Úvod > Volené orgány > Rozpočet města
Vyhledávání:

Rozpočtové provizorium na rok 2009

PŘÍJMY

11 Daně z příjmů, zisku a kapitálových výnosů

1111 Daň z příjmů FO ze závislé činnosti   10 000,00  
1112 Daň z příjmů FO ze samostatně výděl. čin.   3 100,00  
1113 Daň z příjmů FO z kapitálových výnosů   700,00  
1121 Daň z příjmů právnických osob   14 500,00 28 300,00

12 Daně ze zboží a služeb v tuzemsku

1211 Daň z přidané hodnoty   19 000,00 19 000,00

13 Daně a poplatky z vybraných činností a služeb

1332 Poplatek za znečišťování ovzduší   5,50  
1341 Poplatek ze psů   135,00  
1342 Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt   28,00  
1343 Popl. za užívání veřejného prostranství   2,00  
1345 Poplatek z ubytovací kapacity   12,00  
1347 Poplatek za provozovaný VHP   660,00  
1351 Odvod výtěžku z provozování loterií   300,00  
1361 Správní poplatky   605,00  
Org. 701 Výstavba 45,00    
Org. 703 Sňatky 5,00    
Org. 704 Tombola 3,00    
Org. 707 Změna jména 3,00    
Org. 708 Trvalý pobyt 9,00    
 Org. 711 Výpis z katastru nemovistostí 

17,00 

   
 Org. 712 Výpis z obchodního rejstříku 

5,00 

   
Org. 713 Výherní hrací automaty 400,00    
Org. 714 Ověřování 85,00    
 Org. 716 Výpis z rejstříku trestů 

15,00 

   
Org. 719 Překopy 18,00   1 747,50

15 Majetkové daně

1511 Daň z nemovitostí   1 900,00 1 900,00

24 Přijaté splátky půjčených prostředků

2460 Splátky půjčených prostředků od obyv.   810,00 810,00

41 Neinvestiční přijaté transfery

4112 Neinvestiční přijaté transfery ze SR   4 451,83  
  Příspěvek na výkon státní správy 3 410,10    
  Příspěvek na školství 1 041,73    
4116 Ostatní neinv. přijaté transfery ze SR    
4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí   4 451,83

23 Vodní hospodářství

2321 Odvádění a čištění odpadních vod

3112 Příjmy z prodeje ostatních nemovitostí   327,00 327,00
  (prodej kanalizace na Příčnici VAKu)      

33 Kultura, církve a sdělovací prostředky

3314 Činnosti knihovnické

2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků   85,00 85,00

34 Tělovýchova a zájmová činnost

3412 Sportovní zařízení v majetku obce (Zimní stadion)

2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků   1 350,00  
  příjmy z bruslení

 800,00

   
  bruslení dětí HC Hronov (org. 220)

 550,00

   
2132 Příjmy z pronájmu ost. nemov. a jejich částí   33,00

 1 383,00

36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj

3612 Bytové hospodářství

2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků   2 400,00  
2132 Příjmy z pronájmu ost. nemov. a jejich částí   3 200,00  
3112 Příjmy z prodeje ost. nemovitostí   19 000,00
   prodej čp. 580, 107, kot. LTO, domy u nádr.

12 000,00 

   
   prodej zdr. stř.

 7 000,00

  21 600,00 

Org. 500 Kotelna v přístavbě Jiráskova divadla

2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků   1 690,00 1 690,00

3632 Pohřebnictví

2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků   10,00  
  Služby spojené s pronájmem hrob. míst 3,00    
  Služby z nebyt. prostor na hřbitově 7,00    
2132 Příjmy z pronájmu ost. nemov. a jejich částí   95,00  
  Pronájem hrobových míst 18,00    
  Pronájem nebytových prostor na hřbitově 77,00   105,00

3639 Komunální služby a územní rozvoj

2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady   651,20  
3111 Příjmy z prodeje pozemků   50,00 701,20

3699 Ostatní záležitosti bydlení, kom. služeb a úz. rozvoje (prádelna)

2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků   80,00 80,00

37 Ochrana životního prostředí

3722 Sběr a svoz komunálních odpadů

2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků   600,00 600,00

3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň

2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků                           20,00
2132  Příjmy z pronájmu ost. nemov. a jejich částí    40,00   
   pronájem zahradnictví v Lískách    

60,00 

43 Sociální služby a pomoc

4351 Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení (Kalinův dům)

2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků   900,00  
2132 Příjmy z pronájmu ost. nemov. a jejich částí   450,00 1 350,00

4356 Denní stacionáře a centra denních služeb (Pečovatelská služba)

2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků   250,00 250,00

53 Bezpečnost a veřejný pořádek

5311 Bezpečnost a veřejný pořádek

2210 Přijaté sankční platby   50,00 50,00

5211 Požární ochrana - dobrovolná část

2132 Příjmy z pronájmu ost. nemov. a jejich částí   9,00 9,00

61 Státní moc, státní správa, územní samospráva a politické strany

6171 Činnost místní správy

2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků   30,00  
2329 Ostatní nedaňové příjmy j.n.   10,00 40,00

63 Finanční operace

6310 Obecné příjmy a výdaje z fin. operací

2141 Příjmy z úroků   150,00 150,00

81 Financování z tuzemska

8123 Dlouhodobé přijaté půjčky   40 000,00  
  úvěr na akci "Revitalizace centra ...."  

 40 000,00

 

  Příjmy celkem     127 689,53VÝDAJE

10 Zemědělství a lesní hospodářství

1014 Ozdravování hosp. zvířat, polních a spec. plodin

5021 Ostatní osobní výdaje   12,50  
5031 Povinné pojistné na soc. zabezpečení   3,00  
5032 Povinné pojistné na veř. zdravotní pojištění   1,00  
5139 Nákup materiálu   35,00  
5169 Nákup ostatních služeb   10,00 61,50

21 Průmysl, stavebnictví, obchod a služby

2141 Vnitřní obchod
          Mikroprojekt 
          Kultura v evropském městě - Hronov, Náchod, Kudowa Zdrój
          registrační číslo projektu CZ.3.22/3.3.02/08.00273        

5011 Platy zaměsřtnanců v pracovním poměru   13,85  
5031 Povinné pojistné na soc. zabezpečení   3,30  
5032 Povinné pojistné na veř. zdravotní pojištění   1,18  
5139 Nákup materiálu   77,50  
5169 Nákup ostatních služeb   44,20  
5175  Pohoštění    62,85   
6121 Budovy, haly a stavby    402,65 

605,53 

          Mikroprojekt 
          U NÁS V HRONOVĚ 
          registrační číslo projektu CZ.3.22/3.3.02/08.00272

5139 Nákup materiálu   96,60  
5169 Nákup ostatních služeb   348,60  
6121 Budovy, haly a stavby    159,83 

605,03 

2143 Cestovní ruch

5169 Nákup ostatních služeb   420,00  
  spolupr. s part. městy (10), 

  20,00

   
  sněžné skútry (5), ostatní (5)      
oslavy 650 let založení Hronova

  400,00

   
5222 Neinv. transfery občanským sdružením   41,50  
  Warrington (6,5), Branka (20), Regiontour (15)      461,50

22 Doprava

2212 Silnice

5139 Nákup materiálu   250,00  
5162 Služby telekomunikací   1,50  
5166 Konzult., porad., právní služby   690,00  
   pasporty komunikací

 20,00

   
  PD chod.Žabokrky

 120,00

   
   PD chod. Zbečník

 250,00

   
   PD MK V. Dřevíč, Červená ulice

 300,00

   
5169 Nákup ostatních služeb   200,00  
5171 Opravy a udržování   1 120,00  
  běžné 200,00    
  Mikoláše Alše

200,00 

   
  Smetanova ul. - u čp. 387, 614 300,00     
  Rokytník - propustek pod silnicí  200,00     
  Rokytník - opr. cesty pod Sokol. u čp. 58 220,00     
6121 Budovy, haly a stavby   3 780,00  
  chodník Žabokrky 2 200,00    
  chodník V. Dř. (od ZŠ k MŠ) vč. lávky 

  780,00

   
  chodník Kudr. ul. k JHJ vč. kanalizace     800,00  

 5 991,50 

2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací

Org. 95 Revitalizace centra města Hronova
              registrační číslo projektu CZ.1.13/.2.2.00/02.00158

5163 Služby peněžních ústavů    9,60  
5166 Konzult., porad., právní služby    360,00  
5169 Nákup ostatních služeb   1 360,00  
5171  Opravy a udržování    3 350,00   
6121 Budovy, haly a stavby   15 450,00  
  výdaje hrazené z dotace (část)  14 000,00    
  výdaje mimo dotaci  1 450,00   20 529,60

Org. 97 Cyklostezky v Kladském pomezí 
              (MK v Lískách)

6121 Budovy, haly a stavby   1 600,00

 1 600,00 

23 Vodní hospodářství

2321 Odvádění a čistění odpadních vod a nakládání s kaly

5166 Konzult., porad., právní služby   230,00  
  pasportizace kanalizace pokr. V. Dřevíč 80,00    
   Skupin. projekt Metuje, kanal. Zb. - Dabona 150,00     
5171 Opravy a udržování   20,00 250,00

2333 Úpravy drobných vodních toků

5021 Ostatní osobní výdaje   3,00  
5166 Konzult., porad., právní služby    230,00  
  hlavní mostní prohlídky  30,00    
  diagnostika a statika mostů - most 17b-1 100,00    
  PD na most v Malé Čermné u lípy  100,00    
5171 Opravy a udržování   50,00  
  běžná 50,00    
6121 Budovy, haly a stavby  

  900,00

 
   most 15b-1 Hronov (u splavu)    

1 183,00 

31 a 32 Vzdělávání a školské služby

3111 Předškolní zařízení

Org. 304 Mateřská školka Velký Dřevíč

5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným PO   490,00  
5169 Nákup ostatních služeb   10,00  
5171 Opravy a udržování   200,00  
  běžná 50,00    
  oprava dvora za budovou (dlažba z nám.)  150,00    
6121  Budovy, haly a stavby   

 350,00

 
  rekonstrukce soc. zařízení v 1. patře MŠ 

350,00 

 

1 050,00 

Org. 305 Mateřská školka Havlíčkova 520

5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným PO   1 460,00  
5166  Konzult., porad., právní služby       150,00  
5169 Nákup ostatních služeb   40,00  
5171 Opravy a udržování   430,00  
  běžná 80,00    
  oprava střechy - zbytek 350,00   2 080,00

3113 Základní školy

Org. 314 Základní škola Velký Dřevíč

5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným PO   550,00  
5169 Nákup ostatních služeb   10,00  
5171 Opravy a udržování   50,00  
  bežná 50,00   610,00

3119 Ostatní záležitosti předšk. výchovy a zákl. vzdělávání

Org. 311 Základní škola a Mateřská škola Hronov

5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným PO   4 600,00  
5166  Konzult., porad., právní služby                       80,00  
5169 Nákup ostatních služeb   30,00  
5171 Opravy a udržování   1 055,00  
  běžná 125,00    
  ZŠ Hronov, Pal. ul. - oprava dlažby 1. poschodí 60,00    
  ZŠ Hr., J. z Pod. - opr. schod. u hl. vchodu 50,00    
  Tělocvična Hronov - oprava osvětlení 350,00    
  ZŠ Hronov - tělocv. nám., odd. regul. top. 70,00    
  ZŠ Hronov - vým. podlah. krytin ve třídách 400,00   5 765,00

3231 Základní umělecké školy

5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným PO   385,00             385,00

33 Kultura, církve a sdělovací prostředky

3311 Divadelní činnost

5139 Nákup materiálu   5,00  
5156 Pohonné hmoty   2,00  
5162 Služby telekomunikací   3,00  
5169 Nákup ostatních služeb   10,00  
5175 Pohoštění   35,00  
5194 Věcné dary   15,00  
5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným PO   250,00 320,00

3314 Činnosti knihovnické

5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru   1 010,00  
5031 Povinné pojistné na soc. zabezpečení   252,00  
5032 Povinné pojistné na veř. zdravotní pojištění   91,00  
5136 Knihy a tisk   260,00  
5139 Nákup materiálu   5,00  
5151 Studená voda   3,50  
5153 Plyn   50,00  
5154 Elektrická energie   20,00  
5156 Pohonné hmoty   2,00  
5161 Služby pošt   9,00  
5162 Služby telekomunikací   18,00  
5167 Služby školení a vzdělávání   3,00  
5169 Nákup ostatních služeb   55,00  
5171 Opravy a udržování   5,00  
5173 Cestovné   7,00 1 790,50

3315 Činnosti muzeí a galerií

5339 Neinvestiční příspěvky ostatním PO   280,00 280,00

3319 Ostatní záležitosti kultury
          U NÁS - spolupráce knihoven měst Hronov a Kudowa Zdrój
           registrační číslo projektu CZ.3.22/3.2.00/08.00043

5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru    176,00  
5031 Povinné pojistné na soc. zabezpečení   44,00  
5032 Povinné pojistné na veř. zdravotní pojištění   16,00  
5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek   2 030,00  
5139 Nákup materiálu   105,00  
5169 Nákup ostatních služeb   145,00  
5173 Cestovné   13,00  
5175 Pohoštění    7,00  
5194 Věcné dary    10,00  
6121 Budovy, haly a stavby   3 600,00 6 146,00

3326 Poříz., zach. a obnova hodnot míst. kult. povědomí

5171 Opravy a udržování   65,00  
   běžné        15,00    
   oprava orlice v Rokytníku        50,00   65,00

3349 Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků

5229 Ost. neinv. transfery nezisk. org. (Rod. kraj.)   5,00 5,00

3392 Zájmová činnost v kultuře

5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným PO   3 100,00  
  (na kult. činnost, HL a BOR, infocentrum)      
5166 Konzultační, poradenské a právní služby   20,00  
5169 Nákup ostatních služeb   50,00  
5171 Opravy a udržování   730,00  
  běžné 50,00    
  vchod muzeum - oprava dveří 10,00    
   sál Josefa Čapka - oprava střešní krytiny 470,00    
  Jiráskovo divadlo - oprava omítky 200,00   3 900,00

3399 Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl. prostř.

5229 Ost. neinv. transfery nezisk. organizacím   40,00  
  katol.(10),evang.(10),husit.(10),advent.(10)     40,00

Org. 248 Pouť

5169 Nákup ostatních služeb   35,00  
5175 Pohoštění   3,00  
5194 Věcné dary   1,00  
5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu    2,50  
5365 Platby daní a poplatků krajům, obcím a SF     41,50

Org. 249 Ples města

5169 Nákup ostatních služeb   33,00  
5194 Věcné dary    13,00 46,00

Org. 250 Sbor pro občanské záležitosti (SPOZ)

5139 Nákup materiálu   15,00  
5169 Nákup ostatních služeb   10,00  
5194 Věcné dary   40,00 65,00

34 Tělovýchova a zájmová činnost

3412 Sportovní zařízení v majetku obce (Zimní stadion)

5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru   340,00  
5021 Ostatní osobní výdaje   485,30  
5031 Povinné pojistné na soc. zabezpečení   200,40  
5032 Povinné pojistné na veř. zdravotní pojištění   72,10  
5134 Prádlo, oděv a obuv   7,80  
5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek   52,00  
  kopírka s tiskárnou, bruska na brusle  52,00    
5139 Nákup materiálu   112,00  
5151 Studená voda   104,50  
5153 Plyn   280,00  
5154 Elektrická energie   900,00  
5156 Pohonné hmoty   94,60  
5162 Služby telekomunikací   38,50  
5163 Služby peněžních ústavů   12,30  
5167 Služby školení a vzdělávání   6,10  
5169 Nákup ostatních služeb   154,00  
5171 Opravy a udržování   59,00  
  běžná 30,00    
  opr. skl. výplní v hale, kryty na svody haly 29,00    
5173 Cestovné   2,00  
5194 Věcné dary      
5222 Neinv. dotace občanským sdružením   2,00  
6121 Budovy, haly a stavby    412,00  3 335,60

3419 Ostatní tělovýchovná činnost

5222 Neinv. transfery občanským sdružením   1 250,00  
  příspěvek sportovním klubům celkem 700,00    
  příspěvek HC Hronov (org. 220) 550,00    
5229 Ost. neinv. transfery nezisk. a podob. org.   39,00  
  Č-P 20 (9), běh H-N (15),      
  MR v chůzi (5), ostatní (10)     1 289,00

Org. 218 Fotbalový stadion

5139 Nákup materiálu   20,00  
5169 Nákup ostatních služeb   25,00  
5171 Opravy a udržování   100,00  
  běžná, oprava soc. zařízení (sprchy, WC)      145,00

3421 Využití volného času dětí a mládeže (Dům dětí a mládeže Domino)

5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným PO   350,00  
  příspěvek na činnost             300,00    
  příspěvek na MČR mažoretek 50,00   350,00

Org. 222 Grant města Hronova "PRÁCE S DĚTMI"

5229 Ost. neinv. transfery nezisk. org.    100,00 100,00

Org. 217 Hřiště na Příčnici, v Divadelní ul., na Ostrově

5171 Opravy a udržování   340,00  
  běžná 40,00    
   Divadelní ul., Příčnice - nové herní prvky 300,00   340,00

3539 Ostatní zdravotnická zařízení

5229 Ost. neinv. transfery nezisk. org. (Hospic)   5,00 5,00

36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj

3612 Bytové hospodářství

5021 Ostatní osobní výdaje   150,00  
5031 Povinné pojistné na soc. zabezpečení   38,00  
5032 Povinné pojistné na veř. zdravotní pojištění   13,00  
5134 Prádlo, oděv a obuv   2,00  
5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek   5,00  
5139 Nákup materiálu   10,00  
5151 Studená voda   765,00  
5153 Plyn   1 550,00  
5154 Elektrická energie   700,00  
5156 Pohonné hmoty a maziva   2,00  
5162 Služby telekomunikací   15,00  
5163 Služby peněžních ústavů   20,00  
5166 Konzultační, poradenské a právní služby   100,00  
  projekty 50,00    
  ostatní 50,00    
5167 Služby školení a vzdělávání   5,00  
5169 Nákup ostatních služeb   170,00  
  ostatní 70,00    
  revize 100,00    
5171 Opravy a udržování   1 050,00  
  běžná 750,00    
  čp. 193 (hotelová škola) - opravy střech, fasády  300,00    
5361 Nákup kolků   5,00  
5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu   600,00              5 200,00

Org. 500 Plynová kotelna v příst. Jiráskova divadla

5139 Nákup materiálu   5,00  
5151 Studená voda   25,00  
5153 Plyn   1 350,00  
5154 Elektrická energie   220,00  
5169 Nákup ostatních služeb   40,00  
5171 Opravy a udržování   50,00 1 690,00

3631 Veřejné osvětlení

5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru   465,00  
5031 Povinné pojistné na soc. zabezpečení   116,00  
5032 Povinné pojistné na veř. zdravotní pojištění   42,00  
5132 Ochranné pomůcky   4,50  
5134 Prádlo, oděv a obuv   6,00  
5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek   7,00  
5139 Nákup materiálu   120,00  
5154 Elektrická energie   820,00  
5162 Služby telekomunikací   3,00  
5166 Konzultační, poradenské a právní služby   50,00  
  PD na drobné sítě VO 50,00    
5167  Služby školení a vzdělávání                          2,50  
5169 Nákup ostatních služeb   90,00  
5171 Opravy a udržování   50,00  
6121 Budovy, haly a stavby   1 200,00  
  VO Pal. ul. od křiž. s Kudr. ul. k ZS  1 200,00   2 976,00

3632 Pohřebnictví

5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru   180,00  
5021 Ostatní osobní výdaje   30,00  
5031 Povinné pojistné na soc. zabezpečení   45,00  
5032 Povinné pojistné na veř. zdravotní pojištění   16,00  
5134 Prádlo, oděv a obuv   6,00  
5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek   3,00  
5139 Nákup materiálu   15,00  
5151 Studená voda   11,00  
5154 Elektrická energie   70,00  
5156 Pohonné hmoty   3,00  
5162 Služby telekomunikací   4,00  
5169 Nákup ostatních služeb   20,00  
5171 Opravy a udržování   70,00 473,00

3639 Komunální služby a územní rozvoj

5021 Ostatní osobní výdaje   45,00  
5031 Povinné pojistné na soc. zabezpečení   12,00  
5032 Povinné pojistné na veř. zdravotní pojištění   4,00  
5139 Nákup materiálu   50,00  
5151 Studená voda   12,00  
5154 Elektrická energie   75,00  
5164  Nájemné    38,00  
5166 Konzultační, poradenské a právní služby   3 545,00  
  žádosti o dotace na Zateplení budov  2 950,00    
  geometrické plány 60,00    
  výdaje spojení s žádostmi o dotace 350,00    
  ostatní 35,00    
  územní plán (změny) 150,00    
5169 Nákup ostatních služeb   230,00  
  likvidace holubů a deratizace 100,00    
  správa digitálně technické mapy  10,00    
  ostatní OM (35), ostatní TS (25) 60,00    
  zpracování DTM Malá Čermná 60,00    
5171 Opravy a udržování   60,00  
5361 Nákup kolků   10,00  
5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu   30,00  
6121 Budovy, haly a stavby    200,00  
  3 autobus. čekárny ve V. Dř., 1 v Žabokr.                   200,00    
6130 Pozemky   1 470,00  
  nákup běžný                     50,00    
  nákup Wikov aréna - 1. část                   920,00    
  nákup od PF - 1. část                   500,00   5 781,00

3699 Ostatní záležitosti bydlení, kom. služeb a úz. rozvoje (prádelna)

5021 Ostatní osobní výdaje   55,00  
5031 Povinné pojistné na soc. zabezpečení   14,00  
5032 Povinné pojistné na veř. zdravotní pojištění   5,00  
5134 Prádlo, oděv a obuv   2,00  
5139 Nákup materiálu   3,00  
5171 Opravy a udržování   4,00 83,00

37 Ochrana životního prostředí

3722 Sběr a svoz komunálních odpadů

5169 Nákup ostatních služeb   2 160,00  
  běžný svoz               1 960,00     
  mobilní sběrná plocha (kontejnery, svoz)                  200,00      
5171 Opravy a udržování   200,00  
  úprava stanovišť kontejnerů na tříd. odp.                   200,00    
  běžná 10,00   2 360,00

3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň

5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru   2 231,00  
5021 Ostatní osobní výdaje   150,00  
5031 Povinné pojistné na soc. zabezpečení   595,00  
5032 Povinné pojistné na veř. zdravotní pojištění   214,00  
5132 Ochranné pomůcky   6,50  
5134 Prádlo, oděv a obuv   33,00  
5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek   70,00  
5139 Nákup materiálu   220,00  
5151 Studená voda   4,80  
5153 Plyn   85,00  
5154 Elektrická energie   60,00  
5156 Pohonné hmoty   280,00  
5162 Služby telekomunikací   42,00  
5163 Služby peněžních ústavů   30,00  
5165 Nájemné za půdu   16,00  
5166 Konzultační, poradenské a právní služby   5,00  
5167 Služby školení a vzdělávání   15,00  
5169 Nákup ostatních služeb   325,00  
  náhr. výsadba stromů za investice - nám. 65,00    
  ostatní 260,00    
5171 Opravy a udržování   100,00  
5173 Cestovné      
5178 Nájemné za nájem s právem koupě   1 157,00  
  stroj na čištění ulic a chodníků 1 000,00    
  vysokozdvižná plošina na Avii 157,00    
6122  Stroje, přístroje a zařízení                    111,20  
  sekačky  110,00    
  kupní cena vysokozdvižné plošiny  1,20   5 750,50

41 Dávky a podpory v sociálním zabezpečení

4171 Příspěvek na živobytí

5410 Sociální dávky      

4172 Doplatek na bydlení

5410 Sociální dávky    

4173 Mimořádná okamžitá pomoc

5410 Sociální dávky      

4182 Příspěvek na zvláštní pomůcky

5410 Sociální dávky      

43 Sociální služby a pomoc a společné činnosti v soc. zabezpečení a pol. zaměstnanosti

4329 Ostatní soc. péče a pomoc dětem a mládeži j.n.

5194 Věcné dary  2,00   2,00

4349 Ostatní soc. péče a pomoc ost. skupinám obyvatelstva

5169 Nákup ostatních služeb  50,00   50,00

4351 Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení (Kalinův dům)

5021 Ostatní osobní výdaje   70,00  
5031 Povinné pojistné na soc. zabezpečení   18,00  
5032 Povinné pojistné na veř. zdravotní pojištění   6,00  
5134 Prádlo, oděv a obuv   1,00  
5139 Nákup materiálu   10,00  
5151 Studená voda   125,00  
5153 Plyn   800,00  
5154 Elektrická energie   180,00  
5156 Pohonné hmoty   2,00  
5162 Služby telekomunikací   1,00  
5169 Nákup ostatních služeb   95,00  
  revize 70,00    
5171 Opravy a udržování   80,00  
  běžná 80,00   1 388,00

4356 Denní stacionáře a centra denních služeb (Pečovatelská služba)

5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru   970,00  
5021 Ostatní osobní výdaje   20,00  
5031 Povinné pojistné na soc. zabezpečení   248,00  
5032 Povinné pojistné na veř. zdravotní pojištění   89,00  
5133  Léky    1,00  
5134 Prádlo, oděv a obuv   6,00  
5139 Nákup materiálu   12,00  
5151 Studená voda   18,00  
5153 Plyn   45,00  
5154 Elektrická energie   15,00  
5156 Pohonné hmoty   42,00  
5162 Služby telekomunikací   10,00  
5163 Služby peněžních ústavů   15,00  
5167 Služby školení a vzdělávání   10,00  
5169 Nákup ostatních služeb   10,00  
5171  Opravy a udržování    15,00  
5173 Cestovné   5,00 1 511,00

4357 Domovy (Domov odpočinku ve stáří Justynka)

5331 Neinv. příspěvky zřízeným PO   1 000,00  
6121  Budovy, haly a stavby          6 000,00  
  dostavba DO Justynka - 1. etapa 6 000,00   7 000,00

4359 Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče

5139 Nákup materiálu   2,00  
5161 Služby pošt   10,00  
5169 Nákup ostatních služeb   10,00  
5194 Věcné dary   5,00  
5221  Neinvestiční transfery o.p.s.    10,00 37,00

53 Bezpečnost a veřejný pořádek

5311 Bezpečnost a veřejný pořádek

5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru   790,00  
5031 Povinné pojistné na soc. zabezpečení   198,00  
5032 Povinné pojistné na veř. zdravotní pojištění   71,00  
5134 Prádlo, oděv a obuv   18,00  
5136 Knihy, tisk   1,50  
5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek   9,00  
5139 Nákup materiálu   1,00  
5156 Pohonné hmoty   22,00  
5162 Služby telekomunikací   14,00  
5163 Služby peněžních ústavů   5,00  
5167 Služby školení a vzdělávání   11,00  
5169 Nákup ostatních služeb   2,00  
5171 Opravy a udržování   7,00  
5173 Cestovné   3,00  
5361 Nákup kolků   1,50 1 154,00

55 Požární ochrana a integrovaný záchranný systém

5512 Požární ochrana - dobrovolná část

5019 Ostatní platy (refundace)   10,00  
5021 Ostatní osobní výdaje   10,00  
5132 Ochranné pomůcky   100,00  
5136 Knihy, tisk   1,00  
5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek   30,00  
5139 Nákup materiálu   20,00  
5151 Studená voda   3,00  
5153 Plyn   10,00  
5154 Elektrická energie   70,00  
5156 Pohonné hmoty   25,00  
5162 Služby telekomunikací   16,00  
5167 Služby školení a vzdělávání   8,00  
5169 Nákup ostatních služeb   30,00  
  revize 10,00    
5171 Opravy a udržování   330,00  
  běžná  100,00    
  opravy hasičáren po zemětřesení  150,00    
  hasičárna V. Dřevíč - vyměna oken 80,00    
5173 Cestovné   1,00  
5175 Pohoštění   1,00  
5194 Věcné dary   1,00  
5222 Neinvest. transfery občanským sdružením   6,00                  672,00

61 Státní moc, státní správa, územní samospráva a politické strany

6112 Zastupitelstva obcí

5023 Odměny členů zastupitelstev obcí   1 525,00  
5031 Povinné pojistné na soc. zabezpečení   300,00  
5032 Povinné pojistné na veř. zdravotní pojištění   110,00 1 935,00

6171 Činnost místní správy

5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru   6 890,00  
5021 Ostatní osobní výdaje   180,00  
5031 Povinné pojistné na soc. zabezpečení   1 768,00  
5032 Povinné pojistné na veř. zdravotní pojištění   636,00  
5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění   60,00  
5131  Potraviny    3,00  
5134 Prádlo, oděv a obuv   2,00  
5136 Knihy, tisk   50,00  
5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek   120,00  
5139 Nákup materiálu   150,00  
5151 Studená voda   29,00  
5153 Plyn   165,00  
5154 Elektrická energie   200,00  
5156 Pohonné hmoty   35,00  
5161 Služby pošt   120,00  
5162 Služby telekomunikací   230,00  
5163 Služby peněžních ústavů   350,00  
5167 Služby školení a vzdělávání   110,00  
5166 Konzultační, poradenské a právní služby   260,00  
5169 Nákup ostatních služeb   1 200,00  
  z toho přísp. na obědy 200,00    
5171 Opravy a udržování   80,00  
5172 Programové vybavení                       70,00  
5173 Cestovné   40,00  
5175 Pohoštění   40,00  
5178 Nájemné za nájem s právem koupě   240,00  
5194 Věcné dary   20,00  
5229 Ost. neinv. transfery nezisk. a podob. org.   30,00  
5361 Nákup kolků   10,00  
5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu   30,00 13 118,00

63 Finanční operace

6310 Obecné příjmy a výdaje z fin. operací

5141 Úroky vlastní (z úvěrů)   1 500,00 1 500,00

64 Ostatní činnosti

6409 Ostatní činnosti

5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu   300,00  
5901 Nespecifikované rezervy   276,77  
  převod do soc. fondu 250,00    
  nerozdělená rezerva 26,77   576,77

81 Financování z tuzemska

8124 Uhraz. splátky dlouhodobých půjč. prostř.   14 991,00  
  splátky úvěru na akci Revitalizace ....           12 000,00     
  splátky dvou invest. úvěrů (1 úv. ČS, 1 úv. ČSOB)              2 991,00   14 991,00

  Výdaje celkem     127 689,53
Tento text připravil/a:
Milena Moravcová
Na webu byl publikován:
13. 1. 2009

Městský úřad Hronov
nám. Čs armády 5
549 31 Hronov
tel.: +420 491 401 151
datová schránka: cspbd24
e-mail: mestohronov@mestohronov.cz
Úřední hodiny
Pondělí 7:30 - 12:00 13:00 - 17:00
Úterý 7:00 - 12:00 13:00 - 15:00
Středa 7:30 - 12:00 13:00 - 17:00
Čtvrtek 7:00 - 12:00 13:00 - 15:00
Pátek 7:00 - 12:00 13:00 - 14:30
Město Hronov
Královéhradecký kraj
Okres Náchod
Směrovací číslo: 549 31
GPS souřadnice náměstí:
50°28'48.38"N,16°10'55.06"E
Mapa ČR
Vytvořilo a spravuje Direction.cz.