Úvod > Volené orgány > Rozpočet města
Vyhledávání:

Rozpočet města Hronova na rok 2013

PŘÍJMY

11 Daně z příjmů, zisku a kapitálových výnosů

1111 Daň z příjmů FO ze závislé činnosti   11 000,00  
1112 Daň z příjmů FO ze samostatně výděl. čin.   1 000,00  
1113 Daň z příjmů FO z kapitálových výnosů   1 000,00  
1121 Daň z příjmů právnických osob   12 500,00 25 500,00

12 Daně ze zboží a služeb v tuzemsku

1211 Daň z přidané hodnoty   26 500,00 26 500,00

13 Daně a poplatky z vybraných činností a služeb

1332 Poplatek za znečišťování ovzduší   4,00  
1337 Poplatek za likvidaci komunálního odpadu     2 160,00  
1341 Poplatek ze psů   140,00  
1342 Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt   5,00  
1343 Popl. za užívání veřejného prostranství   5,00  
1345 Poplatek z ubytovací kapacity   5,00  
1355 Poplatek z VHP    1 000,00  
1361 Správní poplatky   285,00  
Org. 701 Výstavba 55,00    
Org. 702 Rybářské lístky  4,00    
Org. 703 Sňatky 1,00    
Org. 704 Tombola 2,00    
Org. 707 Změna jména 1,00    
Org. 708 Trvalý pobyt 8,00    
Org. 711 Výpis z katastru nemovitostí  13,00    
Org. 712  Výpis z obchodního rejstříku  4,00    
Org. 713 Výherní hrací automaty 100,00    
Org. 714 Ověřování 65,00    
Org. 716 Výpis z rejstříku trestů  8,00    
Org. 717  Výpis z živnostenského rejstříku  2,00    
Org. 718  Výpis z registru řidičů  1,00    
Org. 719 Překopy  17,00    
Org. 720  Konverze, datové schránky  1,00    
Org. 951 Překopy Revitalizace 3,00   3 604,00

15 Majetkové daně

1511 Daň z nemovitostí   3 000,00 3 000,00

24 Přijaté splátky půjčených prostředků

2420 Splátky půjč. prostř. od o.p.s. a podob. subj.   24,00
2460 Splátky půjčených prostředků od obyv.    315,00 339,00

41 Neinvestiční přijaté transfery

4112 Neinvestiční přijaté transfery ze SR   4 804,60  
4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí   20,00 4 824,60

33 Kultura, církve a sdělovací prostředky

3314 Činnosti knihovnické

2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků   90,00 90,00

34 Tělovýchova a zájmová činnost

3412 Sportovní zařízení v majetku obce (Zimní stadion)

2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků   1 400,00  
  příjmy z bruslení                                 760,00     
   bruslení dětí HC Hronov (org 220)                                 640,00     
2132 Příjmy z pronájmu ost. nemov. a jejich částí   139,20 1 539,20

36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj

3612 Bytové hospodářství

2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků   3 300,00  
2132 Příjmy z pronájmu ost. nemov. a jejich částí   3 700,00  
3112 Příjmy z prodeje ost. nemovitostí   2 900,00 9 900,00

3632 Pohřebnictví

2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků   45,00  
  Služby spojené s pronájmem hrob. míst 30,00    
  Služby z nebyt. prostor na hřbitově 15,00    
2132 Příjmy z pronájmu ost. nemov. a jejich částí   148,00  
  Pronájem hrobových míst 60,00    
  Pronájem nebytových prostor na hřbitově 88,00   193,00

3639 Komunální služby a územní rozvoj

2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady   651,20  
3111 Příjmy z prodeje pozemků   595,00 1 246,20

3699 Ostatní záležitosti bydlení, kom. služeb a úz. rozvoje (prádelna)

2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků   70,00 70,00

37 Ochrana životního prostředí

3722 Sběr a svoz komunálních odpadů

2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků   850,00 850,00

3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň

2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků   30,00  
2131  Příjmy z pronájmu pozemků    11,00   
2132  Příjmy z pronájmu ost. nemov. a jejich částí    28,80   
pronájem zahradnictví v Lískách   69,80

43 Sociální služby a pomoc

4351 Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení (Kalinův dům)

2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků   1 200,00  
2132 Příjmy z pronájmu ost. nemov. a jejich částí   445,00 1 645,00

4356 Denní stacionáře a centra denních služeb (Pečovatelská služba)

2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků   320,00 320,00

53 Bezpečnost a veřejný pořádek

5311 Bezpečnost a veřejný pořádek

2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů   100,00 100,00

5211 Požární ochrana - dobrovolná část

2132 Příjmy z pronájmu ost. nemov. a jejich částí   10,50 10,50

61 Státní moc, státní správa, územní samospráva a politické strany

6171 Činnost místní správy

2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků   10,00  
2329 Ostatní nedaňové příjmy j.n.   10,00 20,00

63 Finanční operace

6310 Obecné příjmy a výdaje z fin. operací

2141 Příjmy z úroků   50,00 50,00

81 Financování z tuzemska

8115 Změna stavu krátk. prostř. na bank. účtech   4 000,00

 4 000,00

 

  Příjmy celkem     83 871,30VÝDAJE

10 Zemědělství a lesní hospodářství

1014 Ozdravování hosp. zvířat, polních a spec. plodin

5021 Ostatní osobní výdaje   12,50  
5139 Nákup materiálu   10,00  
5154  Elektrická energie    20,00  
5162 Služby telekomunikací    3,00  
5169 Nákup ostatních služeb    4,00 49,50

21 Průmysl, stavebnictví, obchod a služby

2141 Vnitřní obchod

Org. 572 Mikroprojekt - Aktivní pohraničí ve vzduchu, na vodě i na zemi

5021 Ostatní osobní výdaje   7,00  
5139 Nákup materiálu  

                                       8,00

 
5169 Nákup ostatních služeb   65,00  
5175  Pohoštění    25,00  
5194  Věcné dary  

                                      39,50

144,50

Org. 573 Mikroprojekt - Zdraví a relax v pohraniční

5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek  

                                       45,00

 
5164 Nájemné                                                                           15,00  
5169  Nákup ostatních služeb                                                                        358,90  
5173  Cestovné                                                                          25,00  
5175 Pohoštění                                                                           44,00  
5194 Věcné dary                                                                           36,00  
6121 Budovy, haly a stavby    291,00                                814,90

Mikroprojekt - Společná cesta za turistickými cíli v pohraničí

5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek  

                                       388,30

 
5169 Nákup ostatních služeb   130,70  
5175  Pohoštění    16,10  
5194  Věcné dary  

                                      134,60

666,70

Mikroprojekt - Česko-polský podzim života

5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek  

                                       78,50

 
5169 Nákup ostatních služeb   109,70  
5194  Věcné dary    50,00  
6121  Budovy, haly a stavby  

                                      440,00

678,20

2143 Cestovní ruch

5169 Nákup ostatních služeb   5,00  
  spolupr. s part. městy                                        5,00    
5221 Neinv. transfery obecně prospěšným spol.   86,00  
  Regiontour (10), Branka (56)                                     66,00    
  cyklobusy (15), sněžné skútry (5)                                      20,00    
5222 Neinv. transfery občanským sdružením   40,00  
5229  Ost. neiv. transfery nezisk. a podob. org.    6,50  
5511 Neinv. transfery mezinár. organizacím    37,10  
  Euroregion Glacensis                                    37,10    174,60

22 Doprava

2212 Silnice

5139 Nákup materiálu   225,00  
5162 Služby telekomunikací   1,50  
5169 Nákup ostatních služeb   30,00  
  geometrické plány komunikací, ostatní                                     30,00     
5171 Opravy a udržování   1 000,00  
  běžné                                  650,00    
  Hronov - chodníky u nádraží ČD                                     50,00    
  V. Dřevíč - odb. na Luka podél Olšavky                                   250,00    
  Malá Čermná - oprava MK                                    50,00    
6121 Budovy, haly a stavby   1 313,00  
  rekonstrukce lesních cest                                  1 313,00   2 569,50

2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací

Česko-polské komunikace se sdíleným provozem pěším, cyklistickým a automobilovým v Kladském pomezí - II. etapa

5169 Nákup ostatních služeb   25,00 25,00

2221 Provoz veřejné silniční dopravy

5323 Neinvestiční transfery krajům   22,20 22,20

23 Vodní hospodářství

2321 Odvádění a čistění odpadních vod a nakládání s kaly

5139  Nákup materiálu    20,00  
5169  Nákup ostatních služeb    180,00  
  vzorky V. Dřevíč, ostatní 80,00    
  PD přípojky - kanalizace Zbečník   100,00    
5171 Opravy a udržování   290,00
  běžné                                     60,00     
  oprava kanal. v Bosně                                    80,00     
  oprava 8 ks kanálů                                   150,00   490,00  

2333 Úpravy drobných vodních toků

5021 Ostatní osobní výdaje   11,00  
5139 Nákup materiálu    25,00  
5169 Nákup ostatních služeb    60,00  
  hlavní mostní prohlídky 60,00    
5171 Opravy a udržování   330,00  
  oprava mostu u papírny 120,00    
  oprava mostu v parku 15d-1  100,00    
  oprava mostu u čistírny 15b-1  50,00    
  úprava potoka v Žabokrkách - náměstíčko 60,00   426,00

31 a 32 Vzdělávání a školské služby

3111 Předškolní zařízení

Org. 304 Mateřská škola Hronov - Velký Dřevíč

5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným PO   480,00  
5139  Nákup materiálu    10,00  
5169 Nákup ostatních služeb   30,00  
5171  Opravy a udržování                                   133,00 653,00

Org. 305 Mateřská škola Hronov, Havlíčkova 520

5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným PO   1 420,00  
5139  Nákup materiálu    20,00  
5169 Nákup ostatních služeb   40,00  
5171 Opravy a udržování   152,00  
  běžná 50,00    
  čp. 520 - malování 65,00    
  čp. 520 - šatna  30,00    
6121  Budovy, haly a stavby                                                                     978,00  
  instalace tepelných čerpadel  978,00    
  (celá investice ve výši 4 118 tis. Kč)   2 610,00

3113 Základní školy

Org. 314 Základní škola Velký Dřevíč

5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným PO   575,00  
5139  Nákup materiálu    15,00  
5169 Nákup ostatních služeb   35,00  
5171 Opravy a udržování   155,00  
  běžná 30,00    
  malování  35,00    
  opravy linolea ve třídách  40,00    
  opravy vyvolané zateplením objektu  50,00    
6121  Budovy, haly a stavby  

4 594,40 

5 374,40

3119 Ostatní záležitosti předšk. výchovy a zákl. vzdělávání

Org. 311 Základní škola a Mateřská škola Hronov

5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným PO   4 725,00  
5139  Nákup materiálu    40,00   
5169 Nákup ostatních služeb   120,00  
5171 Opravy a udržování   450,00  
  běžná 100,00    
  Zbečník - opravy podlahových krytin 70,00    
  Zbečník -  oprava hřiště 220,00    
  Zbečník - výměna ventilů, čidla 60,00    
6121 Budovy, haly a stavby   180,00  
  doskočiště na viceúčel. hřišti u ZŠ čp. 15 180,00   5 515,00

3231 Základní umělecké školy

5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným PO   385,00                                  385,00 

33 Kultura, církve a sdělovací prostředky

3311 Divadelní činnost

5139 Nákup materiálu   1,00  
5156 Pohonné hmoty   3,00  
5162 Služby telekomunikací   1,00  
5169 Nákup ostatních služeb   5,00  
5175 Pohoštění   40,00  
5194 Věcné dary   2,00  
5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným PO   250,00 302,00

3314 Činnosti knihovnické

5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru   1 040,00  
5031 Povinné pojistné na soc. zabezpečení   260,00  
5032 Povinné pojistné na veř. zdravotní pojištění   94,00  
5136 Knihy a tisk   260,00  
5139 Nákup materiálu   22,00  
5151 Studená voda   6,00  
5153 Plyn   86,00  
5154 Elektrická energie   27,00  
5161 Služby pošt   6,00  
5162 Služby telekomunikací   12,00  
5167 Služby školení a vzdělávání   2,00  
5169 Nákup ostatních služeb   60,00  
5171 Opravy a udržování   5,00  
5172 Programové vybavení   9,00  
5173 Cestovné   7,00  
5175  Pohoštění     2,00                               1 898,00

3315 Činnosti muzeí a galerií

5339 Neinvestiční příspěvky ostatním PO   260,00 260,00

3326 Poříz., zach. a obnova hodnot míst. kult. povědomí

5139 Nákup materiálu   10,00
5169  Nákup ostatních služeb    5,00  
 5171 Opravy a udržování    30,00 45,00

3349 Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků

5339 Neinvestiční příspěvky ostatním PO   5,00 5,00

3392 Zájmová činnost v kultuře

5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným PO   3 150,00  
5139 Nákup materiálu    40,00  
5169 Nákup ostatních služeb   80,00  
5171 Opravy a udržování   205,00  
  běžné 100,00    
  oprava PVC v přístavbě  50,00    
  malování chodeb a výstavní haly JD 30,00    
  vchodové dveře do krčku  25,00   3 475,00

3399 Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl. prostř.

5223 Neinvestiční transfery církvím a nábož. spol.   20,00                                     20,00

Org. 248 Pouť

5139 Nákup materiálu   1,00  
5162  Služby telekomunikací     0,90  
5164 Nájemné   14,00  
5169  Nákup ostatních služeb   13,00  
5175  Pohoštění   1,00 29,90

Org. 249 Ples města

5156 Pohonné hmoty   1,00
5169   Nákup ostatních služeb     50,00  
5194  Věcné dary    10,00 61,00 

Org. 250 Sbor pro občanské záležitosti (SPOZ)

5139 Nákup materiálu   5,00  
5169 Nákup ostatních služeb   5,00  
5194 Věcné dary   40,00 50,00

34 Tělovýchova a zájmová činnost

3412 Sportovní zařízení v majetku obce (Zimní stadion)

5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru   242,00  
5021 Ostatní osobní výdaje   464,47  
5031 Povinné pojistné na soc. zabezpečení   172,00  
5032 Povinné pojistné na veř. zdravotní pojištění   62,00  
5134 Prádlo, oděv a obuv   8,15  
5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek   1,00  
5139 Nákup materiálu   177,00  
5151 Studená voda   110,00  
5153 Plyn   290,00  
5154 Elektrická energie   850,00  
5156 Pohonné hmoty   102,00  
5162 Služby telekomunikací   30,00  
5167 Služby školení a vzdělávání   15,00  
5169 Nákup ostatních služeb   154,00  
5171 Opravy a udržování   136,00  
5173 Cestovné   3,00  
5222 Neinv. dotace občanským sdružením   2,00

                              2 818,62

3419 Ostatní tělovýchovná činnost

5222 Neinv. transfery občanským sdružením   1 569,00  
  příspěvek sportovním klubům celkem 900,00    
  příspěvek HC Hronov (org. 220) 640,00    
  Č-P 20 (9), běh H-N (10), ostatní (10)                                     29,00   1 569,00

Org. 218 Fotbalový stadion

5139 Nákup materiálu   20,00  
5169 Nákup ostatních služeb   25,00  
5171 Opravy a udržování   20,00  
  běžná (20)     65,00

3421 Využití volného času dětí a mládeže (Dům dětí a mládeže Domino)

5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným PO   250,00                                  250,00

Org. 222 Grant města Hronova "PRÁCE S DĚTMI"

5229 Ostatní neiv. transfery nezisk. a od. org.   50,00                             50,00

Org. 217 Dětská hřiště

5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek    110,00  
5139 Nákup materiálu                                       30,00
5171  Opravy a udržování                                        20,00 160,00 

35 Zdravotnictví

3525 Hospice

5229 Ost. neinv. transfery nezisk. org.    5,00 5,00

36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj

3612 Bytové hospodářství

5021 Ostatní osobní výdaje   110,00  
5031 Povinné pojistné na soc. zabezpečení   28,00  
5032 Povinné pojistné na veř. zdravotní pojištění   10,00  
5134 Prádlo, oděv a obuv   2,00  
5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek   5,00  
5139 Nákup materiálu   70,00  
5151 Studená voda   630,00  
5153 Plyn   1 000,00  
5154 Elektrická energie   450,00  
5162 Služby telekomunikací   12,00  
5163 Služby peněžních ústavů   10,00  
5166 Konzultační, poradenské a právní služby   10,00  
5167 Služby školení a vzdělávání   7,00  
5169 Nákup ostatních služeb   400,00  
  ostatní, revize, projekty, realitní služby 400,00    
5171 Opravy a udržování   1 760,00  
  běžná 850,00    
  čp. 512 - výměna oken 830,00    
  čp. 512 - výměna chodbových el. rozvaděčů 80,00    
5361 Nákup kolků   5,00  
5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu   154,00  
6121 Budovy, haly a stavby   2 700,00                             7 354,00

Org. 500 Plynová kotelna v příst. Jiráskova divadla

5139 Nákup materiálu   10,00  
5151 Studená voda   3,00  
5153 Plyn   1 500,00  
5154 Elektrická energie   250,00  
5169 Nákup ostatních služeb   50,00  
5171 Opravy a udržování   50,00 1 863,00

3631 Veřejné osvětlení

5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru   250,00  
5031 Povinné pojistné na soc. zabezpečení   62,00  
5032 Povinné pojistné na veř. zdravotní pojištění   23,00  
5132 Ochranné pomůcky   6,00  
5134 Prádlo, oděv a obuv   8,00  
5139 Nákup materiálu   90,00  
5154 Elektrická energie   950,00  
5162 Služby telekomunikací   3,00  
5167  Služby školení a vzdělávání    2,50  
5169 Nákup ostatních služeb   130,00  
5171 Opravy a udržování   230,00  
6121 Budovy, haly a stavby   505,00

  2 259,50

3632 Pohřebnictví

5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru   180,00  
5021 Ostatní osobní výdaje   7,00  
5031 Povinné pojistné na soc. zabezpečení   45,00  
5032 Povinné pojistné na veř. zdravotní pojištění   16,00  
5134 Prádlo, oděv a obuv   5,00  
5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek   5,00  
5139 Nákup materiálu   20,00  
5151 Studená voda   13,00  
5154 Elektrická energie   70,00  
5162 Služby telekomunikací   1,00  
5169 Nákup ostatních služeb   10,00  
5171 Opravy a udržování   40,00 412,00

3639 Komunální služby a územní rozvoj

5021 Ostatní osobní výdaje   45,00  
5031 Povinné pojistné na soc. zabezpečení   12,00  
5032 Povinné pojistné na veř. zdravotní pojištění   4,00  
5139 Nákup materiálu   10,00  
5151 Studená voda   12,00  
5154 Elektrická energie   85,00  
5164 Nájemné   40,00  
5169 Nákup ostatních služeb   370,00  
  geometrické plány 60,00    
  správa digitálně technické mapy  15,00    
  znalecké posudky  20,00    
  výdaje spoj. s žádostmi o dotace - obecně  100,00    
  deratizace  50,00    
  ostatní, burza plynu  125,00    
5171 Opravy a udržování   60,00  
5361 Nákup kolků   5,00  
5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu   51,00  
6121  Budovy, haly a stavby    3 098,00  
6130 Pozemky   200,00 3 992,00

3699 Ostatní záležitosti bydlení, kom. služeb a úz. rozvoje (prádelna)

5021 Ostatní osobní výdaje   55,00  
5031 Povinné pojistné na soc. zabezpečení   14,00  
5032 Povinné pojistné na veř. zdravotní pojištění   5,00  
5134 Prádlo, oděv a obuv   2,00  
5137  Drobný hmotný dlouhodobý majetek   5,00  
5139 Nákup materiálu   3,00  
5169 Nákup ostatních služeb    1,10  
5171 Opravy a udržování   4,00 89,10

37 Ochrana životního prostředí

3722 Sběr a svoz komunálních odpadů

5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek   20,00  
5139  Nákup materiálu    15,00  
5169 Nákup ostatních služeb     3 750,00  
5171 Opravy a udržování   50,00  
6121  Budovy, haly a stavby  

 188,40

4 023,40

3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň

5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru   2 743,00  
5021 Ostatní osobní výdaje   80,00  
5031 Povinné pojistné na soc. zabezpečení   686,00  
5032 Povinné pojistné na veř. zdravotní pojištění   247,00  
5132 Ochranné pomůcky   9,50  
5134 Prádlo, oděv a obuv   25,00  
5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek   25,00  
5139 Nákup materiálu   360,00  
5151 Studená voda   4,80  
5153 Plyn   85,00  
5154 Elektrická energie   34,00  
5156 Pohonné hmoty   420,00  
5162 Služby telekomunikací   42,00  
5163 Služby peněžních ústavů   63,00  
5165 Nájemné   20,00  
5167 Služby školení a vzdělávání   15,00  
5169 Nákup ostatních služeb   400,00  
5171 Opravy a udržování   200,00  
5178 Nájemné za nájem s právem koupě   305,00  
6122 Stroje, přístroje a zařízení  

                  600,00

6 364,30

43 Sociální služby a pomoc

4349 Ostaní sociální péče a pomoc ostatním skupinám obyvatelstva

5169 Nákup ostatních služeb   50,00  
5229 Ost. neinv. transfery nezisk. org.   20,00                    70,00

4351 Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení (Kalinův dům)

5021 Ostatní osobní výdaje   70,00  
5031 Povinné pojistné na soc. zabezpečení   18,00  
5032 Povinné pojistné na veř. zdravotní pojištění   6,00  
5134 Prádlo, oděv a obuv   1,00  
5137  Drobný hmotný dlouhodobý majetek    5,00  
5139 Nákup materiálu   25,00  
5151 Studená voda   140,00  
5153 Plyn   870,00  
5154 Elektrická energie   200,00  
5156 Pohonné hmoty   2,00  
5162 Služby telekomunikací   1,00  
5169 Nákup ostatních služeb   172,00  
5171 Opravy a udržování   340,00  
  běžná 150,00    
  oprava obložení a izolace stěn, oprava tel. ústředny 190,00   1 850,00

4356 Denní stacionáře a centra denních služeb (Pečovatelská služba)

5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru   1 286,00  
5031 Povinné pojistné na soc. zabezpečení   322,00  
5032 Povinné pojistné na veř. zdravotní pojištění   116,00  
5133 Léky a zdravotnický materiál    1,00  
5134 Prádlo, oděv a obuv   6,00  
5139 Nákup materiálu   12,00  
5151 Studená voda   15,00  
5153 Plyn   40,00  
5154 Elektrická energie   16,00  
5156 Pohonné hmoty   45,00  
5162 Služby telekomunikací   12,00  
5163 Služby peněžních ústavů   20,00  
5167 Služby školení a vzdělávání   20,00  
5169 Nákup ostatních služeb   15,00  
5171 Opravy a udržování    10,00  
5173  Cestovné   4,00 1 940,00

4357 Domovy (Domov odpočinku ve stáří Justynka)

5331 Neinv. příspěvky zřízeným PO   1 400,00

  1 400,00

4359 Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče

5139 Nákup materiálu   2,00  
5169 Nákup ostatních služeb   10,00  
5194  Věcné dary    5,00 17,00

53 Bezpečnost a veřejný pořádek

5311 Bezpečnost a veřejný pořádek

5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru   1 220,00  
5031 Povinné pojistné na soc. zabezpečení   305,00  
5032 Povinné pojistné na veř. zdravotní pojištění   110,00  
5134 Prádlo, oděv a obuv   12,00  
5136 Knihy, tisk   2,00  
5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek   7,00  
5139 Nákup materiálu   6,00  
5156 Pohonné hmoty   20,00  
5162 Služby telekomunikací   8,00  
5163 Služby peněžních ústavů   5,50  
5167 Služby školení a vzdělávání   6,00  
5169 Nákup ostatních služeb   5,00  
5171 Opravy a udržování   10,00  
5173 Cestovné   2,50  
5361 Nákup kolků   3,00 1 722,00

55 Požární ochrana a integrovaný záchranný systém

5512 Požární ochrana - dobrovolná část

5019 Ostatní platy (refundace)   10,00  
5021 Ostatní osobní výdaje   10,00  
5132 Ochranné pomůcky   60,00  
5136 Knihy, tisk   1,00  
5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek   34,00  
5139 Nákup materiálu   20,00  
5151 Studená voda   3,00  
5153 Plyn   25,00  
5154 Elektrická energie   90,00  
5156 Pohonné hmoty   40,00  
5162 Služby telekomunikací   16,00  
5167 Služby školení a vzdělávání   20,00  
5169 Nákup ostatních služeb   60,00  
5171 Opravy a udržování   60,00  
5173 Cestovné   1,00  
5175 Pohoštění   1,00  
5194 Věcné dary   1,00  
5222 Neinvest. transfery občanským sdružením   8,00

                                 460,00

61 Státní moc, státní správa, územní samospráva a politické strany

6112 Zastupitelstva obcí

5023 Odměny členů zastupitelstev obcí   1 350,00  
5031 Povinné pojistné na soc. zabezpečení   285,00  
5032   Povinné pojistné na veř. zdravotní pojištění   122,00  
5139  Nákup materiálu    1,00   
5156  Pohonné hmoty    30,00  
5162 Služby telekomunikací    45,00  
5167 Služby školení a vzdělávání    10,00   
5173  Cestovné    3,00   
5175  Pohoštění   10,00 1 856,00

6171 Činnost místní správy

5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru   6 516,00  
5021 Ostatní osobní výdaje   180,00  
5031 Povinné pojistné na soc. zabezpečení   1 629,00  
5032 Povinné pojistné na veř. zdravotní pojištění   586,00  
5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění   60,00  
5131  Potraviny     3,00  
5132  Ochranné pomůcky    1,00  
5133  Léky a zdravotnický materiál    1,00  
5134 Prádlo, oděv a obuv   2,00  
5136 Knihy, tisk   40,00  
5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek   200,00  
5139 Nákup materiálu   140,00  
5151 Studená voda   30,00  
5153 Plyn   150,00  
5154 Elektrická energie   220,00  
5156 Pohonné hmoty   25,00  
5161 Služby pošt   100,00  
5162 Služby telekomunikací   160,00  
5163 Služby peněžních ústavů   10,00  
5164 Nájemné    170,00  
5166  Konzultační, poradenské a právní služby     217,00  
5167 Služby školení a vzdělávání   80,00  
5169 Nákup ostatních služeb   500,00  
5171 Opravy a udržování   50,00  
5172 Programové vybavení  

                                    80,00

 
5173 Cestovné   22,00  
5175 Pohoštění   15,00  
5194 Věcné dary   5,00  
5229 Ost. neinv. transfery nezisk. a podob. org.   10,00  
5361 Nákup kolků   10,00  
5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu   30,00
5499  Ostatní neinv. transf. obyv.    250,00 11 492,00 

63 Finanční operace

6310 Obecné příjmy a výdaje z fin. operací

5141 Úroky vlastní (z úvěrů)   300,00
5149  Ost. úroky a sot. finanční výdaje    23,00  
5163  Služby peněžních ústavů    52,00 375,00  

6320 Pojištění funkčně nespecifikované

5163  Služby peněžních ústavů    220,00 220,00

64 Ostatní činnosti

6409 Ostatní činnosti

5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu   150,00  
5499  Ostatní neinvestiční transfery obyv. - soc. f.    250,00  
5901 Nespecifikované rezervy   1 477,78

  1 888,78

81 Financování z tuzemska

8124 Uhraz. splátky dlouhodobých půjč. prostř.   2 551,20  
  splátka provozního úvěru                 
  splátka úvěru na st. úpr. čp. 209 a čp. 212              2 051,20    
  splátky úvěru na Zateplení MŠ Hronov                 500,00   2 551,20

  Výdaje celkem     83 871,30
Tento text připravil/a:
Milena Moravcová
Na webu byl publikován:
7. 1. 2013

Městský úřad Hronov
nám. Čs armády 5
549 31 Hronov
tel.: +420 491 401 151
datová schránka: cspbd24
e-mail: mestohronov@mestohronov.cz
Úřední hodiny
Pondělí 7:30 - 12:00 13:00 - 17:00
Úterý 7:00 - 12:00 13:00 - 15:00
Středa 7:30 - 12:00 13:00 - 17:00
Čtvrtek 7:00 - 12:00 13:00 - 15:00
Pátek 7:00 - 12:00 13:00 - 14:30
Město Hronov
Královéhradecký kraj
Okres Náchod
Směrovací číslo: 549 31
GPS souřadnice náměstí:
50°28'48.38"N,16°10'55.06"E
Mapa ČR
Vytvořilo a spravuje Direction.cz.