živé vysílání
živé vysílání
ohlásit závaduohlásit závadu počasí webkamera virtuální prohlídky

Přehled investičních akcí k 15. 3. 2018

Rekonstrukce komunikace Na Haldě, Hronov – Zbečník, Padolí
V letošním roce bude probíhat rekonstrukce výše uvedené komunikace. V rámci této stavby dojde také k výměně vodovodu a vybudování splaškové kanalizace (tyto práce bude zajišťovat a financovat jiný investor – Vak Náchod, a. s.), dále k vybudování dešťové kanalizace a veřejného osvětlení. Součástí rekonstrukce komunikace je také odvodnění zpevněných ploch. Nyní se dokončuje projektová dokumentace a město Hronov zažádá o stavební povolení. Stavební práce by měly proběhnout v druhé polovině tohoto roku. O začátku výstavby budou obyvatelé zájmového prostoru včas informováni.

Rekonstrukce komunikace Červená ulice, Velký Dřevíč
Rekonstrukce komunikace je přesunutá investice z minulého roku. Nyní v ulici probíhají práce na přeložce NN a výměna sloupů. Dojde také k přeložení veřejného osvětlení, kde svítidla budou vyměněna za LED svítidla tak, jako se děje všude v Hronově s ohledem na úsporu energie. V rámci rekonstrukce komunikace pak dojde k výměně stávajícího vodovodu (práce provede a finančně zajistí jiný investor – Vak Náchod, a. s.) a poté dojde k výměně kanalizace a vlastní rekonstrukci komunikace. O začátku výstavby budou obyvatelé zájmového prostoru informováni.

Veřejné osvětlení Na Louce, Velký Dřevíč
Výše uvedená stavba navazuje na přeložku NN prováděnou jiným investorem. Nyní probíhají přípravné práce pro osazení sloupů VO a dále překládka NN. V ulici budou opět osazena LED svítidla. V letošním roce by mělo také dojít k přípravě podkladů a projektové dokumentace pro celkovou rekonstrukci komunikace po všech prováděných pracích (výměna vodovodu, přeložka NN a VO).

Veřejné osvětlení ulice Dvorská, Hronov
Přeložení VO navazuje na přeložku NN, která zde proběhla na konci minulého roku. Nyní dojde k výměně stávajících sloupů. Oproti nynějšímu stavu tří svítidel VO, jich tu nově bude osazeno pět a opět budou osazena LED svítidla.

Výstavba nového městského úřadu
Zastupitelstvo města odsouhlasilo přípravu stavby a rada města znění výzvy a následné Smlouvy o dílo, takže v tuto chvíli probíhá výběrové řízení na dodavatele stavby a zároveň na provedení služeb technického dozoru a koordinátora bezpečnosti práce na staveništi. Objekt je vyklizen a připraven pro výstavbu.

Příprava projektové dokumentace pro veřejné osvětlení na Příčnici
Jedná se o vybudování veřejného osvětlení v ulicích Karolíny Světlé, Libušině, Wolkerovy a části 17. listopadu. Tato akce bude navazovat na přeložku NN prováděnou jiným investorem, na něm bude také záviset termín výstavby. Projekt bude navazovat na veřejné osvětlení, které již bylo na Příčnici provedeno, tzn., že budou osazena LED svítidla.

Příprava projektových dokumentací na rekonstrukce komunikací
Zbečník, Padolí
V této ulici bude projekt zadán v rozsahu rekonstrukce chodníkových těles, změny zeleného pásu na podélná parkovací stání, celkovou rekonstrukci komunikace a výstavbu oddílné splaškové a dešťové kanalizace. Správci a majitelé podzemních sítí budou osloveni s možností využití rekonstrukce k výměně stávajících sítí.

Palackého a Nerudova, Hronov
Rozsah tohoto projektu je dán rekonstrukcí chodníkového tělesa na neopravené straně ulice Palackého a na obou stranách v ulici Nerudově. Dojde také ke zprojektování celkové rekonstrukce komunikace s tím, že zelený pás by se využil na podélná parkovací stání. V rámci projektu bude zrevidována dešťová kanalizace. Správci a majitelé podzemních sítí budou osloveni s možností využití rekonstrukce k výměně stávajících sítí.

Zbečník – Pustiny
Dále probíhá příprava výstavby nového chodníku od autobusové zastávky ve Zbečníku – Pustinách (poslední zastávka ve Zbečníku), kde chodník zcela chybí a je nebezpečné se pohybovat po silnici druhé třídy.

Tyršova ulice (mezi bowlingem a restaurací U Pilouse)
V ulici Tyršově jsou navrženy práce týkající se rekonstrukce komunikace a provedení parkovacích stání. V letošním roce by mělo dojít k získání stavebního povolení tak, aby rekonstrukce byla připravena pro realizaci při velké rekonstrukci komunikace II/303 (Hronov – Železňák).

Na Louce, Velký Dřevíč
V letošním roce bude projektová dokumentace připravena vč. stavebního povolení tak, aby mohlo následně dojít k výstavbě. Projektová dokumentace bude zahrnovat celkovou rekonstrukci komunikace.

Rekonstrukce 4. NP v ZUŠ Hronov
Město Hronov získalo dotaci na rekonstrukci čtvrtého patra v budově č. p. 8 na Komenského náměstí (ZUŠ, DOMINO, knihovna). V patře vzniknou nové prostory pro výtvarnou dílnu, počítačovou učebnu a prostory pro vyučování hry na různé hudební nástroje. S tím je spojena rekonstrukce sociálního zařízení a vybudování schodolezu pro pohyb imobilních osob. Rekonstrukce by měla započít na konci letošního roku.

Michaela Kajnarová, rozvoj města

Tento text připravil/a: Milena Moravcová Zveřejněno: 21. 03. 2018