku p.p.č. 238 o výměře 182 m2 ,  pozemku p.p.č. 239/2 o výměře 926 m2  a pozemku 258/13 o výměře 11 m2 v k.ú. Malá Čermná – 7 pro


Tento text připravil/a: Milena Moravcová Zveřejněno: 01. 03. 2013