Úvod > Volené orgány > Rozpočet města
Vyhledávání:

Rozpočet města na rok 2007

PŘÍJMY

11 Daně z příjmů, zisku a kapitálových výnosů

1111 Daň z příjmů FO ze závislé činnosti   9 800,00  
1112 Daň z příjmů FO ze samostatně výděl. čin.   2 700,00  
1113 Daň z příjmů FO z kapitálových výnosů   600,00  
1121 Daň z příjmů právnických osob   11 100,00 24 200,00

12 Daně ze zboží a služeb v tuzemsku

1211 Daň z přidané hodnoty   18 000,00 18 000,00

13 Daně a poplatky z vybraných činností a služeb

1332 Poplatek za znečišťování ovzduší   5,50  
1341 Poplatek ze psů   107,00  
1342 Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt   37,00  
1343 Popl. za užívání veřejného prostranství   80,00  
1345 Poplatek z ubytovací kapacity   17,00  
1347 Poplatek za provozovaný VHP   500,00  
1351 Odvod výtěžku z provozování loterií   400,00  
1361 Správní poplatky   610,00  
Org. 701 Výstavba 95,00    
Org. 703 Sňatky 4,50    
Org. 704 Tombola 3,50    
Org. 707 Změna jména 2,00    
Org. 708 Trvalý pobyt 8,00    
Org. 713 Výherní hrací automaty 400,00    
Org. 714 Ověřování 82,00    
Org. 719 Překopy 15,00   1 756,50

15 Majetkové daně

1511 Daň z nemovitostí   1 850,00 1 850,00

24 Přijaté splátky půjčených prostředků

2460 Splátky půjčených prostředků od obyv.   1 000,00 1 000,00

41 Neinvestiční přijaté transfery

4112 Neinvestiční přijaté transfery ze SR   11 140,31  
  Dávky sociální péče 6 847,72    
  Státní správa 3 234,96    
  Školství 1 057,63    
4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí   200,00  
4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů   70,00 11 410,31

42 Investiční přijaté transfery

4222 Investiční přijaté transfery od krajů   3 000,00 3 000,00

23 Vodní hospodářství

2321 Odvádění a čištění odpadních vod

3112 Příjmy z prodeje ostatních nemovitostí   327,00 327,00
  (prodej kanalizace na Příčnici VAKu)      

33 Kultura, církve a sdělovací prostředky

3314 Činnosti knihovnické

2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků   90,00 90,00

34 Tělovýchova a zájmová činnost

3412 Sportovní zařízení v majetku obce (Zimní stadion)

2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků   1 310,00  
  v tom Kč 530 tis. HC Hr. děti (org. 220)      
2132 Příjmy z pronájmu ost. nemov. a jejich částí   36,00  
2329 Ostatní nedaňové příjmy j.n.   14,00 1 360,00

36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj

3612 Bytové hospodářství

2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků   2 400,00  
2132 Příjmy z pronájmu ost. nemov. a jejich částí   4 000,00  
3112 Příjmy z prodeje ost. nemovitostí   2 900,00 9 300,00

Org. 500 Kotelna v přístavbě Jiráskova divadla

2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků   1 570,00 1 570,00

3632 Pohřebnictví

2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků   10,00  
  Služby spojené s pronájmem hrob. míst 3,00    
  Služby z nebyt. prostor na hřbitově 7,00    
2132 Příjmy z pronájmu ost. nemov. a jejich částí   80,00  
  Pronájem hrobových míst 10,00    
  Pronájem nebytových prostor na hřbitově 70,00   90,00

3639 Komunální služby a územní rozvoj

2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady   651,20  
3111 Příjmy z prodeje pozemků   200,00 851,20

3699 Ostatní záležitosti bydlení, kom. služeb a úz. rozvoje (prádelna)

2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků   70,00 70,00

37 Ochrana životního prostředí

3722 Sběr a svoz komunálních odpadů

2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků   400,00 400,00
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň


2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků   10,00  
2132 Příjmy z pronájmu ost. nemov. a jejich částí   40,00  
  pronájem zahradnictví v Lískách     50,00

43 Sociální služby a pomoc

4351 Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení (Kalinův dům)

2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků   750,00  
2132 Příjmy z pronájmu ost. nemov. a jejich částí   420,00 1 170,00

4356 Denní stacionáře a centra denních služeb (Pečovatelská služba)

2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků   170,00 170,00

53 Bezpečnost a veřejný pořádek

5311 Bezpečnost a veřejný pořádek

2210 Přijaté sankční platby   50,00 50,00

5211 Požární ochrana - dobrovolná část

2132 Příjmy z pronájmu ost. nemov. a jejich částí   8,00 8,00

61 Státní moc, státní správa, územní samospráva a politické strany

6171 Činnost místní správy

2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků   85,00  
2329 Ostatní nedaňové příjmy j.n.   10,00 95,00

63 Finanční operace

6310 Obecné příjmy a výdaje z fin. operací

2141 Příjmy z úroků   100,00 100,00

81 Financování z tuzemska

8113 Krátkodobé přijaté půjčené prostředky   700,00  
  zbytek investičního úvěru od ČSOB 700,00    
8115 Přebytek hospodaření z roku 2006   5 323,49  
  příspěvek DO Justynka z roku 2006 400,00    
  nerozdělený přebytek hospodaření 4 923,49   6 023,49

 

  Příjmy celkem     82 941,50VÝDAJE

10 Zemědělství a lesní hospodářství

1014 Ozdravování hosp. zvířat, polních a spec. plodin

5021 Ostatní osobní výdaje   12,50  
5031 Povinné pojistné na soc. zabezpečení   3,00  
5032 Povinné pojistné na veř. zdravotní pojištění   1,00  
5139 Nákup materiálu   35,00  
5169 Nákup ostatních služeb   13,50 65,00

21 Průmysl, stavebnictví, obchod a služby

2143 Cestovní ruch

5169 Nákup ostatních služeb   155,00  
  spolupr. s part. městy (15), brožura (130),      
  sněžné skútry (5), ostatní (5)      
5221 Neinv. transfery obecně prospěšným spol.   35,00  
  Regiontour (15), Branka (20)      
5222 Neinv. transfery občanským sdružením   6,50  
  Warrington     196,50

22 Doprava

2212 Silnice

5139 Nákup materiálu   250,00  
5162 Služby telekomunikací   1,50  
5166 Konzult., porad., právní služby   70,00  
  PD chodník mezi ZŠ a MŠ ve Vel. Dřevíči      
5169 Nákup ostatních služeb   250,00  
5171 Opravy a udržování   550,00  
  z toho ostatní opravy vč. oprav cest po zimě 100,00    
6121 Budovy, haly a stavby   7 381,00  
  chodník od MUDr. Čábelkové po Úvoz 60,00    
  rekonstrukce místní komunikace a      
  chodníků Kudr., Palac. ul. - pokračování 7 321,00    
  (kraj Kč 3 mil., město Kč 4,321 mil.)     8 502,50

23 Vodní hospodářství

2321 Odvádění a čistění odpadních vod a nakládání s kaly

5166 Konzult., porad., právní služby   100,00  
  pasportizace kanalizace (pokr. Zb., Žab.) 100,00    
5171 Opravy a udržování   20,00 120,00

2333 Úpravy drobných vodních toků

5021 Ostatní osobní výdaje   3,00  
5166 Konzult., porad., právní služby   1 212,00  
  PD realizační na nový most Havlíčkova ul. 500,00    
  PD realiz. vč. diagnost.-most u MŠ V.Dřevíč 300,00    
  PD realiz. vč. diagnost.-lávka u splavu Hron. 150,00    
  hlavní mostní prohlídky 52,00    
  diagnostika mostů 150,00    
  ost.(mostní listy, pasport.studny,jezy,pram.) 60,00    
5171 Opravy a udržování   170,00  
  běžná 20,00    
  mostek Malá Čermná u rybníka 150,00   1 385,00

31 a 32 Vzdělávání a školské služby

3111 Předškolní zařízení

Org. 304 Mateřská školka Velký Dřevíč

5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným PO   385,00  
5169 Nákup ostatních služeb   10,00  
5171 Opravy a udržování   100,00  
  běžná 50,00    
  oprava venkovní kanalizace od kuchyně 50,00   495,00

Org. 305 Mateřská školka Havlíčkova 520

5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným PO   1 025,00  
5169 Nákup ostatních služeb   10,00  
5171 Opravy a udržování   100,00  
  běžná 75,00    
  instalace bezpeč. zařízení - Sluníčko 20,00    
  dovybavení bezp. zařízení - kuchyně 5,00   1 135,00

3113 Základní školy

Org. 314 Základní škola Velký Dřevíč

5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným PO   405,00  
5169 Nákup ostatních služeb   10,00  
5171 Opravy a udržování   50,00  
  běžná 50,00    
6121 Budovy, haly a stavby   200,00  
  stavební úpravy WC chlapci 200,00   665,00

3119 Ostatní záležitosti předšk. výchovy a zákl. vzdělávání

Org. 311 Základní škola a Mateřská škola Hronov

5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným PO   3 595,00  
  v tom sporák a robot pro ZŠ Zbečník 150,00    
  v tom nábytek do sborovny 100,00    
5169 Nákup ostatních služeb   30,00  
5171 Opravy a udržování   450,00  
  běžná 125,00    
  ZŠ Hronov - opr. střechy pod vrch. žl.-k JD 25,00    
  ZŠ Hronov - topné kabely, svody, úžlabí 50,00    
  ZŠ Zbečník - opr. podlahy jídelna, šatna 30,00    
  ZŠ Zbečník - oprava obložení v jídelně 50,00    
  ZŠ Zbečník - oprava a nátěry oken 90,00    
  ZŠ Zbečník - oprava schodiště tělocvična 80,00    
6121 Budovy, haly a stavby   1 300,00  
  ZŠ Zbečník - rekonstrukce střechy 1 300,00   5 375,00

3231 Základní umělecké školy

5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným PO   280,00  
5169 Nákup ostatních služeb   10,00  
5171 Opravy a udržování   10,00  
  běžná 10,00   300,00

33 Kultura, církve a sdělovací prostředky

3311 Divadelní činnost

5139 Nákup materiálu   10,00  
5156 Pohonné hmoty   3,00  
5162 Služby telekomunikací   3,00  
5169 Nákup ostatních služeb   20,00  
5175 Pohoštění   40,00  
5194 Věcné dary   15,00  
5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným PO   80,00 171,00

3314 Činnosti knihovnické

5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru   855,00  
5031 Povinné pojistné na soc. zabezpečení   222,00  
5032 Povinné pojistné na veř. zdravotní pojištění   77,00  
5136 Knihy a tisk   210,00  
5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek   35,00  
5139 Nákup materiálu   15,00  
5151 Studená voda   4,00  
5153 Plyn   60,00  
5154 Elektrická energie   50,00  
5156 Pohonné hmoty   2,00  
5161 Služby pošt   5,00  
5162 Služby telekomunikací   18,00  
5167 Služby školení a vzdělávání   3,00  
5169 Nákup ostatních služeb   48,00  
5171 Opravy a udržování   15,00  
5172 Programové vybavení   15,00  
5173 Cestovné   5,00  
5175 Pohoštění   1,00 1 640,00

3315 Činnosti muzeí a galerií

5339 Neinvestiční příspěvky ostatním PO   250,00 250,00

3326 Poříz., zach. a obnova hodnot míst. kult. povědomí

5171 Opravy a udržování   15,00 15,00

3349 Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků

5229 Ost. neinv. transfery nezisk. org. (Rod. kraj.)   5,00 5,00

3392 Zájmová činnost v kultuře

5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným PO   2 675,00  
  (na kult. činnost, HL a BOR, infocentrum) 2 675,00    
5166 Konzultační, poradenské a právní služby   20,00  
  rekolaudace nebytových prostor 20,00    
5169 Nákup ostatních služeb   50,00  
  revize      
5171 Opravy a udržování   160,00  
  běžné 50,00    
  střecha Čapkův sál 50,00    
  malování - chodby krček a k muzeu 60,00   2 905,00

3399 Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl. prostř.

5229 Ost. neinv. transfery nezisk. organizacím   40,00  
  katol.(10),evang.(10),husit.(10),advent.(10)     40,00

Org. 248 Pouť

5169 Nákup ostatních služeb   23,00  
  tisk a výlep plakátů, ozvučení, doplň. prog.      
5175 Pohoštění   3,00  
5194 Věcné dary   1,50  
5365 Platby daní a poplatků krajům, obcím a SF   2,50 30,00

Org. 249 Ples města

5169 Nákup ostatních služeb   30,00 30,00

Org. 250 Sbor pro občanské záležitosti (SPOZ)

5139 Nákup materiálu   10,00  
5169 Nákup ostatních služeb   10,00  
5194 Věcné dary   22,00 42,00

34 Tělovýchova a zájmová činnost

3412 Sportovní zařízení v majetku obce (Zimní stadion)

5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru   260,00  
5021 Ostatní osobní výdaje   389,48  
5031 Povinné pojistné na soc. zabezpečení   161,45  
5032 Povinné pojistné na veř. zdravotní pojištění   56,00  
5134 Prádlo, oděv a obuv   2,80  
5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek   9,70  
  láhve na LPG (3,2), tlakový kompresor (6,5) 9,70    
5139 Nákup materiálu   80,00  
5151 Studená voda   85,00  
5153 Plyn   200,00  
5154 Elektrická energie   700,00  
5156 Pohonné hmoty   80,00  
5162 Služby telekomunikací   36,00  
5163 Služby peněžních ústavů   9,00  
5167 Služby školení a vzdělávání   5,00  
5169 Nákup ostatních služeb   150,90  
  z toho revize 54,00    
5171 Opravy a udržování   164,00  
  běžná 30,00    
  výměna uzav. ventilů a klapek na čpavek 104,00    
  pneu na rolbu 30,00    
5173 Cestovné   2,00  
5194 Věcné dary   3,60  
5222 Neinv. dotace občanským sdružením   2,00 2 396,93

3419 Ostatní tělovýchovná činnost

5222 Neinv. transfery občanským sdružením   860,00  
  příspěvek sportovním klubům celkem 330,00    
  příspěvek HC Hronov (org. 220) 530,00    
5229 Ost. neinv. transfery nezisk. a podob. org.   39,00  
  Č-P 20 (9), běh H-N (15),      
  MR v chůzi (5), ostatní (10)     899,00

Org. 218 Fotbalový stadion

5139 Nákup materiálu   20,00  
5169 Nákup ostatních služeb   23,00  
5171 Opravy a udržování   60,00  
  oprava omítky, zdi, nátěr střechy kabin     103,00

3421 Využití volného času dětí a mládeže (Dům dětí a mládeže Domino)

5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným PO   240,00  
5169 Nákup ostatních služeb   10,00  
5171 Opravy a udržování   10,00  
  běžná 10,00   260,00

Org. 217 Hřiště na Příčnici, v Divadelní ul., na Ostrově

5171 Opravy a udržování   30,00  
  běžná 30,00   30,00

3539 Ostatní zdravotnická zařízení

5229 Ost. neinv. transfery nezisk. org. (Hospic)   5,00 5,00

36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj

3612 Bytové hospodářství

5021 Ostatní osobní výdaje   195,00  
5031 Povinné pojistné na soc. zabezpečení   51,00  
5032 Povinné pojistné na veř. zdravotní pojištění   17,00  
5134 Prádlo, oděv a obuv   2,00  
5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek   1,00  
5139 Nákup materiálu   40,00  
5151 Studená voda   755,00  
5153 Plyn   1 260,00  
5154 Elektrická energie   500,00  
5156 Pohonné hmoty a maziva   2,00  
5162 Služby telekomunikací   11,00  
5163 Služby peněžních ústavů   15,00  
5166 Konzultační, poradenské a právní služby   80,00  
  projekty 50,00    
  ostatní 30,00    
5167 Služby školení a vzdělávání   5,00  
5169 Nákup ostatních služeb   300,00  
  čp. 9 Malá Čermná - ulož. odpadu z demol. 50,00    
  revize 90,00    
5171 Opravy a udržování   1 200,00  
  běžná 900,00    
  čp. 193 (hotelová škola) - opravy domu 300,00    
5361 Nákup kolků   8,00  
5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu   65,00  
6121 Budovy, haly a stavby   3 000,00  
  čp. 8 - střecha 3 000,00   7 507,00

Org. 500 Plynová kotelna v příst. Jiráskova divadla

5139 Nákup materiálu   5,00  
5151 Studená voda   22,00  
5153 Plyn   1 260,00  
5154 Elektrická energie   190,00  
5169 Nákup ostatních služeb   40,00  
5171 Opravy a udržování   50,00 1 567,00

3631 Veřejné osvětlení

5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru   200,00  
5031 Povinné pojistné na soc. zabezpečení   52,00  
5032 Povinné pojistné na veř. zdravotní pojištění   18,00  
5132 Ochranné pomůcky   2,00  
5134 Prádlo, oděv a obuv   2,00  
5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek   7,00  
5139 Nákup materiálu   120,00  
5154 Elektrická energie   700,00  
5162 Služby telekomunikací   3,00  
5166 Konzultační, poradenské a právní služby   90,00  
  PD pro souběh s ČEZ 50,00    
  PD na drobné sítě VO 40,00    
5169 Nákup ostatních služeb   80,00  
5171 Opravy a udržování   100,00  
  Příčnice, hřbitov, Líska 50,00    
  přemístění měření VO v Žabokrkách 50,00    
6121 Budovy, haly a stavby   1 200,00  
  VO - Husova (Eltym - hranice) 200,00    
  VO - spoluúč. s ČEZ - J.zPod.,Úvoz,okolí 1 000,00   2 574,00

3632 Pohřebnictví

5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru   147,00  
5021 Ostatní osobní výdaje   30,00  
5031 Povinné pojistné na soc. zabezpečení   38,00  
5032 Povinné pojistné na veř. zdravotní pojištění   14,00  
5134 Prádlo, oděv a obuv   4,00  
5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek   3,00  
5139 Nákup materiálu   10,00  
5151 Studená voda   11,00  
5154 Elektrická energie   58,00  
5156 Pohonné hmoty   3,00  
5162 Služby telekomunikací   3,60  
5169 Nákup ostatních služeb   47,00  
5171 Opravy a udržování   50,00 418,60

3639 Komunální služby a územní rozvoj

5021 Ostatní osobní výdaje   45,00  
5031 Povinné pojistné na soc. zabezpečení   12,00  
5032 Povinné pojistné na veř. zdravotní pojištění   4,00  
5139 Nákup materiálu   40,00  
5151 Studená voda   10,00  
5154 Elektrická energie   68,00  
5166 Konzultační, poradenské a právní služby   425,00  
  geometrické plány 60,00    
  správa digitálně technické mapy města 30,00    
  studie proveditelnosti 300,00    
  ostatní 35,00    
5169 Nákup ostatních služeb   255,00  
  likvidace holubů 60,00    
  deratizace (2x) 100,00    
  ostatní OM (35), ostatní TS (60) 95,00    
5171 Opravy a udržování   30,00  
5361 Nákup kolků   10,00  
5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu   10,00  
6130 Pozemky   50,00 959,00

3699 Ostatní záležitosti bydlení, kom. služeb a úz. rozvoje (prádelna)

5021 Ostatní osobní výdaje   50,00  
5031 Povinné pojistné na soc. zabezpečení   13,00  
5032 Povinné pojistné na veř. zdravotní pojištění   4,50  
5134 Prádlo, oděv a obuv   1,00  
5139 Nákup materiálu   3,00  
5171 Opravy a udržování   3,00 74,50

37 Ochrana životního prostředí

3722 Sběr a svoz komunálních odpadů

5169 Nákup ostatních služeb   1 505,00  
5171 Opravy a udržování   20,00  
  běžná 20,00   1 525,00

3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň

5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru   2 010,00  
5021 Ostatní osobní výdaje   85,00  
5031 Povinné pojistné na soc. zabezpečení   528,00  
5032 Povinné pojistné na veř. zdravotní pojištění   183,00  
5132 Ochranné pomůcky   4,00  
5134 Prádlo, oděv a obuv   30,00  
5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek   70,00  
  sekačka, křovinořez, vibrační deska 70,00    
5139 Nákup materiálu   150,00  
5151 Studená voda   4,00  
5153 Plyn   70,00  
5154 Elektrická energie   30,00  
5156 Pohonné hmoty   280,00  
5162 Služby telekomunikací   38,00  
5163 Služby peněžních ústavů   30,00  
5165 Nájemné za půdu   16,00  
5166 Konzultační, poradenské a právní služby   5,00  
5167 Služby školení a vzdělávání   15,00  
5169 Nákup ostatních služeb   300,00  
  z toho náhr. výsadba stromů za investice 100,00    
5171 Opravy a udržování   80,00  
5173 Cestovné   1,00  
5178 Nájemné za nájem s právem koupě   745,00  
  multikára 368,00    
  vysokozdvižná plošina na Avii 377,00   4 674,00

41 Dávky a podpory v sociálním zabezpečení

4171 Příspěvek na živobytí

5410 Sociální dávky   3 025,00 3 025,00

4172 Doplatek na bydlení

5410 Sociální dávky   1 700,00 1 700,00

4173 Mimořádná okamžitá pomoc

5410 Sociální dávky   300,00 300,00

4179 Ostatní dávky sociální pomoci

5410 Sociální dávky   975,00 975,00

4181 Příspěvek při péči o osobu blízkou

5410 Sociální dávky   21,60 21,60

4182 Příspěvek na zvláštní pomůcky

5410 Sociální dávky   726,12 726,12

4199 Ostatní dávky povahy soc. zabezpečení

5410 Sociální dávky   100,00 100,00

43 Sociální služby a pomoc

4351 Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení (Kalinův dům)

5021 Ostatní osobní výdaje   65,00  
5031 Povinné pojistné na soc. zabezpečení   17,00  
5032 Povinné pojistné na veř. zdravotní pojištění   6,00  
5134 Prádlo, oděv a obuv   1,00  
5139 Nákup materiálu   5,00  
5151 Studená voda   100,00  
5153 Plyn   545,00  
5154 Elektrická energie   160,00  
5156 Pohonné hmoty   2,00  
5162 Služby telekomunikací   1,00  
5169 Nákup ostatních služeb   95,00  
  revize 70,00    
5171 Opravy a udržování   160,00  
  běžná 80,00    
  nátěry dřevěných prvků 80,00   1 157,00

4356 Denní stacionáře a centra denních služeb (Pečovatelská služba)

5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru   640,00  
5021 Ostatní osobní výdaje   20,00  
5031 Povinné pojistné na soc. zabezpečení   171,00  
5032 Povinné pojistné na veř. zdravotní pojištění   60,00  
5134 Prádlo, oděv a obuv   4,00  
5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek   15,00  
5139 Nákup materiálu   12,00  
5151 Studená voda   15,00  
5153 Plyn   45,00  
5154 Elektrická energie   13,00  
5156 Pohonné hmoty   30,00  
5162 Služby telekomunikací   10,00  
5163 Služby peněžních ústavů   10,00  
5167 Služby školení a vzdělávání   8,00  
5169 Nákup ostatních služeb   22,00  
5173 Cestovné   3,00 1 078,00

4357 Domovy (Domov odpočinku ve stáří Justynka)

5331 Neinv. příspěvky zřízeným PO   1 650,00  
  neinv. příspěvek města z roku 2006 400,00    
  neinv. příspěvek města 1 250,00   1 650,00

4359 Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče

5021 Ostatní osobní výdaje   8,00  
5139 Nákup materiálu   1,00  
5161 Služby pošt   120,00  
5169 Nákup ostatních služeb   10,00  
5194 Věcné dary   3,00 142,00

4329 Ostatní soc. péče a pomoc dětem a mládeži j.n.

5194 Věcné dary   2,00 2,00

4349 Ostatní soc. péče a pomoc ost. skupinám obyvatelstva

5169 Nákup ostatních služeb   50,00 50,00

53 Bezpečnost a veřejný pořádek

5311 Bezpečnost a veřejný pořádek

5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru   465,00  
5031 Povinné pojistné na soc. zabezpečení   121,00  
5032 Povinné pojistné na veř. zdravotní pojištění   42,00  
5134 Prádlo, oděv a obuv   10,00  
5136 Knihy, tisk   1,00  
5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek   3,00  
5139 Nákup materiálu   3,00  
5156 Pohonné hmoty   17,00  
5162 Služby telekomunikací   10,00  
5163 Služby peněžních ústavů   4,50  
5167 Služby školení a vzdělávání   2,00  
5169 Nákup ostatních služeb   2,00  
5171 Opravy a udržování   5,00  
5173 Cestovné   1,50  
5361 Nákup kolků   1,00 688,00

55 Požární ochrana a integrovaný záchranný systém

5512 Požární ochrana - dobrovolná část

5019 Ostatní platy (refundace)   10,00  
5021 Ostatní osobní výdaje   10,00  
5132 Ochranné pomůcky   100,00  
5136 Knihy, tisk   1,00  
5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek   30,00  
5139 Nákup materiálu   20,00  
5151 Studená voda   3,00  
5153 Plyn   10,00  
5154 Elektrická energie   70,00  
5156 Pohonné hmoty   25,00  
5162 Služby telekomunikací   16,00  
5167 Služby školení a vzdělávání   8,00  
5169 Nákup ostatních služeb   30,00  
  revize 10,00    
5171 Opravy a udržování   100,00  
  dokončení obkladů hasičárna Hronov 20,00    
  výměna vstupních dveří hasičárna Hronov 20,00    
  vybourání stěny a zateplení zbýv. stěn Hr. 60,00    
5173 Cestovné   1,00  
5175 Pohoštění   1,00  
5194 Věcné dary   1,00  
5222 Neinvest. transfery občanským sdružením   6,00  
6123 Dopravní prostředky   35,00  
  inženýrská činnost souv. s poříz. CAS     477,00

61 Státní moc, státní správa, územní samospráva a politické strany

6112 Zastupitelstva obcí

5023 Odměny členů zastupitelstev obcí   1 382,00  
5031 Povinné pojistné na soc. zabezpečení   263,00  
5032 Povinné pojistné na veř. zdravotní pojištění   98,00 1 743,00

6171 Činnost místní správy

5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru   5 760,00  
5021 Ostatní osobní výdaje   100,00  
5031 Povinné pojistné na soc. zabezpečení   1 524,00  
5032 Povinné pojistné na veř. zdravotní pojištění   527,00  
5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění   50,00  
5134 Prádlo, oděv a obuv   1,00  
5136 Knihy, tisk   40,00  
5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek   260,00  
5139 Nákup materiálu   130,00  
5151 Studená voda   21,00  
5153 Plyn   135,00  
5154 Elektrická energie   190,00  
5156 Pohonné hmoty   40,00  
5161 Služby pošt   110,00  
5162 Služby telekomunikací   242,00  
5163 Služby peněžních ústavů   220,00  
5167 Služby školení a vzdělávání   150,00  
5166 Konzultační, poradenské a právní služby   220,00  
5169 Nákup ostatních služeb   950,00  
  z toho přísp. na obědy 180,00    
5171 Opravy a udržování   203,00  
  běžná 30,00    
  úprava kanceláře místostarosty 60,00    
  malování v čp. 4 - odbor výstavby 60,00    
  archiv pro odbor majetek 50,00    
  technické služby - zateplené PVC 3,00    
5172 Programové vybavení   200,00  
5173 Cestovné   30,00  
5175 Pohoštění   30,00  
5178 Nájemné za nájem s právem koupě   95,00  
5194 Věcné dary   15,00  
5229 Ost. neinv. transfery nezisk. a podob. org.   40,00  
5361 Nákup kolků   10,00  
5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu   30,00 11 323,00

63 Finanční operace

6310 Obecné příjmy a výdaje z fin. operací

5141 Úroky vlastní (z úvěrů)   350,00 350,00

64 Ostatní činnosti

6409 Ostatní činnosti

5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu   90,00  
5901 Nespecifikované rezervy   1 717,15  
  převod do soc. fondu 250,00    
  převod do FRBMH 450,00    
  rez. na realiz. PD na III. etapu úprav ZS 390,00    
  rezerva na navýšení příspěvku pro KIS 200,00    
  nerozdělená rezerva 427,15   1 807,15

81 Financování z tuzemska

8114 Uhraz. splátky krátkodobých půjč. prostř.   4 000,00  
  splátka invest. úvěru ČSOB      
8124 Uhraz. splátky dlouhodobých půjč. prostř.   5 266,60  
  splátky tří invest. úvěrů      
  (2 úv. Volksb., 1 úv. Čes. spoř.)     9 266,60

  Výdaje celkem     82 941,50
Tento text připravil/a:
Milena Moravcová
Na webu byl publikován:
27. 8. 2007

Městský úřad Hronov
nám. Čs armády 5
549 31 Hronov
tel.: +420 491 401 151
datová schránka: cspbd24
e-mail: mestohronov@mestohronov.cz
Úřední hodiny
Pondělí 7:30 - 12:00 13:00 - 17:00
Úterý 7:00 - 12:00 13:00 - 15:00
Středa 7:30 - 12:00 13:00 - 17:00
Čtvrtek 7:00 - 12:00 13:00 - 15:00
Pátek 7:00 - 12:00 13:00 - 14:30
Město Hronov
Královéhradecký kraj
Okres Náchod
Směrovací číslo: 549 31
GPS souřadnice náměstí:
50°28'48.38"N,16°10'55.06"E
Mapa ČR
Vytvořilo a spravuje Direction.cz.