živé vysílání
živé vysílání
ohlásit závaduohlásit závadu počasí webkamera virtuální prohlídky

Organizační struktura

  • Zastupitelstvo města
    • Rada města
      • Starosta
        • Městská policie
        • Požární ochrana
        • CO
        • Povodně
        • Místostarosta
        • Vedoucí úřadu
          • Odbor finanční
            • rozpočet
            • účetnictví
            • mzdy
            • fakturace
            • pokladna
            • hrací automaty
            • bank. zúčt. styk
            • inventury
            • prádelna
            • správa daní a poplatků
          • Odbor sociálně zdravotní
            • pečovatelská služba
            • sociální práce
            • veřejný opatrovník
            • zvláštní příjemce dávek
            • DPS - evidence žádostí
          • Městská knihovna E. Hostovského
            • knihovnické služby
          • Odbor výstavby
            • uzemně plánovací dokumentace
            • uzemí a stavební řízení
            • kolaudační souhlas
            • kolaudační řízení
            • dodatečné povolení stavby
            • odstranění stavby
            • sankce
          • Odbor majetek
            • byty
            • nebyty
              • školy
                • nám. čp. 15
                • Palackého čp. 162
                • Zbečník čp. 210
                • V. Dřevíč čp. 20
                • V. Dřevíč čp 82
                • Havlíčkova čp 520
                • Havlíčkova čp. 656
                • Komenského čp. 8
                • Čapkova čp. 193
              • správa
                • čp. 4
                • čp. 5
                • plynová kotelna
                • technické služby
              • ostatní
              • sport, rekreace
            • investice
            • pozemky
              • zemědělské
              • nezemědělské
              • lesy
              • pronájem pozemků
            • místní hosp.
              • komunikace
              • chodníky
              • veřejná prostranství
              • mosty
              • inženýrské sítě
              • vodní nádrže
              • doprava
              • hřiště a sportoviště
            • hřbitovy
              • kolumbárium
              • hřbitov evangelický
              • hřbitov Hronov
              • hřbitov Rokytník
              • obřadní síň
            • odpady
            • životní prostředí
          • Odbor tajemníka
            • matrika
            • evidence obyvatel
            • vnitřní organizace MěÚ
            • podatelna
            • organizační, administrativní a právní servis pro starostu, místostarostu a ved. úřadu
            • přestupková agenda
            • výpočetní technika
            • rozvoj města
            • investice - dotace
          • Technické služby
            • údržba zeleně
            • údržba místních komunikací
            • čištění města
            • údržba hřbitovů
            • veřejné osvětlení
            • lesní hospodářství
            • deratizace
            • odpadové hospodářství
            • doprava
          • Odbor sportovní a rekreační zař.
            • celoroční provoz zimního stadionu
            • údržba budov na ZS
            • provoz ATC V. Dřevíč
            • organizace poutě
            • provoz a údržba fotbalového stadionu
            • provoz hotelu