Úvod > Volené orgány > Rozpočet města
Vyhledávání:

Rozpočet města Hronova na rok 2008

PŘÍJMY

11 Daně z příjmů, zisku a kapitálových výnosů

1111 Daň z příjmů FO ze závislé činnosti   9 700,00  
1112 Daň z příjmů FO ze samostatně výděl. čin.   3 100,00  
1113 Daň z příjmů FO z kapitálových výnosů   600,00  
1121 Daň z příjmů právnických osob   12 500,00 25 900,00

12 Daně ze zboží a služeb v tuzemsku

1211 Daň z přidané hodnoty   19 000,00 19 000,00

13 Daně a poplatky z vybraných činností a služeb

1332 Poplatek za znečišťování ovzduší   5,50  
1341 Poplatek ze psů   120,00  
1342 Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt   10,00  
1343 Popl. za užívání veřejného prostranství   90,00  
1345 Poplatek z ubytovací kapacity   5,00  
1347 Poplatek za provozovaný VHP   400,00  
1351 Odvod výtěžku z provozování loterií   250,00  
1361 Správní poplatky   539,70  
Org. 701 Výstavba 67,70    
Org. 703 Sňatky 5,00    
Org. 704 Tombola 3,00    
Org. 707 Změna jména 2,00    
Org. 708 Trvalý pobyt 8,00    
Org. 711 Výpis z katastru nemovitostí  7,00     
Org. 712  Výpis z obchodního rejstříku  2,00     
Org. 713 Výherní hrací automaty 350,00    
Org. 714 Ověřování 82,00    
Org. 719 Překopy 13,00   1 420,20

15 Majetkové daně

1511 Daň z nemovitostí   1 850,00 1 850,00

24 Přijaté splátky půjčených prostředků

2460 Splátky půjčených prostředků od obyv.   1 040,00 1 040,00

41 Neinvestiční přijaté transfery

4112 Neinvestiční přijaté transfery ze SR   4 371,92  
  Příspěvek na výkon státní správy 3 324,50    
  Příspěvek na školství 1 047,42    
4116 Ostatní neinv. přijaté transfery ze SR   4 200,00  
4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí   198,70 8 770,62

23 Vodní hospodářství

2321 Odvádění a čištění odpadních vod

3112 Příjmy z prodeje ostatních nemovitostí   327,00 327,00
  (prodej kanalizace na Příčnici VAKu)      

33 Kultura, církve a sdělovací prostředky

3314 Činnosti knihovnické

2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků   85,00 85,00

34 Tělovýchova a zájmová činnost

3412 Sportovní zařízení v majetku obce (Zimní stadion)

2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků   1 350,00  
  v tom Kč 550 tis. HC Hr. děti (org. 220)      
2132 Příjmy z pronájmu ost. nemov. a jejich částí   33,00  
2329 Ostatní nedaňové příjmy j.n.   16,00 1 399,00

36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj

3612 Bytové hospodářství

2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků   2 400,00  
2132 Příjmy z pronájmu ost. nemov. a jejich částí   4 000,00  
3112 Příjmy z prodeje ost. nemovitostí   9 300,00
   prodej čp. 600  5 300,00    
   prodej domů u nádraží  4 000,00    15 700,00 

Org. 500 Kotelna v přístavbě Jiráskova divadla

2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků   1 600,00 1 600,00

3632 Pohřebnictví

2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků   10,00  
  Služby spojené s pronájmem hrob. míst 3,00    
  Služby z nebyt. prostor na hřbitově 7,00    
2132 Příjmy z pronájmu ost. nemov. a jejich částí   85,00  
  Pronájem hrobových míst 10,00    
  Pronájem nebytových prostor na hřbitově 75,00   95,00

3639 Komunální služby a územní rozvoj

2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady   651,20  
3111 Příjmy z prodeje pozemků   50,00 701,20

3699 Ostatní záležitosti bydlení, kom. služeb a úz. rozvoje (prádelna)

2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků   80,00 80,00

37 Ochrana životního prostředí

3722 Sběr a svoz komunálních odpadů

2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků   500,00 500,00

3745

Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků   20,00  
2132 Příjmy z pronájmu ost. nemov. a jejich částí   40,00  
  pronájem zahradnictví v Lískách     60,00

43 Sociální služby a pomoc

4351 Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení (Kalinův dům)

2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků   800,00  
2132 Příjmy z pronájmu ost. nemov. a jejich částí   420,00 1 220,00

4356 Denní stacionáře a centra denních služeb (Pečovatelská služba)

2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků   250,00 250,00

53 Bezpečnost a veřejný pořádek

5311 Bezpečnost a veřejný pořádek

2210 Přijaté sankční platby   200,00 200,00

5211 Požární ochrana - dobrovolná část

2132 Příjmy z pronájmu ost. nemov. a jejich částí   8,00 8,00

61 Státní moc, státní správa, územní samospráva a politické strany

6171 Činnost místní správy

2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků   80,00  
2329 Ostatní nedaňové příjmy j.n.   50,00 130,00

63 Finanční operace

6310 Obecné příjmy a výdaje z fin. operací

2141 Příjmy z úroků   150,00 150,00

81 Financování z tuzemska

8115 Změna stavu krátk. prostř. na bank. účtech   12 721,78  
  Přebytek hospodaření z roku 2007 9 821,78    
   z toho převody z roku 2007      
   PD realizační - most u MŠ V. Dřevíč 282,03     
   PD realizační - lávku u splavu Hronov 18,45     
   Diagnostika mostů 98,77     
   Oprava podlahy tělocvičny ZŠ Zbečník 725,81     
   Úprava kuchyně v DO Justynka 1 200,00     
   Automobil pro pečovatelskou službu 100,05     
   Doplatek PD na III. etapu - dostavba ZS 10,00     
   Oprava oken kabin na fotbalovém stadionu 40,00     
   Dar Saar Gummi - nové hřiště ZŠ Hronov 250,00     
   Nepoužité nájemné - budovy čp. 193 (HŠ) 401,96     
   Pojistné plnění - hasičárna Rokytník 116,00     
   Nerozdělený přebytek hospodaření 6 578,71     
  část zůstatku na účtu FRBMH 2 900,00   12 721,78

 

  Příjmy celkem     93 207,80VÝDAJE

10 Zemědělství a lesní hospodářství

1014 Ozdravování hosp. zvířat, polních a spec. plodin

5021 Ostatní osobní výdaje   12,50  
5031 Povinné pojistné na soc. zabezpečení   3,00  
5032 Povinné pojistné na veř. zdravotní pojištění   1,00  
5139 Nákup materiálu   35,00  
5169 Nákup ostatních služeb   13,50 65,00

21 Průmysl, stavebnictví, obchod a služby

2143 Cestovní ruch

5169 Nákup ostatních služeb   275,00  
  spolupr. s part. městy (15),      
  sněžné skútry (5), ostatní (5),

   25,00

   
  příprava oslav 650 let založení Hronova 

 250,00

   
5221 Neinv. transfery obecně prospěšným spol.   35,00  
  Regiontour (15), Branka (20)      
5222 Neinv. transfery občanským sdružením   6,50  
  Warrington     316,50

22 Doprava

2212 Silnice

5139 Nákup materiálu   200,00  
5162 Služby telekomunikací   1,50  
5166 Konzult., porad., právní služby   570,00  
  pasporty komunikací

  20,00

   
  PD cyklostezky (Knáhlova, Líska, Střezina)

500,00

   
  PD oprava Červené ulice V. Dřevíč

  50,00

   
  PD chodník mezi ZŠ a MŠ ve Vel. Dřevíči      
5169 Nákup ostatních služeb   200,00  
5171 Opravy a udržování   2 035,00  
  běžné                   500,00    
  chodník od papírny po zastávku oboustr. 200,00    
  překopy Na Louce V. Dřevíč     500,00    
  oprava spoj. uličky U Kovárny V. Dřevíč  155,00    
  oprava Port Artur  680,00    
6121 Budovy, haly a stavby   4 830,00  
  chodníkové těleso vč. lávky - ZŠ-MŠ V. Dř.  780,00    
  chodník Divadelní ul.                  1 300,00    
  chodník Palac. ul. 1 strana k zim. stad.  2 550,00    
  projekt Lázeňské okruhy - spoluúčast                     200,00   7 836,50

23 Vodní hospodářství

2321 Odvádění a čistění odpadních vod a nakládání s kaly

5166 Konzult., porad., právní služby   1 416,20  
  Skupin. proj. Metuje - PD záloha  150,00    
  Skupin. proj. Metuje, kanal. Zb. - Dabona  1 166,20    
  pasportizace kanalizace - pokračování  100,00    
5171 Opravy a udržování   20,00 1 436,20

2333 Úpravy drobných vodních toků

5021 Ostatní osobní výdaje   3,00  
5166 Konzult., porad., právní služby   779,25  
  PD realizační - most  u MŠ V. Dřevíč  282,03    
  PD realizační - lávka u splavu Hronov  18,45    
  PD realizační lávka u Kopečku Hronov  150,00    
  hlavní mostní prohlídky 50,00    
  diagnostika mostů 100,00    
  diagnostika mostů - převod z roku 2007  98,77    
  ostatní  80,00    
5171 Opravy a udržování   190,00  
  běžná 20,00    
  oprava mostku u Rony Elektronik Zbečník  170,00    
6121 Budovy, haly a stavby                  7 300,00 8 272,25 

31 a 32 Vzdělávání a školské služby

3111 Předškolní zařízení

Org. 304 Mateřská školka Velký Dřevíč

5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným PO   440,00  
5169 Nákup ostatních služeb   4,00  
5171 Opravy a udržování   50,00  
  běžná 50,00    
 6121 Budovy, haly a stavby  250,00   744,00

Org. 305 Mateřská školka Havlíčkova 520

5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným PO   1 325,00  
5169 Nákup ostatních služeb   33,00  
5171 Opravy a udržování   75,00  
  běžná 75,00    
6121  Budovy, haly a stavby                250,00 1 683,00

3113 Základní školy

Org. 314 Základní škola Velký Dřevíč

5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným PO   468,00  
5169 Nákup ostatních služeb   4,00  
5171 Opravy a udržování   50,00  
  běžná 50,00    
6121 Budovy, haly a stavby   100,00  
  PD na rek. stř. na tělocv. vč. ener. aud.  100,00   622,00

3119 Ostatní záležitosti předšk. výchovy a zákl. vzdělávání

Org. 311 Základní škola a Mateřská škola Hronov

5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným PO   4 179,00  
5169 Nákup ostatních služeb   30,00  
5171 Opravy a udržování   1 020,81  
  běžná 125,00    
  oprava podlahy tělocvičny Zbečník  725,81    
  tělocvična ZŠ Hronov - oprava kanalizace  80,00    
  ŠD - Dolíček - oprava kanalizace  90,00    
6121 Budovy, haly a stavby   1 400,00  
  PD tělocv. ZŠ Zbečník - rekonstr. střechy                  150,00    
  hřiště na dvoře ZŠ v Hronově  1 250,00   6 629,81

3231 Základní umělecké školy

5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným PO   350,00                 350,00 

33 Kultura, církve a sdělovací prostředky

3311 Divadelní činnost

5139 Nákup materiálu   10,00  
5156 Pohonné hmoty   2,00  
5162 Služby telekomunikací   3,00  
5169 Nákup ostatních služeb   15,00  
5175 Pohoštění   35,00  
5194 Věcné dary   15,00  
5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným PO   80,00 160,00

3314 Činnosti knihovnické

5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru   898,00  
5031 Povinné pojistné na soc. zabezpečení   233,50  
5032 Povinné pojistné na veř. zdravotní pojištění   81,00  
5136 Knihy a tisk   260,00  
5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek   5,00  
5139 Nákup materiálu   15,00  
5151 Studená voda   4,00  
5153 Plyn   75,00  
5154 Elektrická energie   35,00  
5156 Pohonné hmoty   2,00  
5161 Služby pošt   7,00  
5162 Služby telekomunikací   18,00  
5167 Služby školení a vzdělávání   3,00  
5169 Nákup ostatních služeb   48,00  
5171 Opravy a udržování   15,00  
5172 Programové vybavení   10,00  
5173 Cestovné   6,00  
5175  Pohoštění     2,00  
5194  Věcné dary    2,00  
6121 Budovy, haly a stavby    500,00 2 219,50

3315 Činnosti muzeí a galerií

5339 Neinvestiční příspěvky ostatním PO   250,00 250,00

3326 Poříz., zach. a obnova hodnot míst. kult. povědomí

5171 Opravy a udržování   65,00 65,00

3349 Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků

5229 Ost. neinv. transfery nezisk. org. (Rod. kraj.)   5,00 5,00

3392 Zájmová činnost v kultuře

5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným PO   2 800,00  
  (na kult. činnost, HL a BOR, infocentrum)      
5166 Konzultační, poradenské a právní služby   20,00  
5169 Nákup ostatních služeb   50,00  
5171 Opravy a udržování   90,00  
  běžné 50,00    
  malování předsálí sálu JČ, šatny, technici  40,00   2 960,00

3399 Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl. prostř.

5229 Ost. neinv. transfery nezisk. organizacím   40,00  
  katol.(10),evang.(10),husit.(10),advent.(10)     40,00

Org. 248 Pouť

5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu   2,00  
5169 Nákup ostatních služeb         30,00  
5175 Pohoštění   3,00  
5194 Věcné dary   1,00  
5365 Platby daní a poplatků krajům, obcím a SF   0,50 36,50

Org. 249 Ples města

5169 Nákup ostatních služeb   40,00 40,00

Org. 250 Sbor pro občanské záležitosti (SPOZ)

5139 Nákup materiálu   10,00  
5169 Nákup ostatních služeb   10,00  
5194 Věcné dary   22,00 42,00

34 Tělovýchova a zájmová činnost

3412 Sportovní zařízení v majetku obce (Zimní stadion)

5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru   283,00  
5021 Ostatní osobní výdaje   436,00  
5031 Povinné pojistné na soc. zabezpečení   181,10  
5032 Povinné pojistné na veř. zdravotní pojištění   62,50  
5134 Prádlo, oděv a obuv   3,00  
5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek   7,10  
  LPG lahve, CD přehrávač,  vrtačka  7,10    
5139 Nákup materiálu   118,00  
5151 Studená voda   95,00  
5153 Plyn   254,50  
5154 Elektrická energie   870,00  
5156 Pohonné hmoty   122,00  
5162 Služby telekomunikací   36,00  
5163 Služby peněžních ústavů   9,00  
5167 Služby školení a vzdělávání   16,00  
5169 Nákup ostatních služeb   169,40  
5171 Opravy a udržování   82,00  
  běžná 30,00    
  servis 2 ks kompresorů 52,00    
5173 Cestovné   2,00  
5194 Věcné dary   3,60  
5222 Neinv. dotace občanským sdružením   2,00  
6121  Budovy, haly a stavby    10,00  
6122  Stroje, přístroje a zařízení (ořezávačka ledu)    46,00 2 808,20

3419 Ostatní tělovýchovná činnost

5222 Neinv. transfery občanským sdružením   910,00  
  příspěvek sportovním klubům celkem 360,00    
  příspěvek HC Hronov (org. 220) 550,00    
5229 Ost. neinv. transfery nezisk. a podob. org.   39,00  
  Č-P 20 (9), běh H-N (10),      
  ostatní (20)     949,00

Org. 218 Fotbalový stadion

5139 Nákup materiálu   20,00  
5169 Nákup ostatních služeb   23,00  
5171 Opravy a udržování   100,00  
  oprava oken, dveří, běžná      143,00

3421 Využití volného času dětí a mládeže (Dům dětí a mládeže Domino)

5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným PO   270,00               270,00

Org. 222 Grant města Hronova "PRÁCE S DĚTMI"

5229 Ostatní neiv. transfery nezisk. a od. org.   100,00               100,00

Org. 217 Hřiště na Příčnici, v Divadelní ul., na Ostrově

5171 Opravy a udržování   40,00  
  běžná     40,00

3539 Ostatní zdravotnická zařízení

5229 Ost. neinv. transfery nezisk. org. (Hospic)   5,00 5,00

36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj

3612 Bytové hospodářství

5021 Ostatní osobní výdaje   190,00  
5031 Povinné pojistné na soc. zabezpečení   49,50  
5032 Povinné pojistné na veř. zdravotní pojištění   17,00  
5134 Prádlo, oděv a obuv   2,00  
5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek   5,00  
5139 Nákup materiálu   35,00  
5151 Studená voda   755,00  
5153 Plyn   1 260,00  
5154 Elektrická energie   550,00  
5156 Pohonné hmoty a maziva   2,00  
5162 Služby telekomunikací   13,00  
5163 Služby peněžních ústavů   20,00  
5166 Konzultační, poradenské a právní služby   280,00  
  projekty 50,00    
  ostatní 30,00    
  drobné PD spojené s žádostmi o dotace 200,00    
5167 Služby školení a vzdělávání   5,00  
5169 Nákup ostatních služeb   160,00  
  ostatní  60,00    
  revize 100,00    
5171 Opravy a udržování   1 731,96  
  běžná 900,00    
  čp. 193 (hotelová škola) - opravy domu 701,96    
  čp. 512 - komínové lávky  50,00    
  V. Dřevíč čp. 1 - výměna oken bytu  80,00    
5361 Nákup kolků   5,00  
5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu   240,50  
6121 Budovy, haly a stavby   170,00  
  čp. 8 - úpr. prostor pro keram. dílnu Domino  170,00   5 490,96

Org. 500 Plynová kotelna v příst. Jiráskova divadla

5139 Nákup materiálu   5,00  
5151 Studená voda   22,00  
5153 Plyn   1 260,00  
5154 Elektrická energie   210,00  
5169 Nákup ostatních služeb   40,00  
5171 Opravy a udržování   50,00 1 587,00

3631 Veřejné osvětlení

5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru   420,00  
5031 Povinné pojistné na soc. zabezpečení   109,00  
5032 Povinné pojistné na veř. zdravotní pojištění   38,00  
5132 Ochranné pomůcky   4,00  
5134 Prádlo, oděv a obuv   6,00  
5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek   7,00  
5139 Nákup materiálu   120,00  
5154 Elektrická energie   700,00  
5162 Služby telekomunikací   3,00  
5166 Konzultační, poradenské a právní služby   90,00  
  PD pro souběh s ČEZ 50,00    
  PD na drobné sítě VO 40,00    
5169 Nákup ostatních služeb   80,00  
5171 Opravy a udržování   100,00  
6121 Budovy, haly a stavby   1 840,00  
  souběh s ČEZ - Divadelní ul. 920,00    
  souběh s ČEZ - K Milířům, Knáhlova  800,00    
  souběh s ČEZ - přeložka VO Žabokrky  120,00   3 517,00

3632 Pohřebnictví

5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru   154,50  
5021 Ostatní osobní výdaje   30,00  
5031 Povinné pojistné na soc. zabezpečení   40,00  
5032 Povinné pojistné na veř. zdravotní pojištění   14,00  
5134 Prádlo, oděv a obuv   4,00  
5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek   3,00  
5139 Nákup materiálu   10,00  
5151 Studená voda   11,00  
5154 Elektrická energie   65,00  
5156 Pohonné hmoty   3,00  
5162 Služby telekomunikací   4,00  
5169 Nákup ostatních služeb   40,00  
5171 Opravy a udržování   50,00 428,50

3639 Komunální služby a územní rozvoj

5021 Ostatní osobní výdaje   45,00  
5031 Povinné pojistné na soc. zabezpečení   12,00  
5032 Povinné pojistné na veř. zdravotní pojištění   4,00  
5139 Nákup materiálu   50,00  
5151 Studená voda   10,00  
5154 Elektrická energie   70,00  
5166 Konzultační, poradenské a právní služby   983,20  
  geometrické plány 60,00    
  výdaje spojené s žádostmi o dotace 500,00    
  ostatní (OM) 35,00    
  územní plán (změny)  160,00    
  revitalizace centra města - PD aut. nádr.  50,00    
  revitalizace centra města - CEP  178,20    
5169 Nákup ostatních služeb   195,00  
  odchyt holubů a deratizace 100,00    
  ostatní OM (35), ostatní TS (60) 95,00    
5171 Opravy a udržování   65,00  
5361 Nákup kolků   10,00  
5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu   30,00  
6130 Pozemky   50,00 1 524,20

3699 Ostatní záležitosti bydlení, kom. služeb a úz. rozvoje (prádelna)

5021 Ostatní osobní výdaje   50,00  
5031 Povinné pojistné na soc. zabezpečení   13,00  
5032 Povinné pojistné na veř. zdravotní pojištění   4,50  
5134 Prádlo, oděv a obuv   1,00  
5139 Nákup materiálu   3,00  
5171 Opravy a udržování   3,00 74,50

37 Ochrana životního prostředí

3722 Sběr a svoz komunálních odpadů

5169 Nákup ostatních služeb   1 770,00  
5171 Opravy a udržování   30,00  
  běžná 30,00   1 800,00

3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň

5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru   1 940,00  
5021 Ostatní osobní výdaje   85,00  
5031 Povinné pojistné na soc. zabezpečení   504,50  
5032 Povinné pojistné na veř. zdravotní pojištění   174,50  
5132 Ochranné pomůcky   4,00  
5134 Prádlo, oděv a obuv   30,00  
5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek   70,00  
  sekačka, křovinořez, sběrací koš za sekačku  70,00    
5139 Nákup materiálu   150,00  
5151 Studená voda   4,00  
5153 Plyn   75,00  
5154 Elektrická energie   41,00  
5156 Pohonné hmoty   280,00  
5162 Služby telekomunikací   38,00  
5163 Služby peněžních ústavů   30,00  
5165 Nájemné   16,00  
5166 Konzultační, poradenské a právní služby   5,00  
5167 Služby školení a vzdělávání   15,00  
5169 Nákup ostatních služeb   220,00  
5171 Opravy a udržování   80,00  
5173 Cestovné   1,00  
5178 Nájemné za nájem s právem koupě   377,00  
  vysokozdvižná plošina na Avii 377,00    
6122 Stroje, přístroje a zařízení                      110,00 4 250,00

41 Dávky a podpory v sociálním zabezpečení

4171 Příspěvek na živobytí

5410 Sociální dávky   3 400,00 3 400,00

4172 Doplatek na bydlení

5410 Sociální dávky   600,00 600,00

4173 Mimořádná okamžitá pomoc

5410 Sociální dávky   180,00 180,00

4182 Příspěvek na zvláštní pomůcky

5410 Sociální dávky   20,00 20,00

43 Sociální služby a pomoc

4351 Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení (Kalinův dům)

5021 Ostatní osobní výdaje   70,00  
5031 Povinné pojistné na soc. zabezpečení   18,00  
5032 Povinné pojistné na veř. zdravotní pojištění   6,50  
5134 Prádlo, oděv a obuv   1,00  
5139 Nákup materiálu   7,00  
5151 Studená voda   120,00  
5153 Plyn   620,00  
5154 Elektrická energie   180,00  
5156 Pohonné hmoty   2,00  
5162 Služby telekomunikací   1,00  
5169 Nákup ostatních služeb   95,00  
  revize, ostatní  95,00    
5171 Opravy a udržování   430,00  
  běžná 80,00    
  oprava venkovního pláště - část  250,00    
  nátěry oken, balkonů (bez horního patra)  100,00   1 550,50

4356 Denní stacionáře a centra denních služeb (Pečovatelská služba)

5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru   830,00  
5021 Ostatní osobní výdaje   20,00  
5031 Povinné pojistné na soc. zabezpečení   216,00  
5032 Povinné pojistné na veř. zdravotní pojištění   75,00  
5133 Léky a zdravotnický materiál    1,00  
5134 Prádlo, oděv a obuv   6,00  
5139 Nákup materiálu   12,00  
5151 Studená voda   15,00  
5153 Plyn   52,00  
5154 Elektrická energie   15,00  
5156 Pohonné hmoty   35,00  
5162 Služby telekomunikací   10,00  
5163 Služby peněžních ústavů   10,00  
5167 Služby školení a vzdělávání   5,00  
5169 Nákup ostatních služeb   22,00  
5173 Cestovné    3,00  
6123  Dopravní prostředky   410,00 1 737,00

4357 Domovy (Domov odpočinku ve stáří Justynka)

5331 Neinv. příspěvky zřízeným PO   900,00  
6121  Budovy, haly a stavby            1 200,00  
  úprava kuchyně v DO Justynka - z r. 2007  1 200,00   2 100,00

4359 Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče

5139 Nákup materiálu   2,00  
5161 Služby pošt   100,00  
5169 Nákup ostatních služeb   10,00  
5194  Věcné dary    5,00  
5221  Neinvestiční transfery o.p.s.    10,00 127,00

4329 Ostatní soc. péče a pomoc dětem a mládeži j.n.

5194 Věcné dary   2,00 2,00

4349 Ostatní soc. péče a pomoc ost. skupinám obyvatelstva

5169 Nákup ostatních služeb   50,00 50,00

53 Bezpečnost a veřejný pořádek

5311 Bezpečnost a veřejný pořádek

5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru   635,70  
5031 Povinné pojistné na soc. zabezpečení   165,30  
5032 Povinné pojistné na veř. zdravotní pojištění   57,20  
5134 Prádlo, oděv a obuv   20,00  
5136 Knihy, tisk   1,00  
5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek   18,00  
5139 Nákup materiálu   3,00  
5156 Pohonné hmoty   18,00  
5162 Služby telekomunikací   12,00  
5163 Služby peněžních ústavů   4,50  
5167 Služby školení a vzdělávání   20,00  
5169 Nákup ostatních služeb   72,00  
5171 Opravy a udržování   20,00  
5173 Cestovné   1,50  
5361 Nákup kolků   1,00 1 049,20

55 Požární ochrana a integrovaný záchranný systém

5512 Požární ochrana - dobrovolná část

5019 Ostatní platy (refundace)   10,00  
5021 Ostatní osobní výdaje   10,00  
5132 Ochranné pomůcky   100,00  
5136 Knihy, tisk   1,00  
5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek   30,00  
5139 Nákup materiálu   20,00  
5151 Studená voda   3,00  
5153 Plyn   10,00  
5154 Elektrická energie   70,00  
5156 Pohonné hmoty   25,00  
5162 Služby telekomunikací   16,00  
5167 Služby školení a vzdělávání   8,00  
5169 Nákup ostatních služeb   30,00  
  revize 10,00    
5171 Opravy a udržování   250,00  
  hasičárna Rokytník - oprava po zemětřes.  150,00    
  ostatní  100,00    
5173 Cestovné   1,00  
5175 Pohoštění   1,00  
5194 Věcné dary   1,00  
5222 Neinvest. transfery občanským sdružením   6,00                  592,00

61 Státní moc, státní správa, územní samospráva a politické strany

6112 Zastupitelstva obcí

5023 Odměny členů zastupitelstev obcí   1 451,00  
5031 Povinné pojistné na soc. zabezpečení   276,00  
5032 Povinné pojistné na veř. zdravotní pojištění   103,00 1 830,00

6171 Činnost místní správy

5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru   5 998,50  
5021 Ostatní osobní výdaje   135,00  
5031 Povinné pojistné na soc. zabezpečení   1 560,00  
5032 Povinné pojistné na veř. zdravotní pojištění   540,00  
5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění   55,00  
5134 Prádlo, oděv a obuv   1,00  
5136 Knihy, tisk   40,00  
5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek   100,00  
5139 Nákup materiálu   140,00  
5151 Studená voda   25,00  
5153 Plyn   150,00  
5154 Elektrická energie   190,00  
5156 Pohonné hmoty   40,00  
5161 Služby pošt   110,00  
5162 Služby telekomunikací   230,00  
5163 Služby peněžních ústavů   315,00  
5167 Služby školení a vzdělávání   100,00  
5166 Konzultační, poradenské a právní služby   220,00  
5169 Nákup ostatních služeb   950,00  
  z toho přísp. na obědy 200,00    
5171 Opravy a udržování   80,00  
5172 Programové vybavení                        70,00  
5173 Cestovné   30,00  
5175 Pohoštění   30,00  
5178 Nájemné za nájem s právem koupě   16,00  
5194 Věcné dary   15,00  
5229 Ost. neinv. transfery nezisk. a podob. org.   28,00  
5361 Nákup kolků   10,00  
5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu   30,00 11 208,50

63 Finanční operace

6310 Obecné příjmy a výdaje z fin. operací

5141 Úroky vlastní (z úvěrů)   450,00 450,00

64 Ostatní činnosti

6409 Ostatní činnosti

5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu   175,00  
5901 Nespecifikované rezervy   3 619,34  
  převod do soc. fondu 250,00    
  převod do FRBMH 440,00    
  příspěvek na opravu zvonice  100,00    
  nerozdělená rezerva 2 829,34   3 794,34

81 Financování z tuzemska

8114 Uhraz. splátky krátkodobých půjč. prostř.   839,64  
  splátka invest. úvěru ČSOB      
8124 Uhraz. splátky dlouhodobých půjč. prostř.   6 917,00  
  splátky tří invest. úvěrů      
  (2 úv. Volksb., 1 úv. Čes. spoř.)     7 756,64

  Výdaje celkem     93 207,80
Tento text připravil/a:
Milena Moravcová
Na webu byl publikován:
28. 2. 2008

Městský úřad Hronov
nám. Čs armády 5
549 31 Hronov
tel.: +420 491 401 151
datová schránka: cspbd24
e-mail: mestohronov@mestohronov.cz
Úřední hodiny
Pondělí 7:30 - 12:00 13:00 - 17:00
Úterý 7:00 - 12:00 13:00 - 15:00
Středa 7:30 - 12:00 13:00 - 17:00
Čtvrtek 7:00 - 12:00 13:00 - 15:00
Pátek 7:00 - 12:00 13:00 - 14:30
Město Hronov
Královéhradecký kraj
Okres Náchod
Směrovací číslo: 549 31
GPS souřadnice náměstí:
50°28'48.38"N,16°10'55.06"E
Mapa ČR
Vytvořilo a spravuje Direction.cz.