Úvod > Městský úřad > Městské vyhlášky a nařízení
Vyhledávání:

Řád veřejného pohřebiště

Ř Á D V E Ř E J N É H O P O H Ř E B I Š T Ě
města Hronova

Rada města Hronova svým usnesením č. 21/2002 ze dne 4.9.2002 vydává ve smyslu zákona č. 256/2001 Sb., řád veřejného pohřebiště (dále jen " řád")


Čl. 1
Úvodní ustanovení

1. Řád upravuje provoz pohřebišť a kolumbária v k.ú. Hronov v ulici Divadelní a v ulici Českých Bratří a pohřebiště v k.ú. Rokytník.

2. Město Hronov jako provozovatel pohřebiště zajišťuje :
• správu a údržbu veřejného pohřebiště včetně komunikací a okolní zeleně
•  pronájem hrobových míst a vedení související evidence

Další činnosti spojené s provozováním pohřebiště zajišťuje v souladu s $ 18 odst. 2 zákona č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví (dále jen "zákona") prostřednictvím fyzické nebo právnické osoby na základě písemného souhlasu :
• výkopové práce související s pohřbením a exhumací
• pohřbívání
• provádění exhumací
• ukládání, rozptyl a vsyp zpopelněných lidských pozůstatků
• zajišťování provozu městské márnice, chladicích boxů

Odpovědnou osobou provozovatele je správce pohřebiště.


Čl. 2
Doba zpřístupnění pohřebiště

Doba, v jejímž průběhu je pohřebiště a kolumbárium zpřístupněno veřejnosti, se stanoví:

květen - srpen  Po - Pá 8 - 19.00   So - Ne 8.30 - 19.00
září - duben  Po - Pá 8 - 16.30   So - Ne 8.30 - 16.30
v období Vánoc a Dušiček otevřeno do 19.30 hodin


Čl. 3
Pořádek na pohřebišti

1. Návštěvníci pohřebiště a osoby provádějící zde práce jsou povinni se řídit řádem veřejného pohřebiště, zákonem a ostatními právními předpisy.

2. Návštěvníci pohřebiště jsou povinni zdržet se takového jednání, které by se dotýkalo důstojnosti zemřelých nebo mravního cítění pozůstalých a veřejnosti, zejména chovat se hlučně, pouštět přenosné nosiče zvuku, požívat alkoholické nápoje, omamné a psychotropní látky, odhazovat odpadky mimo nádoby k tomu určené a používat prostory pohřebiště a jeho vybavení k jiným účelům, než k jakým jsou určeny.
3. Děti do 10 let mají na pohřebiště přístup pouze v doprovodu dospělé osoby.

4. Na pohřebiště je zakázán přístup podnapilým osobám a osobám se psy, kočkami a jinými zvířaty.

5. Vstup na pohřebiště je pouze pro pěší s výjimkou invalidních vozíků. Vozidla mohou na pohřebiště vjíždět a zdržovat se zde pouze s písemným souhlasem provozovatele pohřebiště a při splnění jím stanovených podmínek. Chodci mají vždy přednost před vozidly.

6. Přístup na pohřebiště nebo do jeho části může provozovatel pohřebiště z oprávněných důvodů (terenní úpravy, náledí, exhumace, aj.) na vymezenou dobu omezit nebo zakázat.

7. Vstup na vsypové a rozptylové loučky je pro veřejnost zakázán. Věnce a kytice (bez nádob na vodu) lze umisťovat jen na plochy, které jsou na vsypových a rozptylových loučkách k tomuto účelu vyhrazené. V kolumbáriu lze umisťovat věnce a kytice v nádobách na vyhrazené místo ve středu místnosti. Správce pohřebiště je oprávněn zvadlé nebo jinak znehodnocené květinové dary, příp. jiné předměty z těchto míst odstranit.

8. Ukládání nádob, nářadí a jiných předmětů na zelené pásy a místa kolem hrobových míst není dovoleno.

9. Svítilny a svíčky je možno na pohřebištích rozsvěcovat na jednotlivých hrobových místech pouze tehdy, pokud jsou vhodným způsobem zabezpečeny proti vzniku požáru. Na vsypových a rozptylových loučkách je povoleno rozsvěcovat svíčky jenom na vyhrazených plochách. V kolumbáriu lze umísťovat pouze svíčky v kelímcích ve středu místnosti na vyhrazeném místě. Ve skříňkách v kolumbáriu je zakázáno umisťovat hořící svíčky a svítidla. V odůvodněných případech může správce pohřebiště používání otevřeného ohně (svíček, aj.) omezit, zakázat nebo nevhodné svíčky aj. přemístit či odstranit.

10. Z hygienických důvodů není dovoleno v areálech pohřebišť pít vodu z vodovodních výpustí a studní. Tato voda je určena k provozním účelům provozovatele pohřebiště a na zalévání zeleně při údržbě zeleně na pronajatých hrobových místech. Je zakázáno odnášet vodu v náhradních obalech z areálu pohřebiště.

11. Odpadky je třeba odkládat na stanovená místa, pokud je na pohřebišti zavedeno třídění odpadu je nutno tato opatření respektovat.

12. Návštěvníci nejsou oprávnění provádět jakékoliv zásahy do zeleně vysazené provozovatelem pohřebiště, včetně nové výsadby zeleně, bez jeho souhlasu.

13. Pořádání pietních a vzpomínkových akcí na pohřebišti je možné se souhlasem správce pohřebiště. Tím není dotčena povinnost svolavatele předem oznámit shromáždění podle zvláštního předpisu (zák.č. 84/1990 Sb., o právu shromažďovacím, ve znění pozdějších předpisů).

14. Na pohřebišti je povoleno provádět jakékoli práce pouze v takovém rozsahu a takovým způsobem, který stanoví tento řád.

15. Dozor nad pořádkem na pohřebišti a kontrolu dodržování tohoto řádu provádí provozovatel pohřebiště prostřednictvím správce.

Čl. 4
Povinnosti a činnost provozovatele pohřebiště v souvislosti s nájmem hrobových míst

1. Provozovatel pohřebiště je povinen :
a) předat nájemci hrobového místa ( dále jen "nájemce") k užívání vyznačené, číselně označené hrobové místo (u vsypu je vyznačeno toto místo pouze v dokumentaci vedené provozovatelem pohřebiště), v kolumbáriu předat nájemci klíček k malé nebo velké očíslované skříňce

b) umožnit nájemci zřízení hrobového zařízení hrobu nebo hrobky za podmínek stanovených v článku 8.

c) umožnit nájemci užívání jeho hrobového místa a zařízení pohřebiště, zajistit přístup k hrobovému místu a zdržet se jakýchkoli zásahů do hrobového místa nebo hrobového zařízení s výjimkou případů, kdy je nezbytné, např. v důsledku živelné pohromy bezodkladně zajistit bezpečný a plynulý provoz pohřebiště, nebo kdy je třeba provést pohřbení do sousedního hrobu, kamenosochařské práce nebo úpravu pohřebiště. V takovém případě je omezení přístupu ke hrobovému místu možné pouze po nezbytně nutnou dobu. Dojde-li k zásahu do hrobového místa nebo hrobového zařízení vinou provozovatele pohřebiště a vznikne-li škoda, je provozovatel pohřebiště povinen hrobové místo uvést do původního stavu.

2. Hrobová místa provozovatel pohřebiště zřizuje a připravuje k pronájmu tak, aby vznikly ucelené řady, oddíly či skupiny hrobů a hrobek stejného charakteru a rozměrů. Nikdo nemá nárok na individuální umístění mimo vymezený prostor.

3. Propůjčení místa na pohřebišti, sjednané v minulosti (při odlišné úpravě) tzn. "na věčné časy", trvá po dobu existence pohřebiště. Ke dni účinnosti této vyhlášky jsou takto propůjčena místa : 1) legionářský hřbitov
     2) hrob Mistra A. Jiráska
     3) hrob Rudolfa Kudrnáče
     4) hrobka Domova důchodců Malá Čermná


Čl. 5
Povinnosti nájemce hrobového místa

Nájemce hrobového místa je povinen při užívání hrobového místa postupovat takto :

1. Hrobové zařízení zřídit v souladu s ustanoveními článku 8. Před zahájením prací si vyžádat písemný souhlas provozovatele pohřebiště a řídit se při provádění prací jeho pokyny, má-li být zřízena hrobka, předat provozovateli pohřebiště k odsouhlasení dokumentaci obsahující technickou zprávu, půdorys, bokorys a řez hrobkou s uvedením jména a adresy realizátora záměru, po dokončení hrobky požádat provozovatele pohřebiště o její technické převzetí a řídit se pokyny vydanými provozovatelem pohřebiště k trvalému užívání hrobky.

2. Provádět údržbu pronajatého hrobového místa a hrobového zařízení v následujícím rozsahu a následujícím způsobem:
a) nejpozději do 3 měsíců od pohřbení do hrobu zajistit úpravu pohřbívací plochy hrobového místa.

b) zajistit, aby plocha hrobového místa nezarůstala nevhodným porostem narušujícím estetický vzhled pohřebiště a průběžně zajišťovat údržbu hrobového místa a hrobového zařízení na vlastní náklady tak, aby jejich stav nebránil užívání hrobových míst ostatních nájemců a dalších osob.

c) odstranit včas znehodnocené květinové a jiné dary, odpad z vyhořelých svíček a další předměty, které narušují estetický vzhled pohřebiště.Neodstraní-li tyto předměty nájemce hrobového místa, je provozovatel pohřebiště oprávněn to učinit sám.

d) Neprodleně zajistit opravy hrobového zařízení, pokud je narušena jeho stabilita a ohrožuje tak zdraví, životy nebo majetek dalších osob. Pokud tak nájemce neučiní, je provozovatel pohřebiště oprávněn zajistit bezpečnost na náklady a riziko nájemce hrobového místa.

3. Lavičky instalovat pouze se souhlasem provozovatele pohřebiště (který stanoví povolený rozměr, tvar, barvu, umístění, upevnění apod.) a udržovat je v řádném stavu. Takové lavičky mohou používat všichni návštěvníci pohřebiště.

4. Do veřejné zeleně na pohřebišti, včetně výsadby nové veřejné zeleně, zasahovat pouze se souhlasem provozovatele pohřebiště, který může ve svém souhlasu stanovit podmínky výsadby a regulace veřejné zeleně.

5. Zajistit na vlastní náklady, nejpozději do dne ukončení nájmu hrobového místa, odstranění hrobového zařízení včetně uren, jinak s nimi bude naloženo podle $ 25, odst. 9, zákona.

6. Oznamovat provozovateli pohřebiště veškeré změny údajů, potřebných pro vedení evidence pohřebiště v souladu s $ 21 zákona.

7. Strpět číselné označení hrobů provedené provozovatelem pohřebiště způsobem obvyklým na daném pohřebišti nebo jeho části.

8. Uložení lidských pozůstatků a lidských ostatků nebo jakékoli další nakládání s nimi provádět jen způsobem, který je v souladu s článkem 8.


Čl. 6
Ukládání lidských pozůstatků a zpopelněných lidských ostatků a jejich exhumace

1. Lidské pozůstatky může do hrobů a hrobek ukládat pouze osoba, která obdržela písemný souhlas od provozovatele. Obdobně to platí i u provádění prací spojených se zajišťováním exhumací.

2. Zpopelněné lidské ostatky je možné uložit na pohřebišti vždy se souhladem provozovatele pohřebiště a způsobem, který stanoví.

3. Všechny rakve určené k pohřbení musí být označeny štítkem obsahujícím minimálně jméno zemřelého, datum narození a den pohřbu. Před spuštěním do hrobu musí být víko rakve pevně a trvale spojeno šroubem se spodní částí rakve.

4. Pro pohřbívání do hrobů musí být použity takové rakve, které ve stanovené tlecí době zetlí spolu s lidskými ostatky, tzn. nesmí obsahovat díly z PVC a jiných nerozložitelných materiálů, kovové díly jen omezeně, výplň rakví může být pouze z materiálů jako dřevěné piliny, papír a látky, při výrobě rakví a jejich nátěrů nesmí být použity toxické látky.

5. Pro pohřbívání do hrobek je nutno použít rakve s maximálními rozměry 2,15 x 0,85 m , a to celodubové nebo z jiných tvrdých druhů dřev, do které bude umístěna poloviční zinková vložka nebo kovová s nepropustným dnem.

6. Přímou manipulaci s lidskými ostatky uloženými v hrobkách může provozovatel pohřebiště provádět pouze se souhlasem okresního hygienika.

Čl. 7
Tlecí doba

Tlecí doba stanovená pro ukládání lidských pozůstatků do hrobů činí :

Městský hřbitov Hronov - Divadelní ulice :
/viz příloha č. 1 - snímek katastrální mapy se zákresem
polí I.- VI./

- pole I. - zákaz pohřbívání
- pole II. a III. - 15 let
- technické opatření: přehlubovat nově kopané výkopy cca o 0,5 m pod stanovenou hloubku pohřbívání a při zpětném zasypání hrobu umísťovat vykopané jílovité partie zeminy do vrchních částí výkopu, nikoli do nejnižších.
- pole IV, V, VI - 10 let

Hronov, ulice Českých Bratří - evangelický hřbitov :
- 10 let

Rokytník - evangelický hřbitov :
- 10 let


Čl. 8
Zřizování hrobového zařízení a podmínky provádění prací na pohřebišti.

1. Veškeré práce na pohřebišti mohou být vykonávány pouze se souhlasem provozovatele pohřebiště a za podmínek jím stanovených. Podmínkou souhlasu se zahájením prací je řádně sjednaný pronájem hrobového místa nebo předložení pověření (objednávky) od osoby mající řádně sjednaný pronájem hrobového místa a dohoda o způsobu úpravy hrobového místa (rozsah, tvar, způsob výzdoby, druh užitého materíálu).

2. Podmínky pro zřízení hrobového zařízení hrobu :

a) Základy musí odpovídat půdorysným rozměrům díla a hloubce základové spáry, která činí minimálně 700 mm.
b) Základy památníků a náhrobků musí být zhotoveny z dostatečně únosného materiálu, odolného proti působení povětrnosti např. z prostého betonu či železobetonu, kamenného, příp. cihelného zdiva apod.
c) Přední a zadní rámy hrobu musí být v jedné přímce s rámy sousedních hrobů
d) vlastní náhrobek a rámy musí být mezi sebou jednotlivě kotveny

3. Podmínky pro zřízení hrobového zařízení hrobky :

a) Hloubka výkopu musí odpovídat počtu uvažovaných uložených rakví (maximálně však 260 cm).
b) Stěny musí být vybudovány z porézních materiálů (např. cihly), pokud bude použit litý beton, musí být vyvedena z hrobky difúzní zátka.
c) Stěny hrobky z porézních materiálů musí mít šíři nejméně 30 cm, v případě užití litého betonu nejméně 15 cm, a musí být izolovány přizdívkou, včetně impregnačních nátěrů.
d) Dno hrobky může být bez betonového pokryvu (pouze kopaná zemina). V případě, že bude dno vybetonováno, musí být zřízen trativod o rozměrech nejméně 40 x 40 a hloubce 50 cm, vyplněný drenáží.
e) Zdivo musí být umístěno na betonovém základě min. 50 cm vysokém v šíři podle předpokládané vyzdívky.
f) Do stěn hrobky musí být zabudovány vstupní otvory s madly.
g) Kovové prvky v hrobce (traverzy pro uložení rakví a stropní nosiče) musí být opatřeny antikorozními nátěry a jejich stav musí být kontrolován nejméně jednou za 10 let.
h) Zastropení hrobky je nutné provést tak, aby mohly být rakve lehce umístěny na jednotlivá stanoviště s tím, že vstupní otvor a vlastní světlost hrobky musí být nejméně 220 cm (podle velikosti rakví).
i) Na zastropení a uzavření hrobky musí být použity železobetonové překlady, jejich spáry zality betonem a povrch zaizolován
j) Na zastropení je nutno použít 20 cm zeminy sloužící jako pachová zátka, nebo umístit krycí desku neprodyšně uzavírající hrobku, se spárami vytmelenými trvalýni tmely.
k) Nosnost stropu musí být nejméně 100 kg na 1 m2.
l) Vlastní hrobové zařízení s výjimkou rámů musí být postaveno mimo hlavní konstrukci hrobky na samostatném základě.

4. Provozovatel pohřebiště může ve svém souhlasu se zřízením hrobky stanovit:

- dobu výstavby hrobky
- zabezpečení místa z hlediska pádu osob a bezpečnosti návštěvníků hřbitova
- požadavky na ochranu zeleně v okolí staveniště
- podmínky používání komunikací pohřebiště
- způsob skladování materiálů, odpadů a jejich likvidace
- povinnost dozoru při výstavbě
- průběžné a závěrečné kontroly postupu prací

Zřízenou hrobku přejímá po technické stránce provozovatel pohřebiště, který může pro trvalé užívání stavby určit:
- druh používaných rakví pro pohřbení v hrobce
- způsob a cyklus revizí hrobky

Dokumentaci spojenou se zřízením hrobky je provozovatel pohřebiště povinen archivovat.

5. Při provádění veškerých prací na pohřebišti je třeba dodržovat podmínky dohodnuté provozovatelem pohřebiště, zejména :
- respektování důstojnosti místa a omezení hlučných prací
- neomezování průchodnosti komunikací a přístupu k jednotlivým hrobovým místům
- nenarušování hrobových míst nebo jakékoli jiné omezování práv nájemců hrobových míst
- zajištění ochrany zeleně, kořenového systému zeleně

6. Po ukončení prací na pohřebišti je nutno uvést okolí místa, kde byly práce prováděny, do původního stavu.

Čl. 9
Závěrečná ustanovení

1. Nedílnou součástí tohoto provozního řádu je ceník za nájmy hrobových míst a za služby poskytované v souvislosti s nájmem hrobového místa.

 

Účinnost:
Tento řád nabývá účinnosti 4. září 2002

 

 

Hana Nedvědová v.r.
starostka

Ing. Josef Jankovič v.r.
místostarosta

 

 

 

Příloha:
č.1) katastrální snímek městského hřbitova v Hronově, Divadelní ulici
č.2) ceny hrobových míst v Hronově a Rokytníku

Ceny hrobových míst na hřbitovech v Hronově a Rokytníku

 druh hrobového místa pronájem (1m2/rok)  služba (1m2/rok)    celkem (1m2/rok) 
 jednohrob    2,-    9,70   11,70 
 dvojhrob    2,-     6,30     8,30 
 hrobka    2,-     6,30    8,30
 urnový háj    2,-   15,50  17,50 

 kolumbárium - malá skříňka

 25,-  25,-   50,- 
                          - velká skříňka  45,-  25,-   70,-


Tento text připravil/a:
Milena Moravcová
Na webu byl publikován:
15. 8. 2007

Městský úřad Hronov
nám. Čs armády 5
549 31 Hronov
tel.: +420 491 401 151
datová schránka: cspbd24
e-mail: mestohronov@mestohronov.cz
Úřední hodiny
Pondělí 7:30 - 12:00 13:00 - 17:00
Úterý 7:00 - 12:00 13:00 - 15:00
Středa 7:30 - 12:00 13:00 - 17:00
Čtvrtek 7:00 - 12:00 13:00 - 15:00
Pátek 7:00 - 12:00 13:00 - 14:30
Město Hronov
Královéhradecký kraj
Okres Náchod
Směrovací číslo: 549 31
GPS souřadnice náměstí:
50°28'48.38"N,16°10'55.06"E
Mapa ČR
Vytvořilo a spravuje Direction.cz.