živé vysílání
živé vysílání
ohlásit závaduohlásit závadu počasí webkamera virtuální prohlídky

Usnesení RM č. 24/2014

Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

z jednání Rady města Hronova, které se uskutečnilo dne 29. října 2014

Rada města schvaluje:
1/24 – ověřovatele zápisu Mgr. Josefa Théru – 6 pro, 1 se zdržel
2/24 - záměr nájmu pozemku p. č. 325/10 o výměře 20 m2 v k. ú. Hronov za účelem užívání pozemku pod zděnou garáží – 7 pro
3/24 - uzavření nájemní smlouvy na byt č. 10, 1+3, byt se standardním vybavením o celkové rozloze 77,90 m2 (plocha pro nájem je 75,95 m2), v ulici Hostovského čp. 160, Hronov na dobu určitou do 31. 12. 2016, za nájemné Kč 49,50/m2/měs. – 7 pro
4/24 - prominutí úhrady peněžité jistoty ve výši šestinásobku nájemného tj. Kč 22 554,- na splnění povinností vyplývajících z nájmu bytu – 7 pro
5/24 - dodatečné povolení staveb na pozemku p.č. 697/1 v k. ú. Velký Dřevíč dle předložené koordinační situace za podmínky ošetření odpovědnosti za škody způsobené z důvodu překrytí náhonu a staveb na něm a za podmínky zajištění údržby této části náhonu majitelem staveb – 6 pro, 1 proti
6/24 - přijetí finančního daru Domovem odpočinku ve stáří Justynka Hronov ve výši Kč 3.000,00, určený do FKSP pro potřeby zaměstnanců – 7 pro
7/24 - Nařízení města Hronova č. 1/2014, kterým se stanovuje rozsah, způsob a lhůty odstraňování závad ve schůdnosti chodníků, místních komunikací a průjezdních úseků silnic – 7 pro
8/24 - nákup 17 ks plně elektricky polohovatelných lůžek ELEGANZA 1 Domovem odpočinku ve stáří Justynka Hronov od firmy LINET spol. s r.o., Želevčice 5, 274 01 Slaný, IČ 00507814, v hodnotě Kč 566.537,00 bez DPH, tj. Kč 651.517,55 vč. 15 % DPH – 7 pro
9/24 - zamítnutí podané námitky k veřejné zakázce „Revitalizace sídelní zeleně města Hronov“ v plném rozsahu uchazeči GREEN PROJECT s.r.o, Dobřejovická 194, 252 43 Průhonice, IČ 27195783 ze dne 24.10.2014 – 7 pro

Rada města neschvaluje:
10/24 - žádost o výměnu bytu byt č. 13, 1+2, byt se standardním vybavením o rozloze 71,32 m2 (plocha pro nájem 71,32 m2), za byt č. 10, 1+1, byt se standardním vybavením o celkové rozloze 62,10 m2 (plocha pro nájem 51,95 m2), v ulici Jungmannova čp. 107, Hronov – 7 pro

Rada města doporučuje zastupitelstvu města ke schválení:
11/24 - záměr prodeje pozemků p. č. 948/6 o výměře 80 m2, p. p. č. 955/2 o výměře 117 m2 a p. p. č. 1151/2 o výměře 35 m2 v k. ú. Žabokrky (celkem 232 m2) – 6 pro, 1 se zdržel
12/24 - uzavření „Smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti č. E – 12 – 2003239/1 Hronov ul. 17. listopadu kNN“, mezi ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín 4, IČ 24729035 (jako oprávněný) a Městem Hronov, nám. Čs. armády 5, 549 31 Hronov, IČ 00272680 (jako povinný) – 7 pro

Rada města nedoporučuje zastupitelstvu města ke schválení:
13/24 - prominout smluvní pokutu za pozdní dodání stroje na úpravu ledové plochy ZAMBONI 560AC, v. č. 10 027, ve výši Kč 93.000,00 firmě ROLMONT s.r.o. se sídlem Na Vinobraní 2636/30, Praha 10, IČ 63995816 – 7 pro

Rada města bere na vědomí:
14/24 - informaci o nutnosti odkoupení části pozemku p. č. 230/1, a to v souvislosti s akcí Zbečník – 7 pro
15/24 – informaci o změně povrchu části chodníku ve Zbečníku


Tento text připravil/a: Milena Moravcová Zveřejněno: 12. 11. 2014