živé vysílání
živé vysílání
ohlásit závaduohlásit závadu počasí webkamera virtuální prohlídky

Program pro poskytování návratných finančních výpomocí z rozpočtu města Hronova v roce 2018


I. Základní principy a vymezení pojmů

Program upravuje poskytování návratných finančních výpomocí z rozpočtu města v roce 2018 v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, a zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění pozdějších předpisů.
Poskytovatelem návratné finanční výpomoci je Město Hronov, nám. Čs. armády 5, 549 31  Hronov, IČ 00272680, zastoupené starostkou města.
Návratnou finanční výpomocí se rozumí peněžní prostředky poskytnuté bezúročně z rozpočtu města na stanovený účel, které je jejich příjemce povinen vrátit do rozpočtu poskytovatele ve stanovené lhůtě.

II. Účel a důvody

Návratná finanční výpomoc je určena na vybudování zařízení (dále jen ZAŘÍZENÍ), které zajistí odkanalizování nemovitosti určené k trvalému bydlení nebo individuální rekreaci v souladu s platnou legislativou.

III. Objem finančních prostředků

Celkový objem finančních prostředků je limitován finančními možnostmi města a schváleným objemem rozpočtových prostředků pro účely návratné finanční výpomoci v daném roce.

IV. Kritéria pro hodnocení žádosti a stanovení výše návratné finanční výpomoci

a) nemovitost
- nemovitost se nachází v katastrálním území města Hronova
- k.ú. Hronov, Zbečník, Velký Dřevíč, Rokytník, Žabokrky nebo Malá Čermná
b) realizace
- vybudování ZAŘÍZENÍ bude provedeno nejpozději do 1 roku od nabytí právní moci stavebního povolení nebo od vydání souhlasu s provedením ohlášené stavby
c) částka
- maximální částka návratné finanční výpomoci je 50.000 Kč
d) splatnost
- maximální doba splatnosti návratné finanční výpomoci je 5 let
e) povolení
- žadatel doloží jednu z povinných příloh:

  •  stavební povolení s vyznačením nabytí právní moci na ČOV, která bude napojena na veřejnou kanalizaci
  • stavební povolení a povolení k vypouštění odpadních vod s vyznačením nabytí právní moci na ČOV, z níž budou odpadní vody vypouštěny do vod povrchových nebo podzemních
  • souhlas s provedením ohlášené stavby ČOV v případě, že ČOV má certifikaci CE pro daný způsob vypouštění odpadních vod
  • stavební nebo jiné opatření stavebního úřadu


V. Okruh způsobilých žadatelů

Žadatelem mohou být fyzické osoby.

VI. Lhůty pro podání žádosti a pro rozhodnutí o žádosti

Lhůta pro podání žádosti: průběžně, od 1. 2. 2018, nejpozději do 30. 4. 2018
Lhůta pro rozhodnutí o žádosti: průběžně, nejpozději do 30. 6. 2018

Žádosti se podávají výhradně na předepsaném formuláři včetně všech příloh nejpozději poslední den lhůty pro podání žádosti.
Žadatel žádost doručí na podatelnu Městského úřadu v Hronově, nám. Čs. armády 5, 549 31  Hronov.

VII. Závěrečná ustanovení

Tento Program byl schválen Zastupitelstvem města Hronova dne 1. listopadu 2017 a nabývá účinnosti dnem schválení.

 

Přílohy
Žádost o poskytnutí návratné finanční výpomoci z rozpočtu města

 

Soubory ke stažení:

Tento text připravil/a: Milena Moravcová Zveřejněno: 03. 01. 2018