Úvod > Volené orgány > Rozpočet města
Vyhledávání:

Rozpočet města Hronova na rok 2012

PŘÍJMY

11 Daně z příjmů, zisku a kapitálových výnosů

1111 Daň z příjmů FO ze závislé činnosti   9 000,00  
1112 Daň z příjmů FO ze samostatně výděl. čin.   1 100,00  
1113 Daň z příjmů FO z kapitálových výnosů   900,00  
1121 Daň z příjmů právnických osob   11 000,00 22 000,00

12 Daně ze zboží a služeb v tuzemsku

1211 Daň z přidané hodnoty   25 000,00 25 000,00

13 Daně a poplatky z vybraných činností a služeb

1332 Poplatek za znečišťování ovzduší   7,00  
1337 Poplatek za likvidaci komunálního odpadu     2 148,00  
1341 Poplatek ze psů   140,00  
1342 Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt   5,00  
1343 Popl. za užívání veřejného prostranství   60,00  
1345 Poplatek z ubytovací kapacity   3,00  
1347 Poplatek za provozovaný VHP za 4.Q/2011   100,00  
1351 Odvod výtěžku z provozování loterií v roce 2011   250,00  
1361 Správní poplatky   356,00  
Org. 701 Výstavba 55,00    
Org. 703 Sňatky 1,00    
Org. 704 Tombola 2,00    
Org. 707 Změna jména 1,00    
Org. 708 Trvalý pobyt 8,00    
Org. 711 Výpis z katastru nemovitostí  13,00    
Org. 712  Výpis z obchodního rejstříku  5,00    
Org. 713 Výherní hrací automaty 150,00    
Org. 714 Ověřování 85,00    
Org. 716 Výpis z rejstříku trestů  8,00    
Org. 717  Výpis z živnostenského rejstříku  5,00    
Org. 718  Výpis z registru řidičů  1,00    
Org. 719 Překopy  17,00    
Org. 720  Konverze, datové schránky  1,00    
Org. 951 Překopy Revitalizace 4,00   3 069,00

15 Majetkové daně

1511 Daň z nemovitostí   3 000,00 3 000,00

24 Přijaté splátky půjčených prostředků

2460 Splátky půjčených prostředků od obyv.   587,00 587,00

41 Neinvestiční přijaté transfery

4112 Neinvestiční přijaté transfery ze SR   4 901,07  
   Příspěvek na školství                                  972,77    
  Příspěvek na výkon státní správy 3 928,30    
4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí   169,00 5 070,07

33 Kultura, církve a sdělovací prostředky

3314 Činnosti knihovnické

2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků   90,00 90,00

34 Tělovýchova a zájmová činnost

3412 Sportovní zařízení v majetku obce (Zimní stadion)

2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků   1 418,00  
  příjmy z bruslení                                 760,00     
   bruslení dětí HC Hronov (org 220)                                 600,00     
   kroužek krasobruslení (org. 221)                                    58,00    
2132 Příjmy z pronájmu ost. nemov. a jejich částí   139,20 1 557,20

36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj

3612 Bytové hospodářství

2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků   3 300,00  
2132 Příjmy z pronájmu ost. nemov. a jejich částí   3 900,00  
3112 Příjmy z prodeje ost. nemovitostí   4 500,00 11 700,00

3632 Pohřebnictví

2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků   24,00  
  Služby spojené s pronájmem hrob. míst 9,00    
  Služby z nebyt. prostor na hřbitově 15,00    
2132 Příjmy z pronájmu ost. nemov. a jejich částí   147,00  
  Pronájem hrobových míst 60,00    
  Pronájem nebytových prostor na hřbitově 87,00   171,00

3639 Komunální služby a územní rozvoj

2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady   651,20  
3111 Příjmy z prodeje pozemků   10,00 661,20

3699 Ostatní záležitosti bydlení, kom. služeb a úz. rozvoje (prádelna)

2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků   70,00 70,00

37 Ochrana životního prostředí

3722 Sběr a svoz komunálních odpadů

2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků   900,00 900,00

3722 Sběr a svoz komunálních odpadů

2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků   80,00  
2131  Příjmy z pronájmu pozemků    11,20   
2132  Příjmy z pronájmu ost. nemov. a jejich částí    28,80   
pronájem zahradnictví v Lískách   120,00

43 Sociální služby a pomoc

4351 Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení (Kalinův dům)

2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků   1 200,00  
2132 Příjmy z pronájmu ost. nemov. a jejich částí   445,00 1 645,00

4356 Denní stacionáře a centra denních služeb (Pečovatelská služba)

2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků   300,00 300,00

53 Bezpečnost a veřejný pořádek

5311 Bezpečnost a veřejný pořádek

2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů   150,00 150,00

5211 Požární ochrana - dobrovolná část

2132 Příjmy z pronájmu ost. nemov. a jejich částí   10,00 10,00

61 Státní moc, státní správa, územní samospráva a politické strany

6171 Činnost místní správy

2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků   30,00  
2329 Ostatní nedaňové příjmy j.n.   10,00 40,00

63 Finanční operace

6310 Obecné příjmy a výdaje z fin. operací

2141 Příjmy z úroků   60,00 60,00

81 Financování z tuzemska

8115 Změna stavu krátk. prostř. na bank. účtech   8 859,02  
  Přebytek hospodaření z roku 2011 8 859,02    
   z toho převody z roku 2011      
   příspěvek DO Justynka 700,00     
   příspěvek HC Wikov Hronov 39,26     
  Nerozdělený přebytek hospodaření 8 119,76   8 859,02

 

  Příjmy celkem     85 059,49VÝDAJE

10 Zemědělství a lesní hospodářství

1014 Ozdravování hosp. zvířat, polních a spec. plodin

5021 Ostatní osobní výdaje   12,50  
5031 Povinné pojistné na soc. zabezpečení   3,00  
5139 Nákup materiálu   10,00  
5154  Elektrická energie    30,00  
5169 Nákup ostatních služeb    4,00   
5171 Opravy a udržování    25,00 84,50

21 Průmysl, stavebnictví, obchod a služby

2141 Vnitřní obchod

Org. 570 Mikroprojekt - Hrajeme si, tancujeme, bavíme se společně

5021 Ostatní osobní výdaje   35,00  
5139 Nákup materiálu                                          18,00  
5161 Služby pošt   3,00  
5164 Nájemné                                           12,00  
5169 Nákup ostatních služeb   158,00  
5173 Cestovné    17,00  
5175  Pohoštění    18,00  
5194  Věcné dary                                         93,00 354,00

Org. 571 Mikroprojekt - Park zdraví a partnerství

5169 Nákup ostatních služeb                                          194,00  
5194 Věcné dary    56,00                                250,00

2143 Cestovní ruch

5169 Nákup ostatních služeb   5,00  
  spolupr. s part. městy                                        5,00    
5221 Neinv. transfery obecně prospěšným spol.   86,00  
  Regiontour (10), Branka (56)                                     66,00    
  cyklobusy (15), sněžné skútry (5)                                      20,00    
5222 Neinv. transfery občanským sdružením   40,00  
5229  Ost. neiv. transfery nezisk. a podob. org.    6,50  
5511 Neinv. transfery mezinár. organizacím    37,10  
  Euroregion Glacensis                                    37,10    174,60

22 Doprava

2212 Silnice

5139 Nákup materiálu   200,00  
5162 Služby telekomunikací   1,50  
5166 Konzult., porad., právní služby   230,00  
  geometrické plány komunikací, ostatní                                     30,00     
  PD chodník J. z Poděbrad                                 200,00    
5171 Opravy a udržování   855,00  
  běžné                                  855,00    
6121 Budovy, haly a stavby   1 510,00  
  chodník u čp. 8 100,00    
  chodník Smetanova ul.                                  420,00    
  opěrná zeď na MK ve Zbečníku  550,00    
  studie, PD Červená ulice                                  440,00   2 796,50

2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací

Org. 135 Malá Čermná 

6121 Budovy, haly a stavby   1 380,00 1 380,00

Související výdaje k česko-polským komunikacím kladského pomezí

5169 Nákup ostatních služeb   112,00 112,00

2221 Provoz veřejné silniční dopravy

5323 Neinvestiční transfery krajům   21,00 21,00

23 Vodní hospodářství

2321 Odvádění a čistění odpadních vod a nakládání s kaly

5169 Nákup ostatních služeb    170,00  
  vzorky V. Dřevíč, ostatní 70,00    
  PD přípojky - kanalizace Zbečník   100,00    
5171 Opravy a udržování   220,00
  běžné                                     60,00     
  odvodnění MK Pod Kleprl. horou u garáží                                    40,00     
  oprava 8 ks kanálů                                   120,00   390,00  

2333 Úpravy drobných vodních toků

5021 Ostatní osobní výdaje   11,00  
5139 Nákup materiálu    25,00  
5169 Nákup ostatních služeb    70,00  
  hlavní mostní prohlídky 70,00    
5171 Opravy a udržování   200,00  
  oprava mostu u papírny 100,00    
  V. Dřevíč - oprava mostu u ATC 100,00   306,00

31 a 32 Vzdělávání a školské služby

3111 Předškolní zařízení

Org. 304 Mateřská škola Hronov - Velký Dřevíč

5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným PO   480,00  
5139  Nákup materiálu    10,00  
5169 Nákup ostatních služeb   30,00  
5171  Opravy a udržování                                   85,00 605,00

Org. 128 Zateplení budov v majetku města - Mateřská škola Hronov - Velký Dřevíč

6121 Budovy, haly a stavby   795,00  
(celá investice ve výši 1.445,00 tis. Kč)                                   795,00 

Org. 305 Mateřská škola Hronov, Havlíčkova 520

5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným PO   1 420,00  
5139  Nákup materiálu    20,00  
5169 Nákup ostatních služeb   40,00  
5171 Opravy a udržování   177,00  
  běžná 30,00    
  čp. 520 - malování 85,00    
  čp. 520 - oprava uzávěrů vody  25,00    
  čp. 520 - protipožární dveře do el. rozvodny 7,00    
  odstranění závad z revize el.  20,00    
  čp. 656 - oprava závad z revize kotelny 10,00  1 657,00

3113 Základní školy

Org. 314 Základní škola Velký Dřevíč

5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným PO   550,00  
5139  Nákup materiálu    16,00  
5169 Nákup ostatních služeb   25,00  
5171 Opravy a udržování   150,00  
  běžná 30,00    
  malování  40,00    
  výměna dveří u tříd a šaten tělocvičny  20,00    
termoventily k radiátorům                                     30,00    
  oprava osvětlení tříd dle auditu 30,00   741,00

3119 Ostatní záležitosti předšk. výchovy a zákl. vzdělávání

Org. 311 Základní škola a Mateřská škola Hronov

5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným PO   4 525,00  
5139  Nákup materiálu    40,00   
5169 Nákup ostatních služeb   170,00  
5171 Opravy a udržování   500,00  
  běžná 100,00    
  čp. 15 - termoventily k radiátorům 30,00    
  čp. 15 - osvětlení do prostor půdy 10,00    
  čp. 162 - osvětlení tříd a chodeb 100,00    
  ZŠ Zbečník - oprava oplocení 80,00    
  ZŠ Zbečník - výměna PVC (třída č.4)  80,00    
  opravy vyvolané zateplením budov  100,00    
6121 Budovy, haly a stavby   500,00  
  čp. 15 - sítě proti holubům                                  250,00    
  čp. 15 - vzduchotechnika na soc. zařízení                                   50,00    
  doskočiště na viceúčel. hřišti u ZŠ čp. 15 200,00   5 735,00

3231 Základní umělecké školy

5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným PO   385,00                                  385,00 

33 Kultura, církve a sdělovací prostředky

3311 Divadelní činnost

5139 Nákup materiálu   5,00  
5156 Pohonné hmoty   3,00  
5162 Služby telekomunikací   1,00  
5169 Nákup ostatních služeb   10,00  
5175 Pohoštění   40,00  
5194 Věcné dary   2,00  
5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným PO   250,00 311,00

3314 Činnosti knihovnické

5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru   1 040,00  
5031 Povinné pojistné na soc. zabezpečení   260,00  
5032 Povinné pojistné na veř. zdravotní pojištění   94,00  
5136 Knihy a tisk   250,00  
5139 Nákup materiálu   12,00  
5151 Studená voda   5,50  
5153 Plyn   86,00  
5154 Elektrická energie   25,00  
5161 Služby pošt   6,00  
5162 Služby telekomunikací   12,00  
5167 Služby školení a vzdělávání   2,00  
5169 Nákup ostatních služeb   56,00  
5171 Opravy a udržování   2,00  
5172 Programové vybavení   9,00  
5173 Cestovné   5,00  
5175  Pohoštění     1,50                               1 866,00

3315 Činnosti muzeí a galerií

5339 Neinvestiční příspěvky ostatním PO   250,00 250,00

3326 Poříz., zach. a obnova hodnot míst. kult. povědomí

5139 Nákup materiálu   10,00
5169  Nákup ostatních služeb    5,00  
 5171 Opravy a udržování    30,00 45,00

3349 Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků

5339 Neinvestiční příspěvky ostatním PO   5,00 5,00

3392 Zájmová činnost v kultuře

5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným PO   3 050,00  
5139 Nákup materiálu    25,00  
5169 Nákup ostatních služeb   80,00  
5171 Opravy a udržování   287,00  
  běžné 80,00    
  oplocení střechyn nad kotelnou  60,00    
  oprava světlíků nad KIS  52,00    
  oprava střech na JD - 3 ks  45,00    
  výměna PVC - krček (schod. + pronaj. míst.) 50,00   3 442,00

3399 Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl. prostř.

5223 Neinvestiční transfery církvím a nábož. spol.   20,00                                     20,00

Org. 248 Pouť

5162 Služby telekomunikací   0,90  
5164 Nájemné   14,00  
5169  Nákup ostatních služeb   11,00 25,90

Org. 249 Ples města

5156 Pohonné hmoty   0,50
5169   Nákup ostatních služeb     35,00  
5194  Věcné dary    12,00 47,50 

Org. 250 Sbor pro občanské záležitosti (SPOZ)

5139 Nákup materiálu   5,00  
5169 Nákup ostatních služeb   5,00  
5194 Věcné dary   45,00 55,00

34 Tělovýchova a zájmová činnost

3412 Sportovní zařízení v majetku obce (Zimní stadion)

5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru   230,00  
5021 Ostatní osobní výdaje   464,47  
5031 Povinné pojistné na soc. zabezpečení   167,00  
5032 Povinné pojistné na veř. zdravotní pojištění   61,00  
5134 Prádlo, oděv a obuv   8,15  
5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek   1,00  
5139 Nákup materiálu   177,00  
5151 Studená voda   110,00  
5153 Plyn   290,00  
5154 Elektrická energie   850,00  
5156 Pohonné hmoty   102,00  
5162 Služby telekomunikací   30,00  
5167 Služby školení a vzdělávání   15,00  
5169 Nákup ostatních služeb   150,00  
5171 Opravy a udržování   416,00  
5173 Cestovné   3,00  
5222 Neinv. dotace občanským sdružením   2,00                               3 076,62

3419 Ostatní tělovýchovná činnost

5222 Neinv. transfery občanským sdružením   1 368,26  
  příspěvek sportovním klubům celkem 700,00    
  příspěvek HC Hronov (org. 220) 600,00    
  příspěvek HC Hronov z roku 2011                                     39,26    
  Č-P 20 (9), běh H-N (10), ostatní (10)                                     29,00   1 368,26

Org. 218 Fotbalový stadion

5139 Nákup materiálu   20,00  
5169 Nákup ostatních služeb   25,00  
5171 Opravy a udržování   35,00  
  vchod. dveře (15), běžná (20)     80,00

3421 Využití volného času dětí a mládeže (Dům dětí a mládeže Domino)

5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným PO   308,00                                  308,00

Org. 222 Grant města Hronova "PRÁCE S DĚTMI"

5229 Ostatní neiv. transfery nezisk. a od. org.   50,00                             50,00

Org. 217 Dětská hřiště

5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek    10,00  
5139 Nákup materiálu                                       20,00
5171  Opravy a udržování                                        30,00 60,00 

35 Zdravotnictví

3525 Hospice

5229 Ost. neinv. transfery nezisk. org.    5,00 5,00

36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj

3612 Bytové hospodářství

5021 Ostatní osobní výdaje   110,00  
5031 Povinné pojistné na soc. zabezpečení   28,00  
5032 Povinné pojistné na veř. zdravotní pojištění   10,00  
5134 Prádlo, oděv a obuv   2,00  
5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek   5,00  
5139 Nákup materiálu   50,00  
5151 Studená voda   650,00  
5153 Plyn   1 000,00  
5154 Elektrická energie   550,00  
5156 Pohonné hmoty a maziva   2,00  
5162 Služby telekomunikací   15,00  
5163 Služby peněžních ústavů   20,00  
5166 Konzultační, poradenské a právní služby   20,00  
5167 Služby školení a vzdělávání   5,00  
5169 Nákup ostatních služeb   400,00  
  ostatní, revize, projekty, realitní služby 400,00    
5171 Opravy a udržování   1 715,00  
  běžná 950,00    
  čp. 58 - nátěry oplechování, oprava střechy 170,00    
  čp. 8 - PD - termoventily k radiátorům 80,00    
  čp. 17 - opr. vnějš. schod., vchod. dveře 50,00    
  čp. 36 - oprava výtahu  265,00    
  čp. 458 - nátěry oken a parapetů  100,00    
  čp. 8, 193 - opr. vyvolané zateplením 100,00    
5361 Nákup kolků   5,00  
5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu   252,00  
6121 Budovy, haly a stavby   2 878,00                             7 717,00

Org. 500 Plynová kotelna v příst. Jiráskova divadla

5139 Nákup materiálu   10,00  
5151 Studená voda   3,00  
5153 Plyn   1 500,00  
5154 Elektrická energie   250,00  
5169 Nákup ostatních služeb   30,00  
5171 Opravy a udržování   70,00 1 863,00

3631 Veřejné osvětlení

5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru   250,00  
5031 Povinné pojistné na soc. zabezpečení   62,50  
5032 Povinné pojistné na veř. zdravotní pojištění   22,50  
5132 Ochranné pomůcky   4,50  
5134 Prádlo, oděv a obuv   6,00  
5139 Nákup materiálu   80,00  
5154 Elektrická energie   950,00  
5162 Služby telekomunikací   3,00  
5167  Služby školení a vzdělávání    2,50  
5169 Nákup ostatních služeb   130,00  
5171 Opravy a udržování   50,00  
6121 Budovy, haly a stavby   650,00  
  VO 17. list + spoj. Žižkova (souběh s ČEZ) 600,00    
  VO - posunutí u doskočiště na hřišti u ZŠ 50,00   2 211,00

3632 Pohřebnictví

5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru   180,00  
5021 Ostatní osobní výdaje   7,00  
5031 Povinné pojistné na soc. zabezpečení   45,00  
5032 Povinné pojistné na veř. zdravotní pojištění   16,00  
5134 Prádlo, oděv a obuv   5,00  
5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek   5,00  
5139 Nákup materiálu   20,00  
5151 Studená voda   13,00  
5154 Elektrická energie   70,00  
5162 Služby telekomunikací   1,00  
5169 Nákup ostatních služeb   10,00  
5171 Opravy a udržování   70,00 442,00

3639 Komunální služby a územní rozvoj

5021 Ostatní osobní výdaje   45,00  
5031 Povinné pojistné na soc. zabezpečení   12,00  
5032 Povinné pojistné na veř. zdravotní pojištění   4,00  
5139 Nákup materiálu   10,00  
5151 Studená voda   9,00  
5154 Elektrická energie   85,00  
5164 Nájemné   40,00  
5169 Nákup ostatních služeb   482,00  
  změny územního plánu                                   112,00    
  geometrické plány 60,00    
  výdaje - úspora energií - sml. s Náchodem 65,00    
  správa digitálně technické mapy  15,00    
  znalecké posudky  20,00    
  výdaje spoj. s žádostmi o dotace - obecně  100,00    
  deratizace  50,00    
  ostatní  60,00    
5171 Opravy a udržování   60,00  
5361 Nákup kolků   3,00  
5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu   10,00  
6130 Pozemky   50,00 810,00

3699 Ostatní záležitosti bydlení, kom. služeb a úz. rozvoje (prádelna)

5021 Ostatní osobní výdaje   55,00  
5031 Povinné pojistné na soc. zabezpečení   14,00  
5032 Povinné pojistné na veř. zdravotní pojištění   5,00  
5134 Prádlo, oděv a obuv   2,00  
5137  Drobný hmotný dlouhodobý majetek   40,00  
5139 Nákup materiálu   3,00  
5169 Nákup ostatních služeb    1,00  
5171 Opravy a udržování   4,00 124,00

37 Ochrana životního prostředí

3722 Sběr a svoz komunálních odpadů

5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek   20,00  
5139  Nákup materiálu    25,00  
5169 Nákup ostatních služeb     3 520,00  
5171 Opravy a udržování   200,00  
  běžná + kontejnerová stání 200,00   3 765,00

3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň

5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru   2 450,00  
5021 Ostatní osobní výdaje   60,00  
5031 Povinné pojistné na soc. zabezpečení   612,50  
5032 Povinné pojistné na veř. zdravotní pojištění   220,50  
5132 Ochranné pomůcky   6,50  
5134 Prádlo, oděv a obuv   18,00  
5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek   25,00  
5139 Nákup materiálu   340,00  
5151 Studená voda   4,80  
5153 Plyn   85,00  
5154 Elektrická energie   34,00  
5156 Pohonné hmoty   280,00  
5162 Služby telekomunikací   42,00  
5163 Služby peněžních ústavů   63,00  
5165 Nájemné   20,00  
5167 Služby školení a vzdělávání   15,00  
5169 Nákup ostatních služeb   300,00  
5171 Opravy a udržování   235,00  
5178 Nájemné za nájem s právem koupě   1 834,00  
  stroj na čištění ulic a chodníků Hako 664,00    
  Multicar M 27C  1 120,00    
6122 Stroje, přístroje a zařízení                       50,00 6 695,30

43 Sociální služby a pomoc

4349 Ostaní sociální péče a pomoc ostatním skupinám obyvatelstva

5169 Nákup ostatních služeb   50,00  
5229 Ost. neinv. transfery nezisk. org.   20,00                    70,00

4351 Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení (Kalinův dům)

5021 Ostatní osobní výdaje   70,00  
5031 Povinné pojistné na soc. zabezpečení   18,00  
5032 Povinné pojistné na veř. zdravotní pojištění   6,00  
5134 Prádlo, oděv a obuv   1,00  
5137  Drobný hmotný dlouhodobý majetek    5,00  
5139 Nákup materiálu   8,00  
5151 Studená voda   130,00  
5153 Plyn   850,00  
5154 Elektrická energie   200,00  
5156 Pohonné hmoty   2,00  
5162 Služby telekomunikací   1,00  
5169 Nákup ostatních služeb   70,00  
5171 Opravy a udržování   250,00  
  běžná 150,00    
  malování chodeb 100,00   1 611,00

4356 Denní stacionáře a centra denních služeb (Pečovatelská služba)

5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru   1 220,00  
5031 Povinné pojistné na soc. zabezpečení   305,00  
5032 Povinné pojistné na veř. zdravotní pojištění   110,00  
5133 Léky a zdravotnický materiál    1,00  
5134 Prádlo, oděv a obuv   6,00  
5139 Nákup materiálu   12,00  
5151 Studená voda   35,00  
5153 Plyn   35,00  
5154 Elektrická energie   15,00  
5156 Pohonné hmoty   45,00  
5162 Služby telekomunikací   12,00  
5163 Služby peněžních ústavů   20,00  
5167 Služby školení a vzdělávání   5,00  
5169 Nákup ostatních služeb   15,00  
5171 Opravy a udržování    10,00  
5173  Cestovné   3,00 1 849,00

4357 Domovy (Domov odpočinku ve stáří Justynka)

5331 Neinv. příspěvky zřízeným PO   2 200,00  
  příspěvek na rok 2012 1 500,00      
  příspěvek z roku 2011 700,00   2 200,00

4359 Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče

5139 Nákup materiálu   2,00  
5169 Nákup ostatních služeb   10,00  
5194  Věcné dary    5,00 17,00

53 Bezpečnost a veřejný pořádek

5311 Bezpečnost a veřejný pořádek

5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru   1 201,00  
5031 Povinné pojistné na soc. zabezpečení   300,00  
5032 Povinné pojistné na veř. zdravotní pojištění   108,00  
5134 Prádlo, oděv a obuv   46,00  
5136 Knihy, tisk   3,00  
5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek   25,00  
5139 Nákup materiálu   6,00  
5156 Pohonné hmoty   27,00  
5162 Služby telekomunikací   22,00  
5163 Služby peněžních ústavů   5,50  
5167 Služby školení a vzdělávání   29,10  
5169 Nákup ostatních služeb   4,00  
5171 Opravy a udržování   10,00  
5173 Cestovné   6,00  
5361 Nákup kolků   6,50 1 799,10

55 Požární ochrana a integrovaný záchranný systém

5512 Požární ochrana - dobrovolná část

5019 Ostatní platy (refundace)   10,00  
5021 Ostatní osobní výdaje   10,00  
5132 Ochranné pomůcky   60,00  
5136 Knihy, tisk   1,00  
5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek   40,00  
5139 Nákup materiálu   20,00  
5151 Studená voda   3,00  
5153 Plyn   25,00  
5154 Elektrická energie   90,00  
5156 Pohonné hmoty   40,00  
5162 Služby telekomunikací   16,00  
5167 Služby školení a vzdělávání   8,00  
5169 Nákup ostatních služeb   40,00  
5171 Opravy a udržování   85,00  
  dveře hasičárny Velký Dřevíč 55,00    
  ostatní  30,00    
5173 Cestovné   1,00  
5175 Pohoštění   1,00  
5194 Věcné dary   1,00  
5222 Neinvest. transfery občanským sdružením   8,00                                  459,00

61 Státní moc, státní správa, územní samospráva a politické strany

6112 Zastupitelstva obcí

5023 Odměny členů zastupitelstev obcí   1 350,00  
5031 Povinné pojistné na soc. zabezpečení   285,00  
5032 Povinné pojistné na veř. zdravotní pojištění   122,00 1 757,00

6171 Činnost místní správy

5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru   6 643,00  
5021 Ostatní osobní výdaje   180,00  
5031 Povinné pojistné na soc. zabezpečení   1 700,00  
5032 Povinné pojistné na veř. zdravotní pojištění   610,00  
5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění   60,00  
5131  Potraviny     3,00  
5132  Ochranné pomůcky    1,00  
5133  Léky a zdravotnický materiál    1,00  
5134 Prádlo, oděv a obuv   2,00  
5136 Knihy, tisk   40,00  
5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek   200,00  
5139 Nákup materiálu   140,00  
5151 Studená voda   30,00  
5153 Plyn   150,00  
5154 Elektrická energie   220,00  
5156 Pohonné hmoty   45,00  
5161 Služby pošt   120,00  
5162 Služby telekomunikací   215,00  
5163 Služby peněžních ústavů   10,00  
5164 Nájemné    170,00  
5166  Konzultační, poradenské a právní služby     217,00  
5167 Služby školení a vzdělávání   80,00  
5169 Nákup ostatních služeb   500,00  
5171 Opravy a udržování   50,00  
5172 Programové vybavení                                       80,00  
5173 Cestovné   25,00  
5175 Pohoštění   25,00  
5178 Nájemné za nájem s právem koupě   68,00  
5194 Věcné dary   5,00  
5229 Ost. neinv. transfery nezisk. a podob. org.   10,00  
5361 Nákup kolků   10,00  
5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu   30,00
5499  Ostatní neinv. transf. obyv.    250,00  
6123  Dopravní prostředky (kup. cena Š Octavia)    46,00 11 936,00 

63 Finanční operace

6310 Obecné příjmy a výdaje z fin. operací

5141 Úroky vlastní (z úvěrů)   900,00
5149  Ost. úroky a sot. finanční výdaje    50,00  
5163  Služby peněžních ústavů    80,00 1 030,00  

64 Ostatní činnosti

6409 Ostatní činnosti

5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu   150,00  
5499  Ostatní neinvestiční transfery obyv. - soc. f.    250,00  
5901 Nespecifikované rezervy   510,21  
  nerozdělená rezerva 510,21   910,21

81 Financování z tuzemska

8124 Uhraz. splátky dlouhodobých půjč. prostř.   8 055,00  
  splátka provozního úvěru             5 000,00    
  splátka úvěru na st. úpr. čp. 209 a čp. 212              2 055,00    
  splátky úvěru na Zateplení MŠ Hronov             1 000,00   8 055,00

  Výdaje celkem     85 059,49
Tento text připravil/a:
Milena Moravcová
Na webu byl publikován:
24. 2. 2012

Městský úřad Hronov
nám. Čs armády 5
549 31 Hronov
tel.: +420 491 401 151
datová schránka: cspbd24
e-mail: mestohronov@mestohronov.cz
Úřední hodiny
Pondělí 7:30 - 12:00 13:00 - 17:00
Úterý 7:00 - 12:00 13:00 - 15:00
Středa 7:30 - 12:00 13:00 - 17:00
Čtvrtek 7:00 - 12:00 13:00 - 15:00
Pátek 7:00 - 12:00 13:00 - 14:30
Město Hronov
Královéhradecký kraj
Okres Náchod
Směrovací číslo: 549 31
GPS souřadnice náměstí:
50°28'48.38"N,16°10'55.06"E
Mapa ČR
Vytvořilo a spravuje Direction.cz.