Úvod > Volené orgány > Rozpočet města
Vyhledávání:

Rozpočet města Hronova na rok 2014

PŘÍJMY

11 Daně z příjmů, zisku a kapitálových výnosů

1111 Daň z příjmů FO ze závislé činnosti   12 000,00  
1112 Daň z příjmů FO ze samostatně výděl. čin.    900,00  
1113 Daň z příjmů FO z kapitálových výnosů   1 200,00  
1121 Daň z příjmů právnických osob   12 500,00 26 600,00

12 Daně ze zboží a služeb v tuzemsku

1211 Daň z přidané hodnoty   26 500,00 26 500,00

13 Daně a poplatky z vybraných činností a služeb

1337 Poplatek za likvidaci komunálního odpadu     2 160,00  
1341 Poplatek ze psů   140,00  
1342 Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt   2,00  
1343 Popl. za užívání veřejného prostranství   50,00  
1345 Poplatek z ubytovací kapacity   2,00  
1355 Odvody z loterií a podobných her    250,00  
1361 Správní poplatky   279,00  
Org. 701 Výstavba 150,00    
Org. 702 Rybářské lístky  6,00    
Org. 704 Tombola 1,00    
Org. 708 Trvalý pobyt 8,00    
Org. 711 Výpis z katastru nemovitostí  6,00    
Org. 712  Výpis z obchodního rejstříku  1,00    
Org. 713 Výherní hrací automaty 35,00    
Org. 714 Ověřování 50,00    
Org. 716 Výpis z rejstříku trestů  8,00    
Org. 718  Výpis z registru řidičů  1,00    
Org. 719 Překopy  12,00    
Org. 951 Překopy Revitalizace 3,00   4 083,00

15 Majetkové daně

1511 Daň z nemovitostí   3 000,00 3 000,00

24 Přijaté splátky půjčených prostředků

2420 Splátky půjč. prostř. od o.p.s. a podob. subj.   24,00
2460 Splátky půjčených prostředků od obyv.    290,00 314,00

41 Neinvestiční přijaté transfery

4112 Neinvestiční přijaté transfery ze SR   4 800,00 4 800,00

33 Kultura, církve a sdělovací prostředky

3314 Činnosti knihovnické

2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků   90,00 90,00

34 Tělovýchova a zájmová činnost

3412 Sportovní zařízení v majetku obce (Zimní stadion)

2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků   1 400,00  
  příjmy z bruslení                                 760,00     
   bruslení dětí HC Hronov (org 220)                                 640,00     
2132 Příjmy z pronájmu ost. nemov. a jejich částí   88,00 1 488,00

36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj

3612 Bytové hospodářství

2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků   3 200,00  
3112 Příjmy z pronájmu ost. nemov. a jejich částí   4 300,00 7 500,00

3632 Pohřebnictví

2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků   65,00  
  Služby spojené s pronájmem hrob. míst 55,00    
  Služby z nebyt. prostor na hřbitově 10,00    
2132 Příjmy z pronájmu ost. nemov. a jejich částí   92,00  
2139  Ostatní příjmy z pronájmu majetku                    20,00 177,00

3639 Komunální služby a územní rozvoj

3111 Příjmy z prodeje pozemků   20,00 20,00

3699 Ostatní záležitosti bydlení, kom. služeb a úz. rozvoje (prádelna)

2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků   70,00 70,00

37 Ochrana životního prostředí

3722 Sběr a svoz komunálních odpadů

2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků   800,00 800,00

3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň

2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků   75,00  
2131  Příjmy z pronájmu pozemků    11,00   
2132  Příjmy z pronájmu ost. nemov. a jejich částí    28,80   
pronájem zahradnictví v Lískách   114,80

43 Sociální služby a pomoc

4351 Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení (Kalinův dům)

2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků   850,00  
2132 Příjmy z pronájmu ost. nemov. a jejich částí   550,00 1 400,00

4356 Denní stacionáře a centra denních služeb (Pečovatelská služba)

2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků   330,00 330,00

53 Bezpečnost a veřejný pořádek

5311 Bezpečnost a veřejný pořádek

2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů   100,00 100,00

5211 Požární ochrana - dobrovolná část

2132 Příjmy z pronájmu ost. nemov. a jejich částí   10,70 10,70

61 Státní moc, státní správa, územní samospráva a politické strany

6171 Činnost místní správy

2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků   10,00  
2329 Ostatní nedaňové příjmy j.n.   10,00 20,00

63 Finanční operace

6310 Obecné příjmy a výdaje z fin. operací

2141 Příjmy z úroků   35,00 35,00

 

  Příjmy celkem     77 452,50VÝDAJE

10 Zemědělství a lesní hospodářství

1014 Ozdravování hosp. zvířat, polních a spec. plodin

5021 Ostatní osobní výdaje   12,50  
5139 Nákup materiálu   20,00  
5154  Elektrická energie    20,00  
5162 Služby telekomunikací    3,50  
5169 Nákup ostatních služeb    6,00 62,00

21 Průmysl, stavebnictví, obchod a služby

2141 Vnitřní obchod

Org. 578 Mikroprojekt - Hejbni kostrou

5139 Nákup materiálu  

                                       6,00

 
5169 Nákup ostatních služeb   201,00  
5175  Pohoštění    18,00  
5194  Věcné dary  

                                      82,00

307,00

Org. 579 Mikroprojekt - 2013 = 15 - křišťálové výročí spolupráce Bielawy a Hronova

5021 Ostatní osobní výdaje                                                                          30,00  
5169  Nákup ostatních služeb                                                                        171,00  
5175 Pohoštění                                                                           71,00  
5194 Věcné dary    82,00                                354,00

2143 Cestovní ruch

5169 Nákup ostatních služeb   10,00  
  spolupr. s part. městy                                       10,00    
5221 Neinv. transfery obecně prospěšným spol.   50,00  
  Branka o.p.s. - projekty                                      30,00    
  cyklobusy, sněžné skútry                                     20,00    
5222 Neinv. transfery občanským sdružením   50,00  
5229  Ost. neiv. transfery nezisk. a podob. org.    6,50  
5511 Neinv. transfery mezinár. organizacím    26,00  
  Euroregion Glacensis                                    26,00    142,50

2144 Ostatní služby

5169 Nákup ostatních služeb   254,30 254,30

22 Doprava

2212 Silnice

5139 Nákup materiálu   225,00  
5162 Služby telekomunikací   1,50  
5169 Nákup ostatních služeb   100,00  
  geometrické plány komunikací, ostatní                                     100,00     
5171 Opravy a udržování   650,00  
  běžné                                  650,00    
6121 Budovy, haly a stavby   905,20  
  rekonstr. chod. Zbečník                                    905,20   1 881,70

2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací

5169 Nákup ostatních služeb   27,00 27,00

2221 Provoz veřejné silniční dopravy

5323 Neinvestiční transfery krajům   22,20 22,20

23 Vodní hospodářství

2321 Odvádění a čistění odpadních vod a nakládání s kaly

5139  Nákup materiálu    20,00  
5169  Nákup ostatních služeb    80,00  
  vzorky odpadních vod, projekty, ostatní 80,00    
5171 Opravy a udržování   200,00
  běžné                                     60,00     
  oprava 7 ks kanálů                                   140,00  
 6121 Budovy, haly a stavby    1 300,00  1 600,00 

2333 Úpravy drobných vodních toků

5021 Ostatní osobní výdaje   11,00  
5139 Nákup materiálu    25,00  
5169 Nákup ostatních služeb    50,00  
  hlavní mostní prohlídky, statiky, pasporty 50,00    
5171 Opravy a udržování   200,00  
  oprava mostu v parku - vrchní pojezd. kom. 200,00   286,00

31 a 32 Vzdělávání a školské služby

3111 Předškolní zařízení

Org. 304 Mateřská škola Hronov - Velký Dřevíč

5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným PO   480,00  
5139  Nákup materiálu    10,00  
5169 Nákup ostatních služeb   20,00  
5171  Opravy a udržování                                  230,00 740,00

Org. 305 Mateřská škola Hronov, Havlíčkova 520

5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným PO   1 420,00  
5139  Nákup materiálu    10,00  
5169 Nákup ostatních služeb   60,00  
5171 Opravy a udržování   140,00  
  běžná 30,00    
  čp. 520 - dělící skleněná příčka 40,00    
  čp. 656 - malování celé budovy  70,00  1 630,00

3113 Základní školy

Org. 314 Základní škola Velký Dřevíč

5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným PO   600,00  
5139  Nákup materiálu    15,00  
5169 Nákup ostatních služeb   40,00  
5171 Opravy a udržování   241,00  
  běžná 40,00    
  malování  21,00    
  opravy linolea ve třídách  120,00    
  výměna dveří ve 2 třídách  20,00    
úprava schodišť - lino, koberec 40,00 

 

896,00

3119 Ostatní záležitosti předšk. výchovy a zákl. vzdělávání

Org. 311 Základní škola a Mateřská škola Hronov

5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným PO   4 925,00  
5139  Nákup materiálu    25,00   
5169 Nákup ostatních služeb   100,00  
5171 Opravy a udržování   490,00  
  běžná 100,00    
  čp. 162 - oprava osvětlení třídy, šatny 130,00    
  čp. 162 - oprava WC učitelé 100,00    
  zŠ Zbečník - výměna trojcest. vent. a čerp. 160,00   5 540,00

3231 Základní umělecké školy

5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným PO   385,00                                  385,00 

33 Kultura, církve a sdělovací prostředky

3311 Divadelní činnost

5021 Ostatní osobní výdaje    10,00  
5139 Nákup materiálu   5,00   
5156 Pohonné hmoty   1,00  
5169 Nákup ostatních služeb   5,00  
5173  Cestovné    1,00   
5175 Pohoštění   30,00  
5194 Věcné dary   10,00  
5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným PO   250,00 312,00

3314 Činnosti knihovnické

5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru   1 057,00  
5031 Povinné pojistné na soc. zabezpečení   264,25  
5032 Povinné pojistné na veř. zdravotní pojištění   95,20  
5136 Knihy a tisk   260,00  
5137  Drobný hmotný dlouhodobý majetek    8,00   
5139 Nákup materiálu   23,00  
5151 Studená voda   6,00  
5153 Plyn   66,00  
5154 Elektrická energie   27,00  
5161 Služby pošt   5,00  
5162 Služby telekomunikací   10,00  
5167 Služby školení a vzdělávání   3,00  
5169 Nákup ostatních služeb   60,00  
5171 Opravy a udržování   5,00  
5172 Programové vybavení   9,00  
5173 Cestovné   9,00  
5175  Pohoštění     2,00                               1 909,45

3315 Činnosti muzeí a galerií

5339 Neinvestiční příspěvky ostatním PO   250,00 250,00

3326 Poříz., zach. a obnova hodnot míst. kult. povědomí

5139 Nákup materiálu   10,00
5169  Nákup ostatních služeb    5,00  
 5171 Opravy a udržování    30,00 45,00

3349 Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků

5339 Neinvestiční příspěvky ostatním PO   5,00 5,00

3392 Zájmová činnost v kultuře

5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným PO   3 450,00  
5139 Nákup materiálu    40,00  
5169 Nákup ostatních služeb   110,00  
5171 Opravy a udržování   200,00  
  běžné 100,00    
  JD - oprava podlah šikmé vstupy do sálu 80,00    
  JD - malování muzea  20,00   3 800,00

3399 Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl. prostř.

5223 Neinvestiční transfery církvím a nábož. spol.   20,00                                     20,00

Org. 248 Pouť

5139 Nákup materiálu   1,00  
5162  Služby telekomunikací     0,90  
5164 Nájemné   13,00  
5169  Nákup ostatních služeb   18,00  
5175  Pohoštění   1,00 33,90

Org. 249 Ples města

5169   Nákup ostatních služeb     41,00  
5194  Věcné dary    10,00 51,00 

Org. 250 Sbor pro občanské záležitosti (SPOZ)

5139 Nákup materiálu   5,00  
5169 Nákup ostatních služeb   5,00  
5194 Věcné dary   40,00 50,00

34 Tělovýchova a zájmová činnost

3412 Sportovní zařízení v majetku obce (Zimní stadion)

5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru   240,00  
5021 Ostatní osobní výdaje   545,00  
5031 Povinné pojistné na soc. zabezpečení   191,00  
5032 Povinné pojistné na veř. zdravotní pojištění   70,00  
5134 Prádlo, oděv a obuv   8,15  
5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek   1,00  
5139 Nákup materiálu   100,00  
5151 Studená voda   110,00  
5153 Plyn   360,00  
5154 Elektrická energie   850,00  
5156 Pohonné hmoty   102,00  
5162 Služby telekomunikací   30,00  
5167 Služby školení a vzdělávání   17,00  
5169 Nákup ostatních služeb   142,00  
5171 Opravy a udržování   126,00  
5173 Cestovné   3,00  
5222 Neinv. dotace občanským sdružením   2,00

                              2 897,15

3419 Ostatní tělovýchovná činnost

5222 Neinv. transfery občanským sdružením   1 819,00  
  příspěvek sportovním klubům celkem 900,00    
  příspěvek klubům na výkonnostní sport  250,00     
  příspěvek HC Hronov (org. 220) 640,00    
  Č-P 20 (9), běh H-N (10), ostatní (10)                                     29,00   1 819,00

Org. 218 Fotbalový stadion

5139 Nákup materiálu   20,00  
5169 Nákup ostatních služeb   25,00  
5171 Opravy a udržování   50,00  
  běžná (20)                    20,00   95,00

3421 Využití volného času dětí a mládeže (Dům dětí a mládeže Domino)

5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným PO   270,00                                  270,00

Org. 222 Grant města Hronova "PRÁCE S DĚTMI"

5229 Ostatní neiv. transfery nezisk. a od. org.   50,00                             50,00

Org. 217 Dětská hřiště

5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek    100,00  
5139 Nákup materiálu                                       20,00
5171  Opravy a udržování                                        20,00 140,00 

35 Zdravotnictví

3525 Hospice

5229 Ost. neinv. transfery nezisk. org.    10,00 10,00

36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj

3612 Bytové hospodářství

5021 Ostatní osobní výdaje   85,00  
5031 Povinné pojistné na soc. zabezpečení   22,00  
5032 Povinné pojistné na veř. zdravotní pojištění   8,00  
5134 Prádlo, oděv a obuv   2,00  
5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek   5,00  
5139 Nákup materiálu   60,00  
5151 Studená voda   630,00  
5153 Plyn   1 000,00  
5154 Elektrická energie   400,00  
5162 Služby telekomunikací   10,00  
5163 Služby peněžních ústavů   10,00  
5166 Konzultační, poradenské a právní služby   10,00  
5167 Služby školení a vzdělávání   7,00  
5169 Nákup ostatních služeb   350,00  
5171 Opravy a udržování   1 828,00  
  běžná 850,00    
  čp. 5 - statické zajištění přístavby 500,00    
  čp. 193 - san. omítky cukr., opr. hromosvod. 408,00    
5361 Nákup kolků   5,00  
5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu   10,00                             4 442,00

Org. 500 Plynová kotelna v příst. Jiráskova divadla

5139 Nákup materiálu   10,00  
5151 Studená voda   3,00  
5153 Plyn   1 100,00  
5154 Elektrická energie   200,00  
5169 Nákup ostatních služeb   40,00  
5171 Opravy a udržování   60,00 1 413,00

3631 Veřejné osvětlení

5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru   250,00  
5031 Povinné pojistné na soc. zabezpečení   63,00  
5032 Povinné pojistné na veř. zdravotní pojištění   22,00  
5132 Ochranné pomůcky   6,00  
5134 Prádlo, oděv a obuv   8,00  
5139 Nákup materiálu   90,00  
5154 Elektrická energie   950,00  
5162 Služby telekomunikací   3,00  
5167  Služby školení a vzdělávání    2,50  
5169 Nákup ostatních služeb   130,00  
5171 Opravy a udržování   150,00  
6121 Budovy, haly a stavby   4 500,00

  6 174,50

3632 Pohřebnictví

5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru   175,00  
5021 Ostatní osobní výdaje   7,00  
5031 Povinné pojistné na soc. zabezpečení   44,00  
5032 Povinné pojistné na veř. zdravotní pojištění   16,00  
5134 Prádlo, oděv a obuv   5,00  
5139 Nákup materiálu   20,00  
5151 Studená voda   14,00  
5154 Elektrická energie   60,00  
5162 Služby telekomunikací   1,00  
5169 Nákup ostatních služeb   10,00  
5171 Opravy a udržování   40,00 392,00

3639 Komunální služby a územní rozvoj

5021 Ostatní osobní výdaje   45,00  
5031 Povinné pojistné na soc. zabezpečení   12,00  
5032 Povinné pojistné na veř. zdravotní pojištění   4,00  
5139 Nákup materiálu   10,00  
5151 Studená voda   12,00  
5154 Elektrická energie   85,00  
5164 Nájemné   40,00  
5169 Nákup ostatních služeb   483,00  
  geometrické plány 70,00    
  správa digitálně technické mapy  20,00    
  znalecké posudky  20,00    
  žádosti o dotace obecně  150,00    
  deratizace  50,00    
  burza plynu  65,00    
5171 Opravy a udržování   60,00  
5361 Nákup kolků   5,00  
5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu   10,00  
6121  Budovy, haly a stavby    2 300,00  
6130 Pozemky   116,50 3 182,50

3699 Ostatní záležitosti bydlení, kom. služeb a úz. rozvoje (prádelna)

5021 Ostatní osobní výdaje   55,00  
5031 Povinné pojistné na soc. zabezpečení   14,00  
5032 Povinné pojistné na veř. zdravotní pojištění   5,00  
5134 Prádlo, oděv a obuv   2,00  
5137  Drobný hmotný dlouhodobý majetek   5,00  
5139 Nákup materiálu   3,00  
5169 Nákup ostatních služeb    1,10  
5171 Opravy a udržování   23,00 108,10

37 Ochrana životního prostředí

3722 Sběr a svoz komunálních odpadů

5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek   20,00  
5139  Nákup materiálu    30,00  
5169 Nákup ostatních služeb     4 100,00  
5171 Opravy a udržování  

 40,00

4 190,00

3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň

5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru   2 777,00  
5021 Ostatní osobní výdaje   80,00  
5031 Povinné pojistné na soc. zabezpečení   694,00  
5032 Povinné pojistné na veř. zdravotní pojištění   250,00  
5132 Ochranné pomůcky   12,00  
5134 Prádlo, oděv a obuv   30,00  
5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek   25,00  
5139 Nákup materiálu   400,00  
5151 Studená voda   4,80  
5153 Plyn   100,00  
5154 Elektrická energie   50,00  
5156 Pohonné hmoty   420,00  
5162 Služby telekomunikací   30,00  
5163 Služby peněžních ústavů   63,00  
5165 Nájemné   20,00  
5167 Služby školení a vzdělávání   15,00  
5169 Nákup ostatních služeb   400,00  
5171 Opravy a udržování   200,00  
5178 Nájemné za nájem s právem koupě   305,00              5 875,80

43 Sociální služby a pomoc

4349 Ostaní sociální péče a pomoc ostatním skupinám obyvatelstva

5169 Nákup ostatních služeb   50,00  
5229 Ost. neinv. transfery nezisk. org.   40,00                    90,00

4351 Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení (Kalinův dům)

5021 Ostatní osobní výdaje   70,00  
5031 Povinné pojistné na soc. zabezpečení   18,00  
5032 Povinné pojistné na veř. zdravotní pojištění   6,00  
5134 Prádlo, oděv a obuv   1,50  
5137  Drobný hmotný dlouhodobý majetek    5,00  
5139 Nákup materiálu   25,00  
5151 Studená voda   150,00  
5153 Plyn   870,00  
5154 Elektrická energie   190,00  
5156 Pohonné hmoty   2,00  
5162 Služby telekomunikací   2,00  
5169 Nákup ostatních služeb   100,00  
5171 Opravy a udržování   150,00             1 589,50 

4356 Denní stacionáře a centra denních služeb (Pečovatelská služba)

5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru   1 290,00  
5031 Povinné pojistné na soc. zabezpečení   323,00  
5032 Povinné pojistné na veř. zdravotní pojištění   116,00  
5133 Léky a zdravotnický materiál    1,00  
5134 Prádlo, oděv a obuv   6,00  
5139 Nákup materiálu   15,00  
5151 Studená voda   15,00  
5153 Plyn   35,00  
5154 Elektrická energie   15,00  
5156 Pohonné hmoty   50,00  
5162 Služby telekomunikací   12,00  
5163 Služby peněžních ústavů   20,00  
5167 Služby školení a vzdělávání   30,00  
5169 Nákup ostatních služeb   15,00  
5171 Opravy a udržování    10,00  
5173  Cestovné   5,00 1 958,00

4357 Domovy (Domov odpočinku ve stáří Justynka)

5331 Neinv. příspěvky zřízeným PO   1 400,00

  1 400,00

4359 Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče

5139 Nákup materiálu   2,00  
5169 Nákup ostatních služeb   10,00  
5194  Věcné dary    5,00 17,00

53 Bezpečnost a veřejný pořádek

5311 Bezpečnost a veřejný pořádek

5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru   1 233,00  
5031 Povinné pojistné na soc. zabezpečení   308,00  
5032 Povinné pojistné na veř. zdravotní pojištění   111,00  
5134 Prádlo, oděv a obuv   32,00  
5136 Knihy, tisk   3,00  
5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek   8,00  
5139 Nákup materiálu   12,00  
5156 Pohonné hmoty   20,00  
5162 Služby telekomunikací   5,00  
5163 Služby peněžních ústavů   5,00  
5167 Služby školení a vzdělávání   20,00  
5169 Nákup ostatních služeb   5,00  
5171 Opravy a udržování   5,00  
5173 Cestovné   6,00  
5361 Nákup kolků   5,00 1 778,00

55 Požární ochrana a integrovaný záchranný systém

5512 Požární ochrana - dobrovolná část

5019 Ostatní platy (refundace)   2,00  
5021 Ostatní osobní výdaje   2,00  
5132 Ochranné pomůcky   60,00  
5136 Knihy, tisk   1,00  
5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek   34,00  
5139 Nákup materiálu   20,00  
5151 Studená voda   3,00  
5153 Plyn   25,00  
5154 Elektrická energie   150,00  
5156 Pohonné hmoty   55,00  
5162 Služby telekomunikací   8,00  
5167 Služby školení a vzdělávání   25,00  
5169 Nákup ostatních služeb   50,00  
5171 Opravy a udržování   40,00  
5173 Cestovné   1,00  
5175 Pohoštění   3,00  
5222 Neinvest. transfery občanským sdružením    11,00  
5499 Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu    42,00

                                 532,00

61 Státní moc, státní správa, územní samospráva a politické strany

6112 Zastupitelstva obcí

5023 Odměny členů zastupitelstev obcí   1 350,00  
5031 Povinné pojistné na soc. zabezpečení   285,00  
5032   Povinné pojistné na veř. zdravotní pojištění   122,00  
5139  Nákup materiálu    4,00   
5156  Pohonné hmoty    25,00  
5162 Služby telekomunikací    30,00  
5167 Služby školení a vzdělávání    15,00  
5173  Cestovné    4,00   
5175  Pohoštění   20,00 1 855,00

6171 Činnost místní správy

5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru   6 565,00  
5021 Ostatní osobní výdaje   256,00  
5031 Povinné pojistné na soc. zabezpečení   1 675,00  
5032 Povinné pojistné na veř. zdravotní pojištění   611,00  
5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění   60,00  
5131  Potraviny     3,00  
5132  Ochranné pomůcky    1,00  
5133  Léky a zdravotnický materiál    1,00  
5134 Prádlo, oděv a obuv   2,00  
5136 Knihy, tisk   40,00  
5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek   200,00  
5139 Nákup materiálu   100,00  
5151 Studená voda   30,00  
5153 Plyn   200,00  
5154 Elektrická energie   220,00  
5156 Pohonné hmoty   25,00  
5161 Služby pošt   100,00  
5162 Služby telekomunikací   80,00  
5163 Služby peněžních ústavů   10,00  
5164 Nájemné    160,00  
5166  Konzultační, poradenské a právní služby     200,00  
5167 Služby školení a vzdělávání   80,00  
5169 Nákup ostatních služeb   600,00  
5171 Opravy a udržování   50,00  
5172 Programové vybavení  

                                    80,00

 
5173 Cestovné   25,00  
5175 Pohoštění   15,00  
5194 Věcné dary   5,00  
5229 Ost. neinv. transfery nezisk. a podob. org.   10,00  
5361 Nákup kolků   10,00  
5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu   30,00
5499  Ostatní neinv. transf. obyv.    250,00 11 694,00 

63 Finanční operace

6310 Obecné příjmy a výdaje z fin. operací

5141 Úroky vlastní (z úvěrů)   300,00
5149  Ost. úroky a sot. finanční výdaje    24,00  
5163  Služby peněžních ústavů    55,00 379,00  

6320 Pojištění funkčně nespecifikované

5163  Služby peněžních ústavů    220,00 220,00

64 Ostatní činnosti

6409 Ostatní činnosti

5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu   145,70  
5499  Ostatní neinvestiční transfery obyv. - soc. f.    320,00                  465,70

81 Financování z tuzemska

8124 Uhraz. splátky dlouhodobých půjč. prostř.   3 751,20  
  splátka provozního úvěru                 
  splátka úvěru na st. úpr. čp. 209 a čp. 212                2 051,20    
  splátky úvěru na st. úpravy zim. stadionu               1 700,00   3 751,20

  Výdaje celkem     77 452,50
Tento text připravil/a:
Milena Moravcová
Na webu byl publikován:
8. 1. 2014

Městský úřad Hronov
nám. Čs armády 5
549 31 Hronov
tel.: +420 491 401 151
datová schránka: cspbd24
e-mail: mestohronov@mestohronov.cz
Úřední hodiny
Pondělí 7:30 - 12:00 13:00 - 17:00
Úterý 7:00 - 12:00 13:00 - 15:00
Středa 7:30 - 12:00 13:00 - 17:00
Čtvrtek 7:00 - 12:00 13:00 - 15:00
Pátek 7:00 - 12:00 13:00 - 14:30
Město Hronov
Královéhradecký kraj
Okres Náchod
Směrovací číslo: 549 31
GPS souřadnice náměstí:
50°28'48.38"N,16°10'55.06"E
Mapa ČR
Vytvořilo a spravuje Direction.cz.