živé vysílání
živé vysílání
ohlásit závaduohlásit závadu počasí webkamera virtuální prohlídky

Program pro poskytování dotací z rozpočtu města Hronova v roce 2018

I. Základní principy a vymezení pojmů

Program upravuje poskytování dotací z rozpočtu města v roce 2016 v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, a zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění pozdějších předpisů.
Poskytovatelem dotace je Město Hronov, nám. Čs. armády 5, 549 31  Hronov, IČ 00272680, zastoupené starostkou města.
Dotací se rozumí dotace z rozpočtu města na stanovený účel a jedná se o účelově vázané prostředky, které musí být vyčerpány a vyúčtovány v daném kalendářním roce.

II. Účel a důvody

Finanční prostředky jsou určeny na podporu aktivit v oblasti sportu, sociální, práce s dětmi, spolupráce se seniory a spolkové činnosti. Cílem je širší a kvalitnější nabídka aktivit ve výše uvedených oblastech.

III. Objem finančních prostředků

Celkový objem finančních prostředků je limitován finančními možnostmi města a schváleným objemem rozpočtových prostředků pro účely podpory v daném roce.

IV. Kritéria pro hodnocení žádosti a stanovení výše dotace, podmínky pro poskytnutí dotace v jednotlivých oblastech

a) sport
- příspěvek na zajištění chodu místní sportovní organizace
- tréninková a soutěžní činnost mládeže
- členská základna sportovní organizace
- sezónní činnost v soutěžích
- turnaje jednotlivců a družstev, sportovní akce
- školení trenérů mládeže
b) práce s dětmi
- akce rozšiřující volnočasovou a vzdělávací nabídku dětí a mládeže
c) spolupráce se seniory
- akce  rozšiřující volnočasovou a vzdělávací nabídku pro seniory
d) spolková činnost
- podpora spolků podílejících se na rozšíření společenských aktivit
e) sociální
- činnost  v oblasti sociálních a zdravotnických služeb
- projekty a činnost v protidrogové prevenci
- projekty a činnost v péči o staré a zdravotně postižené občany
- prevence sociálně patologických jevů a kriminality

V. Okruh způsobilých žadatelů

Žadatelem mohou být fyzické i právnické osoby, které splňují dané kritéria       a vykonávají svojí činnost na území města Hronova.  V oblasti sociální není územní činnost podmínkou.

VI. Lhůty pro podání žádosti a pro rozhodnutí o žádosti

Lhůta pro podání žádosti: průběžně, od 1. 2. 2018, nejpozději do 30. 9. 2018
Lhůta pro rozhodnutí o žádosti: průběžně, nejpozději do 31. 10. 2018

Žádosti se podávají výhradně na předepsaném formuláři včetně všech příloh nejpozději poslední den lhůty pro podání žádosti. Žadatel žádost doručí na podatelnu Městského úřadu v Hronově, nám. Čs. armády 5, 549 31  Hronov.

VII. Závěrečná ustanovení

Tento Program byl schválen Radou města Hronova dne 18. prosince 2017 a nabývá účinnosti dnem schválení.

 

Přílohy
Žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu města
Vyúčtování dotace

Soubory ke stažení:

Tento text připravil/a: Milena Moravcová Zveřejněno: 03. 01. 2018