živé vysílání
živé vysílání
ohlásit závaduohlásit závadu počasí webkamera virtuální prohlídky

Zákon o střetu zájmů

Zákon č. 159/2006 Sb. o střetu zájmů upravuje:

a) povinnost veřejných funkcionářů vykonávat svoji funkci tak, aby nedocházelo ke střetu mezi jejich osobními zájmy a zájmy, které jsou povinni z titulu své funkce prosazovat nebo hájit,
b) povinnost veřejných funkcionářů oznamovat skutečnosti, které umožňují veřejnou kontrolu jejich činností konaných vedle výkonu funkce veřejného funkcionáře, veřejnou kontrolu majetku nabytého za dobu výkonu funkce a dalších příjmů, darů nebo jiného prospěchu, získaných za dobu výkonu funkce, popřípadě finančních závazků, které vřejný funkcionář má,
c) omezení některých činností veřejných funkcionářů a neslučitelnost výkonu funkce veřejného funkcionáře s jinými funkcemi,
d) odpovědnost veřejných funkcionářů za porušení povinností stanovených tímto zákonem, včetně sankcí, které lze veřejnému funkcionáři za porušení těchto povinností uložit.

Pro účely tohoto zákona se veřejným funkcionářem ve městě Hronově rozumí

a) člen zastupitelstva obce, který je pro výkon funkce dlouhodobě uvolněn,
b) starosta obce a členové rady obce, kteří nejsou pro výkon funkce dlouhodobě uvolněni
c) vedoucí zaměstnanec územního samosprávného celku podílející se na výkonu správních činností zařazený do městského úřadu.

Tajemník městského úřadu zabezpečuje vedení registru oznámení o činnostech, oznámení o majetku a oznámení o příjmech, darech a závazcích veřejných funkcionářů.
Každý má právo na základě písemné žádosti bezplatně nahlížet do registru a pořizovat si z něj opisy a výpisy. Výpisy a opisy evidenční orgán neověřuje a tyto listiny nemají charakter veřejných listin. O každém nahlédnutí do registru se provede záznam do protokolu.

Do registru lze nahlížet v písemné nebo  v elektronické podobě. Na základě zaslané žádosti o elektronickou podobu přístupu bude žadateli přiděleno uživatelské jméno a přístupové heslo. Pokud tyto přístupové údaje budou sděleny třetí osobě, dopouští se žadatel přestupku, za který lze uložit pokutu do výše 100 000 Kč.

Soubory ke stažení:

Tento text připravil/a: Milena Moravcová Zveřejněno: 27. 06. 2008