Úvod > Volené orgány > Rozpočet města
Vyhledávání:

Rozpočet města Hronova na rok 2010

PŘÍJMY

11 Daně z příjmů, zisku a kapitálových výnosů

1111 Daň z příjmů FO ze závislé činnosti   10 000,00  
1112 Daň z příjmů FO ze samostatně výděl. čin.   1 400,00  
1113 Daň z příjmů FO z kapitálových výnosů   830,00  
1121 Daň z příjmů právnických osob   11 000,00 23 230,00

12 Daně ze zboží a služeb v tuzemsku

1211 Daň z přidané hodnoty   19 500,00 19 500,00

13 Daně a poplatky z vybraných činností a služeb

1332 Poplatek za znečišťování ovzduší   5,50  
1341 Poplatek ze psů   135,00  
1342 Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt   38,00  
1343 Popl. za užívání veřejného prostranství   28,00  
1345 Poplatek z ubytovací kapacity   14,00  
1347 Poplatek za provozovaný VHP   560,00  
1351 Odvod výtěžku z provozování loterií   500,00  
1361 Správní poplatky   717,50  
Org. 701 Výstavba 65,00    
Org. 703 Sňatky 2,00    
Org. 704 Tombola 5,00    
Org. 707 Změna jména 2,00    
Org. 708 Trvalý pobyt 9,00    
Org. 711 Výpis z katastru nemovistostí 

12,00 

   
Org. 712 Výpis z obchodního rejstříku 

5,00 

   
Org. 713 Výherní hrací automaty 500,00    
Org. 714 Ověřování 90,00    
Org. 716 Výpis z rejstříku trestů 

 10,00 

   
Org. 717 Výpis z živnostenského rejstříku  2,00     
Org 718 Výpis z registru řidičů  0,50     
Org. 719 Překopy 15,00   1 998,00

15 Majetkové daně

1511 Daň z nemovitostí   3 000,00 3 000,00

24 Přijaté splátky půjčených prostředků

2460 Splátky půjčených prostředků od obyv.   1 070,00 1 070,00

41 Neinvestiční přijaté transfery

4112 Neinvestiční přijaté transfery ze SR   6 705,96  
  Příspěvek na výkon státní správy 5 676,90    
  Příspěvek na školství 1 029,06                                      
4121  Neinvestiční přijaté transfery od obcí                                     288,00                                     6 993,96

33 Kultura, církve a sdělovací prostředky

3314 Činnosti knihovnické

2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků   100,00 100,00

34 Tělovýchova a zájmová činnost

3412 Sportovní zařízení v majetku obce (Zimní stadion)

2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků   1 457,60  
  příjmy z bruslení

 850,00

   
  bruslení dětí HC Hronov (org. 220)

 550,00

   
  kroužek krasobruslení (org. 221)                                    57,60    
2132 Příjmy z pronájmu ost. nemov. a jejich částí   33,00

 1 490,60

36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj

3612 Bytové hospodářství

2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků   2 000,00  
2132 Příjmy z pronájmu ost. nemov. a jejich částí   3 600,00  
3112 Příjmy z prodeje ost. nemovitostí   5 300,00
  dopl. zdr.stř., čp. 107, byt. jednotka v čp. 76

 

  10 900,00 

Org. 500 Kotelna v přístavbě Jiráskova divadla

2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků   1 855,00 1 855,00

3632 Pohřebnictví

2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků   15,00  
  Služby spojené s pronájmem hrob. míst 3,00    
  Služby z nebyt. prostor na hřbitově 12,00    
2132 Příjmy z pronájmu ost. nemov. a jejich částí   102,00  
  Pronájem hrobových míst 18,00    
  Pronájem nebytových prostor na hřbitově 84,00   117,00

3639 Komunální služby a územní rozvoj

2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady   651,20  
3111 Příjmy z prodeje pozemků   50,00 701,20

3699 Ostatní záležitosti bydlení, kom. služeb a úz. rozvoje (prádelna)

2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků   80,00 80,00

37 Ochrana životního prostředí

3722 Sběr a svoz komunálních odpadů

2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků   850,00 850,00

3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň

2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků                           30,00
2131 Příjmy z pronájmu pozemků    11,20   
2132  Příjmy z pronájmu ost. nemov. a jejich částí    28,80   
   pronájem zahradnictví v Lískách    

70,00 

43 Sociální služby a pomoc a společné činnosti v sociálním zabezpečení a politice zaměstnanosti

4351 Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení (Kalinův dům)

2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků   1 200,00  
2132 Příjmy z pronájmu ost. nemov. a jejich částí   450,00 1 650,00

4356 Denní stacionáře a centra denních služeb (Pečovatelská služba)

2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků   280,00 280,00

53 Bezpečnost a veřejný pořádek

5311 Bezpečnost a veřejný pořádek

2210 Přijaté sankční platby   150,00 150,00

5211 Požární ochrana - dobrovolná část

2132 Příjmy z pronájmu ost. nemov. a jejich částí   10,00 10,00

61 Státní moc, státní správa, územní samospráva a politické strany

6171 Činnost místní správy

2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků   30,00  
2329 Ostatní nedaňové příjmy j.n.   10,00 40,00

63 Finanční operace

6310 Obecné příjmy a výdaje z fin. operací

2141 Příjmy z úroků   100,00 100,00

81 Financování z tuzemska

8115 Změna stavu krátk. prostř. na bank. účtech   10 343,73  
Přebytek hospodaření z roku 2009                            10 343,73
   z toho převod z roku 2009:      
   - příspěvek DO Justynka                                  600,00    
  Nerozdělený přebytek hospodaření                              9 743,73   10 343,73 

8123 Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky   20 000,00  
stavební úpravy čp. 209 a čp. 212 Hronov   20 000,00

  Příjmy celkem     104 529,49VÝDAJE

10 Zemědělství a lesní hospodářství

1014 Ozdravování hosp. zvířat, polních a spec. plodin

5021 Ostatní osobní výdaje   12,50  
5139 Nákup materiálu   10,00  
5169 Nákup ostatních služeb   4,00 26,50

21 Průmysl, stavebnictví, obchod a služby

2141 Vnitřní obchod
          Mikroprojekt  
          Voda bez hranic 
          registrační číslo projektu

5021 Ostatní osobní výdaje   50,00  
5031 Povinné pojistné na soc. zabezpečení   13,00  
5032 Povinné pojistné na veř. zdravotní pojištění   4,00  
5139 Nákup materiálu   83,00  
5169 Nákup ostatních služeb   80,00  
5175  Pohoštění    40,00  270,00 

2143 Cestovní ruch

5169 Nákup ostatních služeb   32,00  
  spolupr. s part. městy (10), 

  10,00

   
  sněžné skútry (5), ostatní (2)                                       7,00    

cyklobusy

 15,00

   
5222 Neinv. transfery občanským sdružením   62,50  
  Warrington (6,5), Branka (20), Regiontour (10), Euroregion (26)                                     62,50   94,50

22 Doprava

2212 Silnice

5139 Nákup materiálu   150,00  
5162 Služby telekomunikací   1,50  
5169 Nákup ostatních služeb   20,00  
5171 Opravy a udržování   150,00  
  běžné 150,00                                    321,50

Česko-polské komunikace se sdíleným provozem pěším, cyklistickým a automobilovým v Kladském pomezí - II. etapa
Způsobilé výdaje - finanční spoluúčast města ve výši 10 %

Ulice Knáhlova             

6121 Budovy, haly a stavby   700,00                                 700,00 

Malá Čermná

6121 Budovy, haly a stavby   210,00

210,00 

Střezina k Tamadexu

6121 Budovy, haly a stavby   300,00

300,00 

Související výdaje k česko-polským komunikacím v Kladském pomezí

5171 Opravy a udržování   250,00

 

 6121 Budovy, haly a stavby      100,00                                  350,00

2221 Provoz veřejné silniční dopravy

 5323 Neinvestiční transfery krajům    11,00 

11,00  

23 Vodní hospodářství

2321 Odvádění a čistění odpadních vod a nakládání s kaly

5166 Konzult., porad., právní služby   55,00  
5171 Opravy a udržování   100,00 155,00

2333 Úpravy drobných vodních toků

5021 Ostatní osobní výdaje   3,00  
5139  Nákup materiálu     25,00  
5169 Nákup ostatních služeb    85,00  
5171 Opravy a udržování   150,00                                  263,00

31 a 32 Vzdělávání a školské služby

3111 Předškolní zařízení

Org. 304 Mateřská školka Velký Dřevíč

5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným PO   465,00  
5139 Nákup materiálu    10,00   
5169 Nákup ostatních služeb   10,00  
5171 Opravy a udržování   50,00  
  běžná 50,00                                    535,00

Org. 305 Mateřská školka Havlíčkova 520

5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným PO   1 380,00  
5139 Nákup materiálu    20,00  
5169 Nákup ostatních služeb   30,00  
5171 Opravy a udržování   90,00  
  běžná 90,00                                 1 520,00

3113 Základní školy

Org. 314 Základní škola Velký Dřevíč

5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným PO   520,00  
5139 Nákup materiálu    10,00   
5169 Nákup ostatních služeb   10,00  
5171 Opravy a udržování   50,00  
  bežná 50,00  
6121 Budovy, haly a stavby                                        47,00 637,00 

3119 Ostatní záležitosti předšk. výchovy a zákl. vzdělávání

Org. 311 Základní škola a Mateřská škola Hronov

5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným PO   4 380,00  
5139 Nákup materiálu    20,00   
5169 Nákup ostatních služeb   50,00  
5171 Opravy a udržování   150,00  
  běžná 150,00                                 4 600,00

3231 Základní umělecké školy

5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným PO   360,00                                  360,00

33 Kultura, církve a sdělovací prostředky

3311 Divadelní činnost

5139 Nákup materiálu   2,00  
5156 Pohonné hmoty   3,00  
5162 Služby telekomunikací   4,00  
5169 Nákup ostatních služeb   10,00  
5175 Pohoštění   35,00  
5194 Věcné dary   2,00  
5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným PO   80,00 136,00

3314 Činnosti knihovnické

5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru   1 010,00  
5031 Povinné pojistné na soc. zabezpečení   252,50  
5032 Povinné pojistné na veř. zdravotní pojištění   91,00  
5136 Knihy a tisk   210,00  
5139 Nákup materiálu   10,00  
5151 Studená voda   4,00  
5153 Plyn   65,00  
5154 Elektrická energie   21,00  
5156 Pohonné hmoty   2,00  
5161 Služby pošt   9,00  
5162 Služby telekomunikací   12,00  
5167 Služby školení a vzdělávání   3,00  
5169 Nákup ostatních služeb   45,00  
5173 Cestovné   10,00 1 744,50

3315 Činnosti muzeí a galerií

5339 Neinvestiční příspěvky ostatním PO   200,00 200,00

3319 Ostatní záležitosti kultury
          U NÁS - spolupráce knihoven měst Hronov a Kudowa Zdrój
           registrační číslo projektu CZ.3.22/3.2.00/08.00043

5139 Nákup materiálu   20,00  
5169 Nákup ostatních služeb   20,00  
5173 Cestovné   10,00  
5175 Pohoštění    20,00  
5194 Věcné dary    30,00                                  100,00

3326 Poříz., zach. a obnova hodnot míst. kult. povědomí

5139 Nákup materiálu   10,00  
5169  Nákup ostatních služeb    5,00   
5171 Opravy a udržování     30,00   
   běžné                                    30,00   45,00 

3392 Zájmová činnost v kultuře

5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným PO   2 950,00  
5139 Nákup materiálu   25,00  
5169 Nákup ostatních služeb   55,00  
5171 Opravy a udržování   60,00  
  běžné 60,00                                 3 090,00

3399 Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl. prostř.

Org. 249 Ples města

5169 Nákup ostatních služeb   33,00  
5194 Věcné dary   13,00                                     46,00

Org. 250 Sbor pro občanské záležitosti (SPOZ)

5139 Nákup materiálu   5,00  
5169 Nákup ostatních služeb   5,00  
5194 Věcné dary   30,00 40,00

34 Tělovýchova a zájmová činnost

3412 Sportovní zařízení v majetku obce (Zimní stadion)

5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru   396,00  
5021 Ostatní osobní výdaje   506,00  
5031 Povinné pojistné na soc. zabezpečení   234,00  
5032 Povinné pojistné na veř. zdravotní pojištění   85,00  
5134 Prádlo, oděv a obuv   6,20  
5139 Nákup materiálu   121,00  
5151 Studená voda   107,50  
5153 Plyn   290,00  
5154 Elektrická energie   850,00  
5156 Pohonné hmoty   80,60  
5162 Služby telekomunikací   35,00  
5163 Služby peněžních ústavů   12,30  
5167 Služby školení a vzdělávání   4,50  
5169 Nákup ostatních služeb   171,60  
5171 Opravy a udržování   161,10  
5173 Cestovné   3,00  
5222 Neinv. dotace občanským sdružením   2,00 3 065,80 

3419 Ostatní tělovýchovná činnost

5222 Neinv. transfery občanským sdružením   1 230,00  
  příspěvek sportovním klubům celkem 680,00    
  příspěvek HC Hronov (org. 220) 550,00    
5229 Ost. neinv. transfery nezisk. a podob. org.   29,00  
  Č-P 20 (9), běh H-N (10),      
  ostatní (10)     1 259,00

Org. 218 Fotbalový stadion

5139 Nákup materiálu   20,00  
5169 Nákup ostatních služeb   25,00  
5171 Opravy a udržování   80,00                                  125,00

3421 Využití volného času dětí a mládeže (Dům dětí a mládeže Domino)

5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným PO   307,60  
  příspěvek na činnost                                  250,00    
  příspěvek na kroužek krasobruslení  57,60   307,60

Org. 222 Grant města Hronova "PRÁCE S DĚTMI"

5229 Ost. neinv. transfery nezisk. org.    50,00 50,00

Org. 217 Hřiště na Příčnici, v Divadelní ul., na Ostrově

5139 Nákup materiálu   5,00  
5171  Opravy a udržování   50,00                                     55,00

35 Zdravotnictví

3539 Ostatní zdravotnická zařízení

5229 Ost. neinv. transfery nezisk. org. (Hospic)   5,00 5,00

36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj

3612 Bytové hospodářství

5021 Ostatní osobní výdaje   130,00  
5031 Povinné pojistné na soc. zabezpečení   38,00  
5032 Povinné pojistné na veř. zdravotní pojištění   13,00  
5134 Prádlo, oděv a obuv   2,00  
5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek   5,00  
5139 Nákup materiálu   40,00  
5151 Studená voda   700,00  
5153 Plyn   1 600,00  
5154 Elektrická energie   660,00  
5156 Pohonné hmoty a maziva   2,00  
5162 Služby telekomunikací   15,00  
5163 Služby peněžních ústavů   20,00  
5166 Konzultační, poradenské a právní služby   50,00  
5167 Služby školení a vzdělávání   5,00  
5169 Nákup ostatních služeb   373,00  
5171 Opravy a udržování   1 750,00  
  běžná vč. čp. 193 1 100,00    
  čp. 36 - oprava výtahu 650,00    
5361 Nákup kolků   5,00  
5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu   350,00                               5 758,00

Org. 500 Plynová kotelna v příst. Jiráskova divadla

5139 Nákup materiálu   10,00  
5151 Studená voda   3,00  
5153 Plyn   1 250,00  
5154 Elektrická energie   180,00  
5169 Nákup ostatních služeb   30,00  
5171 Opravy a udržování   70,00 1 543,00

3631 Veřejné osvětlení

5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru   250,00  
5031 Povinné pojistné na soc. zabezpečení   62,50  
5032 Povinné pojistné na veř. zdravotní pojištění   22,50  
5132 Ochranné pomůcky   4,50  
5134 Prádlo, oděv a obuv   6,00  
5139 Nákup materiálu   100,00  
5154 Elektrická energie   950,00  
5162 Služby telekomunikací   3,00  
5167  Služby školení a vzdělávání                                          2,50  
5169 Nákup ostatních služeb   140,00  
5171 Opravy a udržování   496,00  
  běžná                                     50,00    
  opravy VO na Příčnici                                  136,00    
  oprava VO v ul. Šrámkova                                  180,00    
  VO na Střezině                                   130,00    
6121 Budovy, haly a stavby   1 650,00  
  z toho VO Pad. Zb. u Wik. vč. PD 1 550,00   3 687,00

3632 Pohřebnictví

5021 Ostatní osobní výdaje   85,00  
5031 Povinné pojistné na soc. zabezpečení   12,00  
5032 Povinné pojistné na veř. zdravotní pojištění   5,00  
5134 Prádlo, oděv a obuv   6,00  
5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek   3,00  
5139 Nákup materiálu   20,00  
5151 Studená voda   12,00  
5154 Elektrická energie   70,00  
5156 Pohonné hmoty   3,00  
5162 Služby telekomunikací   4,00  
5169 Nákup ostatních služeb   10,00  
5171 Opravy a udržování   20,00 250,00

3639 Komunální služby a územní rozvoj

5021 Ostatní osobní výdaje   45,00  
5031 Povinné pojistné na soc. zabezpečení   12,00  
5032 Povinné pojistné na veř. zdravotní pojištění   4,00  
5139 Nákup materiálu   10,00  
5151 Studená voda   9,00  
5154 Elektrická energie   75,00  
5164  Nájemné    33,00  
5169 Nákup ostatních služeb   725,00  
  deratizace 50,00    
  správa digitálně technické mapy  10,00    
  ostatní OM (50), ostatní TS (25) 75,00    
  výdaje spojené s žádostmi o dotace - park 150,00    
  geometrické plány 60,00     
   žádosti o dotace na Zateplení budov 380,00     
5171 Opravy a udržování   60,00  
5361 Nákup kolků   3,00  
5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu   10,00  
6130 Pozemky   725,00  
  nákup běžný                                      50,00    
  nákup Wikov aréna - 2. část                                   675,00   1 711,00 

3699 Ostatní záležitosti bydlení, kom. služeb a úz. rozvoje (prádelna)

5021 Ostatní osobní výdaje   55,00  
5031 Povinné pojistné na soc. zabezpečení   14,00  
5032 Povinné pojistné na veř. zdravotní pojištění   5,00  
5134 Prádlo, oděv a obuv   2,00  
5139 Nákup materiálu   3,00  
5171 Opravy a udržování   4,00 83,00

37 Ochrana životního prostředí

3722 Sběr a svoz komunálních odpadů

5139 Nákup materiálu   25,00  
 5169 Nákup ostatních služeb   2 080,00  
5171 Opravy a udržování   50,00  
  běžná 50,00   2 155,00

3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň

5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru   2 400,00  
5021 Ostatní osobní výdaje   150,00  
5031 Povinné pojistné na soc. zabezpečení   600,00  
5032 Povinné pojistné na veř. zdravotní pojištění   216,00  
5132 Ochranné pomůcky   6,50  
5134 Prádlo, oděv a obuv   18,00  
5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek   50,00  
5139 Nákup materiálu   280,00  
5151 Studená voda   4,80  
5153 Plyn   85,00  
5154 Elektrická energie   60,00  
5156 Pohonné hmoty   240,00  
5162 Služby telekomunikací   42,00  
5163 Služby peněžních ústavů   30,00  
5165 Nájemné za půdu   16,00  
5167 Služby školení a vzdělávání   15,00  
5169 Nákup ostatních služeb   125,00  
  náhr. výsadba stromů za investice - nám. 65,00    
  ostatní 60,00    
5171 Opravy a udržování   101,00  
5178 Nájemné za nájem s právem koupě   750,00  
  stroj na čištění ulic a chodníků 750,00                                5 189,30

43 Sociální služby a pomoc a společné činnosti v soc. zabezpečení a pol. zaměstnanosti

 

4351 Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení (Kalinův dům)

5021 Ostatní osobní výdaje   70,00  
5031 Povinné pojistné na soc. zabezpečení   18,00  
5032 Povinné pojistné na veř. zdravotní pojištění   6,00  
5134 Prádlo, oděv a obuv   1,00  
5137  Drobný hmotný dlouhodobý majetek    5,00  
5139 Nákup materiálu   7,00  
5151 Studená voda   120,00  
5153 Plyn   730,00  
5154 Elektrická energie   160,00  
5156 Pohonné hmoty   2,00  
5162 Služby telekomunikací   1,00  
5169 Nákup ostatních služeb   35,00  
5171 Opravy a udržování   110,00  
  běžná 110,00   1 265,00

4356 Denní stacionáře a centra denních služeb (Pečovatelská služba)

5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru   1 120,00  
5031 Povinné pojistné na soc. zabezpečení   280,00  
5032 Povinné pojistné na veř. zdravotní pojištění   101,00  
5133  Léky    1,00  
5134 Prádlo, oděv a obuv   6,00  
5139 Nákup materiálu   12,00  
5151 Studená voda   18,00  
5153 Plyn   35,00  
5154 Elektrická energie   15,00  
5156 Pohonné hmoty   35,00  
5162 Služby telekomunikací   10,00  
5163 Služby peněžních ústavů   20,00  
5167 Služby školení a vzdělávání   5,00  
5169 Nákup ostatních služeb   10,00  
5171  Opravy a udržování    10,00  
5173 Cestovné   8,00
5424 Náhrada mezd v době nemoci    10,00 1 696,00 

4357 Domovy (Domov odpočinku ve stáří Justynka)

5331 Neinv. příspěvky zřízeným PO   2 081,39                              
6121  Budovy, haly a stavby    20 000,00                              22 081,39

4359 Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče

5139 Nákup materiálu   2,00  
5161 Služby pošt   10,00  
5194 Věcné dary   5,00 17,00

53 Bezpečnost a veřejný pořádek

5311 Bezpečnost a veřejný pořádek

5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru   850,00  
5031 Povinné pojistné na soc. zabezpečení   212,50  
5032 Povinné pojistné na veř. zdravotní pojištění   76,50  
5134 Prádlo, oděv a obuv   18,00  
5136 Knihy, tisk   1,50  
5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek   2,00  
5139 Nákup materiálu   3,00  
5156 Pohonné hmoty   16,00  
5162 Služby telekomunikací   16,00  
5163 Služby peněžních ústavů   5,00  
5167 Služby školení a vzdělávání   1,00  
5169 Nákup ostatních služeb   2,00  
5171 Opravy a udržování   7,00  
5173 Cestovné   1,00  
5361 Nákup kolků   2,00 1 213,50

55 Požární ochrana a integrovaný záchranný systém

5512 Požární ochrana - dobrovolná část

5019 Ostatní platy (refundace)   10,00  
5021 Ostatní osobní výdaje   10,00  
5132 Ochranné pomůcky   60,00  
5136 Knihy, tisk   1,00  
5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek   30,00  
5139 Nákup materiálu   20,00  
5151 Studená voda   3,00  
5153 Plyn   10,00  
5154 Elektrická energie   70,00  
5156 Pohonné hmoty   25,00  
5162 Služby telekomunikací   16,00  
5167 Služby školení a vzdělávání   8,00  
5169 Nákup ostatních služeb   30,00  
  revize 10,00    
5171 Opravy a udržování   100,00  
  běžná  70,00    
  opravy vrat  30,00    
5173 Cestovné   1,00  
5175 Pohoštění   1,00  
5194 Věcné dary   1,00  
5222 Neinvest. transfery občanským sdružením   15,00                                  411,00

61 Státní moc, státní správa, územní samospráva a politické strany

6112 Zastupitelstva obcí

5023 Odměny členů zastupitelstev obcí   1 416,20  
5031 Povinné pojistné na soc. zabezpečení   300,00  
5032 Povinné pojistné na veř. zdravotní pojištění   127,41 1 843,61

6171 Činnost místní správy

5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru   6 766,00  
5021 Ostatní osobní výdaje   180,00  
5031 Povinné pojistné na soc. zabezpečení   1 736,00  
5032 Povinné pojistné na veř. zdravotní pojištění   625,00  
5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění   60,00  
5131  Potraviny    2,00  
5132  Ochranné pomůcky    1,00  
51330  Léky a zdravotnický materiál    1,00  
5134 Prádlo, oděv a obuv   2,00  
5136 Knihy, tisk   40,00  
5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek   150,00  
5139 Nákup materiálu   120,00  
5151 Studená voda   30,00  
5153 Plyn   150,00  
5154 Elektrická energie   220,00  
5156 Pohonné hmoty   45,00  
5161 Služby pošt   120,00  
5162 Služby telekomunikací   215,00  
5163 Služby peněžních ústavů   350,00  
5167 Služby školení a vzdělávání   80,00  
5166 Konzultační, poradenské a právní služby   270,00  
5169 Nákup ostatních služeb   900,00  
  z toho přísp. na obědy 220,00    
5171 Opravy a udržování   50,00  
5172 Programové vybavení                                       80,00  
5173 Cestovné   25,00  
5175 Pohoštění   20,00  
5178 Nájemné za nájem s právem koupě   66,00  
5194 Věcné dary   5,00  
5229 Ost. neinv. transfery nezisk. a podob. org.   10,00  
5361 Nákup kolků   10,00  
5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu   30,00 12 359,00

63 Finanční operace

6310 Obecné příjmy a výdaje z fin. operací

5141 Úroky vlastní (z úvěrů)   2 000,00 2 000,00

64 Ostatní činnosti

6409 Ostatní činnosti

5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu   237,56  
5901 Nespecifikované rezervy   4 885,33  
  převod do soc. fondu 250,00    
  nerozdělená rezerva 4 635,33   5 122,89

81 Financování z tuzemska

8124 Uhraz. splátky dlouhodobých půjč. prostř.   14 521,40  
  splátky provozního úvěru                              10 000,00    
  splátky úvěru na st. úpravy čp. 212 a 209                               1 538,40    
  splátky dvou invest. úvěrů (1 úv. ČS, 1 úv. ČSOB)                               2 983,00   14 521,40

  Výdaje celkem     104 529,49
Tento text připravil/a:
Milena Moravcová
Na webu byl publikován:
28. 2. 2010

Městský úřad Hronov
nám. Čs armády 5
549 31 Hronov
tel.: +420 491 401 151
datová schránka: cspbd24
e-mail: mestohronov@mestohronov.cz
Úřední hodiny
Pondělí 7:30 - 12:00 13:00 - 17:00
Úterý 7:00 - 12:00 13:00 - 15:00
Středa 7:30 - 12:00 13:00 - 17:00
Čtvrtek 7:00 - 12:00 13:00 - 15:00
Pátek 7:00 - 12:00 13:00 - 14:30
Město Hronov
Královéhradecký kraj
Okres Náchod
Směrovací číslo: 549 31
GPS souřadnice náměstí:
50°28'48.38"N,16°10'55.06"E
Mapa ČR
Vytvořilo a spravuje Direction.cz.