ohlásit závadu počasí webkamera virtuální prohlídky

2/2016 - Obecně závazná vyhláška o poplatku za komunální odpad

Zastupitelstvo města Hronova se na svém zasedání dne 2. listopadu 2016 usneslo vydat na základě § 17a zákona 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s ust. § 10 písm. d), § 35 a § 84 odst. 2) písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku o poplatku za komunální odpad (dále jen OZV), kterou se ruší OZV č. 1/2014 a mění OZV č. 1/2010.

Čl. 1

Obecně závazná vyhláška č. 1/2014 se zrušuje.


Čl. 2

Příloha č. 2 obecně závazné vyhlášky č. 1/2010 se mění a zní takto: viz příloha.

Čl. 3
Účinnost

Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. 1. 2017

   
Bc. Hana Nedvědová, starostka města

Mgr. Josef Thér, místostarosta                                                                          
   

Soubory ke stažení:

Tento text připravil/a: Milena Moravcová Zveřejněno: 14. 11. 2016