živé vysílání
živé vysílání
ohlásit závaduohlásit závadu počasí webkamera virtuální prohlídky

1/2005 - Obecně závazná vyhláška o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů


V Y H L Á Š K A  č. 1/2005

Obecně závazná vyhláška o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů na území města Hronova

Zastupitelstvo města Hronova schválilo na svém zasedání konaném dne 22.6.2005 v souladu s § 84, odst. 2, písm. i), zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení) v platném znění a § 17, odst. 2, zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech, v platném znění, tuto obecně závaznou vyhlášku:

ČÁST PRVNÍ
OBECNÁ USTANOVENÍ

Čl. 1
Předmět a působnost vyhlášky

1)   Tato vyhláška stanoví :
Systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních    odpadů vznikajících na území města Hronova, tj. katastrálních územích Hronov, Velký Dřevíč, Rokytník, Zbečník, Žabokrky a Malá Černá (dále jen „systém“).
2)  Tato vyhláška se vztahuje na všechny fyzické osoby na území obce, při jejichž činnosti  vznikají odpady1), a na které se nevztahují povinnosti původce odpadu2).

Čl. 2
Základní pojmy

Pro účely této vyhlášky se rozumí :

1) Komunálním odpadem veškerý odpad vznikající na území obce při činnosti fyzických osob a který je uveden jako komunální odpad v prováděcím právním předpisu s výjimkou odpadů vznikajících u právnických osob nebo fyzických osob oprávněných k podnikání3).
Jedná se zejména o :
      a)  vytříděné využitelné složky komunálního odpadu (např. papír a lepenka, sklo, plasty,    kovy, textil aj.)
      b) nebezpečný odpad vytříděný z komunálního odpadu s obsahem škodlivin (např. rozpouštědla, kyseliny, pesticidy, zářivky, televizory, odpady obsahující rtuť, barvy, ledničky, mrazící zařízení, atd.)
      c)  objemný odpad je odpad, který s ohledem na své rozměry či hmotnost nelze odkládat do běžných sběrných nádob (např. zbytky dřevěných obalů, kusy nábytku, apod.)    
      d)  směsný odpad je složka komunálního odpadu, která zůstává po vytřídění využitelných složek odpadu, nebezpečného odpadu, objemného odpadu a případně dalších komodit.
      e)  odpady ze zahrad
2)  Oprávněná osoba – každá osoba, která je oprávněna k nakládání s odpady podle zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech nebo podle zvláštních právních předpisů.
3)  Sběrné nádoby jsou nádoby nebo kontejnery, určené ke shromažďování komunálního odpadu do doby jeho svozu. Jedná se o typizovanou nádobu (tzv. popelnice nebo kontejner), která splňuje technické parametry podle zvláštních předpisů, s vnitřním objemem od 110 l do 1100 l. Sběrnou nádobou je rovněž velkoobjemový kontejner s vnitřním objemem 3 – 30 m3, označený pro odkládání objemného odpadu a typizované a označené nádoby na tříděný odpad.
4) Stanoviště sběrných nádob je místo, kde jsou sběrné nádoby trvale nebo přechodně umístěny za účelem shromažďování komunálního odpadu.
5)  Separovaný sběr je samostatný sběr vybraných komodit, uvedených v čl. 2, odst. 1, písm. a), do typizovaných a označených nádob.
6) Dostatečný objem sběrné nádoby na směsný odpad je takový vnitřní objem sběrné nádoby nebo součet vnitřních objemů sběrných nádob, který při dané frekvenci svozu odpadu a při daném počtu osob umožňuje uložit veškerý směsný odpad, vznikající při činnosti těchto osob, do sběrné nádoby.
   7) Mobilní svoz odpadů je svoz určených složek komunálního odpadu, zajištěný    v pravidelných intervalech na určených místech vozidlem oprávněné osoby.


ČÁST DRUHÁ
KOMUNÁLNÍ ODPAD

Č. 3
Místa určená pro odkládání odpadu

1)   Místa určená pro odkládání využitelných složek odpadu:
       a) sběrné nádoby pro separovaný sběr, označené a rozmístěné na území města
       b) provozovny oprávněných osob
       c) jiná místa na území města, pokud je v nich organizován sběr nebo zpětný odběr využitelných odpadů
2)    Místa určená k odkládání nebezpečného odpadu:
        a) sběrné vozidlo oprávněné osoby na určených zastávkách mobilního sběru minimálně 2x ročně dle předem připraveného harmonogramu
        b) lékárny, v nichž je zajištěn zpětný odběr léků
        c) provozovny oprávněných osob
3)    Místa určená k odkládání směsného odpadu:
        a) sběrné nádoby pro směsný odpad
4)    Místa určená k odkládání objemného odpadu:
        a) sběrné vozidlo oprávněné osoby na určených zastávkách dle předem připraveného harmonogramu minimálně 2x ročně, které zajišťuje sběr a svoz objemných odpadů
5)    Místa určená k odkládání odpadů ze zahrad
        a) sběrné nádoby na objemný odpad

Čl. 4
Stanoviště sběrných nádob

1)  Sběrné nádoby se umisťují na stanovištích pro ně vyhrazených tak, aby nezpůsobovaly hygienické nebo estetické závady, byly dobře přístupné při jejich naplňování, vyprazdňování a odvozu.


Čl. 5
Základní povinnosti při nakládání s odpady

1)   Fyzické osoby jsou povinny

      a) komunální odpad (dále jen „odpad“) odděleně shromažďovat a třídit na následující složky:
          - využitelné složky odpadu
          - nebezpečný odpad
          - objemný odpad
          - směsný odpad
          - odpad ze zahrad
      b)  jednotlivé složky komunálního odpadu předávat nebo odkládat na místa k tomu určená  v čl.3 této vyhlášky
      c)  nebezpečný a objemný odpad v rámci mobilního sběru předávat oprávněné osobě a to v určenou dobu. Přitom jsou povinny počínat si tak, aby nedošlo k ohrožení života a zdraví lidí nebo poškození životního prostředí
      d)   jednotlivé složky komunálního odpadu odkládat pouze do sběrné nádoby, pro které  je daná sběrná nádoba určena
      e) zajistit si potřebný počet nádob vhodného typu na směsný odpad s dostatečným  vnitřním objemem
      f)  umístit sběrnou nádobu na směsný odpad na veřejně přístupné místo po dobu nezbytně nutnou k předání oprávněné osobě
      g) udržovat čistotu a pořádek na trvalém i dočasném stanovišti sběrných nádob a neprodleně odstranit nečistoty, vzniklé na těchto stanovištích

2)   Obecně se zakazuje :

      a)   odkládat odpady mimo místa určená pro odkládání odpadů
      b)  ukládat do sběrných nádob na směsný odpad látky tekuté, nebezpečné a využitelné složky komunálního odpadu, uhynulá zvířata, žhavý popel apod.
      c)  využívat sběrných nádob k jiným účelům nebo pro odkládání jiných odpadů, než pro které jsou určeny
      d) ukládat do velkoobjemových kontejnerů směsný odpad včetně popela, odpady z podnikatelské činnosti, kovový odpad, papír, pneumatiky z nákladních vozů
      e) zapalovat, zhutňovat nebo zcizovat odpad ve sběrných nádobách, sběrné nádoby poškozovat nebo přemisťovat ze stanoviště sběrných nádob


Čl. 6
Sankce

1) Porušení povinností stanovených touto vyhláškou, bude postihováno podle obecně závazných právních předpisů4).
2) Kontrolu a dozor nad dodržováním této obecně závazné vyhlášky vykonává Městská policie Hronov a pověření pracovníci Městského úřadu v Hronově.


Čl. 7
Zrušovací ustanovení

Zrušuje se vyhláška č. 6/98 „O nakládání s komunálním a stavebním odpadem“, ze dne 23.6.1998.

Čl. 8
Účinnost

Tato vyhláška byla : schválena zastupitelstvem města dne: 22.6.2005
                                  zveřejněna na úřední desce              dne: 27.6.2005
                                  sejmuta                                                 dne: 4.8.2005
                                  a nabývá účinnosti                              dne: 12.7.2005

 

 

Hana Nedvědová                                                                        Antonín Hurdálek
      starostka                                                                                  místostarosta

 

 

1)  § 3, odst. 1, zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech
2)   § 16, odst. 1, zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech
3)   § 4, písm. b), zákona č. 1852001 Sb. o odpadech
4)   zákon o přestupcích č. 200/1990 Sb.

 


Tento text připravil/a: Milena Moravcová Zveřejněno: 15. 08. 2007