Úvod > Volené orgány > Rozpočet města
Vyhledávání:

Rozpočet města Hronova na rok 2011

PŘÍJMY

11 Daně z příjmů, zisku a kapitálových výnosů

1111 Daň z příjmů FO ze závislé činnosti   10 000,00  
1112 Daň z příjmů FO ze samostatně výděl. čin.   1 000,00  
1113 Daň z příjmů FO z kapitálových výnosů   850,00  
1121 Daň z příjmů právnických osob   11 000,00 22 850,00

12 Daně ze zboží a služeb v tuzemsku

1211 Daň z přidané hodnoty   22 000,00 22 000,00

13 Daně a poplatky z vybraných činností a služeb

1332 Poplatek za znečišťování ovzduší   5,00  
1339 Ost. poplatky a odvody v obl. život. prostř.     2 000,00  
1341 Poplatek ze psů   140,00  
1342 Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt   20,00  
1343 Popl. za užívání veřejného prostranství   60,00  
1345 Poplatek z ubytovací kapacity   10,00  
1347 Poplatek za provozovaný VHP   570,00  
1351 Odvod výtěžku z provozování loterií   500,00  
1361 Správní poplatky   607,50  
Org. 701 Výstavba 55,00    
Org. 703 Sňatky 2,00    
Org. 704 Tombola 5,00    
Org. 707 Změna jména 2,00    
Org. 708 Trvalý pobyt 8,00    
Org. 711 Výpis z katastru nemovistostí 

12,00 

   
Org. 712 Výpis z obchodního rejstříku 

6,00 

   
Org. 713 Výherní hrací automaty 400,00    
Org. 714 Ověřování 90,00    
Org. 716 Výpis z rejstříku trestů 

 10,00 

   
Org. 717 Výpis z živnostenského rejstříku  2,00     
Org 718 Výpis z registru řidičů  0,50     
Org. 719 Překopy 15,00   3 912,50

15 Majetkové daně

1511 Daň z nemovitostí   3 000,00 3 000,00

24 Přijaté splátky půjčených prostředků

2460 Splátky půjčených prostředků od obyv.    900,00  900,00

41 Neinvestiční přijaté transfery

4112 Neinvestiční přijaté transfery ze SR   5 586,25  
  Příspěvek na výkon státní správy 4 596,30    
  Příspěvek na školství  989,95                                      
4121  Neinvestiční přijaté transfery od obcí                                     188,00                                     5 774,25

33 Kultura, církve a sdělovací prostředky

3314 Činnosti knihovnické

2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků   100,00 100,00

34 Tělovýchova a zájmová činnost

3412 Sportovní zařízení v majetku obce (Zimní stadion)

2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků   1 418,00  
  příjmy z bruslení

 760,00

   
  bruslení dětí HC Hronov (org. 220)

 600,00

   
  kroužek krasobruslení (org. 221)                                    58,00    
2132 Příjmy z pronájmu ost. nemov. a jejich částí   139,00

 1 557,00

36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj

3612 Bytové hospodářství

2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků   3 000,00  
2132 Příjmy z pronájmu ost. nemov. a jejich částí   3 800,00  
3112 Příjmy z prodeje ost. nemovitostí   4 800,00
  čp. 107, byt. jednotka v čp. 76, čp. 583

 

  11 600,00 

3632 Pohřebnictví

2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků   15,00  
  Služby spojené s pronájmem hrob. míst 3,00    
  Služby z nebyt. prostor na hřbitově 12,00    
2132 Příjmy z pronájmu ost. nemov. a jejich částí   105,00  
  Pronájem hrobových míst 20,00    
  Pronájem nebytových prostor na hřbitově 85,00   120,00

3639 Komunální služby a územní rozvoj

2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady   651,20  
3111 Příjmy z prodeje pozemků   50,00 701,20

3699 Ostatní záležitosti bydlení, kom. služeb a úz. rozvoje (prádelna)

2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků   80,00 80,00

37 Ochrana životního prostředí

3722 Sběr a svoz komunálních odpadů

2324 Přijaté nekap. příspěvky a náhrady   900,00 900,00

3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň

2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků                                40,00
2131 Příjmy z pronájmu pozemků      11,20   
2132  Příjmy z pronájmu ost. nemov. a jejich částí                                   28,80   
   pronájem zahradnictví v Lískách    

                        80,00 

43 Sociální služby a pomoc a společné činnosti v sociálním zabezpečení a politice zaměstnanosti

4351 Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení (Kalinův dům)

2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků   1 200,00  
2132 Příjmy z pronájmu ost. nemov. a jejich částí   450,00 1 650,00

4356 Denní stacionáře a centra denních služeb (Pečovatelská služba)

2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků   280,00 280,00

53 Bezpečnost a veřejný pořádek

5311 Bezpečnost a veřejný pořádek

2210 Přijaté sankční platby   160,00 160,00

5211 Požární ochrana - dobrovolná část

2132 Příjmy z pronájmu ost. nemov. a jejich částí   10,00 10,00

61 Státní moc, státní správa, územní samospráva a politické strany

6171 Činnost místní správy

2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků   30,00  
2329 Ostatní nedaňové příjmy j.n.   10,00 40,00

63 Finanční operace

6310 Obecné příjmy a výdaje z fin. operací

2141 Příjmy z úroků   100,00 100,00

81 Financování z tuzemska

8115 Změna stavu krátk. prostř. na bank. účtech   7 642,30  
Přebytek hospodaření z roku 2010                          7 642,30
   z toho převod z roku 2010:      
   - příspěvek DO Justynka                            1 400,00    
   - navýš. příspěvku pro ZŠ V. Dřevíč z r. 2010                                   45,00    
  Nerozdělený přebytek hospodaření                            6 197,30   7 642,30 

8123 Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky   2 500,00  
Zateplení MŠ - faktury uhrazené v r. 2010   2 500,00

  Příjmy celkem     85 957,25VÝDAJE

10 Zemědělství a lesní hospodářství

1014 Ozdravování hosp. zvířat, polních a spec. plodin

5021 Ostatní osobní výdaje   12,50  
5139 Nákup materiálu   10,00  
5154 Elektrická energie    40,00  
5169 Nákup ostatních služeb   4,00 66,50

21 Průmysl, stavebnictví, obchod a služby

2141 Vnitřní obchod
          Mikroprojekt  
          Rozhlížíme se po Euroregionu  
          registrační číslo projektu CZ.3.22/3.3.02/10.01885

5021 Ostatní osobní výdaje                      35,00  
5031 Povinné pojistné na soc. zabezpečení   9,00  
5032 Povinné pojistné na veř. zdravotní pojištění   3,00  
5139 Nákup materiálu   127,00  
5169 Nákup ostatních služeb                                193,35  
5175  Pohoštění    158,00                    525,35 

          Mikroprojekt   
          Vítej "turysta"   
          registrační číslo projektu CZ.3.22/3.3.02/09.01415

5169  Nákup ostatních služeb                                                                    210,00                  210,00 

   Mikroprojekt  
          Hrajeme si, tančíme, bavíme se společně

5021 Ostatní osobní výdaje                      33,30  
5139 Nákup materiálu   145,90  
5169 Nákup ostatních služeb                                213,90  
5173  Cestovné    17,80                    410,90 

2143 Cestovní ruch

5169 Nákup ostatních služeb   5,00  
  spolupr. s part. městy 

  5,00

   
5221  Neinv. transfery obecně prosp. společ.                                       30,00  
  Branka o.p.s. . Regiontour (10), sněžné skútry (5), cyklobusy (15)                                                     30,00    
5222 Neinv. transfery občanským sdružením   20,00  
  Branka - čl. příspěvek                                                     20,00    
5229 Ost. neinv. transfery nezisk. a podob. org.                                         6,50  
   Warrington                                                      6,50     
5511 Neinvest. transfery mezinár. organizacím                                       26,00  
   Euroregion Glacensis                                                     26,00                87,50 

22 Doprava

2212 Silnice

5139 Nákup materiálu   190,00  
5162 Služby telekomunikací   1,50  
5169 Nákup ostatních služeb   30,00  
5171 Opravy a udržování   200,00  
  běžné 200,00                                    421,50

2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací

Česko-polské komunikace se sdíleným provozem pěším, cyklistickým a automobilovým v Kladském pomezí - II. etapa
Způsobilé výdaje - finanční spoluúčast města ve výši 10 %

Ulice Knáhlova             

6121 Budovy, haly a stavby   735,00                                 735,00 

Malá Čermná

6121 Budovy, haly a stavby   145,00

145,00 

Střezina k Tamadexu

6121 Budovy, haly a stavby   210,00

210,00 

Související výdaje k česko-polským komunikacím v Kladském pomezí

5171 Nákup ostatních služeb   100,00

 

 5171 Opravy a udržování     285,00                                  385,00

2221 Provoz veřejné silniční dopravy

 5323 Neinvestiční transfery krajům    21,00 

21,00  

23 Vodní hospodářství

2321 Odvádění a čistění odpadních vod a nakládání s kaly

5169 Nákup ostatních služeb   70,00  
5171  Opravy a udržování     100,00  
6121 Budovy, haly a stavby   50,00 220,00

2333 Úpravy drobných vodních toků

5021 Ostatní osobní výdaje   3,00  
5139  Nákup materiálu     25,00  
5169 Nákup ostatních služeb    80,00  
5171 Opravy a udržování   50,00                                  158,00

31 a 32 Vzdělávání a školské služby

3111 Předškolní zařízení

Org. 304 Mateřská školka Velký Dřevíč

5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným PO   480,00  
5139 Nákup materiálu    28,00   
5169 Nákup ostatních služeb   30,00  
5171 Opravy a udržování   80,00  
  běžná 30,00

                             618,00

Org. 128 Zateplení budov v majetku města 
                 Mateřská škola Hronov - Velký Dřevíč

6121 Budovy, haly a stavby  1 127,00                1 127,00

Org. 305 Mateřská školka Havlíčkova 520

5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným PO   1 490,00  
5139 Nákup materiálu    20,00  
5169 Nákup ostatních služeb   80,00  
5171 Opravy a udržování   100,00  
  běžná 50,00                                 
6121 Vybudování schodišť do zahr. u čp. 656     250,00                                1 940,00

Org. 122 Mateřská škola bez hranic
                 registrační číslo projektu PL.3.22./3.1.00/09.1538

5139 Nákup materiálu    250,00  
5169 Nákup ostatních služeb   323,00  
5173 Cestovné   8,00  
5175  Pohoštění                                        52,00                               
6121 Budovy, haly a stavby                                     302,00                                  935,00

Org. 118 Zateplení budov v majetku města
                Mateřská škola Hronov - budova čp. 520

6121 Budovy, haly a stavby                                   1 965,00                               1 965,00

Org. 119 Zateplení budov v majetku města
                Mateřská škola Hronov - budova čp. 656

6121 Budovy, haly a stavby                                  1 763,00                               1 763,00

3113 Základní školy

Org. 314 Základní škola Velký Dřevíč

5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným PO   620,00  
5139 Nákup materiálu    10,00   
5169 Nákup ostatních služeb   45,00  
5171 Opravy a udržování   400,00  
  bežná 40,00  
výměna oken nová budova   330,00                                       1 075,00 

3119 Ostatní záležitosti předšk. výchovy a zákl. vzdělávání

Org. 311 Základní škola a Mateřská škola Hronov

5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným PO   4 525,00  
5139 Nákup materiálu    40,00   
5169 Nákup ostatních služeb   150,00  
5171 Opravy a udržování   500,00  
5194 Věcné dary     8,00  
6121 Budovy, haly a stavby     100,00  
  Zbečník odd. topení bytu od tělocvičny  100,00                                 5 323,00

Org. 129 Zateplení budov v majetku města
                Základní škola a Mateřská škola Hronov - budova čp. 15

6121  Budovy, haly a stavby   2 797,00                                  2 797,00

Org. 130 Zateplení budov v majetku města
                Základní škola a Mateřská škola Hronov - budova čp. 162

6121  Budovy, haly a stavby   1 181,00                                  1 181,00

3231 Základní umělecké školy

5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným PO   384,00                                  384,00

33 Kultura, církve a sdělovací prostředky

3311 Divadelní činnost

5139 Nákup materiálu   5,00  
5156 Pohonné hmoty   3,00  
5162 Služby telekomunikací   1,00  
5169 Nákup ostatních služeb   10,00  
5175 Pohoštění   35,00  
5194 Věcné dary   2,00  
5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným PO   150,00 206,00

3314 Činnosti knihovnické

5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru   1 023,00  
5031 Povinné pojistné na soc. zabezpečení   256,00  
5032 Povinné pojistné na veř. zdravotní pojištění   92,00  
5136 Knihy a tisk   210,00  
5139 Nákup materiálu   10,00  
5151 Studená voda   5,00  
5153 Plyn   90,00  
5154 Elektrická energie   21,00  
5161 Služby pošt   7,00  
5162 Služby telekomunikací   15,00  
5167 Služby školení a vzdělávání   2,00  
5169 Nákup ostatních služeb   56,00  
5171  Opravy a udržování   1,00  
5172  Programové vybavení    7,00  
5173 Cestovné   5,00 1 800,00

3315 Činnosti muzeí a galerií

5339 Neinvestiční příspěvky ostatním PO   240,00 240,00

3319 Ostatní záležitosti kultury
          U NÁS - spolupráce knihoven měst Hronov a Kudowa Zdrój
           registrační číslo projektu CZ.3.22/3.2.00/08.00043

5139 Nákup materiálu   3,20  
5169 Nákup ostatní služeb   2,30                                  5,50

3326 Poříz., zach. a obnova hodnot míst. kult. povědomí

5139 Nákup materiálu   10,00  
5169  Nákup ostatních služeb    5,00   
5171 Opravy a udržování     30,00   
   běžné                                    30,00   45,00 

3392 Zájmová činnost v kultuře

5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným PO   3 050,00  
5139 Nákup materiálu   25,00  
5169 Nákup ostatních služeb   80,00  
5171 Opravy a udržování   90,00  
  běžné 90,00                                 3 245,00

3399 Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl. prostř.

5223 Neinvestiční transfery církvím a nábož. spol.   20,00 20,00

Org. 248 Pouť

5162 Služby telekomunikací    0,90  
5169 Nákup ostatních služeb   25,00                                     25,90

Org. 249 Ples města

5169 Nákup ostatních služeb   35,00  
5194 Věcné dary   13,00                                     48,00

Org. 250 Sbor pro občanské záležitosti (SPOZ)

5139 Nákup materiálu   15,00  
5169 Nákup ostatních služeb   5,00  
5194 Věcné dary   40,00 60,00

34 Tělovýchova a zájmová činnost

3412 Sportovní zařízení v majetku obce (Zimní stadion)

5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru   390,00  
5021 Ostatní osobní výdaje   450,00  
5031 Povinné pojistné na soc. zabezpečení   209,00  
5032 Povinné pojistné na veř. zdravotní pojištění   75,00  
5134 Prádlo, oděv a obuv   11,80  
5137  Drobný hmotný dlouhodobý majetek    4,50  
5139 Nákup materiálu   181,00  
5151 Studená voda   110,00  
5153 Plyn   290,00  
5154 Elektrická energie   850,00  
5156 Pohonné hmoty   90,00  
5162 Služby telekomunikací   30,00  
5167 Služby školení a vzdělávání   15,00  
5169 Nákup ostatních služeb   156,00  
5171 Opravy a udržování   167,00  
5173 Cestovné   3,00  
5222 Neinv. dotace občanským sdružením   2,00 3 034,30 

3419 Ostatní tělovýchovná činnost

5222 Neinv. transfery občanským sdružením   1 329,00  
  příspěvek sportovním klubům celkem 700,00    
  příspěvek HC Hronov (org. 220) 600,00    
  Č-P 20 (9), běh H-N (10),      
  ostatní (10)   29,00   1 329,00

Org. 218 Fotbalový stadion

5139 Nákup materiálu   20,00  
5169 Nákup ostatních služeb   25,00  
5171 Opravy a udržování   30,00                                  75,00

3421 Využití volného času dětí a mládeže (Dům dětí a mládeže Domino)

5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným PO   308,00  
  příspěvek na činnost                                  250,00    
  příspěvek na kroužek krasobruslení  58,00   308,00

Org. 222 Grant města Hronova "PRÁCE S DĚTMI"

5229 Ost. neinv. transfery nezisk. org.    50,00 50,00

Org. 217 Dětská hřiště

5139 Nákup materiálu   50,00  
5171  Opravy a udržování   5,00                                     55,00

35 Zdravotnictví

3525 Hospice

5229 Ost. neinv. transfery nezisk. org.   5,00 5,00

36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj

3612 Bytové hospodářství

5021 Ostatní osobní výdaje   110,00  
5031 Povinné pojistné na soc. zabezpečení   28,00  
5032 Povinné pojistné na veř. zdravotní pojištění   10,00  
5134 Prádlo, oděv a obuv   2,00  
5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek   5,00  
5139 Nákup materiálu   40,00  
5151 Studená voda   670,00  
5153 Plyn   900,00  
5154 Elektrická energie   550,00  
5156 Pohonné hmoty a maziva   2,00  
5162 Služby telekomunikací   15,00  
5163 Služby peněžních ústavů   20,00  
5166 Konzultační, poradenské a právní služby   20,00  
5167 Služby školení a vzdělávání   5,00  
5169 Nákup ostatních služeb   470,00  
5171 Opravy a udržování   1 050,00  
  běžná vč. čp. 193 900,00    
  opravy vyvol. zatepl. budov (čp. 8, čp. 193) 150,00    
5361 Nákup kolků   5,00  
5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu   170,00               
6121  Budovy, haly a stavby    4 206,00  8 278,00

Org. 500 Plynová kotelna v příst. Jiráskova divadla

5139 Nákup materiálu   10,00  
5151 Studená voda   3,00  
5153 Plyn   1 400,00  
5154 Elektrická energie   245,00  
5169 Nákup ostatních služeb   40,00  
5171 Opravy a udržování   70,00 1 768,00

3631 Veřejné osvětlení

5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru   250,00  
5031 Povinné pojistné na soc. zabezpečení   62,50  
5032 Povinné pojistné na veř. zdravotní pojištění   22,50  
5132 Ochranné pomůcky   4,50  
5134 Prádlo, oděv a obuv   6,00  
5139 Nákup materiálu   100,00  
5154 Elektrická energie   950,00  
5162 Služby telekomunikací   3,00  
5167  Služby školení a vzdělávání                                          2,50  
5169 Nákup ostatních služeb   140,00  
5171 Opravy a udržování   180,00  
  běžná                                     50,00    
  VO na Střezině                                   130,00    
6121 Budovy, haly a stavby   1 171,00  
  VO M. Alše, Mánesova, 17. listop. + spoj Žižkova, VO bikepark, Šrámkova 1 171,00   2 892,00

3632 Pohřebnictví

5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru   180,00  
5021 Ostatní osobní výdaje     7,00  
5031 Povinné pojistné na soc. zabezpečení   45,00  
5032 Povinné pojistné na veř. zdravotní pojištění   16,00  
5134 Prádlo, oděv a obuv   6,00  
5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek   3,00  
5139 Nákup materiálu   20,00  
5151 Studená voda   12,00  
5154 Elektrická energie   70,00  
5156 Pohonné hmoty   3,00  
5162 Služby telekomunikací   1,00  
5169 Nákup ostatních služeb   10,00  
5171 Opravy a udržování   30,00 403,00

3639 Komunální služby a územní rozvoj

5021 Ostatní osobní výdaje   45,00  
5031 Povinné pojistné na soc. zabezpečení   12,00  
5032 Povinné pojistné na veř. zdravotní pojištění   4,00  
5139 Nákup materiálu   10,00  
5151 Studená voda   9,00  
5154 Elektrická energie   75,00  
5164  Nájemné    40,00  
5169 Nákup ostatních služeb   740,00  
  deratizace 50,00    
  správa digitálně technické mapy  15,00    
  ostatní OM (70), ostatní TS (25) 95,00    
  výdaje spojené s žádostmi o dotace - park 250,00    
  geometrické plány 60,00     
   změny územního plánu 160,00     
5171 Opravy a udržování   142,00  
5361 Nákup kolků   3,00  
5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu   10,00  
6130 Pozemky   825,00  
  nákup běžný                                      50,00    
  nákup Wikov aréna - 3. část                                   675,00   1 915,00 

3699 Ostatní záležitosti bydlení, kom. služeb a úz. rozvoje (prádelna)

5021 Ostatní osobní výdaje   55,00  
5031 Povinné pojistné na soc. zabezpečení   14,00  
5032 Povinné pojistné na veř. zdravotní pojištění   5,00  
5134 Prádlo, oděv a obuv   2,00  
5139 Nákup materiálu   3,00  
5171 Opravy a udržování   4,00 83,00

37 Ochrana životního prostředí

3722 Sběr a svoz komunálních odpadů

5139 Nákup materiálu   25,00  
 5169 Nákup ostatních služeb   3 256,00  
5171 Opravy a udržování   50,00  
  běžná 50,00   3 331,00

3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň

5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru   2 400,00  
5021 Ostatní osobní výdaje   60,00  
5031 Povinné pojistné na soc. zabezpečení   600,00  
5032 Povinné pojistné na veř. zdravotní pojištění   216,00  
5132 Ochranné pomůcky   6,50  
5134 Prádlo, oděv a obuv   18,00  
5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek   80,00  
5139 Nákup materiálu   340,00  
5151 Studená voda   4,80  
5153 Plyn   85,00  
5154 Elektrická energie   34,00  
5156 Pohonné hmoty   260,00  
5162 Služby telekomunikací   42,00  
5163 Služby peněžních ústavů   30,00  
5164 Nájemné   35,00  
5167 Služby školení a vzdělávání   15,00  
5169 Nákup ostatních služeb   250,00  
5171 Opravy a udržování   173,00  
5178 Nájemné za nájem s právem koupě   723,00  
  stroj na čištění ulic a chodníků 723,00                                5 372,30

43 Sociální služby a pomoc a společné činnosti v soc. zabezpečení a pol. zaměstnanosti

 

4351 Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení (Kalinův dům)

5021 Ostatní osobní výdaje   70,00  
5031 Povinné pojistné na soc. zabezpečení   18,00  
5032 Povinné pojistné na veř. zdravotní pojištění   6,00  
5134 Prádlo, oděv a obuv   1,00  
5137  Drobný hmotný dlouhodobý majetek    5,00  
5139 Nákup materiálu   7,00  
5151 Studená voda   125,00  
5153 Plyn   750,00  
5154 Elektrická energie   200,00  
5156 Pohonné hmoty   2,00  
5162 Služby telekomunikací   1,00  
5169 Nákup ostatních služeb   45,00  
5171 Opravy a udržování   310,00  
  běžná 110,00   1 540,00

4356 Denní stacionáře a centra denních služeb (Pečovatelská služba)

5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru   1 120,00  
5021 Ostatní osobní výdaje    20,00  
5031 Povinné pojistné na soc. zabezpečení   280,00  
5032 Povinné pojistné na veř. zdravotní pojištění   101,00  
5133  Léky a zdravotnický materiál   1,00  
5134 Prádlo, oděv a obuv   6,00  
5139 Nákup materiálu   12,00  
5151 Studená voda   35,00  
5153 Plyn   35,00  
5154 Elektrická energie   18,00  
5156 Pohonné hmoty   45,00  
5162 Služby telekomunikací   10,00  
5163 Služby peněžních ústavů   20,00  
5167 Služby školení a vzdělávání   5,00  
5169 Nákup ostatních služeb   15,00  
5171  Opravy a udržování    15,00  
5173 Cestovné   3,00 1 741,00

4357 Domovy (Domov odpočinku ve stáří Justynka)

5331 Neinv. příspěvky zřízeným PO   2 870,00             2 870,00

4359 Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče

5139 Nákup materiálu   2,00  
5161 Služby pošt   10,00  
5169 Nákup ostatních služeb    10,00  
5194 Věcné dary   5,00 27,00

53 Bezpečnost a veřejný pořádek

5311 Bezpečnost a veřejný pořádek

5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru   870,00  
5031 Povinné pojistné na soc. zabezpečení   218,00  
5032 Povinné pojistné na veř. zdravotní pojištění   78,00  
5134 Prádlo, oděv a obuv   21,00  
5136 Knihy, tisk   2,50  
5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek   4,00  
5139 Nákup materiálu   3,00  
5156 Pohonné hmoty   16,00  
5162 Služby telekomunikací   17,00  
5163 Služby peněžních ústavů   2,00  
5167 Služby školení a vzdělávání   13,00  
5169 Nákup ostatních služeb   3,00  
5171 Opravy a udržování   8,00  
5173 Cestovné   3,00  
5361 Nákup kolků   4,00 1 262,50

55 Požární ochrana a integrovaný záchranný systém

5512 Požární ochrana - dobrovolná část

5019 Ostatní platy (refundace)   10,00  
5021 Ostatní osobní výdaje   10,00  
5132 Ochranné pomůcky   60,00  
5136 Knihy, tisk   1,00  
5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek   30,00  
5139 Nákup materiálu   20,00  
5151 Studená voda   3,00  
5153 Plyn   15,00  
5154 Elektrická energie   90,00  
5156 Pohonné hmoty   25,00  
5162 Služby telekomunikací   16,00  
5167 Služby školení a vzdělávání   8,00  
5169 Nákup ostatních služeb   30,00  
  revize 10,00    
5171 Opravy a udržování   45,00  
  běžná  20,00    
  oplocení hasičárny V. Dřevíč  25,00    
5173 Cestovné   1,00  
5175 Pohoštění   1,00  
5194 Věcné dary   1,00  
5222 Neinvest. transfery občanským sdružením   15,00                                 
6123 Dopravní prostředky    118,00                    499,00

61 Státní moc, státní správa, územní samospráva a politické strany

6112 Zastupitelstva obcí

5023 Odměny členů zastupitelstev obcí   1 350,00  
5031 Povinné pojistné na soc. zabezpečení   285,00  
5032 Povinné pojistné na veř. zdravotní pojištění   122,00 1 757,00

6171 Činnost místní správy

5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru   6 643,00  
5021 Ostatní osobní výdaje   150,00  
5031 Povinné pojistné na soc. zabezpečení   1 700,00  
5032 Povinné pojistné na veř. zdravotní pojištění   614,00  
5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění   60,00  
5131  Potraviny    3,00  
5132  Ochranné pomůcky    1,00  
51330  Léky a zdravotnický materiál    1,00  
5134 Prádlo, oděv a obuv   2,00  
5136 Knihy, tisk   40,00  
5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek   120,00  
5139 Nákup materiálu   120,00  
5151 Studená voda   30,00  
5153 Plyn   150,00  
5154 Elektrická energie   220,00  
5156 Pohonné hmoty   45,00  
5161 Služby pošt   120,00  
5162 Služby telekomunikací   215,00  
5163 Služby peněžních ústavů   10,00  
5164 Nájemné    210,00  
5166 Konzultační, poradenské a právní služby    217,00  
5167 Služby školení a vzdělávání   80,00  
5169 Nákup ostatních služeb   500,00  
5171 Opravy a udržování   50,00  
5172 Programové vybavení                                       80,00  
5173 Cestovné   25,00  
5175 Pohoštění   20,00  
5178 Nájemné za nájem s právem koupě   74,00  
5194 Věcné dary   5,00  
5229 Ost. neinv. transfery nezisk. a podob. org.   10,00  
5361 Nákup kolků   10,00  
5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu   30,00 11 805,00

63 Finanční operace

6310 Obecné příjmy a výdaje z fin. operací

5141 Úroky vlastní (z úvěrů)   1 000,00
5149  Ost. úroky a ost. finanční výdaje    50,00  
5163 Služby peněžních ústavů    50,00 1 100,00

6320 Pojištění funkčně nespecifikované

5163 Služby peněžních ústavů    240,00 240,00

64 Ostatní činnosti

6402 Finanční vypořádání minulých let

5364 Vratky transf. poskyt. v min. obdobích   659,00 659,00

6409 Ostatní činnosti

5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu   204,00  
5901 Nespecifikované rezervy   250,00  
  převod do soc. fondu 250,00                                    454,00

81 Financování z tuzemska

8124 Uhraz. splátky dlouhodobých půjč. prostř.   4 705,00  
  splátky provozního úvěru                             2 500,00    
  splátky úvěru na st. úpravy čp. 212 a 209                            2 055,00    
  splátky úvěru ČS na zimní stadion                                  150,00   4 705,00

  Výdaje celkem     85 957,25
Tento text připravil/a:
Milena Moravcová
Na webu byl publikován:
12. 4. 2011

Městský úřad Hronov
nám. Čs armády 5
549 31 Hronov
tel.: +420 491 401 151
datová schránka: cspbd24
e-mail: mestohronov@mestohronov.cz
Úřední hodiny
Pondělí 7:30 - 12:00 13:00 - 17:00
Úterý 7:00 - 12:00 13:00 - 15:00
Středa 7:30 - 12:00 13:00 - 17:00
Čtvrtek 7:00 - 12:00 13:00 - 15:00
Pátek 7:00 - 12:00 13:00 - 14:30
Město Hronov
Královéhradecký kraj
Okres Náchod
Směrovací číslo: 549 31
GPS souřadnice náměstí:
50°28'48.38"N,16°10'55.06"E
Mapa ČR
Vytvořilo a spravuje Direction.cz.