ohlásit závadu počasí webkamera virtuální prohlídky

Usnesení RM č. 18/2015

Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

z jednání Rady města Hronova, které se uskutečnilo dne 02.09.2015

Rada města schvaluje:
1/18/000 – ověřovatele zápisu Mgr. Pavla Zimu, DiS. – 5 pro, 1 se zdržel
2/18/222/1 - ceník zimního stadionu - Wikov arény na zimní sezónu 2015/2016 na uzavřené bruslení a veřejné bruslení. 
                   Hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0
 
3/18/222/2 - ceník zimního stadionu - Wikov arény na zimní sezónu 2015/2016 pro půjčovnu bruslí. 
                    Hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0
 
4/18/223/1 - uzavření nájemní smlouvy na nájem části pozemku p. č. 547 o výměře 16 m2 v k. ú. Hronov, za účelem užívání pozemku pod dočasnou garáží.
                    Hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0
 
5/18/225/1 - poskytnutí dotace ve výši Kč 50.000,00 Volejbalovému klubu Hronov, Karolíny Světlé 366, 549 31 Hronov, IČ 48653829, která je určena účelově výhradně na pokrytí nákladů spojených s účastí družstva žen A v I. národní lize v roce 2015.
                    Hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0
 
6/18/225/2 - uzavření smlouvy o poskytnutí dotace Volejbalovému klubu Hronov, Karolíny Světlé 366, 549 31 Hronov, IČ 48653829.
                    Hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0
 
7/18/225/3 - poskytnutí dotace ve výši Kč 50.000,00 Fotbalovému klubu AFK Hronov, Padolí 188, 549 31 Hronov, IČ 69154287, která je určena účelově výhradně k pokrytí nákladů spojených s účastí družstva mužů v I. krajské B třídě v roce 2015.
                    Hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0
 
8/18/225/4 - uzavření smlouvy o poskytnutí dotace Fotbalovému klubu AFK Hronov, Padolí 188, 549 31 Hronov, IČ 69154287. 
                   Hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0
 
9/18/230/1 - přijetí darů Domovem odpočinku ve stáří Justynka Hronov, IČ 62726226: finanční dar ve výši Kč 1.000,00; finanční dar ve výši Kč 1.000,00; věcný dar ve formě 1 ks staršího mandlu
                    Hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0
 
10/18/232/2 - jako další členku Bezpečnostní komise Rady města Hronova paní Šárku Čmelíkovou.
                    Hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0
 
11/18/233/1 - uzavření nájemní smlouvy č. 22/OM/2015 na část pozemku p. č. 29/1 o výměře 470 m2 v k. ú. Malá Čermná.
                     Hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0
 
12/18/234/2 - záměr nájmu části pozemku p. č. 415 o výměře 157 m2 v k. ú. Hronov za účelem užívání pozemku jako zahrádky a pod kůlnou za minimální roční nájemné Kč 402,--.
                     Hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0
 
13/18/235/1 - hostování cirkusu Berousek ve starém parku A. Jiráska za podmínek zaplacení místního poplatku za užívání veřejného prostranství ve výši Kč 5 000,-- a složení vratné zálohy ve výši Kč 15 000,-- na případné náklady spojené s hostováním cirkusu.
                     Hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0
 
14/18/237/1 - uzavření Dodatku č. 1 k SOD č. 03/2015/OM/Vít s dodavatelskou firmou DELTA Velké Poříčí s.r.o., Ke Koupališti 663, 549 32 Velké Poříčí, IČ 25283383 na stavbu „Zateplení objektu DO Justýnka, Hronov“, který se týká změny rozsahu prací dle změnového listu č. 1. Celková cena díla činí Kč 1 986 437,83 bez DPH (Kč 2 284 403,45 vč. DPH).
                     Hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0
 
15/18/238/1 - rozpočtové opatření č. 04/2015/RM
                      Hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0
 
16/18/241/1 - výjimku ze Směrnice č. 01/2012 týkající se zadávání zakázek malého rozsahu a to na konkrétní stavební akci: „Veřejné osvětlení na místních komunikacích“. 
                      Hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0
 
17/18/241/2 - přidělení stavební akce „Veřejné osvětlení na místních komunikacích“ společnosti ELTYM Hronov, spol. s r.o., Husova 207, 549 31 Hronov, IČ: 25262033 za nabídkovou cenu Kč 1 959 533,59,- vč. DPH (Kč 1 619 449,25 bez DPH). 
                      Hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0
 
 Rada města neschvaluje:
18/18/235/2 - finanční spoluúčast města ve výši Kč 5 000,- na jedno představení cirkusu Berousek.
                      Hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0
 
 Rada města bere na vědomí:
19/18/226/1 - informaci ohledně pozastavení prací na rekonstrukci chodníkového tělesa ve Velkém Dřevíči u mateřské školy.
                     Hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0
 
20/18/228/1 - souhlasné vyjádření zástupců firmy Wikov MGI, a. s. k návrhu na využití nájemného z reklamy dle smlouvy o nájmu reklamní plochy č. 36/OSRZ/2010 v roce 2015 – nákup hokejových branek včetně sítí a chráničů puků, dovybavení půjčovny bruslí, pomůcky pro děti a mládež
                     Hlasování: Pro: 5, Proti: 1, Zdržel se: 0
 
21/18/229/1 - informaci o postupu prací spojených s instalací autobusových čekáren v Žabokrkách.
                      Hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0
 
22/18/234/1 - výpověď nájemní smlouvy č. 17/OM/10 ze dne 30. 6. 2010 uzavřené na část pozemku p. č. 415 v k. ú. Hronov. Nájem bude ukončen dnem 31.12.2015.
                      Hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0
 
23/18/236/1 - informaci o působení klubu NA Rangers na zimním stadionu – Wikov aréně v Hronově.
                      Hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0

24/18/000 – informace v bodu Různé a program jednání ZM dne 16.9.2015 
        
Rada města doporučuje:
25/18/224/1 - ZM schválit záměr prodeje pozemku p. č. 89/2 v k. ú. Rokytník o výměře 166 m2 s prodejní cenou minimálně Kč 8630,--.
                     Hlasování: Pro: 5, Proti: 1, Zdržel se: 0
 
26/18/240/1 - zastupitelstvu města schválit poskytnutí dotace ve výši Kč 350.000,00 HC Wikov Hronov, o.s., Palackého 1000, 549 31 Hronov, IČ 46522751, která je určena účelově na uzavřené bruslení družstev přípravky, elévů, mladších žáků, dorostu, juniorů a mužů (tréninky a mistrovská utkání), dále na uzavřené bruslení školy bruslení a krasobruslení na zimním stadionu v Hronově – Wikov aréně v období 14.09.2015 – 31.12.2015.
                    Hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0
 
27/18/240/2 - zastupitelstvu města schválit uzavření smlouvy o poskytnutí dotace HC Wikov Hronov, o.s., Palackého 1000, 549 31 Hronov, IČ 46522751, dle přílohy.
                      Hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0
 
Rada města nedoporučuje:
28/18/231/1 - ZM schválit záměr prodeje pozemků p. č. 273/7 a 273/22 nebo jejich částí v k. ú. Hronov.
                      Hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0
 
Rada města revokuje:
29/18/239/1 - usnesení rady města č. 17/2015 ze dne 12.08.2015, bod 12/17/215/1.
                     Hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0

Rada města ukládá:
30/18/228/2 - vedoucímu odboru SRZ využít nájemné z reklamy ze smlouvy o nájmu reklamní plochy č. 36/OSRZ/2010 dle návrhu odsouhlaseného zástupci firmy Wikov MGI.
                      Hlasování: Pro: 5, Proti: 1, Zdržel se: 0
 
31/18/228/3 - vedoucímu odboru SRZ připravit návrh nové smlouvy o nájmu reklamní plochy mezi městem Hronov a firmou Wikov MGI, a. s. (vnější plocha budovy č. p. 1000 v k. ú. Hronov).
                     Hlasování: Pro: 5, Proti: 1, Zdržel se: 0

32/18/231/2 - OM prověřit funkčnost a účel vjezdové brány do Textonnie ze Smetanovy ulice.
                      Hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0
 
33/18/232/1 - odboru majetek připravit a realizovat všechna opatření BESIP, která byla projednána a schválena poručíkem Davidem Kultem z DI Náchod na společném jednání dne 9. 6. 2015. 
                      Hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0
 


Tento text připravil/a: Milena Moravcová Zveřejněno: 15. 09. 2015