živé vysílání
živé vysílání
ohlásit závaduohlásit závadu počasí webkamera virtuální prohlídky

3/2005 - Obecně závazná vyhláška, kterou se stanoví školské obvody základních škol

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 3/2005

Město Hronov, nám. Čs. armády 5, Hronov
Obecně závazná vyhláška č. 3/2005,
kterou se stanoví školské obvody základních škol
zřizovaných městem Hronovem


Zastupitelstvo města Hronova se na svém zasedání dne 26.10.2005 usnesením č. 6/2005 usneslo vydat na základě ustanovení § 178 odst. 2 písm. b) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a § 84 odst. 2 písm. i) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), tuto obecně závaznou vyhlášku:

Čl. 1
Školské obvody základních škol zřízených městem Hronov se stanovují takto:

a) školský obvod Základní školy a Mateřské školy Hronov, nám. Čs. armády 15 tvoří obec Hronov mimo částí obce Hronov: Velký Dřevíč, Rokytník a Žabokrky.

b) školský obvod Základní školy Hronov – Velký Dřevíč, Velký Dřevíč 82 tvoří části obce Hronov: Velký Dřevíč, Rokytník a Žabokrky.


Stanovením školských obvodů spádových škol není dotčeno právo zákonných zástupců zapsat dítě do základní školy mimo školský obvod stanovený touto vyhláškou. V takovém případě může být dítě přijato rozhodnutím ředitele základní školy pouze na volná místa neobsazená dětmi z příslušného školského obvodu této školy. Ve výjimečných, odůvodněných případech může ředitel rozhodnout jinak.

Čl. 2
Závěrečná ustanovení

Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dnem 01.01.2006.

 

 

Antonín Hurdálek                                                                       Hana Nedvědová
    místostarosta                                                                                 starostka

 

Tento text připravil/a: Milena Moravcová Zveřejněno: 15. 08. 2007